BWYDLEN

Amdanom ni

Mae Internet Matters yn cefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol gydag adnoddau cynhwysfawr ac arweiniad arbenigol i'w helpu i lywio byd diogelwch rhyngrwyd plant sy'n newid yn barhaus.

Pwy ydym ni?

Wedi’i lansio ym mis Mai 2014 gan ein partneriaid sefydlu, BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media, mae Internet Matters yn deall yr heriau y mae rhieni a gofalwyr yn eu hwynebu wrth lywio’r dirwedd ddigidol sy’n newid yn barhaus.yn

Fel cyd-rieni, rydyn ni'n ei gael. Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i gadw ar ben diogelwch ar y rhyngrwyd, felly rydyn ni'n cynnig y cyngor a'r wybodaeth orau sydd ar gael i'ch helpu chi i ymgysylltu â bywyd ar-lein eich plentyn a rheoli'r risgiau y gall eu hwynebu ar-lein.

Gan gydweithio ag arweinwyr diwydiant fel Google, Samsung a Meta, ynghyd ag arbenigwyr, y llywodraeth ac ysgolion, rydym yn darparu offer, awgrymiadau ac adnoddau i deuluoedd. P'un a yw'ch plentyn yn cymryd ei gamau cyntaf ar-lein neu os oes angen arweiniad arnoch ar fater penodol, mae gan ein gwefan bopeth sydd ei angen arnoch i wneud ei fywyd ar-lein yn foddhaus, yn hwyl ac, yn anad dim, yn ddiogel. Gyda'n gilydd, mae gennym ni hyn.

Beth mae Internet Matters yn ei wneud?

Cefnogi teuluoedd a gweithwyr proffesiynol

Mae cyfradd y newid technolegol yn effeithio ar fyd ein plant yn ddyddiol - mae'r heriau sy'n ein hwynebu fel rhieni heddiw yn wahanol i unrhyw genhedlaeth arall.

Er mwyn creu ein hadnoddau, rydym yn gweithio gyda nifer o arbenigwyr diogelwch ar-lein uchel eu parch sy'n arbenigo mewn ystod o bynciau. Fe welwch erthyglau, canllawiau a mewnwelediad ar y materion sydd bwysicaf i rieni er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cyngor perthnasol, ymarferol ac wedi'i seilio ar ymchwil. Rydym yn darparu gwybodaeth wedi'i theilwra ac oedran-benodol fel ein Hwb Diogelwch Digidol Cynhwysol i gefnogi'r rhai sydd fwyaf tebygol o brofi risgiau ar-lein.

Mae rhieni yn aml yn ceisio cefnogaeth gan ysgolion o ran delio â heriau digidol eu plant, felly rydyn ni hefyd wedi creu a nifer yr adnoddau pwrpasol i helpu ysgolion ymgysylltu â rhieni.

Codi ymwybyddiaeth

Rydym yn angerddol am gael y wybodaeth gywir i rieni ac rydym wedi cynnal sawl ymgyrch arobryn i godi ymwybyddiaeth o'r materion allweddol y mae plant yn eu hwynebu.

Ein hymgyrchoedd

Ffeithiau ar-lein bywyd

Glyn a cherrig
Tynnu sylw at effaith seiberfwlio

Un Gair 
Annog rhieni i gael sgyrsiau diogelwch ar-lein

Yn ôl i'r ysgol
Mynd i'r afael â phwysau ar-lein wrth i blant fynd yn ôl i'r ysgol

Rhannwch fewnwelediad

Er mwyn sicrhau bod ein gwaith wedi'i seilio ar anghenion rhieni, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol ac, yn bwysicaf oll, plant a phobl ifanc eu hunain, rydym yn cynnal rhaglen o ymchwil reolaidd i leisio'u barn.

