Enw da ar-lein

ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Pwysigrwydd enw da ar-lein

Wrth i ysgolion a chyflogwyr droi at y rhyngrwyd i ddarganfod mwy am ddarpar ymgeiswyr, mae'n amlwg y gall yr hyn rydyn ni'n ei bostio ar-lein gael effaith wirioneddol ar ein bywydau all-lein. Felly, mae helpu plant i ddeall effeithiau hirhoedlog yr hyn maen nhw'n ei rannu a'u grymuso i reoli sut mae eu henw da ar-lein yn cael ei greu yn allweddol.

Cymerwch gip ar ein canolbwynt cyngor i weld sut y gallwch chi annog eich plentyn i gynnal ôl troed digidol positif a fydd yn eu gwasanaethu am flynyddoedd i ddod.

Helpu pobl ifanc i reoli eu hunaniaeth ar-lein

Mae yna pwysau mae pobl ifanc yn eu hwynebu ar-lein ar adeg dyngedfennol pan fyddant yn archwilio ac yn datblygu eu hunaniaeth. Er gwaethaf gallu siarad â mwy o bobl nag erioed o'r blaen, gall barn ar-lein a phwysau i gyd-fynd â nifer helaeth o bobl gyfyngu ar allu pobl ifanc i fod yn nhw eu hunain ar-lein.

A all plant fynegi eu hunain ar-lein heb farn na phwysau i ffitio i mewn? Cliciwch ar y canllaw isod i gael mwy o wybodaeth:

Gwyliwch fideo cyngor i ddysgu mwy

Emma Robertson o Ymwybyddiaeth Ddigidol y DU yn rhannu cyngor ar sut i helpu'ch plentyn i reoli ei ôl troed digidol.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Helo, Emma ydw i, ymgyrchydd diogelwch ar-lein ac rydych chi'n gwylio'r gyfres fideo Live My Digital. Y pwnc heddiw yw'r ôl troed digidol.

Mae'r fideo hon yn rhoi cyflwyniad i chi i'r ôl troed digidol, sut y gallai'ch plentyn ddefnyddio ei ôl troed er mantais iddo yn ogystal â chynnig awgrymiadau a chyngor i'ch plant ar sut y gallant ei amddiffyn a'i lanhau.

Pan rydyn ni'n siarad am yr ôl troed digidol, rydyn ni wir yn siarad am y trywydd gwybodaeth ddigidol rydyn ni'n ei adael ar ein holau pan rydyn ni'n gwneud unrhyw beth ar-lein, pan rydyn ni'n rhannu pethau, yn chwilio am bethau, yn ymuno â grwpiau, neu'n prynu pethau.

Mae'r pethau yr ydym yn eu gwneud ar-lein yn cael eu tracio a'u monitro gan bob math o bobl, o hysbysebwyr i gyflogwyr y dyfodol i gwmnïau yswiriant. Mae'n anodd delweddu bod ein plant yn cael eu pennau o gwmpas y ffaith y gallai'r pethau maen nhw'n eu gwneud ar-lein heddiw, y llun gwirion maen nhw'n ei bostio neu unrhyw iaith wleidyddol anghywir y gallen nhw ei defnyddio gael ôl-effeithiau iddyn nhw flynyddoedd yn is.

Y gwir yw bod ymchwil yn dangos y bydd 48% o gyflogwyr yn defnyddio peiriannau chwilio i ymchwilio i bobl cyn eu hystyried am swydd. Ac os penderfynant wneud cais am brifysgol un diwrnod bydd llawer o brifysgolion hefyd yn ymchwilio i'w hôl troed digidol fel rhan o'r broses ymgeisio. Gall cael ôl troed digidol fod yn offeryn gwych i'ch plentyn os yw am ei ddefnyddio i arddangos ei hobïau, ei ddiddordeb a'i brofiadau. Rydym yn gweld hyn yn llawer yn y sector cyflogaeth lle mae pobl ifanc yn defnyddio mdedia cymdeithasol i ddatblygu rhywbeth bachu sylw i sefyll allan o dorf.

Ail CVs 6 ar bortffolios Vine `{` bellach ddim ar gael bellach`} `portffolios wedi'u harddangos yn hyfryd ar pinterest. CVs creadigol a ddatblygwyd gan straeon Snapchat neu bobl sy'n arddangos eu hobïau a'u diddordeb trwy eu blogiau a'u sianeli YouTube.

Siaradais â grŵp o fyfyrwyr i gael eu meddyliau ar eu hôl troed digidol.

`{` A yw pobl ifanc yn ymwybodol o'u holion traed digidol? `}`

`{` Merch ifanc yn siarad`} `Rydyn ni'n cael gwybod trwy'r amser am olion traed digidol ond nid yw'n suddo i mewn mewn gwirionedd. Pan fyddwch chi'n postio llun, nid ydych chi'n meddwl beth mae'ch cyflogwr yn mynd i feddwl amdano yn 10 mlynedd

`{` Merch arall yn siarad`} `Os ydych chi'n chwilio am enw rhywun arall, ar ôl i ni chwilio enw fy ffrind ac roedd eu llun yn llun ohonof i yno, dim ond fi ddim gyda hi oherwydd ei bod hi'n hoffi fy llun neu rywbeth.

