BWYDLEN

Beth yw'r manosffer a pham ei fod yn bryder?

Dyn wedi'i ynysu oddi wrth fenywod

Mae prosiect ymchwil MANTRaP ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn archwilio'r iaith gamarweiniol a gwrth-ffeministaidd a geir mewn cymunedau lle mae dynion yn bennaf ar wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae ymgeisydd PhD Jessica Aiston yn disgrifio effaith y cymunedau hyn ar bobl ifanc.

Beth yw'r manosffer?

Rhwydwaith o gymunedau dynion ar-lein yw'r manosffer sy'n hyrwyddo credoau gwrth-ffeministaidd a rhywiaethol sy'n beio menywod a ffeministiaid am bob math o broblemau mewn cymdeithas. Mae llawer o'r cymunedau hyn yn annog drwgdeimlad, neu gasineb tuag at fenywod a merched. Mae pedwar prif grŵp:

  • Gweithredwyr hawliau dynion (MRAs) eirioli newidiadau gwleidyddol a fydd o fudd i ddynion. Fodd bynnag, mae llawer o'u gweithrediaeth yn cynnwys aflonyddu a cham-drin tuag at ffeministiaid a ffigurau cyhoeddus benywaidd eraill. 
  • Dynion yn mynd eu ffordd eu hunain (MGTOW) dadlau bod menywod mor wenwynig fel y dylai dynion eu hosgoi yn gyfan gwbl. Bydd rhai MGTOW yn dyddio menywod ond yn osgoi unrhyw beth difrifol fel priodi, tra na fydd eraill hyd yn oed yn ffrindiau â menywod.  
  • Artistiaid codi (PUAs) dysgu strategaethau cipio dynion fel y gallant fod yn fwy llwyddiannus wrth ddenu menywod. Mae llawer o'r technegau hyn yn cynnwys cam-drin menywod, fel eu sarhau (“agosáu”) neu ddiystyru caniatâd.   
  • Celibadau anwirfoddol (incels) yn credu bod ganddyn nhw hawl i berthynas â menyw, ond yn analluog i ddod o hyd i bartner. Gweithredoedd lluosog o drais eithafol a hyd yn oed llofruddiaeth wedi eu priodoli i'r grŵp hwn.

Sut mae pobl ifanc yn cael eu dylanwadu?

A Adroddiad HOPE 2020 ddim yn casáu dangos sut mae'r manosffer yn dylanwadu ar gredoau pobl ifanc am ffeministiaeth; mae bechgyn yn ailadrodd pwyntiau siarad manosffer yn yr ysgol a hyd yn oed yn aflonyddu ar athrawon benywaidd. Canfu’r adroddiad fod 50% o ddynion ifanc 16-24 oed yn credu bod ffeministiaeth yn ei gwneud yn anoddach i ddynion lwyddo. Dywed Owen Jones, pennaeth addysg a hyfforddiant HOPE not hate, mai cydraddoldeb rhywiol yw'r pwnc anoddaf i'w ddysgu. Nid yw llawer o fyfyrwyr yn credu bod rhywiaeth yn broblem ac, wrth ddysgu'r pwnc, mae “adlach ymosodol gan fyfyrwyr gwrywaidd, sydd nid yn unig yn gwadu’r materion, ond yn ceisio tawelu unrhyw syniad o rymuso menywod neu feirniadaeth o ddiwylliant gwrywaidd.” Gall hyn ei gwneud hi'n anodd cael sgyrsiau cynhyrchiol am faterion pwysig fel rhywiaeth neu ystrydebau rhyw yn yr ystafell ddosbarth.

Sut mae pobl ifanc yn dod o hyd i'r manosffer?

Mae llawer o grwpiau manosffer yn cynnal eu gwefannau eu hunain ac wedi gweld traffig yn cynyddu gyda rhai yn gweld twf o filoedd i filiynau o ddefnyddwyr. Fodd bynnag, gellir dod o hyd i'r grwpiau hyn hefyd ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Instagram, Facebook, a Twitter. Mae Reddit yn arbennig yn gartref i lawer o gymunedau manosffer, er bod y subreddits MGTOW ac incel mwyaf poblogaidd wedi'u gwahardd yn ddiweddar. Efallai y bydd pobl ifanc hefyd yn dod o hyd i'r manosffer trwy YouTube, fel y gwyddys bod yr algorithm 'gwylio nesaf' yn ei argymell cynnwys cynyddol rywiaethol a gwrth-ffeministaidd er mwyn ennyn diddordeb defnyddwyr. Gall TikTok fod yn llwybr arall, gan fod y MGTOW ac artist codi mae cymunedau yn benodol yn dod yn fwy cyffredin yno.

Pa iaith ddylwn i edrych amdani?

Mae yna sawl gair ac ymadrodd sy'n awgrymu bod rhywun yn gyfarwydd â'r manosffer, fel:

  • Pilsen goch: dysgu'r 'gwir' am natur fenywaidd a bod ffeministiaeth yn ymwneud â gormesu dynion 
  • Pilsen las: ddim wedi cymryd y bilsen goch ac felly byw mewn anwybodaeth chwyrn
  • Alpha gwryw / Chad: dyn deniadol, llwyddiannus a ddymunir gan bob merch
  • Beta gwryw / Gwc: dyn cyffredin nad yw eto wedi cymryd y bilsen goch ac sy'n israddol i'r gwryw alffa
  • Femoid / foid: 'humanoid benywaidd', a ddefnyddir yn bennaf gan incels
  • Gynocentrism: y theori bod cymdeithas yn troi o gwmpas ac yn cael ei dominyddu gan fenywod

Fodd bynnag, nid yw pawb yn defnyddio'r math hwn o iaith. Mae hefyd yn bwysig cadw llygad am datganiadau cyffredinoli a wneir am fenywod a dynion, megis gwneud honiadau ynghylch sut bob mae menywod yn gweithredu neu'n siarad am ddynion a menywod fel pe baent yn ddwy rywogaeth wahanol.

Sut allwn ni wneud pobl ifanc yn llai canfyddadwy i'r niwed hwn?

Mae llawer o gredoau manosffer yn dilyn meddyliau prif ffrwd am ryw a rhywioldeb. Mae llawer o fechgyn yn eu harddegau yn teimlo cywilydd am beidio â chael cariad ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y byddant yn uniaethu fel incel. Felly, mae'n bwysig cael sgyrsiau cynnar am berthnasoedd iach a chysylltiadau rhywedd fel nad yw pobl ifanc yn cael eu sugno i mewn i feddwl du-a-gwyn ac yn aml yn drech na'r manosffer. Offer fel Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd wedi'u cynllunio i helpu i ddechrau'r sgyrsiau hyn. Mae cefnogaeth adeiladol gyda theimladau anodd o amgylch merched, rhywioldeb a gwrywdod hefyd yn hanfodol.