Helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel ar-lein | Materion Rhyngrwyd

Amdanom ni

Yn Internet Matters, gall rhieni a gweithwyr proffesiynol ddod o hyd i'r adnoddau, y wybodaeth a'r gefnogaeth fwyaf cynhwysfawr a chredadwy i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Pwy ydym ni

Wedi'i lansio ym mis Mai 2014 gan ein partneriaid sefydlu, BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media, mae Internet Matters yn cefnogi rhieni a gofalwyr i lywio'r dirwedd ddigidol sy'n newid yn barhaus. Rydyn ni yma i gynnig y cyngor a'r wybodaeth orau sydd ar gael i'ch helpu chi i gymryd rhan ym mywyd ar-lein eich plentyn a rheoli'r risgiau y gallai eu hwynebu ar-lein.

Gan weithio gyda chlymblaid eang o bartneriaid diwydiant gan gynnwys y BBC, Google, Samsung a Facebook, rydym hefyd yn cydweithredu ag arbenigwyr sector, y llywodraeth ac ysgolion i gyrraedd teuluoedd y DU gydag offer, awgrymiadau ac adnoddau.

P'un a yw'ch plentyn yn cymryd ei gamau cyntaf ar-lein neu'n chwilio am wybodaeth ar fater penodol, mae gan ein gwefan bopeth sydd ei angen arnoch i helpu i wneud bywyd ar-lein eich plant yn foddhaus, yn hwyl ac, yn anad dim, yn ddiogel.

Beth rydym yn ei wneud

Cefnogi teuluoedd a gweithwyr proffesiynol

Mae cyfradd y newid technolegol yn effeithio ar fyd ein plant yn ddyddiol - mae'r heriau sy'n ein hwynebu fel rhieni heddiw yn wahanol i unrhyw genhedlaeth arall.

Er mwyn creu ein hadnoddau, rydym yn gweithio gyda nifer o arbenigwyr diogelwch ar-lein uchel eu parch sy'n arbenigo mewn ystod o bynciau. Fe welwch erthyglau, canllawiau a mewnwelediad ar y materion sydd bwysicaf i rieni er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cyngor perthnasol, ymarferol ac wedi'i seilio ar ymchwil. Rydym yn darparu gwybodaeth wedi'i theilwra ac oedran-benodol fel ein Hwb Diogelwch Digidol Cynhwysol i gefnogi'r rhai sydd fwyaf tebygol o brofi risgiau ar-lein.

Mae rhieni yn aml yn ceisio cefnogaeth gan ysgolion o ran delio â heriau digidol eu plant, felly rydyn ni hefyd wedi creu a nifer yr adnoddau pwrpasol i helpu ysgolion ymgysylltu â rhieni.

Codi ymwybyddiaeth

Rydym yn angerddol am gael y wybodaeth gywir i rieni ac rydym wedi cynnal sawl ymgyrch arobryn i godi ymwybyddiaeth o'r materion allweddol y mae plant yn eu hwynebu.

Ein hymgyrchoedd

Ffeithiau ar-lein bywyd

Glyn a cherrig
Tynnu sylw at effaith seiberfwlio

Un Gair 
Annog rhieni i gael sgyrsiau diogelwch ar-lein

Yn ôl i'r ysgol
Mynd i'r afael â phwysau ar-lein wrth i blant fynd yn ôl i'r ysgol

Rhannwch fewnwelediad

Er mwyn sicrhau bod ein gwaith wedi'i seilio ar anghenion rhieni, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol ac, yn bwysicaf oll, plant a phobl ifanc eu hunain, rydym yn cynnal rhaglen o ymchwil reolaidd i leisio'u barn.

