BWYDLEN

Gwersi llythrennedd digidol am ddim

Adnoddau i athrawon a rhieni

Mae Materion Digidol yn blatfform ar-lein rhad ac am ddim sy’n cynnwys gwersi llythrennedd digidol am ddim i helpu i addysgu diogelwch ar-lein trwy wersi rhyngweithiol ac adrodd straeon deinamig.

Mae Materion Digidol yn blatfform gwersi diogelwch ar-lein rhad ac am ddim i athrawon

Cefnogir gan

Beth yw Materion Digidol?

Adnodd addysgu rhad ac am ddim yw Materion Digidol sy’n cynnwys gwersi llythrennedd digidol i helpu plant a rhieni i ddeall diogelwch ar-lein. Mae’n defnyddio gweithgareddau rhyngweithiol a phwyntiau trafod i gloddio i faterion diogelwch ar-lein pwysig, a stori yn seiliedig ar ddewis lle gall plant ymarfer y sgiliau a ddysgwyd ganddynt gydag adborth ar unwaith.

Dysgu Rhyngweithiol

Gyda chefnogaeth y cynllun gwers, caiff plant eu harwain trwy nifer o gwestiynau cwis sy'n gofyn iddynt ddefnyddio'r hyn y maent yn ei wybod neu wedi'i ddysgu. Mae cynorthwywyr yn eu cefnogi gydag awgrymiadau ychwanegol. Ar ôl pob set o gwestiynau yn y wers llythrennedd digidol, gall plant adolygu’r atebion cywir, a gall athrawon neu rieni gael trafodaethau pwysig am y pwnc diogelwch ar-lein.

Unwaith Ar-lein

Mae’r stori hon sy’n seiliedig ar ddewis yn gofyn i blant ddarllen pob pennod a gwneud dewisiadau yn seiliedig ar yr hyn a ddysgon nhw yn ystod adran Dysgu Rhyngweithiol pob gwers llythrennedd digidol i helpu cymeriadau i gyrraedd diweddglo cadarnhaol. Mae straeon yn cynnwys cymeriadau amrywiol, adborth emosiynol uniongyrchol a phob cyfle i wneud dewisiadau sy'n cael cymeriadau allan o sefyllfaoedd negyddol. Gall plant ail-wneud y daith hon gymaint o weithiau ag y dymunant i geisio dod o hyd i'r holl wahanol derfyniadau posibl!

Dewch i weld sut mae platfform Materion Digidol yn gweithio i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gwersi llythrennedd digidol.

“Fel myfyriwr roedd y gweithgaredd hwn yn hwyl, yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol. Fe wnes i ei fwynhau'n fawr!”

Myfyrwyr

“Dyma wersi da am y gofod digidol . . . yn enwedig cyfryngau cymdeithasol i blant. Dwi jest yn mynd drwodd fel athrawes a rhiant a dwi’n meddwl y byddwn i eisiau ychwanegu at gwricwlwm fy mhlant.”

Defnyddiwr Materion Digidol

Perthynas

“Mae'n dda, dysgais lawer o bethau a fy marn i yw bod y wefan hon yn gyfreithlon. Dwi'n CARU e 😎😎😎"

Myfyrwyr

“Mae’r rhain yn wersi hynod gynhwysfawr. Rwyf wrth fy modd nad ydyn nhw'n mynd am y dull tacteg dychryn a'ch bod chi'n defnyddio rhagenwau niwtral o ran rhywedd."

Marisa V.

Dylunydd Cyfarwyddiadol

“Fel myfyriwr fe wnes i fwynhau’r sesiwn ‘unwaith ar y tro’ [sic] yn fawr.”

Myfyrwyr

“Lle anhygoel i ddysgu plant blwyddyn 6 cyn iddynt symud i’r ysgol uwchradd. Cefais i a fy nosbarth ddiwrnod gwych ohono fe wnaethom ni hefyd ddefnyddio hwn yn ein gwasanaeth bwlio ar-lein.”

Grace P.

Athrawon

“Adnodd effeithiol ar gyfer addysgu diogelwch ar-lein.”

Stuart R.
Athrawon

“Wedi’i gynllunio’n dda ac adnoddau da. Gwybodaeth glir am gwmpas y cwricwlwm cenedlaethol ac addysg ar gyfer byd cysylltiedig. Hoffais yr holl opsiynau a roddwyd i wneud y gwersi’n fwy diddorol.”

Cheryl B.
Athrawon

Pa wersi llythrennedd digidol sydd ar gael?

Ar hyn o bryd, mae Materion Digidol yn cynnwys cyfres o 8 cynllun gwers llythrennedd digidol am ddim a gweithgareddau sy’n addysgu sgiliau diogelwch ar-lein allweddol. Mae gwersi ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar blant 9-11 oed (Cyfnod Allweddol 2/Ail Lefel). Archwiliwch yr hyn y maent yn ei gwmpasu isod.

