BWYDLEN

YouTube: Awgrymiadau a thriciau i gadw'ch plant yn ddifyr ac yn ddiogel

Nid yw adloniant i deuluoedd bellach yn golygu eistedd o flaen y teledu, gwylio rhaglenni priodol ar adegau penodol yn y dydd. Nawr, mae yna sawl ffordd i wylio'ch hoff sioeau, gan gynnwys ar-lein. Ac un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd yw trwy YouTube.

Pan gaiff ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn gyfrifol, mae YouTube yn darparu cyfoeth o gyfleoedd i blant ddysgu, cael eu difyrru, bod yn greadigol a chwarae. Fodd bynnag, gyda chymaint o gynnwys ar gael - llawer nad ydych chi am i'ch plant iau ei weld.

Sut ydych chi'n dod o hyd i'r sianeli a'r sioeau cywir? Sut ydych chi'n sicrhau bod eich plant yn ddiogel wrth eu gwylio?

Dechrau arni gyda YouTube

Mae'n bwysig cael cyfrif teulu a rennir ar gyfer YouTube fel y gallwch olrhain yn hawdd pa fideos sy'n cael eu gwylio a'u hawgrymu. Rwy'n argymell gan droi Modd Cyfyngedig ymlaen neu defnyddiwch 'Profiadau dan Oruchwyliaeth' sydd yn y modd profi ar hyn o bryd ac ar gael mewn rhai gwledydd / rhanbarthau yn unig.

Mae 'Profiadau dan Oruchwyliaeth' ar gyfer rhieni sydd am ganiatáu i'w plentyn drosglwyddo o YouTube Kids i'r prif blatfform YouTube. Gallwch wneud hynny trwy greu a cyfrif dan oruchwyliaeth.

Gwybod pa sianeli YouTube y mae eich plant yn eu gwylio

Dull a fu'n llwyddiannus yn ein tai fu cyfyngu ein plant rhag gwylio rhai sianeli YouTube. Os ydyn nhw am ddechrau gwylio un newydd, rydyn ni'n gwylio rhai fideos ein hunain yn gyntaf i fetio'r cynnwys.

Mae brandiau cydnabyddedig yn ddefnyddiol yma gan eu bod yn cario safonau mwy trylwyr gyda nhw o ran priodoldeb. Fodd bynnag, ar yr un pryd gall fod yn fwy masnachol. Mae Peacock Kids, Mother Goose Club, Talking Tom & Friends, a National Geographic Kids yn enghreifftiau da i blant dan 10 oed.
Edrychwch ar fideos diweddar ond hefyd pori ôl-gatalog y sianel. Er, yn aml bydd YouTube yn awgrymu’r fideos hŷn hyn i wylwyr ifanc eu gwylio nesaf os ydyn nhw eisoes yn gwylio’r sianel.

Tip: Tanysgrifiwch i sianeli rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw. Mae hyn yn creu porthiant o fideos diogel i'ch plant bori a gwylio yn ardal 'Tanysgrifiadau' YouTube.

Sut mae YouTube yn helpu i amddiffyn plant ar y platfform?

 • YouTube Kids - yn ap ar wahân a wneir ar gyfer plant dan 13 oed sy'n caniatáu profiad mwy diogel a symlach iddynt ei archwilio. Mae gan yr ap hefyd brofiad dan oruchwyliaeth rhieni i helpu i arwain eich plant ar eu taith. Edrychwch ar y Canllaw rheoli rhieni app YouTube Kids i gael rhagor o wybodaeth.
 • Cynnwys aeddfed neu 'Heb ei wneud ar gyfer plant'- gall crewyr cynnwys gynnwys opsiwn cyfyngu oedran ar eu cynnwys na chaiff ei wneud ar gyfer gwylwyr dan 18 oed. Bydd hysbysebion wedi'u personoli yn cael eu tynnu ar gynnwys a wneir ar gyfer plant ar eu tudalen 'gwylio', fodd bynnag, dangosir hysbysebion yn seiliedig ar gyd-destun y fideo ond yn llai personol. Mae nodweddion ariannol wedi'u dileu fel Super Chat neu'r Silff Merch - sy'n gofyn am wybodaeth defnyddiwr.
 • Rhaglen Flagger dibynadwy - yn tynnu cynnwys niweidiol o'r platfform. Rhwng Jan -Mar 2021, maent wedi cael gwared ar 9 miliwn o fideos syfrdanol a oedd yn torri eu Canllawiau Cymunedol.
 • Dysgu peiriant - mae eu systemau dysgu peiriannau yn nodi fideos a allai roi plant mewn perygl. Maent hefyd yn defnyddio ychydig o offer amddiffyn, megis cyfyngu ar nodweddion byw, anablu sylwadau, a chyfyngu ar argymhellion. Mae YouTube hefyd yn gweithio gyda chyrff anllywodraethol i frwydro yn erbyn delweddau cam-drin plant yn rhywiol (CSAI) trwy riportio'r math hwn o gynnwys i'r asiantaethau cyfraith perthnasol.
 • Adrodd - pan fydd fideo / sianel yn cael ei riportio i YouTube, byddant yn ymchwilio i hyn ac os yw'n mynd yn groes i'w canllawiau neu bolisïau, byddant yn terfynu'r cyfrif dan sylw. Os deuant o hyd i unrhyw gynnwys rhywiol amhriodol sy'n cynnwys plant dan oed, nid yn unig y byddant yn terfynu'r cyfrif, ond byddant hefyd yn riportio'r gweithgareddau anghyfreithlon i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Plant ar Goll a Chamfanteisio arnynt (NCMEC).

