BWYDLEN

Materion diogelwch ar-lein

Gweler cyngor ar ystod o faterion ar-lein y gallai eich plentyn eu hwynebu i'w helpu i fwynhau'r byd digidol yn ddiogel ac yn drwsiadus.

Trefnwch trwy faterion diogelwch ar-lein gyda'n cyfres fideo

Materion diogelwch rhyngrwyd allweddol 

Mae'r rhyngrwyd yn lle gwych i blant ddysgu, creu a chael hwyl, ond weithiau bydd yn rhaid iddynt ddelio ag amrywiaeth o faterion heriol weithiau.

Gallai'r rhain gynnwys seiberfwlio, y pwysau i gymryd rhan mewn secstio, anogaeth i hunan-niweidio, gwylio pornograffi, ynghyd ag amryw eraill. Ond mae yna bethau cadarnhaol y gallwch chi eu gwneud i arfogi'ch hun a'ch plentyn, eu cefnogi i ddatrys unrhyw fater y gallen nhw ei wynebu.

Rydym wedi creu nifer o hybiau cyngor i'ch helpu chi i ddysgu mwy a delio â'r materion hyn gyda'ch plentyn.

Adnoddau dogfen

Ewch i'n hadnoddau a'n canllawiau diogelwch ar-lein i gefnogi'ch plentyn ar ystod o heriau ar-lein.

Seiberfwlio

Seiberfwlio yw un o'r materion mwyaf pellgyrhaeddol sy'n wynebu plant heddiw. Cefnogwch eich plentyn gyda chyngor arbenigol.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Newyddion ffug a chamwybodaeth

Gyda chymaint o ffynonellau gwybodaeth ar-lein, gall fod yn anodd cadw i fyny â'r hyn sy'n real a'r hyn sy'n ffug ar-lein.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Cynnwys amhriodol

Dysgwch sut i amddiffyn eich plentyn rhag ystod o gynnwys amhriodol y gallai gael effaith negyddol ar ei les.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Ymbincio ar-lein

Wrth i blant ddod yn fwy hamddenol ynglŷn â siarad â dieithriaid ar-lein, mae'n bwysig siarad am y risgiau posibl a sut i gadw'n ddiogel.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Pornograffi ar-lein

Mae pornograffi ar-lein a delweddaeth rywiol yn hygyrch ar y rhyngrwyd, dysgwch sut i amddiffyn eich plentyn rhag baglu ar ei draws.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Enw da ar-lein

Gall yr hyn y mae'n ei gyhoeddi a'i bostio ar-lein effeithio ar enw da plentyn ar-lein. Gweler yr awgrymiadau i'w helpu i ddatblygu ôl troed digidol cadarnhaol.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth

Gellir dwyn hunaniaeth plentyn yn union fel y gall oedolyn, felly mae'n bwysig sicrhau bod eich plentyn yn deall pwysigrwydd preifatrwydd data personol.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Radicaleiddio

Gellir cyflwyno plant i syniadau ar-lein a allai gael eu hystyried yn eithafol a chael eu radicaleiddio, gweld beth allwch chi ei wneud i atal hyn.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Amser sgrin

Dysgu mwy am yr effaith y gall amser sgrin ei chael ar blant a sut i wneud y gorau ohono i gefnogi'ch plentyn.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Hunan-niweidio

Gall plant ddefnyddio'r rhyngrwyd i addysgu eu hunain am hunan-niweidio a chysylltu â chymunedau sydd o blaid hunan-niweidio.

Gweler y canolbwynt Cyngor

sexting

Gall negeseuon rhywiol a rhannu delweddau rhwng plant a'u cariadon neu gariadon neu bobl maen nhw wedi cwrdd â nhw ar-lein arwain at ganlyniadau diangen i blant.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Rhowch eich hun a'ch plentyn ar-lein

Ymhob canolbwynt cyngor fe welwch wybodaeth benodol am y mater, awgrymiadau ar sut i siarad am y mater gyda'ch plentyn, adnoddau arbenigol argymelledig, a chyngor ymarferol ar y camau cadarnhaol y gallwch eu cymryd. Dyma ddadansoddiad o'r prif adrannau sydd ar gael ar bob canolbwynt.

delwedd pdf

Dysgu amdano

Ymgyfarwyddo â'r mater y gallai eich plentyn fod yn ei wynebu neu eich bod yn poeni amdano.

delwedd pdf

Amddiffyn eich plentyn

Awgrymiadau ar sut i gael sgyrsiau cadarnhaol am faterion penodol; cadw'r ddeialog yn onest ac yn agored.

delwedd pdf

Deliwch ag ef

Cymorth ymarferol i ddelio â'r mater.

delwedd pdf

Adnoddau

Ble i fynd i gael cymorth pellach.