BWYDLEN

Pam mae plant yn annog eraill i'w 'rhostio' ar-lein?

Er bod hunan-niweidio yn cael ei ystyried yn gam-drin corfforol, nawr, mae mwy o bobl ifanc yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i annog eraill i'w cam-drin ar-lein. Mae arbenigwyr yn rhoi mewnwelediad i pam mae hyn yn digwydd a beth allwch chi ei wneud i gefnogi'ch plentyn.


Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Beth yw 'hunan-niweidio digidol'?

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda dyfodiad y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol - mae llawer o hunaniaeth, rhyngweithio cymdeithasol ac yn wir faterion iechyd meddwl yn dechrau cael eu chwarae allan ar-lein. Un o'r pethau rydw i'n dechrau ei weld yw rhywbeth rydw i'n ei alw'n “hunan-niweidio digidol”.

Mae ganddo holl nodweddion hunan-niweidio yn yr ystyr bod y sawl sy'n ei ddeddfu mewn cyflwr o drallod emosiwn uchel a chythrwfl mewnol - yn teimlo'n ynysig, yn ddi-rym ac allan o reolaeth. Ond yn hytrach na chwilio am lafn maen nhw'n troi at y byd ar-lein i wahodd eraill i dorri trwyddynt yn emosiynol.

Sut i gefnogi plant drwyddo

Gall beri gofid mawr os yw rhieni'n amau ​​bod eu plant yn mynd trwy hyn. Fel sy'n wir gyda'r holl faterion sy'n ymwneud ag iechyd, gorau po gyntaf y byddwch chi'n eu cael i siarad amdano a cheisio cefnogaeth. Esboniwch fod emosiynau yn mynd a dod a hyd yn oed ar eu mwyaf poenus nid ydyn nhw'n para am byth felly mae'n bwysig dysgu eu reidio allan mewn ffordd iach - p'un ai trwy dynnu sylw eu hunain ag ymddygiadau neu weithgareddau eraill neu drwy siarad amdano.

Ceisiwch beidio â bod yn feirniadol nac yn feirniadol, yn lle hynny anogwch nhw i roi gwybod i chi pan maen nhw'n teimlo fel hunan-niweidio er mwyn i chi allu eu helpu drwyddo - o'r diwedd os ydych chi'n teimlo bod angen cefnogaeth ac arweiniad pellach arnoch chi, siaradwch â'ch meddyg teulu a gofyn am atgyfeiriad i a therapydd cofrestredig neu mae yna leoedd y gallwch chi roi cefnogaeth broffesiynol i chi a'ch teulu ar-lein fel Selfharm.co.uk - prosiect sy'n ymroddedig i gefnogi pobl ifanc sy'n cael eu heffeithio gan hunan-niweidio neu Cymorth Hunan Anafiadau sy'n darparu gwasanaeth testun ac e-bost i ferched ifanc, unrhyw linell gymorth oedran ar gyfer menywod sy'n hunan-niweidio, rhestrau ledled y DU ar gyfer cymorth hunan-niweidio ac offer hunangymorth.

Deall canfyddiad pobl ifanc o 'rostio' ar-lein  

Er bod canfyddiad y cyhoedd o hunan-niweidio yn canolbwyntio'n gyffredinol ar gam-drin corfforol, mae'r Rhyngrwyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer gwahanol ymddygiadau a allai gael eu hystyried yn niweidiol i'r unigolyn. Datgelwyd mewn gwirionedd fod marwolaeth drasig Hannah Smith yn 2013, a gyflawnodd hunanladdiad ar ôl yr hyn a oedd yn ymddangos fel seiberfwlio yn gam-drin a bostiwyd gan Hannah ei hun ar Ask.FM, safle lle gallai unigolion wahodd pobl i ofyn cwestiynau iddynt yn ddienw (yr ydym yn aml yn eu cam-drin o ran natur).

Er nad yw Ask.FM mor boblogaidd ag yr oedd ar un adeg, mae'r duedd enwogion ar gyfer “rhostio” - gan wahodd sylwadau sarhaus i chi - hefyd yn rhywbeth yr ydym yn ei weld ar draws llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae pobl ifanc yn dweud wrthyf nad yw'r cymhelliant dros hyn wedi newid fawr ddim ers blynyddoedd Ask.FM - mae'n rhaid i chi ddangos y gallwch chi ymdopi â'r “tynnu coes”, mae'n rhaid i chi ddangos eich bod chi'n wydn, mae'n rhaid i chi ymuno Fodd bynnag, maent hefyd yn dweud wrthyf, er y gallai cyfranogiad fod yn wirfoddol, i rai gall y sylwadau fod yn niweidiol ac yn ofidus iawn.

