BWYDLEN

Mynd i'r afael â newyddion ffug

a chamwybodaeth

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIWCH FIDEO INTRO

Beth welwch chi yn yr adran hon

 • Dysgu am newyddion ffug
  Cael mewnwelediad i beth yw newyddion ffug a'r effaith y gall ei chael ar bobl ifanc.
  Darllen 5 -10 munud
 • Amddiffyn eich plentyn
  Mynnwch awgrymiadau ymarferol i rymuso'ch plentyn i gydnabod beth yw newyddion ffug a sut i atal ei ledaenu.
  Darllen 5 -10 munud
 • Delio â newyddion ffug
  Dysgwch pa sgyrsiau i'w cael gyda'ch plentyn os ydyn nhw wedi gweld neu ledaenu newyddion ffug neu wybodaeth anghywir ar-lein. Fe welwch hefyd ffyrdd i'w riportio i atal ei ledaenu ar-lein.
  Darllen 5 -10 munud
 • Adnoddau
  Gweler offer a sefydliadau technoleg a all gynnig cefnogaeth i chi a'ch plentyn.
  Darllenwch 5 munud
 • NEWYDD | Dewch o hyd i'r cwis teulu ffug
  Defnyddiwch y cwis i brofi gwybodaeth plant a phobl ifanc o newyddion ffug a chamwybodaeth
  Darllen 15 - 30 munud
 • Partneriaeth
  Mae'r canolbwynt cyngor hwn wedi'i greu mewn partneriaeth â Google. Dysgu mwy am ein partneriaeth a mentrau diogelwch digidol eraill y maen nhw'n eu gwneud i helpu teuluoedd i ddatblygu arferion digidol da ar-lein.
  Darllen 5 - 10 munud

Gwella meddwl beirniadol i gydnabod newyddion ffug

Mae'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd rydyn ni'n dysgu am y byd o'n cwmpas. Gyda chymaint o ffynonellau gwybodaeth, gall fod yn anodd cadw i fyny â'r hyn sy'n real a'r hyn sy'n ffug ar-lein.

Yn gynyddol, mae'r rhai sy'n creu 'newyddion ffug' (dadffurfiad a chamwybodaeth) yn ei gwneud hi'n anoddach sylwi. Ar adegau mae sefydliadau newyddion sydd wedi'u hen sefydlu hyd yn oed yn adrodd ar straeon yn seiliedig ar wybodaeth ffug a gesglir trwy rwydweithiau cymdeithasol sy'n tarddu o swydd ffug (enghraifft o hyn yw'r Her morfil glas).

Er bod cael mynediad at wybodaeth yn hanfodol, mae'r cynnydd mewn newyddion ffug ar-lein, yn enwedig o amgylch pandemig COVID-19, wedi'i gwneud hi'n fwy brys i helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu eu meddwl beirniadol i sylwi ar y gwahaniaeth rhwng ffaith a ffuglen ar-lein.

O ymchwil, rydym yn gwybod mai dim ond 2% o blant a phobl ifanc yn y DU sydd â'r sgiliau llythrennedd beirniadol sydd eu hangen arnynt i ddweud a yw stori newyddion yn real neu'n ffug. [ffynhonnell]

Archwiliwch ein canolbwynt cyngor newyddion a chamwybodaeth ffug i ddysgu mwy am beth yw newyddion ffug, sut i amddiffyn eich plentyn rhagddo, a sut i ddelio ag ef os yw wedi effeithio arno.

Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud wrthym

delwedd pdf

Dywedodd dros draean, (34%) o rieni eu bod yn poeni y byddai newyddion ffug a chamwybodaeth yn gwneud eu plant yn poeni neu'n bryderus.

delwedd pdf

Mae rhieni'n rhoi ysgolion fel y ffynhonnell wybodaeth yr ymddiriedir ynddi fwyaf.

* Ffynhonnell: Comisiynwyd ymchwil gan Internet Matters fel rhan o'i Olrhain Effaith gan bartner ymchwil trydydd parti Opinium ym mis Hydref 2020, a arolygodd 2,006 o rieni yn y DU.

Gyda chefnogaeth Arbenigol

Mewn partneriaeth â

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Gwyliwch fideo cyngor i ddysgu mwy

Mae Llysgennad Materion Rhyngrwyd Dr Linda Papadopoulos yn rhannu cyngor i gefnogi meddwl beirniadol plant
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella