BWYDLEN

Canllaw rhieni i AI

Sut i gael y gorau o AI cynhyrchiol

Yn y canllaw hwn i AI, dysgwch am y gwahanol offer AI cynhyrchiol fel ChatGPT a My AI. Yna, archwiliwch sut i gefnogi dysgu, creadigrwydd a hyd yn oed amser gwely gan ddefnyddio offer AI gartref.

Tri bot gyda swigod siarad uwchben y, wedi'u hamgylchynu gan eiconau i gynrychioli'r canllaw rhyngweithiol i ddeallusrwydd artiffisial.

Beth yw deallusrwydd artiffisial (AI)?

Bydd y canllaw hwn i ddeallusrwydd artiffisial yn eich tywys trwy sut y gallwch ddefnyddio AI i gefnogi plant mewn gwahanol ffyrdd. Ond beth yw AI?

Mae deallusrwydd artiffisial yn faes astudio mewn cyfrifiadureg. Mae'n ymwneud â chreu peiriannau sy'n 'ddeallus' ac sy'n gallu cyflawni tasgau fel bod dynol.

Mae AI yn defnyddio gwybodaeth o wahanol ffynonellau i ddarparu ei wybodaeth. Felly, er y gallai offeryn fel ChatGPT ymddangos yn ddeallus, yn syml iawn y mae'n dilyn cyfarwyddiadau a gwybodaeth a roddwyd iddo i ymateb.

Yn anffurfiol, gallai rhywun ddefnyddio'r term AI neu ddeallusrwydd artiffisial i gyfeirio at yr offer eu hunain.

Canllaw i offer AI

Mae'r canlynol yn rhai offer poblogaidd o'n canllaw rhyngweithiol i ddeallusrwydd artiffisial. Dysgwch fwy trwy archwilio'r canllaw llawn isod.

SgwrsGPT

Beth yw ChatGPT?

Offeryn deallusrwydd artiffisial yw ChatGPT a all ymateb fel bod dynol i'r awgrymiadau rydych chi'n eu rhoi iddo. Fe'i defnyddir mewn gwahanol leoedd, gan gynnwys chatbots ac offer cyfieithu.

A yw ChatGPT yn ddiogel?

Mae'r testun y mae ChatGPT yn ei gynhyrchu yn dibynnu ar yr awgrymiadau y mae'n eu derbyn. Os caiff ei ddefnyddio mewn rhywbeth sydd wedi'i gynllunio ar gyfer plant, dylai fod ganddo hidlwyr sy'n ei gadw'n ddiogel ar gyfer y grŵp oedran perthnasol. Fodd bynnag, dylai rhieni barhau i fonitro'r allbynnau y mae'n eu darparu i sicrhau bod yr hyn y mae plant yn ei weld yn briodol.

SLAB

Beth yw DALL-E?

Mae DALL-E yn rhaglen gyfrifiadurol sy'n gwneud lluniau yn seiliedig ar destun. Rhaid i ddefnyddwyr brynu credydau gydag arian go iawn i gynhyrchu delweddau.

Ydy DALL-E yn ddiogel?

Mae'r rhaglen yn defnyddio delweddau eraill sydd eisoes yn bodoli i greu rhai newydd. Fel y cyfryw, gallai gynhyrchu delweddau amhriodol i blant eu gweld. Dylai rhieni a gofalwyr oruchwylio defnydd plentyn o DALL-E i helpu i gyfyngu ar y siawns y bydd plant yn gweld lluniau amhriodol.

Google Gemini (Bardd gynt)

Beth yw Google Gemini?

Fe'i gelwid yn flaenorol yn Google Bard, ac mae Google Gemini yn offeryn AI cynhyrchiol sy'n gallu cynhyrchu cynnwys yn seiliedig ar anogwyr. Dim ond i nifer cyfyngedig o bobl y mae ar gael ar hyn o bryd, felly mae'n annhebygol y bydd eich plentyn yn gallu ei ddefnyddio ar unwaith. Yn ogystal, yn wahanol i Bard, dim ond ar gyfer y rhai 18 oed neu hŷn y mae Gemini ar hyn o bryd.

Ydy Google Gemini yn ddiogel?

Mae Google Gemini yn uwchraddiad diweddar i Bard ac yn dal i ddatblygu. Ar hyn o bryd, dim ond oedolion sy'n gallu defnyddio'r app gwe, ond mae cyfyngiadau oedran a nodweddion diogelwch ychwanegol eto i ddod.

Fy AI o Snapchat

Beth yw Fy AI?

Mae Fy AI yn chatbot ar Snapchat a gafodd ei ychwanegu'n awtomatig at restrau sgwrsio defnyddwyr. Mae'n ymateb mewn ffyrdd dynol a sgyrsiol oni ofynnir cwestiwn yn ymwneud â rheolau, polisïau neu wybodaeth Snapchat.

A yw Fy AI yn ddiogel?

Fel Snapchat, Mae fy AI wedi'i fwriadu ar gyfer defnyddwyr 13 oed a hŷn. Mae ganddo fesurau diogelu i amddiffyn defnyddwyr rhag ymatebion peryglus ond gallai rhai allbynnau gynnwys gwybodaeth niweidiol neu gamarweiniol. Fel y cyfryw, dylai rhieni a gofalwyr siarad â'u harddegau am y AI a meddwl yn feirniadol am yr hyn y mae'n ei ddweud.

Profiad un teulu

Mae mam i ddau o fechgyn, Swazi Kaur, yn rhannu ei phrofiad a chyngor ar ddefnyddio AI fel teulu.

DARLLENWCH EI HANES

Canllaw rhieni rhyngweithiol i offer AI

Gyda llawer o sôn am ddeallusrwydd artiffisial (AI) ar draws y gofod digidol, mae gan bobl bryderon. Fodd bynnag, arweiniodd degawdau o ddatblygiad mewn AI at ei boblogrwydd eang heddiw. O'r herwydd, gallwch ddefnyddio AI fel offeryn er budd eich plentyn a'ch teulu mewn sawl ffordd.

Felly, archwiliwch y gwahanol offer poblogaidd ac sydd ar gael yn ein canllaw rhieni i ddeallusrwydd artiffisial isod. Yna, mynnwch awgrymiadau ar sut i ddefnyddio offer fel ChatGPT ar gyfer amser gwely, dysgu, creadigrwydd ac addysg.


Llywiwch y canllaw rhyngweithiol i AI isod trwy glicio o fewn y canllaw a defnyddio'r saethau <>.

AI geiriau i wybod

Wrth siarad am AI, gall ffynonellau newyddion a phobl ar gyfryngau cymdeithasol grybwyll y geiriau canlynol. Wedi'i gymryd o'r canllaw llawn i AI uchod, gallwch archwilio rhai diffiniadau isod i aros ar ben y sgwrs.

algorithm

Beth yw algorithm?

Mae algorithm yn set o gyfarwyddiadau neu reolau a ddilynir gan raglen gyfrifiadurol. Mae'r rheolau hyn yn dweud wrth y cyfrifiadur am ddatrys problem benodol neu gyflawni tasg fel argymell cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol. Mae systemau AI yn defnyddio algorithmau i brosesu a dadansoddi data.

Bias

Beth yw ystyr 'tuedd'?

Yn gyffredinol, mae rhagfarn yn rhagfarn o blaid neu yn erbyn rhywbeth—weithiau heb yn wybod. Gall arwain at faterion fel casineb ar-lein.

Gyda AI, mae rhagfarn yn cyfeirio at effaith annheg neu anghyfartal rhai systemau AI ar grwpiau penodol o bobl. Mae hyn oherwydd data neu ddyluniad sy'n darparu gwybodaeth ragfarnllyd i'r AI.

Dysgu Dwfn

Beth yw dysgu dwfn?

Mae dysgu dwfn yn ffordd y mae cyfrifiaduron yn dysgu drostynt eu hunain gan ddefnyddio gwe o gysylltiadau a elwir yn rhwydwaith niwral. Mae'n eu helpu i adnabod patrymau heb fod angen cyfarwyddyd.

Moeseg

Beth yw moeseg mewn AI?

Moeseg mewn AI yw'r rheolau moesol a'r canllawiau ar gyfer deallusrwydd artiffisial cyfrifol. Mae'n ymwneud â thrin pawb yn gyfartal, cadw gwybodaeth yn breifat, a bod yn onest. Ar ben hynny, rhaid i'r rhai sy'n creu offer AI ddefnyddio AI yn foesegol a chymryd cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau.

Dysgu peiriant

Beth yw dysgu peirianyddol?

Mae dysgu peiriannau yn rhan o AI sy'n canolbwyntio ar helpu peiriannau i ddysgu a gwella o brofiad heb gael eu rhaglennu. Mae'n cynnwys algorithmau sy'n dadansoddi data ac yn gwneud rhagfynegiadau neu benderfyniadau.

Prosesu Iaith Naturiol (NLP)

Beth yw NLP?

Ystyr NLP yw Prosesu Iaith Naturiol. Mae'n gangen o AI sy'n canolbwyntio ar helpu cyfrifiaduron i ddeall, dehongli a chynhyrchu iaith ddynol. Defnyddir NLP mewn cymwysiadau fel adnabod llais (fel Alexa), chatbots (fel My AI) a chyfieithu iaith (fel Google Translate).

Rhwydwaith nerfol

Beth yw rhwydwaith niwral?

Mae rhwydwaith niwral yn system gyfrifiadurol sydd wedi'i chynllunio i weithredu fel ymennydd dynol. Mae rhwydweithiau niwral yn rhan allweddol o lawer o fodelau AI. Maent yn gwneud dysgu dwfn yn bosibl.

AI cyfrifol

Beth mae 'AI cyfrifol' yn ei olygu?

AI cyfrifol yw’r arfer o ddylunio, datblygu a lansio systemau AI mewn ffyrdd sy’n atebol, yn dryloyw, yn deg ac yn fuddiol. Mae AI cyfrifol yn hyrwyddo moeseg ac yn helpu i sicrhau bod defnyddwyr a chymunedau'n elwa.

Adnoddau eraill

Dysgwch fwy am ddeallusrwydd artiffisial a mwy gyda'r adnoddau canlynol.

Mynnwch gyngor diogelwch ar-lein personol

O AI i hoff gemau fideo eich plentyn, crëwch eich pecyn cymorth ar gyfer cyngor personol i'w cadw'n ddiogel.

CAEL EICH TOOLKIT
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella