Cyn-ysgol (0-5)

Cyngor diogelwch ar-lein

Mae mwy a mwy o blant cyn oed ysgol yn cael eu tabledi eu hunain neu'n benthyca dyfeisiau eu rhieni i chwarae gemau, defnyddio apiau, a gwylio eu hoff sioeau teledu. Gweler cyngor ar bethau syml y gallwch eu gwneud i sicrhau eu bod yn defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Beth sy'n Newydd?
Sut alla i wneud cymdeithasu ar-lein yn fwy diogel i'm teulu?
Sut alla i wneud cymdeithasu ar-lein yn fwy diogel i'm teulu?
Darllenwch yr erthygl
Canllaw hapchwarae i gefnogi plant cyn oed ysgol
Canllaw hapchwarae i gefnogi plant cyn oed ysgol
Gweler y canllaw
Cydbwyso amser sgrin - awgrymiadau i gefnogi plant cyn oed ysgol
Cydbwyso amser sgrin - awgrymiadau i gefnogi plant cyn oed ysgol
Gweler y canllaw

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer plant cyn-ysgol

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant dan 5 oed i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi plant 0-5-oed ar-lein

Archwiliwch gyda'n gilydd

Siaradwch â'ch plentyn am beth yw'r rhyngrwyd a ei archwilio gyda'n gilydd felly gallwch chi ddangos iddyn nhw'r holl bethau hwyl ac addysgol gwych y gallan nhw eu gwneud. Sicrhewch nhw, os ydyn nhw'n gweld unrhyw beth yn ofidus, y dylen nhw ddod i siarad â chi.

Cymryd rhan

Anogwch nhw i defnyddio dyfeisiau yn yr un ystafell â chi fel y gallwch chi gadw llygad ar sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd. Arhoswch yn chwilfrydig am yr hyn maen nhw'n ei wneud a'u hannog i rannu eu mwynhad gyda chi.

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

Ysgogi rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref. Mae'r mwyafrif o ddyfeisiau wedi'u galluogi ar y Rhyngrwyd hefyd yn cynnig rheolaethau rhieni. Er enghraifft, Microsoft Windows, Apple iOS, a Android Google mae pob un yn cynnig ffyrdd o reoli'r apiau a'r gwefannau y gall eich plentyn ymweld â nhw.

Chwilio'n ddiogel

Os gadewch i'ch plentyn chwilio'n annibynnol, gwnewch yn siŵr bod gosodiadau chwilio diogel yn cael eu gweithredu google a pheiriannau chwilio eraill neu osod y rhagosodiad i un a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer plant fel Swiggle.

Defnyddiwch gyfrineiriau

Cadwch eich dyfeisiau allan o gyrraedd a gosod cyfrineiriau ar eich holl ddyfeisiau sydd wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd a pheidiwch â'u rhannu. Yna byddwch chi'n gwybod pryd a ble mae'ch plentyn yn cyrchu'r rhyngrwyd. Hefyd, defnyddiwch gyfrineiriau i sicrhau nad ydyn nhw'n prynu'n ychwanegol wrth chwarae gemau neu ddefnyddio apiau. Ewch i'n canllawiau ar sut i fynd i ddarganfod sut.

Defnyddiwch wefannau ac apiau sy'n briodol i'w hoedran

Dewiswch wefannau ac apiau diogel, hwyliog ac addysgol i'ch plentyn. Defnyddiwch raddfeydd oedran yn y siopau app i gwirio addasrwydd. Defnyddiwch lwyfannau a gwasanaethau sydd wedi'u cynllunio gyda phlant mewn golwg fel YouTube Kids, Sky Kids, IPlayerKids y BBC, a Nick Jr.. Gwelwch ein Apiau teledu plant gorau ar gyfer gwylio mwy diogel am fwy o gyngor.

Gosod ffiniau

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau gosod ffiniau. Gosodwch rai rheolau ynglŷn â sut maen nhw'n defnyddio technoleg gysylltiedig, gan gynnwys pa apiau a gwefannau y gallant eu defnyddio a pha mor hir y gallant dreulio arnynt. Rydyn ni wedi creu a templed cytundeb teulu y gallwch ei ddefnyddio i ddechrau.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Amser sgrin

Ar gyfartaledd mae plant 3 i 4 yn gwario drosodd Oriau 6 ar-lein yr wythnos

delwedd pdf

Defnyddio dyfeisiau

o 3-4-mlwydd-oed wedi eu dyfais eu hunain

delwedd pdf

Codwch mewn pryder

Mae llai o rieni plant 3 i 4 yn cytuno hynny 'mae buddion y rhyngrwyd yn gorbwyso'r risgiau'

ymchwil dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediadau i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Pa faterion a allai effeithio ar blant cyn oed ysgol?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am les digidol a diogelwch ar-lein i'r ieuengaf o blant. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau hwyliog ac addysgol i'w cael i ddysgu ar-lein. (Cliciwch y bar i ehangu i weld yr adnoddau.)

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

Canllaw cyngor eSafety Blynyddoedd Cynnar

Wedi'i greu gan Gomisiynydd e-Ddiogelwch Awstralia mae hwn yn ganllaw i gefnogi plant dan 5 oed ar-lein. Mae'n cynnwys cyngor syml ar sut i gadw plant yn ddiogel, eu hannog i fod yn garedig, a'u helpu i wneud penderfyniadau da ar-lein.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a NSPCC's Net Aware yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Canllaw i dechnoleg: Defnyddio olrhain Lleoliad ar ddyfeisiau plant

Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried cyn penderfynu rhannu lleoliad eich plentyn ar ei ddyfais a sut i ddefnyddio apiau sy'n cynnig olrhain lleoliad orau.

image

Llinell Gymorth NSPCC

Os ydych chi'n poeni am rywbeth y mae plentyn wedi'i brofi ar-lein gallwch gysylltu â llinell gymorth NSPCC ar 0808 800 5000.

image

Canllaw i fonitro apiau

Rydym wedi adolygu rhai o'r apiau mwyaf poblogaidd sy'n eich galluogi i reoli profiad ar-lein eich plentyn.

image

Academi Bediatregwyr America

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

image

Plant ifanc ac amser sgrin

Dyma ganllaw syml ar beth i feddwl amdano wrth reoli amser sgrin plant ifanc. Fe’i crëir gan Childnet ac mae’n darparu cyngor ar bethau allweddol i’w hystyried, sut i osod rheolau, dewis apiau sy’n briodol i’w hoedran, a sut i ddysgu plant i fod yn gyfrifol ar-lein.

Gweithgaredd diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

Smartie the Penguin

Ymunwch â chân Daddy Penguin a dilynwch anturiaethau Smartie a Daddy Penguin wrth i Smartie ddysgu sut i fod yn ddiogel ar y rhyngrwyd.

image

Llyfrau stori diogelwch ar-lein

Cymerwch gip ar restr wedi'i churadu o lyfrau stori diogelwch ar-lein o Blog Diogelwch Ar-lein Caint y gallwch eu rhannu gyda'ch plentyn i'w helpu i ddeall amrywiaeth o heriau ar-lein i'w cadw'n ddiogel.

image

Jessie a'i ffrindiau: ar gyfer plant 4-7-mlwydd-oed

Cyfres o dri animeiddiad yw Jessie & Friends sy'n dilyn anturiaethau Jessie, Tia a Mo wrth iddynt ddechrau llywio'r byd ar-lein, gwylio fideos, rhannu lluniau a chwarae gemau.

Apiau i annog dysgu, creadigrwydd a datblygiad

image

YouTube Kids

Wedi'i wneud ar gyfer plant ifanc, mae'r fersiwn hon sy'n addas i blant yn hidlo cynnwys amhriodol ac yn cuddio sylwadau ar roi fideos tawelwch meddwl rhieni a phlentyn yn brofiad gwylio ar-lein diogel. Dadlwythwch fel Android or iOS app.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

