BWYDLEN

Cyn-ysgol (0-5)

Cyngor diogelwch ar-lein

Mae mwy a mwy o blant cyn oed ysgol yn cael eu tabledi eu hunain neu'n benthyca dyfeisiau eu rhieni i chwarae gemau, defnyddio apiau a gwylio eu hoff sioeau teledu. Gweler cyngor ar bethau syml y gallwch eu gwneud i sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel ar-lein.

Arddangos trawsgrifiad fideo
cefnogi plant cyn-ysgol ar-lein naught to

pumdegau

mae gan fwy a mwy o blant cyn-ysgol bellach

eu dyfeisiau eu hunain

ac os nad ydyn nhw, mae'n debyg eu bod nhw'n defnyddio

dyfeisiau a rennir

dyma beth allwch chi ei wneud i sicrhau eu bod nhw

cael amser gwych ar-lein

a pheidiwch â baglu ar draws pethau rydych chi

ni fyddai eisiau iddynt weld na chlywed

tra ei bod bob amser yn well goruchwylio

plant ifanc ar-lein

mae yna lawer o offer am ddim i chi

yn gallu defnyddio i'ch helpu chi i osod

dyfeisiau i fyny yn ddiogel rheolaethau rhieni ar

mae band eang eich cartref yn rhad ac am ddim ac yn hawdd i'w wneud

sefydlu

maent yn caniatáu ichi reoli'r gwefannau

gall eich plentyn gael mynediad

mae gan ddyfeisiau ac apiau mwyaf poblogaidd hefyd

rheolaethau wedi'u hadeiladu i'ch helpu chi i benderfynu

yr hyn y gall eich plentyn ei gyrchu a gosod rheolau

o gwmpas pryd y dylent fod yn eu defnyddio

ac am ba hyd gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio diogel

cyfrineiriau wrth sefydlu unrhyw riant

rheolaethau

a hyd yn oed os nad yw'ch plentyn yn eu defnyddio

trowch ar chwiliad diogel ar google a

modd cyfyngedig ar youtube i'w hidlo allan

cynnwys amhriodol

mae ein canllawiau diogel setup yn eich tywys drwodd

y camau

felly gallwch chi sefydlu mewn ychydig yn unig

Cofnodion

nid yw holl amser y sgrin yn cael ei greu yn gyfartal felly

mae'n bwysig sicrhau bod gan eich plentyn

diet cytbwys o weithgareddau

ar-lein ac all-lein a all helpu

maent yn datblygu sgiliau allweddol ac yn cael hwyl

mae'n bwysig iawn nad yw sgriniau

dadleoli neu darfu ar gwsg

cyfeillgarwch wyneb yn wyneb neu gorfforol

ymarfer

lle bo hynny'n bosibl, eu hamser sgrin sydd orau

wedi treulio gyda chi

dewis amrywiaeth o ddiogel ac addysgol

gemau ac apiau ar-lein i chwarae gyda'ch

plentyn

fel y byddwch chi'n teimlo'n fwy cyfforddus

gyda nhw yn archwilio

defnyddio gwefannau a llwyfannau

wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer plant cyn-oed

fel plant youtube cbb nick jr

a defnyddio graddfeydd oedran ac adolygiadau yn y

siop app i wirio addasrwydd app

nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau gosod

ffiniau fel teulu

gosod rhai rheolau ynghylch sut a phryd

dylid defnyddio dyfeisiau gartref

a thra'ch bod chi o gwmpas yr ewyllys hon

annog eich plentyn i ddatblygu

arferion digidol da a rhoi'r

cyfle i sicrhau eu bod yn defnyddio

dyfeisiau'n gadarnhaol a gyda phwrpas

mae'n bwysig siarad â'ch

plant am yr hyn maen nhw'n mwynhau ei wneud

ar-lein

cymerwch yr amser i gael sgyrsiau rheolaidd

am eu diogelwch yn eu helpu

deall beth ddylen nhw wylio allan

ar-lein

tawelwch eu meddwl os ydyn nhw'n gweld neu'n clywed

unrhyw beth ar-lein sy'n eu cynhyrfu

ni fyddant mewn trafferth a hwy

dylai ddod i siarad â chi amdano

oherwydd bod diogelwch ar y rhyngrwyd yn bwysig

Beth sy'n Newydd?
Sut alla i wneud cymdeithasu ar-lein yn fwy diogel i'm teulu?
Sut alla i wneud cymdeithasu ar-lein yn fwy diogel i'm teulu?
Darllenwch yr erthygl
Canllaw hapchwarae i gefnogi plant cyn oed ysgol
Canllaw hapchwarae i gefnogi plant cyn oed ysgol
Gweler y canllaw
Cydbwyso amser sgrin - awgrymiadau i gefnogi plant cyn oed ysgol
Cydbwyso amser sgrin - awgrymiadau i gefnogi plant cyn oed ysgol
Gweler y canllaw

