Plant ifanc (6-10)

Cyngor diogelwch ar-lein

Dangoswyd bod defnydd cynnar o dechnoleg ddigidol yn gwella sgiliau iaith ac yn hyrwyddo datblygiad cymdeithasol a chreadigrwydd plant.

Ond nid yw heb risgiau i blant ifanc, a allai ddod ar draws cynnwys amhriodol neu ddechrau copïo'r hyn y mae plant hŷn yn ei wneud ar-lein. Gweler ein cyngor i ddeall beth allwch chi ei wneud i roi'r profiad gorau i blant ifanc o fynd ar-lein.

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer plant ifanc

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant 6 i 10 i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi plant 6-10-oed ar-lein

Cytuno ffiniau

Byddwch yn glir beth all ac na all eich plentyn ei wneud ar-lein - lle gallant ddefnyddio'r rhyngrwyd, faint o amser y gallant ei dreulio ar-lein, y gwefannau y gallant ymweld â nhw a'r math o wybodaeth y gallant ei rhannu. Cytuno â'ch plentyn pryd y gallant gael ffôn symudol neu lechen.

Archwiliwch gyda'n gilydd

Y ffordd orau o ddarganfod beth mae'ch plentyn yn ei wneud ar-lein yw gofyn iddyn nhw ddweud wrthych chi am yr hyn maen nhw'n ei wneud a pha wefannau maen nhw'n hoffi ymweld â nhw. Os ydyn nhw'n hapus i wneud hynny, gofynnwch iddyn nhw ddangos i chi. Siaradwch â nhw am fod yn ffrind da ar-lein.

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

Gosod rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref ac unrhyw ddyfeisiau sydd wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd. Sefydlu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn ar y prif ddyfais y mae'n ei defnyddio a sicrhau bod cyfrifon eraill yn y cartref wedi'u diogelu gan gyfrinair fel na all plant iau gael mynediad atynt ar ddamwain.

Defnyddiwch y modd awyren

Defnyddiwch fodd awyren ar eich dyfeisiau pan fydd eich plentyn yn eu defnyddio fel na allant wneud unrhyw bryniannau anghymeradwy na rhyngweithio ag unrhyw un ar-lein heb yn wybod ichi.

Arhoswch yn rhan

Anogwch nhw i ddefnyddio eu dyfeisiau technoleg mewn man cymunedol fel y lolfa neu'r gegin fel y gallwch chi gadw llygad ar sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd a hefyd rhannu eu mwynhad.

Siaradwch â brodyr a chwiorydd

Mae hefyd yn syniad da siarad ag unrhyw blant hŷn am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein a'r hyn maen nhw'n ei ddangos i blant iau. Anogwch nhw i fod yn gyfrifol a helpu i gadw eu brodyr a'u chwiorydd iau yn ddiogel.

Chwilio'n ddiogel

Defnyddiwch beiriannau chwilio diogel fel Swiggle or Chwilio am blant. Gallwch arbed amser trwy ychwanegu'r rhain at eich 'Ffefrynnau'. Gellir gweithredu gosodiadau chwilio diogel hefyd google a pheiriannau chwilio eraill, yn ogystal â YouTube.

Gwiriwch a yw'n addas

Mae'r graddfeydd oedran sy'n dod gyda gemau, apiau, ffilmiau a rhwydweithiau cymdeithasol yn ganllaw da i weld a ydyn nhw'n addas i'ch plentyn. Er enghraifft, y terfyn oedran lleiaf yw 13 ar gyfer sawl gwefan rhwydweithio cymdeithasol, gan gynnwys Facebook ac Instagram. Er bod safleoedd sydd wedi'u hanelu at dan-10s yn hoffi Spotlite (Kudos gynt) hefyd yn cynnwys elfennau rhwydweithio cymdeithasol.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Siarad digidol

o rieni wedi siarad â'u plentyn ynglŷn â diogelwch ar-lein yn ystod y mis diwethaf

delwedd pdf

Perchnogaeth tabled ar gynnydd

o'r grŵp oedran hwn nawr cael un eu hunain, i fyny o 35% y flwyddyn flaenorol (2017)

delwedd pdf

Llwyfan gwylio YouTube o ddewis

o blant yn y grŵp oedran hwn yn dweud eu bod mae'n well gen i wylio cynnwys YouTube yn hytrach na rhaglenni teledu ar set deledu

Adnoddau dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediad i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Dysgwch am yr hyn y gallai plant cyn-ysgol fod yn ei wneud ar-lein

Pa faterion allai effeithio ar blant ifanc?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am e-ddiogelwch ar gyfer plant 6-10 a throsglwyddo'r neges iddyn nhw. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau hwyliog ac addysgol i'w cael i ddysgu ar-lein.