Ymchwil Ar-lein

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Beth yw 'bod yn berchen' ar waith ysgol
 • Y rhinwedd o wneud eich gwaith eich hun yn lle copïo
 • Sut mae ymchwil yn addysgu ystod o sgiliau y tu hwnt i'r pwnc yn unig
 • Beth i'w wneud os byddwch yn mynd yn sownd â gwaith ysgol
 • Ffyrdd priodol o ddefnyddio offer ar-lein fel deallusrwydd artiffisial (AI)

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Mae Rory wrth ei fodd yn ymchwilio, felly pan fyddan nhw'n cael dewis rhwng ymchwilio i Alexander Fleming neu Florence Nightingale yn yr ysgol, maen nhw'n barod! Ond maent yn canfod yn fuan fod ymchwil ar gyfer yr ysgol ychydig yn anoddach nag yr oeddent yn ei feddwl. Yn “Research Rescue,” a allant ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnynt i weithredu eu prosiect?

Ewch i'r wers “Hawlfraint a Pherchnogaeth”..

Hunan-Ddelwedd Cadarnhaol Ar-lein

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Beth yw hunanddelwedd
 • Beth yw hunaniaeth
 • Sut mae hunanddelwedd yn effeithio ar ein hunaniaeth
 • Ble i gael cymorth os oes ei angen arnynt
 • Sut mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar hunan-ddelwedd
 • Beth i gadw llygad amdano ar gyfryngau cymdeithasol a pha newidiadau i'w gwneud

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Yn “Under Pressure,” mae Antoni wrth ei fodd yn dod o hyd i awgrymiadau ffitrwydd ar gyfryngau cymdeithasol. Ond pan fydd yn dechrau cymharu ei hun â'r delweddau y mae'n eu gweld, mae'n meddwl tybed a yw'n gwneud digon ac yn dechrau edrych i mewn i'w opsiynau. Helpwch Antoni i wneud dewisiadau cadarnhaol i gefnogi ei hunanddelwedd a'i les.

Ewch i'r wers “Hunan-Ddelwedd a Hunaniaeth”..

Rhannu Ar-lein

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Beth yw enw da ar-lein
 • Sut rydym yn creu ein henw da ar-lein
 • Beth allai arwain at enw da negyddol
 • Pwysigrwydd gofyn caniatâd cyn gwneud fideo neu dynnu lluniau o bobl eraill
 • Beth sy'n briodol ac nad yw'n briodol ei rannu ar-lein
 • Ble i gael cymorth a sut i ddatrys gwrthdaro

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Yn “Sharing Gone Wrong,” mae Joseph yn hongian allan gyda’i ffrindiau, gan gynnwys ei ffrind gorau, Michael, pan fydd yn penderfynu recordio’r foment fel y gallant i gyd ei gofio. Ond pan mae'n ei rannu'n gyhoeddus, mae pethau'n dechrau mynd o chwith. Helpwch Joseff i atgyweirio ei gyfeillgarwch a dysgu am ofyn am ganiatâd o ran rhannu cynnwys sy'n cynnwys pobl eraill.

Ewch i'r wers “Enw Da Ar-lein”..

Cydbwyso Amser Sgrin

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Beth mae 'cydbwyso' amser sgrin yn ei olygu
 • Sut i gydbwyso amser sgrin
 • Ble i gael cefnogaeth
 • Pa offer y gallant eu defnyddio i reoli eu defnydd sgrin

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Yn “A Delicate Balance,” mae Emmy yn blentyn mewn gofal ac yn defnyddio ei ffôn clyfar a’i chyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu nad yw bob amser yn cael ei weld. Ond mae pethau'n mynd o chwith pan fydd ei hamser ar ei dyfais yn ei gadael yn teimlo dan straen, yn cymryd ei chwsg i ffwrdd ac yn arwain at broblemau yn yr ysgol. Helpwch Emmy i ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir gyda'i defnydd o'r sgrin i gefnogi ei lles.

Ewch i'r wers 'Iechyd, Lles a Ffordd o Fyw'.

Ymddygiad Iach Ar-lein

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Sut olwg sydd ar ymddygiadau cadarnhaol a negyddol ar-lein
 • Camau cadarnhaol y gall rhywun eu cymryd os oes angen cymorth arnynt
 • Sut mae rhyngweithiadau cadarnhaol yn edrych
 • Sut i gael cymorth os yw rhywun yn eu gwneud yn anghyfforddus ar-lein
 • Sut i gefnogi eraill ar-lein mewn ffyrdd cadarnhaol

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Mae Meera a'i ffrindiau'n LOVE Dragoncry, gêm fideo ar-lein. Pan fydd ffrind i ffrind yn ymddangos, mae'n rhaid i Meera wneud dewisiadau cadarnhaol ynglŷn â sut i ryngweithio â nhw, gan gynnwys beth i'w ddweud a beth i'w gredu. Yn “A 'Friend' Appears”, mae angen i ddefnyddwyr helpu Meera i ryngweithio mewn ffyrdd iach ar-lein ac i gael cefnogaeth.

Ewch i'r wers “Perthnasoedd Ar-lein”..

