BWYDLEN

Mynd i'r afael â radicaleiddio
ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Amddiffyn plant rhag radicaleiddio ac eithafiaeth

Mae siawns y bydd eich plentyn yn cwrdd â phobl ar-lein neu'n ymweld â gwefannau a allai eu harwain at fabwysiadu'r hyn rydych chi'n ei ystyried yn safbwyntiau eithafol, a dod yn radicalaidd.

Gallai chwilfrydedd arwain eich plentyn i chwilio am y bobl hyn, neu gallent gyfeillio â'ch plentyn er mwyn eu hannog i fabwysiadu credoau neu eu perswadio i ymuno â grwpiau y byddai eu barn a'u gweithredoedd y byddech chi fel rhiant yn eu hystyried yn eithafol.

P'un a hoffech amddiffyn eich plentyn rhag cael ei radicaleiddio neu a ydych yn poeni a allai fod mewn perygl, llywiwch ein hyb cyngor i gael awgrymiadau arbenigol ar ffyrdd ymarferol y gallwch eu cefnogi a lle gallwch fynd am gefnogaeth bellach.

Gwyliwch stori rhiant am ei mab

Mae Christine Boudreau yn rhannu ei stori yn ddewr am ei mab a laddwyd wrth ymladd dros ISIS
Adnoddau dogfen

Mae Educate Against Hate yn cynnig canllaw awgrymiadau da i helpu rhieni i drafod radicaleiddio ac eithafiaeth gyda phobl ifanc.

Yn ddienw riportio gwybodaeth anghyfreithlon neu niweidiol, lluniau neu fideos.

Ffoniwch y Llinell gymorth Atal yr Heddlu Cenedlaethol i siarad â swyddog hyfforddedig am eich pryderon.
0800 011 3764
Ar agor bob dydd 9 AM-5PM.

Ein Adrannau

Dysgu am Radicalization

Deall y risgiau y gallai plant eu hwynebu ar-lein i gynnig y gefnogaeth gywir

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Gweld cyngor i roi'r offer cywir i blant herio eithafiaeth ar-lein a meithrin eu gwytnwch digidol

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Dysgu strategaethau ar sut i fynd i'r afael â radicaleiddio a ble i geisio cymorth os ydych chi'n pryderu

Darllen mwy

Adnoddau

Gweler rhestr o sefydliadau a all eich cefnogi chi a'ch plentyn

Darllen mwy

Act Early yw'r wefan diogelu plismona gwrthderfysgaeth newydd, gyda'r nod o yrru pobl i'r wefan sydd eisoes yn chwilio am wybodaeth a chyngor

Ymweld â'r safle

Adnodd addysg yw Going Too Far i ddysgu am eithafiaeth ac ymddygiadau sy'n niweidiol neu'n anghyfreithlon.

Gweler yr adnodd