BWYDLEN

Plant ifanc (6-10)

Cyngor diogelwch ar-lein

Dangoswyd bod defnydd cynnar o dechnoleg ddigidol yn gwella sgiliau iaith ac yn hybu datblygiad cymdeithasol a chreadigedd plant. Fodd bynnag, nid yw heb risgiau i blant ifanc.

Yn anffodus, efallai y byddant yn dod ar draws cynnwys amhriodol, yn rhannu gwybodaeth bersonol neu’n dechrau copïo’r hyn y mae plant hŷn yn ei wneud ar-lein, a allai eu rhoi mewn perygl. Byddwn yn eich helpu i ddeall beth allwch chi ei wneud i roi'r profiad gorau o fynd ar-lein i blant ifanc 6-10 oed.

Arddangos trawsgrifiad fideo
cefnogi schoolers cynradd ar-lein

chwech i ddegau

`{` Cerddoriaeth`} `

rhwng chwech a deg oed mae'n

tebygol eich plentyn

a allai gael eu dyfais gysylltiedig gyntaf

consol gemau neu lechen efallai

felly cymerwch yr amser i gael sgyrsiau rheolaidd

gyda'ch plentyn am ei les

a diogelwch ar-lein

bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu ymdopi

strategaethau i ddelio â risgiau ar-lein

a'u hannog i wneud dewisiadau mwy diogel

`{` Cerddoriaeth`} `

ar-lein

sefydlu rheolaethau rhieni ar eich cartref

band eang yn ogystal ag unrhyw

dyfeisiau wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd y mae eich plentyn yn eu gwneud