Seiberfwlio

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Beth yw seiberfwlio a beth nad yw
 • Sut olwg sydd arno
 • Sut a ble i gael cefnogaeth iddyn nhw eu hunain neu eu ffrindiau
 • Sut i gefnogi dioddefwyr a herio ffrindiau sy'n dangos ymddygiad bwlio

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Pan mae Alex yn gweld ei ffrind, Riley, yn dweud pethau cas am Zane mewn sgwrs grŵp, nid yw’n siŵr beth i’w wneud. Ni all Zane weld y negeseuon, felly a yw'n ei frifo'n fawr? Yn “Friendships in Danger,” helpwch Alex i ddod yn oruchwyliwr a dod o hyd i'r gefnogaeth gywir i ddatrys gwrthdaro o fewn ei grŵp cyfeillgarwch.

Ewch i'r wers “Bwlio Ar-lein”..

Meddwl yn Feirniadol Ar-lein

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Y gwahaniaeth rhwng cred, ffaith a barn
 • Beth mae bod yn amheus yn ei olygu
 • Efallai na fydd gwybodaeth rhai arwyddion yn ddibynadwy
 • Sut olwg sydd ar ffynonellau dibynadwy
 • Awgrymiadau ar gyfer meddwl yn feirniadol am y wybodaeth a welant
 • Ble i gael cymorth pan fydd ei angen arnynt

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Mae “The Secret Identity of HarleeGamez” yn dilyn Adil sy'n dysgu rhywfaint o wybodaeth ysgytwol am eu hoff ffrydiwr, HarleeGamez. Ond nid yw'n siŵr pa mor ddibynadwy ydyw. Helpwch Adil i gyrraedd gwaelod yr hyn sy'n real i atal lledaeniad gwybodaeth anghywir niweidiol.

Ewch i'r wers “Rheoli Gwybodaeth Ar-lein”..

Diogelu Gwybodaeth Bersonol Ar-lein

Pa sgiliau mae plant yn eu dysgu?

Yn y wers llythrennedd digidol hon, mae plant yn dysgu:

 • Beth sy'n gwneud cyfrinair cryf
 • Beth yw data a phreifatrwydd
 • Sut mae gosodiadau preifatrwydd yn helpu
 • Pa fath o wybodaeth ddylai aros yn gudd ar-lein
 • Pam mae cadw cyfrineiriau yn breifat (hyd yn oed oddi wrth ffrindiau) yn bwysig

Crynodeb Unwaith Ar-lein

Yn “The Trouble With Sharing,” mae Elan ar fin difetha ei rhediad pan fo mynediad at ei ffôn yn gyfyngedig ar wyliau. Felly, mae hi'n gofyn am help ei ffrind Duha. Fodd bynnag, nid yw pethau mor syml, ac mae'n rhaid i ddefnyddwyr helpu Elan i gadw ei gwybodaeth bersonol yn breifat wrth chwilio am gefnogaeth pan fo angen.

Ewch i'r wers “Preifatrwydd a Diogelwch”..

Sut gall rhieni ddefnyddio gwersi llythrennedd digidol?

 • Dechreuwch fel rhiant, dewiswch eich gwers llythrennedd digidol a lawrlwythwch y Pecyn Rhieni
 • Cwblhewch y cwis Pecyn Rhieni gyda'ch plentyn - neu cystadlwch yn ei erbyn
 • Er bod Dysgu Rhyngweithiol yn gweithio'n dda yn yr ystafell ddosbarth, mae Once Upon Online yn berffaith ar gyfer y cartref
 • Darllenwch y stori Once Upon Online a gwnewch ddewisiadau gyda'ch gilydd; neu, pob un yn gwneud eich taith eich hun ac yn cymharu eich terfyniadau.

Delwedd clawr A Delicate Balance o'r stori Iechyd, Lles a Ffordd o Fyw ar Digital Matters sy'n cynnwys y prif gymeriad, Emmy, yn edrych yn bryderus wrth iddi frwydro i gydbwyso ei hamser sgrin.

Ar ôl cwblhau stori’r wers llythrennedd digidol, siaradwch â’ch plentyn am y dewisiadau a wnaethant. Beth ddigwyddodd? Oedd unrhyw beth yn eu synnu? Ydyn nhw erioed wedi profi rhywbeth tebyg?

Yna, trafodwch yr opsiynau sydd gan eich plentyn os yw'n poeni am rywbeth ar-lein. Anogwch nhw i ddod atoch chi, siarad ag oedolyn arall rydych chi'n ymddiried ynddo neu siarad â chynghorydd llinell gymorth - beth bynnag sy'n eu gwneud nhw fwyaf cyfforddus.

Dysgwch fwy am faterion ar-lein posibl i gefnogi'ch plentyn yn well.

Cefnogir gan ESET

Mae ESET yn gwmni diogelwch digidol sy'n amddiffyn miliynau o gwsmeriaid a miloedd o fusnesau ledled y byd. Rydym yn ymroddedig i warchod y cynnydd y mae technoleg yn ei alluogi, mae hyn wrth gwrs yn cynnwys cynnydd diogel ein plant trwy eu bywydau digidol, felly rydym yn hapus i gefnogi platfform Materion Digidol sy'n cynnwys gwersi llythrennedd digidol am ddim.