BWYDLEN

Materion diogelwch ar-lein

Mae'r rhyngrwyd yn lle gwych i blant ddysgu, creu a chael hwyl. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid iddynt ddelio ag amrywiaeth o faterion a risgiau diogelwch ar-lein sydd weithiau’n heriol.

Gweler cyngor ar ystod o faterion diogelwch ar-lein y gall eich plentyn eu hwynebu i'w helpu i fwynhau'r byd digidol yn ddiogel ac yn drwsiadus.

Trefnwch trwy faterion diogelwch ar-lein gyda'n cyfres fideo

Materion diogelwch rhyngrwyd allweddol 

Gallai materion diogelwch ar-lein gynnwys seiberfwlio, y pwysau i gymryd rhan mewn secstio, anogaeth i hunan-niweidio a gwylio pornograffi, ynghyd â llawer o rai eraill. Ond mae yna bethau cadarnhaol y gallwch chi eu gwneud i helpu i baratoi eich hun a'ch plentyn i fynd i'r afael yn hyderus ag unrhyw broblem y gallent ei hwynebu.

Rydym wedi creu nifer o hybiau cyngor diogelwch rhyngrwyd i'ch helpu i ddysgu mwy a dod o hyd i gefnogaeth ar gyfer y risgiau hyn. Dewiswch fater diogelwch ar-lein isod i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Sicrhewch fod cymorth wedi'i bersonoli i'w hanghenion

Derbyn adnoddau a chyngor personol i'ch teulu sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'ch plant dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Seiberfwlio

Seiberfwlio yw un o’r materion diogelwch ar-lein mwyaf pellgyrhaeddol sy’n wynebu plant heddiw. Cefnogwch eich plentyn gyda chyngor arbenigol.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Newyddion ffug a chamwybodaeth

Gyda chymaint o ffynonellau gwybodaeth ar-lein, gall fod yn anodd cadw i fyny â'r hyn sy'n real a'r hyn sy'n ffug ar-lein.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Cynnwys amhriodol

Dysgwch sut i amddiffyn eich plentyn rhag ystod o gynnwys amhriodol y gallai gael effaith negyddol ar ei les.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Ymbincio ar-lein

Wrth i blant siarad â mwy o ddieithriaid ar-lein, mae'n bwysig eu gwneud yn ymwybodol o'r risgiau posibl a sut i roi diogelwch ar-lein yn gyntaf.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Casineb ar-lein

Gall casineb ar-lein ledaenu'n gyflym trwy ofodau digidol hyd yn oed heb i blant sylweddoli. Gweld y gwahanol fathau a dod o hyd i adnoddau i gadw pethau'n bositif.

Gweler y canolbwynt cyngor

Pornograffi ar-lein

Mae pornograffi ar-lein a delweddau rhywioledig ar gael yn hawdd ar y rhyngrwyd. Dysgwch sut i amddiffyn eich plentyn rhag y mater diogelwch ar-lein.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Enw da ar-lein

Gall yr hyn y mae'n ei gyhoeddi a'i bostio ar-lein effeithio ar enw da plentyn ar-lein. Gweler yr awgrymiadau i'w helpu i ddatblygu ôl troed digidol cadarnhaol.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth

Mae plant mewn perygl o ddwyn hunaniaeth lawn cymaint ag oedolion, felly mae'n bwysig sicrhau eu bod yn deall pwysigrwydd preifatrwydd data personol.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Radicaleiddio

Gellir cyflwyno plant i syniadau ar-lein a allai gael eu hystyried yn eithafol a chael eu radicaleiddio, gweld beth allwch chi ei wneud i atal hyn.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Amser sgrin

Dysgu mwy am yr effaith y gall amser sgrin ei chael ar blant a sut i wneud y gorau ohono i gefnogi'ch plentyn.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Hunan-niweidio

Gall plant ddefnyddio’r rhyngrwyd i ddysgu am hunan-niweidio, a allai effeithio ar eu lles meddyliol. Ewch i'r afael â'r mater diogelwch ar-lein hwn gyda chyngor arbenigol.

Gweler y canolbwynt Cyngor

sexting

Gall negeseuon rhywiol a rhannu delweddau rhwng plant neu gyda phobl y maent wedi cwrdd â nhw ar-lein arwain at ganlyniadau digroeso.

Gweler y canolbwynt Cyngor

Rhowch eich hun a'ch plentyn ar-lein

Ym mhob hyb cyngor diogelwch rhyngrwyd, fe welwch wybodaeth benodol am y mater, awgrymiadau ar sut i siarad am y mater gyda'ch plentyn, adnoddau arbenigol a argymhellir a chyngor ymarferol ar y camau cadarnhaol y gallwch eu cymryd. Dyma ddadansoddiad o'r prif adrannau sydd ar gael ym mhob hyb:

delwedd pdf

Dysgu amdano

Ymgyfarwyddwch â'r mater y gall eich plentyn fod yn ei wynebu neu yr ydych yn poeni amdano yn y llwyfannau hapchwarae a chyfryngau cymdeithasol y maent yn eu defnyddio yn eu hamser segur.

delwedd pdf

Deliwch ag ef

Derbyn awgrymiadau a chyngor ymarferol i ddelio â'r materion y mae'ch plentyn yn dod ar eu traws ar-lein a dysgu pryd mae'n amser cynnwys yr heddlu. O ddefnyddio gosodiadau rheolaeth rhieni i gael sgyrsiau, bydd y gweithredoedd hyn yn helpu i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

delwedd pdf

Amddiffyn eich plentyn

Dewch o hyd i awgrymiadau ar sut i amddiffyn eich plentyn rhag risgiau diogelwch ar y rhyngrwyd, gan gynnwys sut i gael sgyrsiau cadarnhaol trwy gadw'r ddeialog yn onest ac yn agored.

delwedd pdf

Adnoddau

Archwiliwch adnoddau pellach ar gyfer adrodd am faterion diogelwch ar-lein, cyrchu cefnogaeth rhieni a dod o hyd i gymunedau a mannau i helpu'ch plentyn i gael profiadau ar-lein cadarnhaol yn y llwyfannau gemau a chyfryngau cymdeithasol y mae'n eu defnyddio.