BWYDLEN

Meithrin Sgiliau Digidol

Cwrs dysgu ar-lein

Cwrs dysgu ar-lein ardystiedig DPP ar gyfer gofalwyr maeth i'w helpu i gefnogi bywydau ar-lein y plant yn eu gofal.

Trosolwg o'r cwrs

 •  Modiwlau 4
 •  Oriau 4
 •  Lefel dechreuwyr
 •  Am ddim

Nodweddion y cwrs

 •  Dysgu annibynnol
 •  Mynediad diderfyn
 •  Llyfr gwaith wedi'i deilwra
 •  DPP ardystiedig

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau a’r hyder i ofalwyr maeth i arwain plant a phobl ifanc yn eu gofal drwy’r byd digidol. Mae’r pedwar modiwl cwrs yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth sydd gan ofalwyr maeth eisoes ac yn dangos sut y gallant gefnogi diogelwch, hyder a chymhwysedd eu plentyn ar-lein. Cafodd y cwrs ei greu ar y cyd gyda chymorth pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal a gofalwyr maeth o bob rhan o’r DU.

Sut mae'n gweithio

 • 1
  Cwblhewch yr arolwg cyn-cwrs gwirfoddol i'n helpu i fesur a gwella effaith y cwrs hwn
 • 2
  Lawrlwythwch y llyfr gwaith a'r rhestr adnoddau
 • 3
  Cwblhau Modiwlau 1-4 yn nhrefn rhif, rydym yn argymell ceisio gwneud y cwrs cyfan o fewn mis
 • 4
  Ar ôl i chi gwblhau'r holl fodiwlau, defnyddiwch y ddolen ar ddiwedd Modiwl 4 i wneud cais am eich tystysgrif CPD.

Cychwyn arni | Arolwg cyn y cwrs

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil i ddeall effaith y cwrs hwn. Mae cwblhau'r arolwg cyn-cwrs yn wirfoddol ac nid yw'n un o ofynion y cwrs. Rydym yn gofyn i bobl ateb rhai cwestiynau cyn ac ar ôl iddynt ei gwblhau.

Drwy gwblhau’r arolwg hwn, byddwch yn ein helpu i ddeall sgiliau digidol, gwybodaeth a hyder dysgwyr cyn iddynt ddilyn y cwrs. Bydd dysgwyr sy'n cwblhau'r cwrs ac yn gwneud cais am dystysgrif DPP yn cael eu gwahodd i gwblhau arolwg ar ôl y cwrs yn archwilio eu barn ar yr un elfennau hyn.

Manylion y modiwl 

Dewch o hyd i fanylion am bob modiwl a beth fyddwch chi'n ei ddysgu i gefnogi plant a phobl ifanc ar-lein.

Modiwl 1 | Deall

Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch yn deall yn well sut y gall technoleg ddigidol fod o fudd i bobl ifanc yn ogystal â’r risgiau y gallent eu hwynebu, beth mae’n ei olygu i fod yn ‘gwydn yn ddigidol’, a sut i gefnogi eich plentyn yn ei fywyd ar-lein.

Modiwl Lansio

Modiwl 2 | Grymuso

Trwy’r modiwl hwn, byddwch yn dysgu ffyrdd o rymuso pobl ifanc ar-lein a chael gwell dealltwriaeth o’r effaith y gall hyder a gwahanol arddulliau rhianta ei chael.

Modiwl Lansio

Modiwl 3 | Maethu

Yn y modiwl hwn, byddwch yn nodi technegau ar gyfer meithrin ymddiriedaeth gyda phlant yn eich gofal ac yn archwilio sut y gellir defnyddio technoleg i feithrin a datblygu perthnasoedd cadarnhaol.

Modiwl Lansio

Modiwl 4 | Yn ffynnu

Ar ôl cwblhau’r modiwl terfynol hwn, byddwch yn deall yn well y sgiliau digidol sydd eu hangen ar bobl ifanc nawr ac yn y dyfodol, a’r camau y gallwch eu cymryd i helpu’r bobl ifanc yn eich gofal i ddod yn ddinasyddion digidol galluog.

Modiwl Lansio

Lawrlwythwch y llyfr gwaith a'r rhestr adnoddau

Gallwch ddefnyddio'r llyfr gwaith i gofnodi eich ymatebion i'r cwestiynau a'r gweithgareddau drwy gydol y cwrs. Gellir arbed, golygu neu argraffu'r llyfr gwaith sydd wedi'i lawrlwytho os yw'n well gennych wneud nodiadau mewn llawysgrifen. Nid oes angen llyfr gwaith wedi'i gwblhau ar gyfer ardystiad DPP. Mae'r rhestr adnoddau sydd wedi'i chynnwys yn darparu adnoddau wedi'u teilwra i gefnogi eich dysgu o fewn pob modiwl.

Dadlwythwch ffeil zip

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Sicrhewch yr holl newyddion a barn ddiweddaraf yn syth i'ch mewnflwch gyda'r cylchlythyr Internet Matters

Crëwyd y cwrs hwn gan Internet Matters mewn partneriaeth â The Fostering Network a Dr Simon P Hammond o Brifysgol East Anglia gyda chefnogaeth Jess McBeath (Jess Ltd.) Mae creu’r deunyddiau hyn wedi’i ariannu gan Nominet trwy ei REACH rhaglen.