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

ThinkuKnow

Canllawiau gan CEOP ar sut i siarad gyda'n gilydd yn ogystal â rhoi cyngor ymarferol a thechnegol

image

NSPCC

Syniadau da, cyngor a sgwrs i rieni er mwyn helpu i gadw plant yn ddiogel ar y rhyngrwyd. Mae tudalennau pwrpasol yn helpu rhieni i ddod yn fwy Rhannwch Ymwybodol o ran rhwydweithio cymdeithasol.

image

Gwybodaeth i Rieni

Mae Parent Info yn gydweithrediad rhwng CEOP a Parent Zone. Mae'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i rieni a gofalwyr am les a gwytnwch eu plant. Gall ysgolion gynnal y cynnwys ar eu gwefan eu hunain a'i ddefnyddio mewn unrhyw ffyrdd eraill (mewn llythyrau at rieni ac ati) y maen nhw eu heisiau.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Llinell gymorth rhieni Young Minds

Mae Llinell Gymorth Rhieni Young Minds ar gael i gynnig cyngor i rieni a gofalwyr sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc o dan 25. Ffoniwch 0808-802-5544 i gael cefnogaeth.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

image

Rhwydweithiau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant

Gweler ein rhestr o apiau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyfeillgar i blant sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio â'i gilydd a rhannu'n ddiogel ar-lein.

image

Cefnogi Pobl Ifanc Ar-lein

Gwybodaeth a chyngor i rieni a gofalwyr ar gefnogi pobl ifanc ar-lein. Mae'r daflen ar gael i'w lawrlwytho mewn sawl iaith.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

Canllaw iWonder y BBC

Fel rhan o'n partneriaeth newydd gyda'r BBC, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i greu canllaw rhyngweithiol i roi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch chi gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Mae'n cynnwys meysydd allweddol 7 fel “Cymryd rheolaeth gyda thechnoleg” a “Pa fath o riant ydw i?”.

image

Rhianta Digidol

Mae gwefan Rhianta Digidol Vodafone yn darparu rhestrau gwirio a chyngor ymarferol am ddim ar gadw plant yn ddiogel ar-lein. Mae yna hefyd gylchgrawn blynyddol sy'n cael ei wneud unwaith y flwyddyn y gallwch chi ei dderbyn hefyd.

image

Wedi'i droi ar Deuluoedd

Wrth i blant ddechrau defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy yn yr oedran hwn, mae gan y canllaw rhyngweithiol hwn gyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cadw plant ysgolion cynradd yn ddiogel ar-lein.

image

Canllaw i fonitro apiau

Gyda chymorth Pocket-lint's Andy Robertson, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

image

Rhianta yn yr Oes Ddigidol

Mae Parent Zone wedi cyflwyno rhaglen rianta ar-lein newydd, Rhianta yn yr Oes Ddigidol. Mae hwn am ddim i rieni a gofalwyr y mae eu plant yn mynychu ysgolion sydd wedi cymryd Parth Rhieni Aelodaeth Ysgolion Digidol.

image

Academi Bediatregwyr America

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

OYOTY

Cynorthwyydd digidol personol newydd i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar-lein. Mae'n cadw llygad am eu diogelwch trwy Ymyrraeth ac addysg. Pan ddaw o hyd i ymddygiad anniogel, data personol neu gynnwys amhriodol a bostiwyd gan eich plentyn ar rwydweithiau cymdeithasol, mae'n eu rhybuddio, gyda neges 'meddwl eto' ac yn gweithio gyda nhw i weithredu ar unwaith ar y mater.