yn gallu cyrchu

ein canllawiau rheoli rhieni diogel

yn eich cerdded trwy'r grisiau

felly gallwch chi sefydlu mewn ychydig yn unig

nid yw munudau yn anghofio gwirio hynny

mae cyfrifon ar-lein wedi'u diogelu gan gyfrinair

os ydych chi'n poeni am yr amser y mae eich

plentyn yn gwario ar-lein

bydd llawer o ddyfeisiau ac apiau wedi'u hadeiladu i mewn

rheolyddion i'ch helpu i osod terfynau

pryd y dylent fod yn eu defnyddio a

am ba hyd y sicrhewch fod eich plentyn yn cynnal

cydbwysedd da o ar-lein ac all-lein

gweithgareddau

a bod eu gweithgareddau ar-lein yn

positif a bod â phwrpas

mae'n ddefnyddiol cytuno â rhai rheolau

eich plentyn i'w annog i ddatblygu

arferion digidol da ar gyfer y dyfodol

os ydych chi am roi eu rhai eu hunain iddyn nhw

mae dyfeisiau'n dewis rhai sy'n cynnig

cynnwys sy'n addas i blant ac wedi'i deilwra

rheolaethau rhieni i roi mwy diogel iddynt

lle i archwilio ar-lein

peidiwch ag anghofio bod consolau gemau hefyd

cynnig mynediad i'r rhyngrwyd

felly mae'n bwysig gosod rhieni

rheolaethau

ymwneud â rhyngrwyd eich plentyn

bydd defnyddio hyn yn ei gwneud hi'n haws i chi wneud hynny

eu cynghori ar faterion y gallent

profiad

ac iddynt rannu pryderon ynghylch

unrhyw beth a allai eu cynhyrfu

anogwch nhw i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld

ar-lein i adeiladu eu meddwl beirniadol

creu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn

mae hynny ond yn caniatáu mynediad i'r gwefannau a

apiau rydych chi wedi'u dewis

gallech hefyd osod eich tudalen gartref i a

safle addas i blant

megis safle addysgol fel bbc

brathu maint

neu beiriant chwilio diogel fel swiggle

activate

gosodiadau chwilio diogel ar wefannau fel

google ac youtube

a'u hannog i ddefnyddio plant sy'n gyfeillgar

apiau fel plant youtube

mae llawer o gemau poblogaidd yn cynnwys chwarae

ar-lein gydag eraill

felly byddwch yn ymwybodol y gall eich plentyn fod

creu presenoldeb ar-lein

graddfeydd oedran ar gemau ac apiau yn a

ffordd ddefnyddiol o sefydlu a ydyn nhw

yn briodol i'w hoedran

a defnyddio'r gosodiadau preifatrwydd llymaf

os ydyn nhw'n chwarae'n rhydd i chwarae gemau

gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod cyfrinair ar eich app

cyfrif storfa i gyfyngu

pryniannau mewn-app ac osgoi cael

dal allan gyda bil mawr

cyn gynted ag y gallant rannu a rhyngweithio

gydag eraill ar-lein

siaradwch pa wybodaeth y dylent

ac ni ddylai rannu

trafod beth mae'n ei olygu i fod yn dda

dinesydd digidol

a phwysleisio pwysigrwydd

datblygu ôl troed digidol da

efallai y bydd rhai plant yn cael eu hunain

bwlio neu gael eich bwlio ar-lein

felly mae'n bwysig siarad â nhw

bod yn ffrind da ar-lein a ble i wneud hynny

cael cefnogaeth os oes ei angen arnynt

eu hatgoffa y gallant siarad â chi neu

oedolyn dibynadwy os oes ganddo unrhyw un

pryderon

oherwydd bod diogelwch ar y rhyngrwyd yn bwysig

Beth welwch chi yn yr adran hon

Byddwch yn graff am ffonau clyfar

Cadwch blant yn ddiogel pan ddaw at eu dyfais ffôn clyfar gyntaf gyda'r canllawiau hyn.

GWELER AWGRYMIADAU DIOGELWCH FFON SMART

Beth sy'n newydd?
Beth yw Rec Room? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Beth yw Rec Room? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Darllenwch fwy
Canllaw teulu i gemau roblox
Canllaw teulu i gemau roblox
Darllenwch fwy
Beth yw bywyd Gacha a beth sydd angen i rieni ei wybod?
Beth yw bywyd Gacha a beth sydd angen i rieni ei wybod?
Darllenwch yr erthygl
Beth yw'r metaverse?
Beth yw'r metaverse?
Ymweld â'r canolbwynt

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer plant ifanc

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant rhwng 6 a 10 oed i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi plant 6-10-oed ar-lein

Cytuno ffiniau

Byddwch yn glir beth all ac na all eich plentyn ei wneud ar-lein - lle gallant ddefnyddio'r rhyngrwyd, faint o amser y gallant ei dreulio ar-lein, y gwefannau y gallant ymweld â nhw a'r math o wybodaeth y gallant ei rhannu. Cytuno â'ch plentyn pryd y gallant gael ffôn symudol neu lechen.

Archwiliwch gyda'n gilydd

Y ffordd orau o ddarganfod beth mae'ch plentyn yn ei wneud ar-lein yw siarad â nhw am yr hyn y mae'n ei wneud a pha wefannau y mae'n hoffi ymweld â nhw. Gofynnwch iddynt ddangos i chi neu chwarae gemau ar-lein gyda'ch gilydd i ddysgu am y llwyfannau a dysgu arferion e-ddiogelwch da iddynt.

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

Gosod rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref ac unrhyw ddyfeisiau sy'n galluogi'r rhyngrwyd i reoli diogelwch rhyngrwyd. Sefydlwch gyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn ar y brif ddyfais y mae'n ei defnyddio a gwnewch yn siŵr bod cyfrifon eraill yn y cartref wedi'u diogelu gan gyfrinair fel na all plant iau gael mynediad atynt ar ddamwain.

Defnyddiwch y modd awyren

Defnyddiwch fodd awyren ar eich dyfeisiau pan fydd eich plentyn yn eu defnyddio fel na allant wneud unrhyw bryniannau anghymeradwy na rhyngweithio ag unrhyw un ar-lein heb yn wybod ichi.

Arhoswch yn rhan

Anogwch nhw i ddefnyddio eu dyfeisiau technoleg mewn man cymunedol fel y lolfa neu'r gegin fel y gallwch chi gadw llygad ar sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd a hefyd rhannu eu mwynhad.

Siaradwch â brodyr a chwiorydd

Mae hefyd yn syniad da siarad ag unrhyw blant hŷn am yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein a'r hyn y maent yn ei ddangos i blant iau. Anogwch nhw i fod yn gyfrifol a helpu i gadw eu brodyr a chwiorydd iau yn ddiogel.

Chwilio'n ddiogel

Defnyddiwch beiriannau chwilio diogel fel Swiggle or Chwilio am blant. Gallwch arbed amser trwy ychwanegu'r rhain at eich 'Ffefrynnau'. Gellir gweithredu gosodiadau chwilio diogel hefyd google a pheiriannau chwilio eraill, yn ogystal â YouTube.

Gwiriwch a yw'n addas

Mae'r graddfeydd oedran sy'n dod gyda gemau, apiau, ffilmiau a rhwydweithiau cymdeithasol yn ganllaw da i weld a ydyn nhw'n addas ar gyfer eich plentyn. Er enghraifft, y terfyn oedran isaf yw 13 ar gyfer sawl gwefan cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys TikTok ac Instagram. Fodd bynnag, mae yna rhai llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant y gallant ei ddefnyddio'n ddiogel.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Siarad digidol

o rieni wedi siarad â'u plentyn ynglŷn â diogelwch ar-lein yn ystod y mis diwethaf

delwedd pdf

Perchnogaeth tabled ar gynnydd

o'r grŵp oedran hwn nawr cael un eu hunain, i fyny o 35% y flwyddyn flaenorol (2017)

delwedd pdf

Llwyfan gwylio YouTube o ddewis

o blant yn y grŵp oedran hwn yn dweud eu bod mae'n well gen i wylio cynnwys YouTube yn hytrach na rhaglenni teledu ar set deledu

Adnoddau dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediad i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Dysgwch am yr hyn y gallai plant ifanc fod yn ei wneud ar-lein

Pa faterion allai effeithio ar blant ifanc?

Dyma rai o’n hoff adnoddau diogelwch rhyngrwyd i’ch helpu i ddysgu mwy am e-ddiogelwch i blant 6-10 oed a throsglwyddo’r neges iddynt. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau hwyliog ac addysgol i'w cael i ddysgu ar-lein.

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

ThinkuKnow

Canllawiau gan CEOP ar sut i siarad gyda'n gilydd yn ogystal â rhoi cyngor ymarferol a thechnegol

image

NSPCC

Awgrymiadau, cyngor a chychwyn sgwrs i rieni i helpu i gadw plant yn ddiogel ar y rhyngrwyd. Mae tudalennau pwrpasol yn helpu rhieni i ddod yn fwy ymwybodol o ran cyfryngau cymdeithasol a rhannu gwybodaeth bersonol.

image

Gwybodaeth i Rieni

Mae Parent Info yn gydweithrediad rhwng CEOP a Parent Zone. Mae'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i rieni a gofalwyr am les a gwytnwch eu plant. Gall ysgolion gynnal y cynnwys ar eu gwefan eu hunain a'i ddefnyddio mewn unrhyw ffyrdd eraill (mewn llythyrau at rieni ac ati) y maen nhw eu heisiau.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Llinell gymorth rhieni Young Minds

Mae Llinell Gymorth Rhieni Young Minds ar gael i gynnig cyngor i rieni a gofalwyr sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc o dan 25. Ffoniwch 0808-802-5544 i gael cefnogaeth.

image

Rhwydweithiau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant

Gweler ein rhestr o apiau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyfeillgar i blant sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio â'i gilydd a rhannu'n ddiogel ar-lein.