Diogelwch ar-lein yn cychwyn yn gynnar: Canllawiau fideo i gefnogi plant dan 5 oed

Ynghyd ag EE, rydym wedi creu cyfres 4-rhan i helpu rhieni, gofalwyr ac ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar i gadw plant dan 5 yn ddiogel ar-lein. Dysgwch sut i feithrin arferion da, datblygu ymwybyddiaeth ofalgar, gosod dyfeisiau'n ddiogel a chael sgyrsiau rheolaidd gyda phlant ar ddechrau eu taith ddigidol.

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer plant cyn-ysgol

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant dan 5 oed i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi plant 0-5-oed ar-lein

Archwiliwch gyda'n gilydd

Siaradwch â'ch plentyn am beth yw'r rhyngrwyd a ei archwilio gyda'n gilydd felly gallwch chi ddangos iddyn nhw'r holl bethau hwyl ac addysgol gwych y gallan nhw eu gwneud. Sicrhewch nhw, os ydyn nhw'n gweld unrhyw beth yn ofidus, y dylen nhw ddod i siarad â chi.

Cymryd rhan

Anogwch nhw i defnyddio dyfeisiau yn yr un ystafell â chi fel y gallwch chi gadw llygad ar sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd. Arhoswch yn chwilfrydig am yr hyn maen nhw'n ei wneud a'u hannog i rannu eu mwynhad gyda chi.

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

Ysgogi rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref. Mae'r mwyafrif o ddyfeisiau wedi'u galluogi ar y Rhyngrwyd hefyd yn cynnig rheolaethau rhieni. Er enghraifft, Microsoft Windows, Apple iOS, a Android Google mae pob un yn cynnig ffyrdd o reoli'r apiau a'r gwefannau y gall eich plentyn ymweld â nhw. Gall y rheolaethau hyn hefyd eu cadw rhag gweld fideos amhriodol a chynnwys arall.

Hyd yn oed yn yr oedran hwn, siaradwch am beth yw gwybodaeth bersonol a sut mae'n bwysig ei chadw iddyn nhw eu hunain. Er eu bod yn annhebygol o siarad â dieithriaid ar-lein, mae'n dda dechrau'r sgyrsiau hyn yn gynnar. Y ffordd honno, os bydd rhywbeth yn digwydd sy'n gofyn am wybodaeth bersonol, maen nhw'n gwybod i gael help gennych chi.

Chwilio'n ddiogel

Os gadewch i'ch plentyn chwilio'n annibynnol, gwnewch yn siŵr bod gosodiadau chwilio diogel yn cael eu gweithredu google a pheiriannau chwilio eraill neu osod y rhagosodiad i un a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer plant fel Swigle.

Defnyddiwch gyfrineiriau

Cadwch eich dyfeisiau allan o gyrraedd a gosod cyfrineiriau ar eich holl ddyfeisiau sydd wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd a pheidiwch â'u rhannu. Yna byddwch chi'n gwybod pryd a ble mae'ch plentyn yn cyrchu'r rhyngrwyd. Hefyd, defnyddiwch gyfrineiriau i sicrhau nad ydyn nhw'n prynu'n ychwanegol wrth chwarae gemau neu ddefnyddio apiau. Ewch i'n canllawiau ar sut i fynd i ddarganfod sut.

Defnyddiwch wefannau ac apiau sy'n briodol i'w hoedran

Dewiswch wefannau ac apiau diogel, hwyliog ac addysgol ar gyfer eich plentyn. Defnyddiwch sgoriau oedran yn y siopau app i gwirio addasrwydd. Gwneud defnydd o lwyfannau fideo, dysgu a gemau a gwasanaethau sydd wedi'u cynllunio gyda phlant mewn golwg YouTube Kids, Sky Kids, IPlayerKids y BBC, a Nick Jr.. Gwelwch ein Apiau teledu plant gorau ar gyfer gwylio mwy diogel am fwy o gyngor.

