BWYDLEN

Meithrin Sgiliau Digidol

Cwrs dysgu ar-lein i ofalwyr maeth

Mae'r cwrs dysgu ar-lein ardystiedig DPP hwn wedi'i gynllunio i helpu gofalwyr maeth i gefnogi bywydau ar-lein y plant yn eu gofal.

Ynglŷn â'r cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i arfogi gofalwyr maeth â sgiliau a hyder i helpu i arwain plant a phobl ifanc yn eu gofal drwy’r byd digidol.

Wedi’u creu gyda chymorth gan bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal a gofalwyr maeth o bob rhan o’r DU, mae’r pedwar modiwl cwrs yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth sydd gan ofalwyr maeth eisoes.

Mae pob modiwl yn dangos sut y gall gofalwyr maeth gefnogi diogelwch, hyder a chymhwysedd ar-lein eu plentyn ar-lein.

Trosolwg o'r cwrs

  •  Modiwlau 4
  •  Oriau 4
  •  Lefel dechreuwyr
  •  Am ddim

Nodweddion y cwrs

  •  Dysgu annibynnol
  •  Mynediad diderfyn
  •  Llyfr gwaith wedi'i deilwra
  •  DPP ardystiedig

Sut i gwblhau'r cwrs hwn

1

Cwblhewch yr arolwg cyn-cwrs gwirfoddol i'n helpu i fesur a gwella effaith y cwrs hwn.

2

Lawrlwythwch y llyfr gwaith a'r rhestr adnoddau ar waelod y dudalen hon i gefnogi'ch dysgu.

3

Cwblhewch Fodiwlau 1-4 yn nhrefn rhifau o fewn mis, gan ddefnyddio'r llyfr gwaith y gwnaethoch ei lawrlwytho.

4

Ar ôl i chi gwblhau'r holl fodiwlau, defnyddiwch y ddolen ar ddiwedd Modiwl 4 i wneud cais am eich tystysgrif CPD.

Dechrau cwrs gofalwyr maeth

Cyn i chi ddechrau

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil i ddeall effaith y cwrs hwn. Fel y cyfryw, gofynnwn ichi ateb rhai cwestiynau cyn ac ar ôl i chi ei gwblhau.

Dysgwch fwy

Drwy gwblhau’r arolwg hwn, byddwch yn ein helpu i ddeall sgiliau digidol, gwybodaeth a hyder gofalwyr maeth cyn iddynt ddilyn y cwrs.

Bydd dysgwyr sy'n cwblhau'r cwrs gofal maeth ac yn gwneud cais am dystysgrif DPP hefyd yn cael eu gwahodd i gwblhau arolwg ar ôl y cwrs yn archwilio eu barn ar yr un elfennau hyn.

Mae cwblhau'r arolwg cyn-cwrs yn wirfoddol ac nid yw'n un o ofynion y cwrs. 

Dewiswch fodiwl i ddechrau dysgu

Archwiliwch bob modiwl isod i weld beth fyddwch chi'n ei ddysgu i gefnogi plant a phobl ifanc ar-lein. Yna, llywiwch i'r un iawn.

Rydym yn argymell eu cwblhau yn nhrefn rhif o fewn mis.

Modiwl 1 | Deall

Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch yn deall yn well sut y gall technoleg ddigidol fod o fudd i bobl ifanc yn ogystal â’r risgiau y gallent eu hwynebu, beth mae’n ei olygu i fod yn ‘gwydn yn ddigidol’, a sut i gefnogi eich plentyn yn ei fywyd ar-lein.

Modiwl Lansio

Modiwl 2 | Grymuso

Trwy’r modiwl hwn, byddwch yn dysgu ffyrdd o rymuso pobl ifanc ar-lein a chael gwell dealltwriaeth o’r effaith y gall hyder a gwahanol arddulliau rhianta ei chael.

Modiwl Lansio

Modiwl 3 | Maethu

Yn y modiwl hwn, byddwch yn nodi technegau ar gyfer meithrin ymddiriedaeth gyda phlant yn eich gofal ac yn archwilio sut y gellir defnyddio technoleg i feithrin a datblygu perthnasoedd cadarnhaol.

Modiwl Lansio

Modiwl 4 | Yn ffynnu

Ar ôl cwblhau’r modiwl terfynol hwn, byddwch yn deall yn well y sgiliau digidol sydd eu hangen ar bobl ifanc nawr ac yn y dyfodol, a’r camau y gallwch eu cymryd i helpu’r bobl ifanc yn eich gofal i ddod yn ddinasyddion digidol galluog.

Modiwl Lansio

Lawrlwythwch y llyfr gwaith a'r rhestr adnoddau

Cadw, golygu neu argraffu'r llyfr gwaith dewisol i gofnodi'ch ymatebion i gwestiynau a gweithgareddau trwy gydol y cwrs.

Mae'r rhestr adnoddau sydd wedi'i chynnwys yn darparu adnoddau wedi'u teilwra i gefnogi eich dysgu o fewn pob modiwl.

Pecyn lawrlwytho

Crëwyd y cwrs hwn gan Internet Matters mewn partneriaeth â The Fostering Network a Dr Simon P Hammond o Brifysgol East Anglia gyda chefnogaeth Jess McBeath (Jess Ltd.).

Mae creu'r deunyddiau hyn wedi'i ariannu gan Nominet drwy ei REACH rhaglen.