`{` Ydych chi'n meddwl am y goblygiadau y gallai eich ôl troed digidol eu cael ar gais prifysgol neu gyflogaeth? `}`

`{` merch arall yn siarad`} `Rwy'n credu yn nes ymlaen yn bendant yn dod i'w difaru yn arbennig pan fydd pobl yn postio lluniau eithaf dadlennol ac rydych chi'n meddwl fel 'oh fyddech chi wir yn hapus gyda chyflogwr yn y dyfodol yn gweld hynny'

`{` merch arall yn siarad`} `Gallai eich gorffennol fod yn rhywbeth rydych chi'n wirioneddol falch ohonoch chi efallai wedi gwneud rhywbeth rydych chi am i bobl yn y dyfodol wybod amdano.

`{` Cyflwynydd Emma`} `SO sut allwch chi helpu'ch plant i gofio eu holion traed digidol?

Yn gyntaf, gweithiwch gyda nhw i sicrhau bod eu gosodiadau diogelwch wedi'u gosod yn safonol yr ydych chi'ch dau yn hapus â nhw. Ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol er enghraifft, yn y gosodiadau diogelwch fel arfer mae gennych yr opsiwn i wneud eich post, snaps, fideos, preifat neu gyhoeddus. Gofynnwch i `{` eich plentyn`} `fynd trwy eu proffiliau ar-lein ac os ydyn nhw'n baglu ar draws cynnwys nad ydyn nhw'n hapus ag ef fe ddylen nhw allu ei ddileu. Ni ellir dileu dim ar-lein yn wirioneddol ond o leiaf gallwch ei wneud yn llai gweladwy.

Mae tagio yn ffordd o adnabod rhywun mewn llun, fideo neu sylw ar gyfryngau cymdeithasol. Os yw rhywun arall wedi tagio'ch plentyn mewn darn o gynnwys nad yw am fod yn gysylltiedig ag ef, fel rheol mae ganddyn nhw'r opsiwn i ddatod.

Ac os yw rhywun wedi postio cynnwys eich plentyn yr ydych chi'ch dau eisiau ei dynnu, gallwch hefyd adrodd i'r rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain a gofyn iddynt gamu i mewn i ddileu'r cynnwys hwnnw ar eich rhan.

Weithiau efallai y bydd angen i chi gysylltu â'r person a rannodd y cynnwys hwnnw'n uniongyrchol a gofyn iddynt ei ddileu. Mae hefyd yn werth atgoffa'ch plentyn i ddileu neu ddadactifadu unrhyw gyfrifon diangen nad ydyn nhw'n eu defnyddio mwyach. Nid yw'r ffaith nad ydyn nhw'n ei ddefnyddio yn golygu y bydd y cynnwys yn diflannu.

Ac anogwch eich plentyn i fynd i'r arfer o chwilio amdano'i hun yn rheolaidd. Gan ddefnyddio peiriannau chwilio poblogaidd fel Google dim ond i weld beth allai pobl eraill ei ddarganfod amdanynt.

Os ydych chi am gael sgwrs am eich plentyn am ei ôl troed digidol beth am eu hannog i wylio'r ôl troed digidol a grëwyd yn arbennig ar eu cyfer er mwyn i chi allu trafod y pynciau rydyn ni wedi'u cynnwys yn y ddau fideo gyda'n gilydd.

A beth am ofyn i'r 'Pa mor aml ydych chi'n Google eich hun?'

Gobeithio i chi gael y cyngor hwn yn ddefnyddiol. Cofiwch pa mor anhygoel yw technoleg, mae gan bob un ohonom y brenin i fwynhau ei defnyddio'n ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae gennym lwyth o fideos tebyg eraill y gallwch glicio arnyn nhw i ddarganfod mwy am sut i fod yn ddiogel ar-lein.

Adnoddau dogfen

Awgrymiadau gorau i helpu plant i reoli eu henw da ar-lein

Ein Adrannau

Dysgu amdano

Darganfyddwch sut i helpu'ch plentyn i gynnal ei enw da ar-lein

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Mynnwch awgrymiadau ac offer i helpu'ch plentyn i greu ôl troed digidol cadarnhaol

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Beth i'w wneud i roi enw da i'ch plentyn ar-lein

Darllen mwy

Adnoddau

Ble i fynd i gael cymorth pellach

Darllen mwy

Sut allwch chi helpu'ch plentyn i adeiladu enw da ar-lein? Dadlwythwch ein cynghorion cyflym i helpu plant i ddatblygu ôl troed digidol da.

Gweler y canllaw
Sgroliwch i Fyny