image

Cefnogi Pobl Ifanc Ar-lein

Gwybodaeth a chyngor i rieni a gofalwyr ar gefnogi pobl ifanc ar-lein. Mae'r daflen ar gael i'w lawrlwytho mewn sawl iaith.

image

Plant Samsung

Mae Samsung Kids yn caniatáu i rieni osod clo PIN, creu proffil plentyn, a gosod terfynau amser dyddiol ar y Samsung Kids. Mae hwn ar gael ar gyfer tabledi a ffonau smart Samsung sydd ar gael o System Weithredu Android 9.0. Mae'n caniatáu ichi helpu i lunio amgylchedd diogel i'ch plentyn archwilio a chysylltu â'r byd.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

Canllaw iWonder y BBC

Fel rhan o'n partneriaeth newydd gyda'r BBC, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i greu canllaw rhyngweithiol i roi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Mae'n cynnwys 7 maes allweddol fel “Cymryd rheolaeth gyda thechnoleg” a “Pa fath o riant ydw i?”.

image

Rhianta Digidol

Mae gwefan Rhianta Digidol Vodafone yn darparu rhestrau gwirio a chyngor ymarferol am ddim ar gadw plant yn ddiogel ar-lein. Mae yna hefyd gylchgrawn blynyddol sy'n cael ei wneud unwaith y flwyddyn y gallwch chi ei dderbyn hefyd.

image

Wedi'i droi ar Deuluoedd

Wrth i blant ddechrau defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy yn yr oedran hwn, mae gan y canllaw rhyngweithiol hwn gyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cadw plant ysgolion cynradd yn ddiogel ar-lein.

image

Canllaw i fonitro apiau

Gyda chymorth Pocket-lint's Andy Robertson, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

image

Rhianta yn yr Oes Ddigidol 

Mae Parent Zone wedi cyflwyno rhaglen rianta ar-lein newydd, Rhianta yn yr Oes Ddigidol. Mae hwn am ddim i rieni a gofalwyr y mae eu plant yn mynychu ysgolion sydd wedi cymryd Parth Rhieni Aelodaeth Ysgolion Digidol.

image

Academi Bediatregwyr America 

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

OYOTY 

Cynorthwyydd digidol personol newydd i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar-lein. Mae'n cadw llygad am eu diogelwch trwy Ymyrraeth ac addysg. Pan ddaw o hyd i ymddygiad anniogel, data personol neu gynnwys amhriodol a bostiwyd gan eich plentyn ar rwydweithiau cymdeithasol, mae'n eu rhybuddio, gyda neges 'meddwl eto' ac yn gweithio gyda nhw i weithredu ar unwaith ar y mater.

Gweithgareddau diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

Materion Digidol

Archwiliwch yr adran rhieni a phlant o Digital Matters i weithio ar bynciau e-ddiogelwch manwl fel bwlio ar-lein, amser sgrin a rhannu gwybodaeth bersonol. Mae'r platfform yn defnyddio cwisiau rhyngweithiol a stori antur dewis eich hun i gadw plant 9-11 oed i gymryd rhan.

image

Google Interland

Mae hon yn gêm ar-lein llawn antur sy'n gwneud dysgu am ddiogelwch rhyngrwyd yn rhyngweithiol ac yn hwyl. Yn Interland, gall plant ddysgu am osgoi hacwyr, phishers a bwlis sy'n ymddwyn yn wael trwy ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn archwilwyr ar-lein hyderus.

image

Cyfres animeiddiedig Play Like Share

Mae hwn yn animeiddiad tair pennod ar gyfer plant 8-10 sy'n eu helpu i ddysgu sut i adnabod ymddygiad pwyso a thrin ar-lein ac i gadw'n ddiogel rhag risgiau eraill y gallent ddod ar eu traws ar-lein.

image

Dewch o hyd i'r cwis Fake

Dewiswch gwis sy'n briodol i'w hoedran i'w chwarae fel teulu (rhieni yn erbyn plant) i ddysgu a phrofi'ch gwybodaeth am beth yw newyddion ffug, dadffurfiad a chamwybodaeth a sut i'w atal rhag lledaenu.

