BWYDLEN

Mynd i'r afael â radicaleiddio
ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Amddiffyn plant rhag radicaleiddio ac eithafiaeth

Mae siawns y gall eich plentyn gwrdd â phobl ar-lein neu ymweld â gwefannau a allai eu harwain at fabwysiadu safbwyntiau eithafol neu brofi radicaleiddio.

Gallai chwilfrydedd arwain eich plentyn i chwilio am y bobl hyn, neu fe allent priodi eich plentyn. Gallent wedyn annog eich plentyn i fabwysiadu credoau neu eu perswadio i ymuno â grwpiau gyda safbwyntiau a gweithredoedd eithafol.

I amddiffyn eich plentyn rhag radicaleiddio neu i ddysgu sut y gallai pobl ifanc gael eu targedu, ewch i'n hyb cyngor. Archwiliwch awgrymiadau arbenigol ar sut i atal radicaleiddio a lle gallwch chi fynd cefnogaeth bellach.

Gwyliwch stori rhiant am ei mab

Mae Christine Boudreau yn rhannu ei stori yn ddewr am ei mab a laddwyd wrth ymladd dros ISIS
Adnoddau dogfen

Mae Educate Against Hate yn cynnig canllaw awgrymiadau da i helpu rhieni i drafod radicaleiddio ac eithafiaeth gyda phobl ifanc.

Yn ddienw riportio gwybodaeth anghyfreithlon neu niweidiol, lluniau neu fideos.

Ffoniwch y Llinell gymorth Atal yr Heddlu Cenedlaethol i siarad â swyddog hyfforddedig am eich pryderon.
0800 011 3764
Ar agor bob dydd 9 AM-5PM.

Adrannau canolbwynt ac adnoddau

Dysgu am Radicalization

Deall y risgiau radicaleiddio ar-lein i gynnig y cymorth cywir ar gyfer iechyd meddwl a lles eich plentyn

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Rhoi’r offer cywir i blant herio eithafiaeth ar-lein a meithrin eu gwytnwch digidol

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Dysgu strategaethau ar sut i fynd i'r afael â radicaleiddio a ble i geisio cymorth os ydych chi'n pryderu

Darllen mwy

Adnoddau

Gweler rhestr o sefydliadau a all eich cefnogi chi a'ch plentyn

Darllen mwy

Gweithredu'n Gynnar

Gwefan diogelu plismona gwrthderfysgaeth

Ymweld â'r safle

Mynd yn Rhy Pell

Dysgwch am eithafiaeth ac ymddygiadau sy'n niweidiol neu'n anghyfreithlon

Gweler yr adnodd

Mynd i'r afael ag eithafiaeth ar-lein

Gweler cyngor i bobl ifanc ag anableddau ac anawsterau dysgu

Darllen mwy

Help mewn ysgolion

Canllawiau arbenigol ar sut y gall ysgolion frwydro yn erbyn eithafiaeth

Darllen mwy

Casineb ac eithafiaeth ar-lein

Hannah Rose o'r ISD yn rhannu mewnwelediad i sut y gall casineb ar-lein arwain at ymddygiad eithafol.

Darllen mwy