Lingokids

Mae Lingokids yn cynnig gemau addysgol, geiriadur lluniau, fideos dysgu iaith, caneuon i blant ddysgu Saesneg i blant o 2 - 8 mlwydd oed, wedi'u cynllunio gyda chynnwys Gwasg Prifysgol Rhydychen

image

Apiau Hwyaid Hwyaid Hwyaid

Mae Apps Duck Duose Moose yn apiau addysgol am ddim sy'n caniatáu i blant ifanc archwilio a dysgu mewn amgylchedd diogel a hwyliog. Mae'r ystod o orchuddion apiau; darllen, emosiynau, mathemateg, mynegiant creadigol a chwarae.

image

Apiau Pris Fisher

Wedi'i gynllunio ar gyfer y ffordd y mae plant yn chwarae heddiw a gellir ei ddefnyddio gartref neu wrth fynd. Pob un yn seiliedig ar gysyniadau dysgu a phob un am ddim i'w lawrlwytho ar iOS o Apple ac Android trwy Google Play neu Amazon.

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant i'w hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy'n briodol i'w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion. Mae'r apiau yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho iOS o Apple ac Android trwy Google Chwarae or Amazon.

image

Ap Amser Stori CBeebies

Nod yr ap hwn yw gwneud darllen yn hwyl, gyda straeon chwareus a dychmygus wedi'u cynllunio i helpu i gefnogi darllen blynyddoedd cynnar. Mae pob ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho arno Afal ac Android, Neu Kindle Tân.

image

Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Mae hwn yn ap lles digidol sy'n defnyddio cymeriad anghenfil Sesame Street i'w rannu gyda'ch plentyn i helpu i ddysgu sgiliau fel datrys problemau, hunanreolaeth, cynllunio a dyfalbarhad tasg.

image

Ap Modd Samsung Kids

Daeth Ap Modd Plant yn helpu i gadw'ch plant yn ddiogel wrth gael eu difyrru gan ddefnyddio ffôn clyfar neu lechen Samsung. Mae gan yr ap ystod o nodweddion hwyliog a thros 2,500 apiau addysg a hamdden unigryw i gyd o fewn man diogel.

Dewch o hyd i gyngor, erthyglau ac adnoddau cysylltiedig

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Mae Google yn helpu rhieni i ddod o hyd i apiau “Cymeradwy Arbenigol” yn Google Play
Mae nodwedd Bathodynnau Cymeradwy Arbenigol newydd Google ar siop Google Play i helpu rhieni i ddod o hyd i apiau sy'n ddifyr ac yn gyfoethog i blant.
Mae nodwedd Bathodynnau Cymeradwy Arbenigol newydd Google ar ...
Erthyglau
Mae 6 o bob 10 athro yn poeni am ddiogelwch ar-lein disgyblion a ddefnyddiodd y rhyngrwyd wrth gloi
Wrth i blant ddychwelyd i'r ysgol yn hir-ddisgwyliedig, mae ein hymgyrch newydd yn annog rhieni i aros ymlaen o amgylch diogelwch ar-lein eu plentyn.
Wrth i blant ddychwelyd yn hir-ddisgwyliedig i ...
Erthyglau
Mae LEGO Group yn lansio heriau 'Adeiladu a Sgwrs' i annog teuluoedd i siarad am ddiogelwch ar-lein
Mae Grŵp LEGO yn lansio menter newydd i helpu rhieni i siarad â'u plant am ddiogelwch ar-lein a dinasyddiaeth ddigidol.
Mae Grŵp LEGO yn lansio menter newydd ...
Canllawiau
newydd
ScreenTime0-5-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 0-5
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig buddion allweddol i blant i'w helpu i ddysgu, archwilio a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig ...
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage1-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 5-7
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o fywydau plant ifanc gartref ac yn yr ysgol, mae'n bwysig rhoi cydbwysedd a phwrpas y tu ôl i amser sgrin i'w helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ac elwa o'u defnydd o'r sgrin. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o ...
Canllawiau
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
Canllawiau
GamingAdvicePreSchool1200x630
Canllaw hapchwarae ar gyfer plant cyn oed ysgol
Defnyddiwch ein cynghorion hapchwarae ymarferol i helpu plant ifanc sy'n dechrau gêm ar-lein i gael y gorau o'u profiad ac aros yn ddiogel.
Defnyddiwch ein cynghorion hapchwarae ymarferol i helpu ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 236
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny