Cyn-ysgol (0-5)

Cyngor diogelwch ar-lein

Mae mwy a mwy o blant cyn oed ysgol yn defnyddio cyfrifiaduron, ffonau smart neu dabledi eu rhieni i chwarae gemau, defnyddio apiau, a gwylio eu hoff sioeau teledu. Mae yna bethau syml y gallwch chi eu gwneud i sicrhau eu bod nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer plant cyn-ysgol

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant o dan 5s i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi plant 0-5-oed ar-lein

Archwiliwch gyda'n gilydd

Siaradwch â'ch plentyn am beth yw'r rhyngrwyd a'i archwilio gyda'ch gilydd fel y gallwch chi ddangos yr holl bethau hwyliog ac addysgol gwych y gallant eu gwneud.

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

Gosod rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref. Mae'r mwyafrif o ddyfeisiau wedi'u galluogi ar y Rhyngrwyd hefyd yn caniatáu ichi osod rheolaethau rhieni fel y gallwch chi m

Defnyddiwch gyfrineiriau

Cadwch eich dyfeisiau allan o gyrraedd a gosod cyfrineiriau ar eich holl ddyfeisiau sydd wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd a pheidiwch â'u rhannu. Yna byddwch chi'n gwybod pryd a ble mae'ch plentyn yn cyrchu'r rhyngrwyd. Gallwch hefyd sicrhau nad ydyn nhw'n prynu'n ychwanegol wrth chwarae gemau neu ddefnyddio apiau.

Chwilio'n ddiogel

Defnyddiwch beiriannau chwilio diogel fel Swiggle or Chwilio am blant. Gallwch arbed amser trwy ychwanegu'r rhain at eich 'Ffefrynnau'. Gellir gweithredu gosodiadau chwilio diogel hefyd google a pheiriannau chwilio eraill, yn ogystal â YouTube.

Cymryd rhan

Anogwch nhw i ddefnyddio dyfeisiau mewn man cymunedol fel y lolfa neu'r gegin fel y gallwch chi gadw llygad ar sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd a hefyd rhannu eu mwynhad.

Rheoli mynediad

Gosodwch eich tudalen hafan i safle sy'n addas i blant fel CBeebies a chreu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn ar gyfrifiadur neu ddyfais y teulu sydd ond yn caniatáu mynediad i wefannau rydych chi wedi'u dewis.

Helpwch nhw i ddysgu trwy gemau

Gallwch ddewis gemau ar-lein diogel, hwyliog ac addysgol i'w chwarae gyda'ch plentyn ac y byddwch chi'n hyderus yn eu cylch yn archwilio. Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau da am ddim o Cbeebies a chwmnïau fel Disney +, Nick Jr. ac Fisher Price.

Gosod ffiniau

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau gosod ffiniau. Gosodwch rai rheolau ynghylch pa mor hir y gall eich plentyn ei dreulio ar-lein.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Amser sgrin

Ar gyfartaledd mae plant 3 i 4 yn gwario drosodd Oriau 6 ar-lein yr wythnos

delwedd pdf

Defnyddio dyfeisiau

o 3-4-mlwydd-oed wedi eu dyfais eu hunain

delwedd pdf

Codwch mewn pryder

Mae llai o rieni plant 3 i 4 yn cytuno hynny 'mae buddion y rhyngrwyd yn gorbwyso'r risgiau'

Adnoddau dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediad i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Pa faterion a allai effeithio ar blant cyn oed ysgol?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am e-ddiogelwch i'r ieuengaf o blant. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau hwyliog ac addysgol i'w cael i ddysgu ar-lein.

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

Canllaw iWonder y BBC

Fel rhan o'n partneriaeth newydd gyda'r BBC, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i greu canllaw rhyngweithiol i roi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch chi gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Mae'n cynnwys meysydd allweddol 7 fel “Cymryd rheolaeth gyda thechnoleg” a “Pa fath o riant ydw i?”.

image

Rhianta Digidol

Mae Rhianta Digidol Vodafone yn darparu rhestrau gwirio a chyngor ymarferol ar gadw plant yn ddiogel ar-lein.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a NSPCC's Net Aware yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Canllaw i dechnoleg: Defnyddio olrhain Lleoliad ar ddyfeisiau plant

Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried cyn penderfynu rhannu lleoliad eich plentyn ar ei ddyfais a sut i ddefnyddio apiau sy'n cynnig olrhain lleoliad orau.

