BWYDLEN

Beth yw'r manosffer a pham ei fod yn bryder?

Dyn wedi'i ynysu oddi wrth fenywod

Mae prosiect ymchwil MANTRAP ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn archwilio drygioni ac iaith wrth-ffeministaidd a geir mewn cymunedau lle mae dynion yn bennaf ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol amrywiol. Mae’r ymgeisydd PhD Jessica Aiston yn disgrifio effaith y cymunedau hyn ar bobl ifanc a’u diogelwch rhyngrwyd.

Beth yw'r manosffer?

Rhwydwaith o gymunedau dynion ar-lein yw'r manosffer yn erbyn grymuso menywod ac sy'n hyrwyddo credoau gwrth-ffeministaidd a rhywiaethol. Maen nhw'n beio merched a ffeminyddion am bob math o broblemau mewn cymdeithas. Mae llawer o'r cymunedau hyn yn annog dicter, neu hyd yn oed gasineb, tuag at fenywod a merched. Mae pedwar prif grŵp:

  • Gweithredwyr hawliau dynion (MRAs) eirioli newidiadau gwleidyddol a fydd o fudd i ddynion. Fodd bynnag, mae llawer o'u gweithrediaeth yn cynnwys aflonyddu a cham-drin tuag at ffeministiaid a ffigurau cyhoeddus benywaidd eraill. 
  • Dynion yn mynd eu ffordd eu hunain (MGTOW) dadlau bod menywod mor wenwynig fel y dylai dynion eu hosgoi yn gyfan gwbl. Bydd rhai MGTOW yn dyddio menywod ond yn osgoi unrhyw beth difrifol fel priodi, tra na fydd eraill hyd yn oed yn ffrindiau â menywod.  
  • Artistiaid codi (PUAs) dysgu strategaethau cipio dynion fel y gallant fod yn fwy llwyddiannus wrth ddenu menywod. Mae llawer o'r technegau hyn yn cynnwys cam-drin menywod, fel eu sarhau (“agosáu”) neu ddiystyru caniatâd.   
  • Celibadau anwirfoddol (incels) yn credu bod ganddyn nhw hawl i berthynas â menyw, ond yn analluog i ddod o hyd i bartner. Gweithredoedd lluosog o drais eithafol a hyd yn oed llofruddiaeth wedi eu priodoli i'r grŵp hwn.

Sut mae pobl ifanc yn cael eu dylanwadu?

A Adroddiad HOPE 2020 ddim yn casáu dangos sut mae'r manosffer yn dylanwadu ar gredoau pobl ifanc am ffeministiaeth; mae bechgyn yn ailadrodd pwyntiau siarad manosffer yn yr ysgol a hyd yn oed yn aflonyddu ar athrawon benywaidd. Canfu’r adroddiad fod 50% o ddynion ifanc 16-24 oed yn credu bod ffeministiaeth yn ei gwneud hi’n anoddach i ddynion lwyddo.

Dywed Owen Jones, pennaeth addysg a hyfforddiant HOPE not hate, mai cydraddoldeb rhyw yw'r pwnc anoddaf i'w ddysgu. Nid yw llawer o fyfyrwyr yn credu bod rhywiaeth yn broblem ac, wrth addysgu’r pwnc, “mae adlach ymosodol gan fyfyrwyr gwrywaidd, sydd nid yn unig yn gwadu’r problemau, ond yn ceisio tawelu unrhyw syniad o rymuso merched neu feirniadaeth ar ddiwylliant gwrywaidd.” Gall hyn ei gwneud hi'n anodd cael sgyrsiau cynhyrchiol am faterion pwysig fel rhywiaeth neu ystrydebau rhyw yn yr ystafell ddosbarth.

Sut mae pobl ifanc yn dod o hyd i'r manosffer?

Mae llawer o grwpiau manosffer yn cynnal eu gwefannau eu hunain ac wedi gweld traffig cynyddol gyda rhai yn gweld twf o filoedd i filiynau o ddefnyddwyr. Fodd bynnag, gellir dod o hyd i'r grwpiau hyn hefyd ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Instagram, Facebook, a Twitter. reddit yn arbennig yn gartref i lawer o gymunedau manosffer, er bod yr MGTOW a'r subreddits incel mwyaf poblogaidd wedi'u gwahardd.

Efallai y bydd pobl ifanc hefyd yn dod o hyd i'r manosffer trwy YouTube, fel y gwyddys bod yr algorithm 'gwyliwch nesaf' yn ei argymell cynnwys cynyddol rywiaethol a gwrth-ffeministaidd er mwyn ennyn diddordeb defnyddwyr. Gall TikTok fod yn llwybr arall, gan fod y MGTOW ac artist codi mae cymunedau yn benodol yn dod yn fwy cyffredin yno.

Pa iaith ddylwn i edrych amdani?

Mae yna sawl gair ac ymadrodd sy'n awgrymu bod rhywun yn gyfarwydd â'r manosffer, fel:

  • Pilsen goch: dysgu'r 'gwir' am natur fenywaidd a bod ffeministiaeth yn ymwneud â gormesu dynion 
  • Pilsen las: ddim wedi cymryd y bilsen goch ac felly byw mewn anwybodaeth chwyrn
  • Alpha gwryw / Chad: dyn deniadol, llwyddiannus a ddymunir gan bob merch
  • Beta gwryw / Gwc: dyn cyffredin nad yw eto wedi cymryd y bilsen goch ac sy'n israddol i'r gwryw alffa
  • Femoid / foid: 'humanoid benywaidd', a ddefnyddir yn bennaf gan incels
  • Gynocentrism: y theori bod cymdeithas yn troi o gwmpas ac yn cael ei dominyddu gan fenywod

Fodd bynnag, nid yw pawb yn defnyddio'r math hwn o iaith. Mae hefyd yn bwysig cadw llygad am datganiadau cyffredinoli a wneir am fenywod a dynion, megis gwneud honiadau ynghylch sut bob mae menywod yn gweithredu neu'n siarad am ddynion a menywod fel pe baent yn ddwy rywogaeth wahanol.

Sut allwn ni wneud pobl ifanc yn llai canfyddadwy i'r niwed hwn?

Mae llawer o gredoau manosffer yn dilyn meddyliau prif ffrwd am ryw a rhywioldeb, a all effeithio ar iechyd meddwl. Mae llawer o fechgyn yn eu harddegau yn teimlo cywilydd am beidio â chael cariad ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y byddant yn uniaethu fel incel.

Felly, mae’n bwysig cael sgyrsiau cynnar am berthnasoedd iach a chysylltiadau rhwng y rhywiau fel nad yw pobl ifanc yn cael eu sugno i feddylfryd du-a-gwyn ac yn aml yn drech na’r manosffer. Offer fel Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd wedi'u cynllunio i helpu i ddechrau'r sgyrsiau hyn. Mae cefnogaeth adeiladol gyda theimladau anodd o amgylch merched, rhywioldeb a gwrywdod hefyd yn hanfodol.

swyddi diweddar