image

BBC Own It

Yn berchen arno mae'n cynnwys popeth o breifatrwydd ar-lein ac osgoi drwgwedd, i ddelio â chyfyng-gyngor bob dydd y mae plant yn ei wynebu ar-lein, yn ogystal â chael hwyl. Bydd dolenni cyflym i elusennau a sefydliadau fel Childline, y gall eu llinellau ffôn a'u sgwrsio ar-lein ddarparu cefnogaeth frys pe bai ei angen ar blant, hefyd ar gael.

image

Ap Materion Rhyngrwyd

Ap diogelwch rhyngweithiol ar-lein wedi'i gynllunio i helpu rhieni i siarad am faterion diogelwch ar-lein gyda'u plant, ac i sicrhau eu bod yn gwneud dewisiadau craff i aros yn ddiogel ar-lein. Am ddim i'w lawrlwytho ar gyfer Afal.

image

Rhedwr Band

Mae Band Runner yn gêm ryngweithiol hwyliog sy'n helpu plant oed 8-10 i ddysgu sut i gadw'n ddiogel rhag risgiau y gallent ddod ar eu traws ar-lein.

image

Arhoswch CAMPUS

Pum awgrym gan Childnet ynglŷn â chadw'n ddiogel ar-lein ynghyd â dolenni i fideos a gemau eraill ar gyfer plant oed cynradd.

image

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Ewch â’r cwis byr hwn gyda’ch plentyn i’w helpu i adnabod sut y gall casineb a stereoteipiau effeithio arnynt mewn mannau ar-lein a’u hannog i barchu a dathlu gwahaniaethau.

Apiau i annog dysgu, creadigrwydd a datblygiad

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant at eu hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy'n briodol i'w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion.

image

YouTube Kids

Yn wych i blant ifanc, mae'r fersiwn hon sy'n addas i blant yn hidlo cynnwys amhriodol ac yn cuddio sylwadau ar roi fideos tawelwch meddwl rhieni a phlentyn yn brofiad gwylio ar-lein diogel.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

Apiau Hwyaid Hwyaid Hwyaid

Mae Apps Duck Duose Moose yn apiau addysgol am ddim sy'n caniatáu i blant ifanc archwilio a dysgu mewn amgylchedd diogel a hwyliog. Mae'r ystod o orchuddion apiau; darllen, emosiynau, mathemateg, mynegiant creadigol a chwarae.

image

Apiau CBBC

O Horrible Histories i The Dumping Ground: On A Mission, mae apiau CBBC yn llawn dop o weithgareddau hwyliog a fydd yn ennyn diddordeb plant ifanc ac yn eu helpu i ddysgu trwy chwarae.

image

Azoomee

Ap tabled newydd i blant oed ysgol gynradd wylio eu hoff sioeau, chwarae gemau cyffrous, dysgu sgiliau newydd, darlunio ac anfon negeseuon yn ddiogel at ffrindiau a theulu a gymeradwyir gan rieni.

image

Rhedwr Band

Mae Band Runner yn gêm ryngweithiol hwyliog sy'n helpu plant oed 8-10 i ddysgu sut i gadw'n ddiogel rhag risgiau y gallent ddod ar eu traws ar-lein.

image

Arhoswch CAMPUS

Pum awgrym gan Childnet ynglŷn â chadw'n ddiogel ar-lein ynghyd â dolenni i fideos a gemau eraill ar gyfer plant oed cynradd.

image

Plant Samsung

Mae Samsung Kids yn caniatáu i rieni osod clo PIN, creu proffil plentyn, a gosod terfynau amser dyddiol ar y Samsung Kids. Mae hwn ar gael ar gyfer tabledi a ffonau smart Samsung sydd ar gael o System Weithredu Android 9.0. Mae'n caniatáu ichi helpu i lunio amgylchedd diogel i'ch plentyn archwilio a chysylltu â'r byd.

image

Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Mae hwn yn ap lles digidol sy'n defnyddio cymeriad anghenfil Sesame Street i'w rannu gyda'ch plentyn i helpu i ddysgu sgiliau fel datrys problemau, hunanreolaeth, cynllunio a dyfalbarhad tasg.