Un o’r pethau rwy’n eu clywed gan bobl ifanc drosodd a throsodd yw na fyddent yn datgelu pryder na gofid pe byddent yn teimlo y byddai rhiant yn “mynd yn wallgof” o ganlyniad.

Er mai ein hymatebion cyntaf efallai fyddai dweud wrth blentyn am ofid a achosir gan gamdriniaeth wahoddedig o'r fath, mae'n bwysig sylweddoli eu bod yn estyn allan am gymorth, nid cosb. Mae darparu lleoedd diogel i blant allu siarad am bryderon a phryderon yn fwy effeithiol na gwrthod - gyda materion mor sensitif â hunan-niweidio y peth olaf yr ydym ei eisiau yw i blant deimlo nad oes ganddynt unrhyw un y gallant siarad â hwy.

Effeithiau rhostio ar-lein ar ymddygiad plentyn a'i ganfyddiad ohono'i hun

Mae'n hawdd disgwyl i hunan-niweidio fod yn weithred gorfforol bob amser o achosi anaf i'ch corff, ond yn gynyddol, mae plant a phobl ifanc yn defnyddio'r rhyngrwyd i achosi niwed emosiynol i'w hunain. Trwy bostio delweddau a hunluniau, (yn enwedig ochr yn ochr â sylwadau llidiol neu sarhad tuag at eraill) mae plant wedi sylweddoli y gallant ysgogi defnyddwyr ar-lein eraill i anfon sylwadau negyddol ac (yn aml yn anghredadwy) am eu hymddangosiad.

Ond pam?

Mae'n anodd gwybod yn sicr, ond mae arwyddion yn awgrymu bod cael eu 'rhostio' ar-lein yn atgyfnerthu'r agweddau negyddol y gallai plant a phobl ifanc fod yn eu dal amdanynt eu hunain. Os ydyn nhw'n credu eu bod nhw'n hyll, neu'n dew neu'n ddi-werth, yna mae cael hynny wedi'i atgyfnerthu gan bobl eraill (waeth faint y bydd angen iddyn nhw drin y sylwadau hynny i fodolaeth) yn darparu ymdeimlad canfyddedig o gadarnhad a dilysiad. Gall y sylwadau hefyd danio gweithredoedd corfforol o hunan-niweidio, a'u hatal rhag cael eu temtio i ofyn am help.

Mae'r ymddygiad hwn yn aml yn gyfrinachol iawn, yn hynod gywilyddus ac yn ddryslyd iawn i'r plant yr effeithir arnynt, oherwydd gallant ddechrau dod o hyd i'r cam-drin ar-lein yn gaethiwus, gan eu harwain i ddod yn ynysig ac yn hunan-gasáu ymhellach.

Ruth Ayres

Rheolwr Prosiect, Selfharm UK
Gwefan Arbenigol

Effaith fforymau ar-lein a chynnydd mewn hunan-niweidio

Rydyn ni mewn epidemig o bobl ifanc yn teimlo hunan-barch a phryder isel, mae gennym y nifer uchaf o dderbyniadau i'r ysbyty oherwydd bod ysgolion hunan-niweidio ac mae colegau'n cael eu boddi gan bobl ifanc yn teimlo ar goll ac yn ansicr am fywyd.

Mae fforymau ar-lein yn caniatáu i bobl ifanc ddilysu rhai o'r pethau maen nhw'n teimlo amdanyn nhw eu hunain. Efallai ei fod yn ymddangos yn rhyfedd i chi a minnau ond os ydw i'n meddwl ac yn credu bod y pethau drwg amdanaf fy hun yn wir, mae clywed rhywun arall yn dweud ei fod yn ei gadarnhau ynof fy hun rywsut.

Gall hefyd fod pobl ifanc yn ei geisio yn y gobaith y bydd rhywun y maen nhw'n ei garu yn ymyrryd ac yn dweud wrth y rhai sy'n eu 'rhostio' nad yw'n wir.

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel arf cadarnhaol ar gyfer adferiad, nid hunan-niweidio

Mae mwy a mwy o wefannau pro-adfer ar-lein nawr nag erioed o'r blaen, Y Cymysgedd ac Childline mae'r ddau yn cynnig fforymau ar-lein a chwnsela i bobl ifanc ymgysylltu â nhw i'w helpu i ddelio nid yn unig â hunan-niweidio ond anawsterau eraill hefyd. SelfharmUK mae ganddo hefyd wefan gyda chynnwys newydd i helpu pobl i fynd i'r afael â materion hunan-niweidio.

Catherine Knibbs

Seicotherapydd Trawma Plant (Cybertrauma)
Gwefan Arbenigol

Beth sy'n cymell plentyn i hunan-niweidio?

Gall hunan-niweidio fod yn bwnc cymhleth iawn. Mae yna lawer o ffactorau sy'n sail i pam y byddai rhywun yn dewis niweidio'i hun. Yn fyr, mae hunan-niweidio yn ymwneud â rhyddhau rhywfaint o boen emosiynol, seicolegol ac ar adegau corfforol. Daw'r cymhelliant i niweidio'ch hun o set ddwfn o deimladau sy'n cynnwys hunan-gasineb / casineb, ofn, tristwch a dicter.

Pam mae plant yn “seiber-hunan-niweidio” yn amrywiad ar y mathau eraill o hunan-niweidio a gall PPhI roi eu hunain mewn sefyllfaoedd ar-lein lle maen nhw'n gofyn am “rostio” (i'w bychanu, ei feirniadu a'i berated yn nwylo eraill neu ar eu pennau eu hunain) mewn ymgais i ddatrys a rhyddhau eu hunain rhag gormod o boen. Mae plant sy'n seiber hunan-niweidio mewn man sownd iawn.

Os yw'ch plentyn yn gofyn i eraill eu beirniadu / bychanu a'u rhostio ar-lein, cymerwch eiliad i ystyried eu bod efallai'n ceisio 'bod yn berchen' ar gymedr / angharedigrwydd eraill fel ffordd i'w helpu i ddelio â'u materion hunan-barch a hyder eu hunain. , mae'n llawer haws chwerthin arnoch chi'ch hun cyn i eraill wneud gan fod hyn yn 'lleihau'r boen' a dyna'n union y mae llawer o blant a phobl ifanc yn ceisio ei wneud. Mewn byd o berffeithrwydd, gallwn ni i gyd fynd yn aflan i hunanfeirniadaeth. Pe gallech fod yn berchen arno gyntaf; fyddech chi?

Manteision ac anfanteision dylanwad cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc

I bobl ifanc, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn darparu byd o gysylltiadau, mynediad at wybodaeth. Ond gydag ef daw pwysau cyson i ymateb, diweddaru a bod ar gael, a all arwain at ganlyniadau negyddol.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yma i aros ac mae pobl ifanc yn aml yn dweud wrthym am y buddion enfawr o allu cysylltu ag eraill ar-lein. Fodd bynnag, gan fod pob un ohonom yn byw fwyfwy yn y byd ar-lein 24 / 7, mae angen i ni sicrhau bod pobl ifanc yn gofalu amdanynt eu hunain trwy adeiladu gwytnwch i bwysau ar-lein o oedran ifanc.

 • Swigen Bootleg yn dweud:

  Cefais fy mwlio yn yr ysgol ond o leiaf chi newydd pwy oedd y bwlis, roedd yn dal i effeithio ar eich hunan-barch.
  Mae'n ymddangos bod dyddiau clybiau ieuenctid wedi mynd, efallai oherwydd nad yw'n cŵl, ond hefyd ariannu toriadau i leoliadau, Gweithwyr Ieuenctid a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed.
  Felly i gael eich bwlio i lawr yn effeithiol llinell ffôn, mae ymyrraeth i'r cartref yn amlwg yn cael effaith enfawr ar rai pobl ifanc.
  Felly cymaint ag na fyddech chi'n gadael i ddieithryn ddod i mewn trwy'ch drws ffrynt, mae'n ymddangos bod angen llawer mwy o ddealltwriaeth o sut i roi cloeon a chyfyngiadau ar-lein.
  Rwy'n cytuno nad cymryd dyfeisiau i ffwrdd yw'r ateb gan y bydd bwlis yn dweud pethau erchyll gwlypach mae'r person ifanc ar-lein ai peidio.
  Felly nid yw rhieni bob amser yn wybodus am dechnoleg sy'n symud yn gyflym.
  Rwy'n teimlo y gallai cyflenwyr ffonau symudol a siopau cyfrifiaduron wneud llawer mwy i osod ffonau, tabledi a chyfrifiaduron gyda chlo rhieni wedi'u gosod yn ddiofyn.
  Amserau penodol lle gellir defnyddio dyfeisiau yn y cartref, mae'n ymddangos bod llawer o bobl ifanc yn teimlo eu bod wedi'u datgysylltu os nad oes technoleg wedi'i chysylltu 24 / 7.
  Yn anffodus bydd bwlis bob amser, mae'n ceisio dysgu strategaethau i ymdopi.
  Fel y darganfyddais wrth adael bwlis ysgol yn bodoli yn y gweithle, mae Amgylcheddau Cymdeithasol, felly i helpu pobl ifanc i fagu hyder a hunan-barch pan fyddant mewn blynyddoedd ffurfiannol yn bwysicach nag erioed yn ein byd Hi Tech sy'n symud yn gyflym.

Ysgrifennwch y sylw