Seiberfwlio
ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Deall Seiberfwlio

Er bod agweddau emosiynol bwlio yn parhau i fod yn ddinistriol, mae'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae plant yn profi bwlio. Seiberfwlio, yn syml, yw bwlio sy'n digwydd ar-lein trwy lwyfannau cymdeithasol, hapchwarae neu negeseuon gwib.

Er mwyn eich helpu i gefnogi'ch plentyn ar y mater hwn rydym wedi creu canolbwynt cyngor i'w baratoi ar gyfer yr hyn y gallent ddod ar ei draws ar-lein ac mewn ffyrdd ymarferol o fynd i'r afael â seiberfwlio pe bai'n digwydd.

Canllawiau oedran seiberfwlio

Gweler ein canllawiau cychwyn sgwrs seiberfwlio newydd i arfogi'ch plentyn i fynd i'r afael ag ef.

GYDA CHEFNOGAETH GAN

Logo gwrth-fwlio-cynghrair

Mae'n Wythnos Gwrth-fwlio bwlb golau

#ChangeStartsWithUs yr wythnos Gwrth-fwlio hon felly dechreuwch sgwrs gyda'ch plentyn i'w amddiffyn a'i gyfarparu i fynd i'r afael â seiberfwlio gyda'n canllawiau oedran sgwrsio seiberfwlio newydd.

Gweler y canllawiau

Gwyliwch fideo i weld pam ei fod yn bwysig

Mae Dug Caergrawnt yn cwrdd ag ymgyrchwyr i rannu eu profiadau i helpu i roi diwedd ar seiberfwlio.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Lucy Alexander -

Cyn gynted ag i mi golli Felix, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi siarad.

Y cyfryngau cymdeithasol oedd ei fywyd. Roedd ei fywyd cyfan yn troi o'i gwmpas.

Dyma oedd y ffordd roedd pawb yn cyfathrebu, ac os nad oeddech chi arno roeddech chi'n ynysig.

Pe bai hi'n cael ei gwahodd i barti, byddai somene yn anfon neges destun yn dweud `` Nid ydych chi am ei wahodd. Mae pawb yn ei gasáu.

Ac roedd y cyfan a welodd yn negyddol. Gwelodd ei hun yn dwp a hyll. Dim ond bwyta ffordd y tu mewn iddo, dwi'n meddwl, ond doedd gen i ddim syniad o ddyfnder ei anobaith o gwbl.

Dug Caergrawnt -

Mae'n un peth olwyn mae'n digwydd yn y maes chwarae ac mae'n weladwy yno, a gall rhieni ac athrawon a phlant eraill ei weld ar-lein, chi yw'r unig un sy'n ei weld ac mae mor bersonol yn tydi?

Mae'n mynd yn syth i'ch ystafell

Chloe Hinde

Ar-lein nawr, gyda'r cyfryngau cymdeithasol, ni allwch ei ddianc

Rydych chi bob amser gyda'r bwli hwnnw.

Lucy Alexander

Nid oes dianc ohono ac mae wedi'i ysgrifennu i lawr, felly mae yno i edrych yn ôl dro ar ôl tro, ac os ydych chi mewn gofod negyddol dyna'r cyfan y gallwch chi ei weld ac rydych chi'n edrych am y negyddoldeb. Rydych chi'n Edrych am y pethau creulon

Chloe Hinde: Roeddwn i yn y grŵp hwn a phe bawn i'n dweud rhywbeth a oedd yn cytuno â sylw byddai rhywun arall yn ei wneud a fyddai wedyn yn cael ei droelli ac os byddai'n mynd ymlaen ac yna byddai pobl yn troi yn fy erbyn oherwydd eu bod yn ike: `` O hi meddai'r un peth hwn un tro felly gadewch i ni i gyd ei chasáu hi am hynny. Ac yna mae'n fath o sbeilio allan o reolaeth oddi yno, a dweud y gwir. Dywedais i hunan-niweidio fel ffordd i ymdopi. Er mwyn gwneud i mi deimlo'n well ac yna penderfynais na allwn gymryd hyn bellach ac yna ceisiais ddiweddu fy mywyd. ysgrifennu caneuon a helpodd fi i sylweddoli bod fy mywyd yn werth ei fyw. Dechreuais ysgrifennu i lawr sut roeddwn i'n teimlo. Roedd yn ysgrifennu nodyn hunanladdiad a ganiataodd i mi ... Roedd fel `` O fy gosh, rydw i'n cael yr un rhyddhad o hyn ag ydw i rhag hunan-niweidio``

Dug cambridge

Mae mor ddewr ohonoch chi'ch dau i siarad mor onest amdano. Rwy'n gwybod na all fod wedi bod yn hawdd ond ni allaf ddiolch digon i chi. Ni hoffwn ond nad oedd yr un ohonoch wedi mynd trwy'r hyn yr ydych wedi mynd drwyddo.

Chloe Hinde

Rwyf am ddweud diolch yn unig. Mae hynny mor ddewr oherwydd roeddwn i yn y lle hwnnw ac roeddwn i wedi gwneud hynny i'm Mam. Rwy'n fath o deimlo bod Felix wedi rhoi swydd i mi ei gwneud a fy swydd i yw sicrhau ein bod ni'n ceisio helpu cymaint o bobl eraill tebyg iddo.

Dug cambridge

Rwy'n credu ei bod yn werth atgoffa pawb nad yw crefftwaith dynol yr hyn yr ydym yn siarad amdano yma yn ymwneud â chwmnïau yn unig ac am bethau ar-lein. Bywydau go iawn sy'n cael eu heffeithio a'r canlyniadau, dyna'r peth mawr. Canlyniadau'r hyn sy'n digwydd os na chaiff pethau eu cadw mewn golwg o ran yr hyn a ddywedwn a'r hyn a wnawn. Ac rydym yn dal i fod yn gyfrifol am ein gweithredoedd ein hunain ar-lein. Mae'r anhysbysrwydd hwn, fel yr oeddech chi'n ei ddweud, yn wirioneddol beryglus.

A gaf i roi cwtsh i'r ddau ohonoch chi? Rydych chi'n ddewr iawn, yn onest, felly diolch.

Ein Adrannau

Dysgu amdano

Darganfyddwch beth sy'n gwneud seiberfwlio yn wahanol

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Awgrymiadau ac offer i weithredu'n gadarnhaol

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn cael ei fwlio

Darllen mwy

straeon

Cewch glywed gan deuluoedd go iawn ac yn uniongyrchol gan arbenigwyr

Darllen mwy

Adnoddau

Ble i fynd i gael cymorth pellach

Darllen mwy

Yn ei chael hi'n anodd siarad â'ch plentyn am seiberfwlio? Gwylio a rhannu cod newydd i blant i'w hysbrydoli i weithredu'n gadarnhaol.

dysgu mwy
Sgroliwch i Fyny