Edrychwch arna i - Pobl ifanc yn eu harddegau, secstio a risgiau

plentyn yn edrych ar fawd ffôn

Mae angen i ni siarad am pornograffi

plentyn yn dal delwedd bawd ffôn

Gêm cenhedlaeth rhianta 

Adroddiad Lloches a Risg

Gweld mwy o ymchwil

Gweithio gyda llunwyr polisi

Rydym hefyd yn gweithio gyda llunwyr polisi ar draws y sbectrwm gwleidyddol i gyflwyno ein safbwynt i'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw trwy ymateb i Ymholiadau Adrannol a Phwyllgorau Dethol i feysydd o ddiddordeb. Mae'r ymatebion ymgynghori hyn yn caniatáu inni gyflwyno ein harbenigedd a'n barn i bobl berthnasol a thrwy hynny ddylanwadu ar lunio polisïau, cymryd amser i gyflwyno mewnwelediadau rhieni a dangos effaith ein gwaith.

Gweler ymatebion yr ymgynghoriad

Ein nodau

  • Cefnogi rhieni a gofalwyr ar bob agwedd ar les digidol plant
  • Darparu arweiniad wedi'i deilwra ar gyfer y bobl ifanc fwyaf agored i niwed a'u rhwydwaith cymorth eang
  • Dewch ag arweinwyr diwydiant ac arbenigwyr ynghyd gyda'r genhadaeth a rennir o wella diogelwch ar-lein

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Dewch yn bartner

Ymunwch â sefydliadau blaengar i fynd i’r afael ag un o faterion mwyaf dybryd heddiw ac i ddiwallu anghenion teuluoedd digidol heddiw.

Ein haelodaeth 

Panel Ymgynghori Gwneud Synnwyr y Cyfryngau

Ein Cyfarwyddwr Polisi, Claire Levens, yn eistedd ar y Panel Ymgynghori Gwneud Synnwyr y Cyfryngau. Fe’i sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2019 ac mae’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr arbenigol o bob rhan o’r diwydiant, y trydydd sector a’r byd academaidd i drafod a llywio datblygiad gwaith ymchwil a pholisi llythrennedd cyfryngau Ofcom.

Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Mae'r Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS yn cefnogi gwaith Cyngor Diogelwch Plant Plant y DU trwy ddod â'r rhai sy'n cefnogi defnyddwyr agored i niwed ynghyd ar-lein.

Fel ymateb i'n hymchwil ar Plant Bregus yn y Byd Digidol, ein Cyfarwyddwr Polisi, Claire Levens, sy'n cadeirio Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr Bregus.

Tasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio

Mae'r Tasglu ei sefydlu gan Sefydliad Brenhinol Dug a Duges Caergrawnt. Fel aelodau, rydym yn gweithio gydag elusennau eraill, sefydliadau dielw a chynghorwyr annibynnol i annog plant i gymryd camau syml i ddelio â seiberfwlio.

Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU

Rydym yn falch iawn o eistedd ar Fwrdd Gweithredol y newydd Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU (UKCIS) cynrychioli anghenion rhieni wrth gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Logo cyngor y DU ar gyfer Diogelwch Rhyngrwyd

Cynghrair Gwrth-fwlio

Rydym yn aelodau o'r Cynghrair Gwrth-fwlio, sy'n dwyn ynghyd ystod eang o sefydliadau ac unigolion sydd â gweledigaeth ar y cyd i roi'r gorau i fwlio a chreu amgylcheddau diogel lle gall plant fyw, tyfu, chwarae a dysgu.

Ein heffaith

Trwy ystod o fentrau, ymgyrchoedd, a chydweithio parhaus gyda'n partneriaid, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cawsom ein cwmpas 5.2 miliwn o ymwelwyr â'n gwefan. Ar ôl ymweld, Dywedodd 83% o rieni wrthym eu bod yn teimlo eu bod wedi'u paratoi'n well i drin materion ar-lein gyda'u plentyn yn y dyfodol a 80% Dywedodd ei fod yn un o'r lleoedd cyntaf y byddent yn edrych am wybodaeth. Dywedodd 9 o bob 10 rhiant y byddent yn argymell Internet Matters fel adnodd dibynadwy.

Mwy yn yr adran hon

Sgroliwch i Fyny