Gweithgaredd diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

BBC Own It

Yn berchen arno mae'n cynnwys popeth o breifatrwydd ar-lein ac osgoi drwgwedd, hyd at ddelio â chyfyng-gyngor bob dydd y mae plant yn ei wynebu ar-lein, yn ogystal â chael hwyl. Bydd dolenni cyflym i elusennau a sefydliadau fel Childline, y gall eu llinellau ffôn a'u sgwrsio ar-lein ddarparu cefnogaeth frys pe bai ei angen ar blant, hefyd ar gael.

image

Google Interland

Mae hon yn gêm ar-lein llawn antur sy'n gwneud dysgu am ddiogelwch rhyngrwyd yn rhyngweithiol ac yn hwyl. Yn Interland, gall plant ddysgu am osgoi hacwyr, phishers a bwlis sy'n ymddwyn yn wael trwy ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn archwilwyr ar-lein hyderus.

image

Cyfres animeiddiedig Play Like Share

Mae hwn yn animeiddiad tair pennod ar gyfer plant 8-10 sy'n eu helpu i ddysgu sut i adnabod ymddygiad pwyso a thrin ar-lein ac i gadw'n ddiogel rhag risgiau eraill y gallent ddod ar eu traws ar-lein.

image

Ap Materion Rhyngrwyd

Ap diogelwch rhyngweithiol ar-lein wedi'i gynllunio i helpu rhieni i siarad am faterion diogelwch ar-lein gyda'u plant, ac i sicrhau eu bod yn gwneud dewisiadau craff i aros yn ddiogel ar-lein. Am ddim i'w lawrlwytho ar gyfer Afal ac Android.

image

Rhedwr Band

Mae Band Runner yn gêm ryngweithiol hwyliog sy'n helpu plant oed 8-10 i ddysgu sut i gadw'n ddiogel rhag risgiau y gallent ddod ar eu traws ar-lein.

image

Arhoswch CAMPUS

Pum awgrym gan Childnet ynglŷn â chadw'n ddiogel ar-lein ynghyd â dolenni i fideos a gemau eraill ar gyfer plant oed cynradd.

Apiau i annog dysgu, creadigrwydd a datblygiad

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant i'w hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy'n briodol i'w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion.

image

YouTube Kids

Yn wych i blant ifanc, mae'r fersiwn hon sy'n addas i blant yn hidlo cynnwys amhriodol ac yn cuddio sylwadau ar roi fideos tawelwch meddwl rhieni a phlentyn yn brofiad gwylio ar-lein diogel.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

Apiau Hwyaid Hwyaid Hwyaid

Mae Apps Duck Duose Moose yn apiau addysgol am ddim sy'n caniatáu i blant ifanc archwilio a dysgu mewn amgylchedd diogel a hwyliog. Mae'r ystod o orchuddion apiau; darllen, emosiynau, mathemateg, mynegiant creadigol a chwarae.

image

Apiau CBBC

O Horrible Histories i The Dumping Ground: On A Mission, mae apiau CBBC yn llawn dop o weithgareddau hwyliog a fydd yn ennyn diddordeb plant ifanc ac yn eu helpu i ddysgu trwy chwarae.

image

Azoomee

Ap tabled newydd i blant oed ysgol gynradd wylio eu hoff sioeau, chwarae gemau cyffrous, dysgu sgiliau newydd, darlunio ac anfon negeseuon yn ddiogel at ffrindiau a theulu a gymeradwyir gan rieni.

image

Rhedwr Band

Mae Band Runner yn gêm ryngweithiol hwyliog sy'n helpu plant oed 8-10 i ddysgu sut i gadw'n ddiogel rhag risgiau y gallent ddod ar eu traws ar-lein.

image

Arhoswch CAMPUS

Pum awgrym gan Childnet ynglŷn â chadw'n ddiogel ar-lein ynghyd â dolenni i fideos a gemau eraill ar gyfer plant oed cynradd.

image

Ap Modd Samsung Kids

Daeth Ap Modd Plant yn helpu i gadw'ch plant yn ddiogel wrth gael eu difyrru gan ddefnyddio ffôn clyfar neu lechen Samsung. Mae gan yr ap ystod o nodweddion hwyliog a thros 2,500 apiau addysg a hamdden unigryw i gyd o fewn man diogel.

image

Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Mae hwn yn ap lles digidol sy'n defnyddio cymeriad anghenfil Sesame Street i'w rannu gyda'ch plentyn i helpu i ddysgu sgiliau fel datrys problemau, hunanreolaeth, cynllunio a dyfalbarhad tasg.

Sgroliwch i Fyny