Rhaglen Lles Digidol

Plentyn yn dal ac yn edrych ar ffôn clyfar

Edrychwch arna i - Pobl ifanc yn eu harddegau, secstio a risgiau

Yn ei arddegau yn edrych ar fawdlun ffôn

Mae angen i ni siarad am pornograffi

plentyn yn dal delwedd bawd ffôn

Gêm cenhedlaeth rhianta 

Bawd yr adroddiad hapchwarae

Adroddiad Lloches a Risg

Ciplun Lloches a Risg

Gweld mwy o ymchwil

Gweithio gyda llunwyr polisi

Rydym hefyd yn gweithio gyda llunwyr polisi ar draws y sbectrwm gwleidyddol i gyflwyno ein safbwynt i'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw trwy ymateb i Ymholiadau Adrannol a Phwyllgorau Dethol i feysydd o ddiddordeb. Mae'r ymatebion ymgynghori hyn yn caniatáu inni gyflwyno ein harbenigedd a'n barn i bobl berthnasol a thrwy hynny ddylanwadu ar lunio polisïau, cymryd amser i gyflwyno mewnwelediadau rhieni a dangos effaith ein gwaith.

Gweler ymatebion yr ymgynghoriad

Ein nodau

  • Cefnogi rhieni a gofalwyr ar bob agwedd ar les digidol plant
  • Darparu arweiniad wedi'i deilwra ar gyfer y bobl ifanc fwyaf agored i niwed a'u rhwydwaith cymorth eang
  • Dewch ag arweinwyr diwydiant ac arbenigwyr ynghyd gyda'r genhadaeth a rennir o wella diogelwch ar-lein

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Dewch yn bartnerEicon tic lleferydd

Ymunwch â sefydliadau blaengar i fynd i’r afael ag un o faterion mwyaf dybryd heddiw ac i ddiwallu anghenion teuluoedd digidol heddiw.

Ein haelodaeth 

Cynghrair Tlodi Digidol

Rydym yn Bartner Bwrdd Cymunedol o'r Cynghrair Tlodi Digidol sy’n dod â’r gymuned DU a byd-eang ynghyd i arwain camau gweithredu cynaliadwy sy’n galluogi pawb i gael mynediad at y buddion sy’n newid bywydau a ddaw yn sgil digidol. Eu nod yw rhoi terfyn ar dlodi digidol yn y DU erbyn 2030.

Logo Cynghrair Tlodi Digidol

Panel Ymgynghori Gwneud Synnwyr y Cyfryngau

Mae Internet Matters yn eistedd ar y Panel Ymgynghori Gwneud Synnwyr y Cyfryngau. Fe’i sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2019 ac mae’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr arbenigol o bob rhan o’r diwydiant, y trydydd sector a’r byd academaidd i drafod a llywio datblygiad gwaith ymchwil a pholisi llythrennedd cyfryngau Ofcom.

Logo Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau

Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Mewn ymateb i'n Plant Bregus yn y Byd Digidol ymchwil, sefydlodd ein Cyfarwyddwr Polisi ar y pryd, Claire Levens, y Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS. Mae'r Grŵp yn cefnogi gwaith Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd Plant y DU trwy ddod ag ystod o arbenigwyr ynghyd i helpu i leihau nifer y defnyddwyr bregus sy'n profi niwed ar-lein.

Logo Gweithgor Defnyddwyr Agored i Niwed UKCIS

Tasglu'r Sefydliad Brenhinol

Mae adroddiadau Tasglu ei sefydlu gan Sefydliad Brenhinol Dug a Duges Caergrawnt. Fel aelodau, rydym yn gweithio gydag elusennau eraill, sefydliadau dielw a chynghorwyr annibynnol i annog plant i gymryd camau syml i ddelio â seiberfwlio.

Logo'r Sefydliad Brenhinol

Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU

Rydym yn falch iawn o eistedd ar Fwrdd Gweithredol y newydd Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU (UKCIS) cynrychioli anghenion rhieni wrth gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Logo cyngor y DU ar gyfer Diogelwch Rhyngrwyd

Cynghrair Gwrth-fwlio

Rydym yn aelodau o'r Cynghrair Gwrth-fwlio, sy'n dwyn ynghyd ystod eang o sefydliadau ac unigolion sydd â gweledigaeth ar y cyd i roi'r gorau i fwlio a chreu amgylcheddau diogel lle gall plant fyw, tyfu, chwarae a dysgu.

Logo Cynghrair Gwrth-fwlio

Mwy yn yr adran hon