Gosod rheolaethau rhieni

Gwyliwch y fideo gan y blogiwr mummy Adele Jennings lle mae'n siarad am leoliadau rheoli rhieni YouTube. Hefyd, ymwelwch â'r canolbwynt rheolaethau rhieni ar gyfer y camau ymarferol.

Opsiynau diogelwch a lles digidol i rai dan 18 oed

Ar 10 Awst 2021:
Cyhoeddodd YouTube amddiffyniadau ychwanegol i bobl dan 18 oed ar YouTube a YouTube Kids, a fydd yn cael eu cyflwyno dros yr wythnosau nesaf:

 • Diweddaru gosodiadau preifatrwydd diofyn - Bydd YouTube yn newid y gosodiadau uwchlwytho diofyn yn raddol i'r opsiwn mwyaf preifat sydd ar gael i ddefnyddwyr rhwng 13-17 oed ar YouTube. Os ydyn nhw eisiau i'w cynnwys fod yn gyhoeddus, maen nhw'n gallu gwneud hynny yn y gosodiadau.
 • Lles digidol - Yn ychwanegol at eu hoffer lles digidol cyfredol, bydd YouTube yn newid nodiadau atgoffa amser gwely fel rhagosodiad ar gyfer pob defnyddiwr rhwng 13-17 oed. Byddant hefyd yn diffodd chwarae awtomatig fel ball. Gall defnyddiwr bob amser newid y nodweddion hyn yn y gosodiadau.
 • Auto-chwarae ar YouTube Kids - Bydd yr opsiwn autoplay ar gael ar YouTube Kids a bydd YouTube yn troi autoplay i ffwrdd yn ddiofyn yn yr app. Bydd YouTube hefyd yn lansio rheolaethau rhieni ychwanegol yn yr app YouTube Kids, gan gynnwys y gallu i riant ddewis gosodiad awtoplay diofyn “dan glo”.
 • Trefniadau diogelu ac addysg am gynnwys masnachol - Nid yw YouTube yn caniatáu lleoliadau cynnyrch taledig yn YouTube Kids, ond byddant yn dechrau tynnu cynnwys rhy fasnachol o YouTube Kids, fel fideo sydd ond yn canolbwyntio ar becynnu cynnyrch neu'n annog plant yn uniongyrchol i wario arian.

Awgrymiadau YouTubing Internet Matters

 • Cael sgyrsiau rheolaidd â'ch plant am eu gweithgareddau ar-lein ac all-lein a gwybod ble a sut y gallant gael help a ddylent weld unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu.
 • Oes gan eich plentyn sianel YouTube? Os do, a wnaethoch chi wylio eu fideos? Ydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei bostio?
 • Gwyliwch a mwynhewch sioeau YouTube ynghyd â'ch plentyn i'w helpu i wneud synnwyr o themâu nad ydyn nhw'n eu deall a mesur pa gynnwys fydd yn fuddiol ar gyfer eu lles cyffredinol.
 • Defnyddio Profiadau dan Oruchwyliaeth os yw'ch plentyn yn defnyddio'r prif blatfform YouTube.
 • Rhowch gynnig ar y Ap YouTube Kids os oes gennych blant o dan 13 oed.
 • Google Family Link yn wych i'w ddefnyddio ar gyfer rheolaethau rhieni eraill.
 • Defnyddio Google SafeSearch sy'n hidlo canlyniadau chwilio amhriodol.
 • adroddiad unrhyw gynnwys niweidiol.

swyddi diweddar