Gosod ffiniau

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau gosod ffiniau. Gosodwch rai rheolau ynglŷn â sut maen nhw'n defnyddio technoleg gysylltiedig, gan gynnwys pa apiau a gwefannau y gallant eu defnyddio a pha mor hir y gallant dreulio arnynt. Rydyn ni wedi creu a templed cytundeb teulu y gallwch ei ddefnyddio i ddechrau.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Amser sgrin

Ar gyfartaledd mae plant 3 i 4 yn gwario drosodd Oriau 6 ar-lein yr wythnos

delwedd pdf

Defnyddio dyfeisiau

o 3-4-mlwydd-oed wedi eu dyfais eu hunain

delwedd pdf

Codwch mewn pryder

Mae llai o rieni plant 3 i 4 oed yn cytuno hynny 'mae buddion y rhyngrwyd yn gorbwyso'r risgiau'

Ymchwil dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediadau i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Pa faterion a allai effeithio ar blant cyn oed ysgol?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am les digidol a diogelwch ar-lein i'r ieuengaf o blant. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau hwyliog ac addysgol i'w cael i ddysgu ar-lein. (Cliciwch y bar i ehangu i weld yr adnoddau.)

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

Canllaw cyngor eSafety Blynyddoedd Cynnar

Wedi'i greu gan Gomisiynydd e-Ddiogelwch Awstralia mae hwn yn ganllaw i gefnogi plant dan 5 oed ar-lein. Mae'n cynnwys cyngor syml ar sut i gadw plant yn ddiogel, eu hannog i fod yn garedig, a'u helpu i wneud penderfyniadau da ar-lein.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a Net ACC NSPCC yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Canllaw i dechnoleg: Defnyddio olrhain Lleoliad ar ddyfeisiau plant

Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried cyn penderfynu rhannu lleoliad eich plentyn ar ei ddyfais a sut i ddefnyddio apiau sy'n cynnig olrhain lleoliad orau.

image

Plant Samsung

Mae Samsung Kids yn caniatáu i rieni osod clo PIN, creu proffil plentyn, a gosod terfynau amser dyddiol ar y Samsung Kids. Mae hwn ar gael ar gyfer tabledi a ffonau smart Samsung sydd ar gael o System Weithredu Android 9.0. Mae'n caniatáu ichi helpu i lunio amgylchedd diogel i'ch plentyn archwilio a chysylltu â'r byd.

image

Llinell Gymorth NSPCC

Os ydych chi'n poeni am rywbeth y mae plentyn wedi'i brofi ar-lein gallwch gysylltu â llinell gymorth NSPCC ar 0808 800 5000.

image

Canllaw i fonitro apiau

Rydym wedi adolygu rhai o'r apiau mwyaf poblogaidd sy'n eich galluogi i reoli profiad ar-lein eich plentyn.

image

Academi Bediatregwyr America 

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

image

Plant ifanc ac amser sgrin 

Dyma ganllaw syml ar beth i feddwl amdano wrth reoli amser sgrin plant ifanc. Fe’i crëir gan Childnet ac mae’n darparu cyngor ar bethau allweddol i’w hystyried, sut i osod rheolau, dewis apiau sy’n briodol i’w hoedran, a sut i ddysgu plant i fod yn gyfrifol ar-lein.

Gweithgareddau diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

Smartie the Penguin

Ymunwch â chân Daddy Penguin a dilynwch anturiaethau Smartie a Daddy Penguin wrth i Smartie ddysgu sut i fod yn ddiogel ar y rhyngrwyd.

image

Llyfrau stori diogelwch ar-lein 

Cymerwch gip ar restr wedi'i churadu o lyfrau stori diogelwch ar-lein o Blog Diogelwch Ar-lein Caint y gallwch eu rhannu gyda'ch plentyn i'w helpu i ddeall amrywiaeth o heriau ar-lein i'w cadw'n ddiogel.

image

Jessie a'i ffrindiau: ar gyfer plant 4-7 oed

Cyfres o dri animeiddiad yw Jessie & Friends sy'n dilyn anturiaethau Jessie, Tia a Mo wrth iddynt ddechrau llywio'r byd ar-lein, gwylio fideos, rhannu lluniau a chwarae gemau.