Dewch o hyd i gyngor, erthyglau ac adnoddau cysylltiedig

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Rheolaethau rhieni
Logo PS5
Rheolaethau rhieni PlayStation 5 (PS5).
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rheoli rhieni a'ch cyfyngiadau ar PlayStation 5 (PS5) gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut i arwain.
Dysgwch sut i reoli eich rheolaeth rhieni ...
Apiau a Llwyfannau
Y logo ffrydio Kick o flaen delwedd o'r wefan.
Beth yw ffrydio Kick? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Lansiwyd y llwyfan ffrydio Kick yn 2022. Mae'n parhau i gynyddu mewn poblogrwydd, yn enwedig ar gyfer crewyr sy'n chwilio am lai o gyfyngiadau. Dysgwch am y platfform, ei risgiau a beth allwch chi ei wneud i amddiffyn pobl ifanc yn eu harddegau.
Lansiwyd platfform ffrydio Kick yn 2022. ...
Erthyglau
Mae merch yn eistedd gyda'i ffôn gyda mynegiant trist.
Beth yw dadwisgo AI? Canllawiau i rieni a gofalwyr
Mae deallusrwydd artiffisial yn parhau i gynyddu mewn gallu a thechnoleg. Mae dadwisgo AI yn un enghraifft a allai adael pobl ifanc yn agored i niwed. Dysgwch beth ydyw fel y gallwch amddiffyn eich plentyn yn well ar-lein.
Mae deallusrwydd artiffisial yn parhau i gynyddu mewn gallu ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Bachgen a merch mewn gwisg ysgol, yn gweithio mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol.
Sut mae ysgolion yn mynd i'r afael â rhannu delweddau rhywiol ymhlith disgyblion: Mewnwelediadau gan athro
Mae Dr. Tamasine Preece yn rhannu ei phrofiad o rannu delweddau rhywiol ymhlith disgyblion mewn ysgolion. Dysgwch sut mae ysgolion yn rheoli'r mater ar hyn o bryd, a gweld ei chyngor ar wella polisïau presennol.
Mae Dr. Tamasine Preece yn rhannu ei phrofiad o ...
Ymchwil
Merch yn gorwedd yn y gwely gyda mynegiant trist a'i ffôn clyfar yn wynebu i lawr.
Internet Matters x Ymchwil Nominet: Dulliau i atal lledaeniad CSAM hunan-gynhyrchu
Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau Rownd 2 ein hymchwil i atal rhannu delweddau rhywiol ymhlith plant 11-13 oed.
Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau o ...
Polisi ac arweiniad
Mae plentyn yn gwisgo clustffonau ac yn defnyddio ffôn clyfar.
Egwyddorion ar gyfer darparwyr gofal preswyl i blant
Mae'r 9 egwyddor hyn yn amlinellu arfer gorau ar gyfer cefnogi diogelwch ar-lein i blant mewn gofal preswyl.
Mae'r 9 egwyddor hyn yn amlinellu arfer gorau ar gyfer...
Rheolaethau rhieni
talktalk logo homesafe
Canllaw TalkTalk HomeSafe
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rhwydwaith rheolaeth rhieni ar rwydwaith TalkTalk gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut-i.
Dysgwch sut i reoli eich rheolaeth rhieni ...
Erthyglau
Logo Wythnos Gwrth-fwlio 2023 ar gefndir Materion Digidol â dot gwyrdd.
Gwers newydd i ddysgu seiberfwlio ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023
Paratowch ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio gyda gwers o Digital Matters ac adnoddau seiberfwlio eraill.
Paratowch ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio gyda ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 525
Llwytho mwy o