image

Gwybodaeth i Rieni

Mae Parent Info yn gydweithrediad rhwng CEOP a Parent Zone. Mae'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i rieni a gofalwyr am les a gwytnwch eu plant. Gall ysgolion gynnal y cynnwys ar eu gwefan eu hunain a'i ddefnyddio mewn unrhyw ffyrdd eraill (mewn llythyrau at rieni ac ati) y maen nhw eu heisiau.

image

Llinell gymorth rhieni Young Minds

Mae Llinell Gymorth Rhieni Young Minds ar gael i gynnig cyngor i rieni a gofalwyr sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc o dan 25. Ffoniwch 0808-802-5544 i gael cefnogaeth.

image

Academi Bediatregwyr America

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

Canllaw Mumsnet

Cyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cadw plant dan bump oed yn ddiogel ar-lein.

image

Canllaw i fonitro apiau

Gyda chymorth Pocket-lint's Andy Robertson, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

Gweithgaredd diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

Smartie the Penguin

Ymunwch â chân Daddy Penguin a dilynwch anturiaethau Smartie a Daddy Penguin wrth i Smartie ddysgu sut i fod yn ddiogel ar y rhyngrwyd.

image

Llyfrau stori diogelwch ar-lein

Cymerwch gip ar restr wedi'i churadu o lyfrau stori diogelwch ar-lein o Blog Diogelwch Ar-lein Caint y gallwch eu rhannu gyda'ch plentyn i'w helpu i ddeall amrywiaeth o heriau ar-lein i'w cadw'n ddiogel.

image

Jessie a'i ffrindiau: ar gyfer plant 4-7-mlwydd-oed

Cyfres o dri animeiddiad yw Jessie & Friends sy'n dilyn anturiaethau Jessie, Tia a Mo wrth iddynt ddechrau llywio'r byd ar-lein, gwylio fideos, rhannu lluniau a chwarae gemau.

Apiau i annog dysgu, creadigrwydd a datblygiad

image

Chwarae Iau Disney

Yn berffaith ar gyfer plant cyn oed ysgol, mae'r ap rhad ac am ddim hwn yn gadael iddyn nhw chwarae gemau, datrys posau, gwisgo cymeriadau, gwylio fideos a chasglu sticeri.

image

YouTube Kids

Wedi'i wneud ar gyfer plant ifanc, mae'r fersiwn hon sy'n addas i blant yn hidlo cynnwys amhriodol ac yn cuddio sylwadau ar roi fideos tawelwch meddwl rhieni a phlentyn yn brofiad gwylio ar-lein diogel. Dadlwythwch fel Android or iOS app.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

Lingokids

Mae Lingokids yn cynnig gemau addysgol, geiriadur lluniau, fideos dysgu iaith, caneuon i blant ddysgu Saesneg i blant o 2 - 8 mlwydd oed, wedi'u cynllunio gyda chynnwys Gwasg Prifysgol Rhydychen

image

Apiau Hwyaid Hwyaid Hwyaid

Mae Apps Duck Duose Moose yn apiau addysgol am ddim sy'n caniatáu i blant ifanc archwilio a dysgu mewn amgylchedd diogel a hwyliog. Mae'r ystod o orchuddion apiau; darllen, emosiynau, mathemateg, mynegiant creadigol a chwarae.

image

Apiau Pris Fisher

Wedi'i gynllunio ar gyfer y ffordd y mae plant yn chwarae heddiw a gellir ei ddefnyddio gartref neu wrth fynd. Pob un yn seiliedig ar gysyniadau dysgu a phob un am ddim i'w lawrlwytho ar iOS o Apple ac Android trwy Google Play neu Amazon.

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant i'w hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy'n briodol i'w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion. Mae pob ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho arno iOS o Apple ac Android trwy Google Chwarae or Amazon.

image

Ap Amser Stori CBeebies

Nod yr ap hwn yw gwneud darllen yn hwyl, gyda straeon chwareus a dychmygus wedi'u cynllunio i helpu i gefnogi darllen blynyddoedd cynnar. Mae pob ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho arno Afal ac Android, Neu Kindle Tân.

image

Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Mae hwn yn ap lles digidol sy'n defnyddio cymeriad anghenfil Sesame Street i'w rannu gyda'ch plentyn i helpu i ddysgu sgiliau fel datrys problemau, hunanreolaeth, cynllunio a dyfalbarhad tasg.

image

Ap Modd Samsung Kids

y Ap Modd Plant yn helpu i gadw'ch plant yn ddiogel wrth gael eu difyrru gan ddefnyddio ffôn clyfar neu lechen Samsung. Mae gan yr ap ystod o nodweddion hwyliog a thros 2,500 apiau addysg a hamdden unigryw i gyd o fewn man diogel.

Sgroliwch i Fyny