Apiau i annog dysgu, creadigrwydd a datblygiad

image

YouTube Kids

Wedi'i wneud ar gyfer plant ifanc, mae'r fersiwn hon sy'n addas i blant yn hidlo cynnwys amhriodol ac yn cuddio sylwadau ar roi fideos tawelwch meddwl rhieni a phlentyn yn brofiad gwylio ar-lein diogel. Dadlwythwch fel Android or iOS app.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

Lingokids

Mae Lingokids yn cynnig gemau addysgol, geiriadur lluniau, fideos dysgu iaith, caneuon i blant ddysgu Saesneg i blant rhwng 2 ac 8 oed, wedi'u cynllunio gyda chynnwys Gwasg Prifysgol Rhydychen

image

Apiau Hwyaid Hwyaid Hwyaid

Mae Apps Duck Duose Moose yn apiau addysgol am ddim sy'n caniatáu i blant ifanc archwilio a dysgu mewn amgylchedd diogel a hwyliog. Mae'r ystod o orchuddion apiau; darllen, emosiynau, mathemateg, mynegiant creadigol a chwarae.

image

Apiau Pris Fisher

Wedi'i gynllunio ar gyfer y ffordd mae plant yn chwarae heddiw a gellir eu defnyddio gartref neu wrth fynd. Y cyfan yn seiliedig ar gysyniadau dysgu a phob un am ddim i'w lawrlwytho ar iOS o Apple ac Android trwy Google Play neu Amazon.

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant at eu hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy'n briodol i'w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion. Mewngofnodwch i'ch cyfrif BBC iPlayer i sefydlu cyfrif plentyn.

image

Ap Amser Stori CBeebies

Nod yr ap hwn yw gwneud darllen yn hwyl, gyda straeon chwareus a dychmygus wedi'u cynllunio i helpu i gefnogi darllen y blynyddoedd cynnar. Mae pob ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho arno Afal ac Android, neu Kindle Tân.

image

Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Mae hwn yn ap lles digidol sy'n defnyddio cymeriad anghenfil Sesame Street i'w rannu gyda'ch plentyn i helpu i ddysgu sgiliau fel datrys problemau, hunanreolaeth, cynllunio a dyfalbarhad tasg.

Dewch o hyd i gyngor, erthyglau ac adnoddau cysylltiedig

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Rheolaethau rhieni
Canllaw gosodiadau preifatrwydd Snapchat
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar Snapchat gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.
Dysgwch sut i reoli preifatrwydd eich plentyn ...
Polisi ac arweiniad
Mae plentyn yn gwisgo clustffonau ac yn defnyddio ffôn clyfar.
Egwyddorion ar gyfer darparwyr gofal preswyl i blant
Mae'r 9 egwyddor hyn yn amlinellu arfer gorau ar gyfer cefnogi diogelwch ar-lein i blant mewn gofal preswyl.
Mae'r 9 egwyddor hyn yn amlinellu arfer gorau ar gyfer...
Rheolaethau rhieni
talktalk logo homesafe
Canllaw TalkTalk HomeSafe
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rhwydwaith rheolaeth rhieni ar rwydwaith TalkTalk gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut-i.
Dysgwch sut i reoli eich rheolaeth rhieni ...
Logo Fitbit ar gefndir gwyn.
Traciwr ffitrwydd Fitbit
Dysgwch sut i sefydlu Cyfrif Teulu a chyfrif plentyn ar Fitbit gyda'r canllaw cam wrth gam hwn.
Dysgwch sut i sefydlu Teulu...
Apiau a Llwyfannau
Mae llun yn dangos tri phlentyn yn eistedd y tu allan ac yn defnyddio dyfeisiau. Gall dewis yr apiau cywir gefnogi lles ac amser sgrin cytbwys.
Sut i ddewis apiau i blant
Canllawiau ar ddewis apiau a gemau newydd i blant i gefnogi lles, diddordebau ac amser sgrin cytbwys.
Canllawiau ar ddewis apiau a gemau newydd ...
Logo Google ChromeOS ar gefndir gwyn.
Canllaw diogelwch ChromeOS
Sicrhewch arweiniad cam wrth gam ar osod Chromebooks ar gyfer diogelwch gyda'r canllaw rheolaethau rhieni hwn i ChromeOS.
Mynnwch arweiniad cam wrth gam ar sefydlu Chromebooks ...
Papur wal macOS Ventura 13 gyda logo macOS a Ventura wedi'i ysgrifennu drosodd.
MacOS Venture 13
Sicrhewch arweiniad cam wrth gam ar y gosodiadau diogelwch ar gyfer macOS Ventura 13.
Mynnwch arweiniad cam wrth gam ar y gosodiadau diogelwch ...
Rheolaethau rhieni
Logo crwn Celfyddydau Electronig pinc a phorffor
Canllaw rheolaethau rhieni ap Electronic Arts
Rheoli gyda phwy y gall eich plentyn siarad, pa gynnwys y gall gael mynediad iddo a mwy gydag opsiynau rheoli rhieni ap Electronic Arts.
Rheoli gyda phwy y gall eich plentyn siarad, ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 372
Llwytho mwy o