BWYDLEN

Hysbysiad preifatrwydd gwefan

Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cydsynio i'r polisi preifatrwydd hwn. Efallai y byddwn yn y dyfodol yn newid y polisi hwn, ac os gwnawn hynny byddwn yn postio'r polisi diwygiedig ar y wefan hon.

Beth sydd ar y dudalen

Hysbysiad preifatrwydd gwefan

Ein manylion cyswllt

Enw: Internet Matters Limited
Cyfeiriad: Ambassador House, 75, St Michael's Street, London W2 1QS
Rhif Ffôn: 0207 402 5004. Sylwch nad oes gennym ni beiriant ateb.
E-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Mae Internet Matters yn darparu gwybodaeth a chyngor a gynlluniwyd i helpu rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i ymgysylltu â bywydau ar-lein plant a rheoli'r risgiau y gallant eu hwynebu ar-lein.

Rydym wedi datblygu’r hysbysiad preifatrwydd hwn i ddangos ein hymrwymiad i ddiogelu eich data personol, i ddisgrifio’r hyn a wnawn gyda’r wybodaeth a roddwch i ni, ac i egluro’r hawliau a’r dewisiadau sydd gennych dros eich gwybodaeth bersonol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni ar:
[e-bost wedi'i warchod]

Y math o wybodaeth bersonol a gasglwn

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw ohoni.

Nid yw'n cynnwys data lle mae'r hunaniaeth wedi'i ddileu, gelwir hyn yn ddata dienw. Nid ydym yn casglu unrhyw ddata sy'n eich adnabod yn bersonol pan fyddwch yn pori ein gwefan.

Ar hyn o bryd rydym yn casglu ac yn prosesu'r wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw llawn, neu enw teuluol
 • Eich cyfeiriad e-bost
 • P'un a ydych yn rhiant/gofalwr neu'n weithiwr proffesiynol
 • Os ydych chi'n athro, enw'r ysgol rydych chi'n gweithio ynddi
 • Sut y clywsoch amdanom ni (cyn-beiriant chwilio, cydweithwyr, cyfryngau cymdeithasol, ac ati)
 • Arferion digidol eich plant (ar gyfer ein pecynnau cymorth diogelwch)

Rydym yn casglu data personol i wneud y gorau o'n cynigion i wasanaethu'ch anghenion yn well. Nid ydym byth yn casglu data personol na fydd yn cael ei ddefnyddio i gyflawni ein swyddogaethau statudol nac i wella / personoli eich profiad ar ein gwefan. Gall eich data gael ei ddefnyddio at un neu fwy o'r dibenion canlynol;

 • Er mwyn eich gwneud yn ymwybodol o'n gwasanaethau a'n cynhyrchion perthnasol, gan gynnwys darparu argymhellion ac adnoddau personol a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni
 • Deall defnydd a diddordeb yn ein cynnwys a'n cyfathrebiadau er mwyn gwella ein gwasanaethau
 • I roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaethau, ac i roi cymorth i chi ddefnyddio ein hadnoddau
 • I roi gwybodaeth i chi y gallech fod wedi gofyn amdani

Sut rydym yn cael y wybodaeth bersonol a pham mae gennym ni

Y person personol data we proses yn cael ei ddarparu i ni uniongyrchol by Chi ar gyfer un o y rhesymau canlynol: 

 

Tanysgrifio i gylchlythyr

Pan fyddwch yn tanysgrifio i'n cylchlythyr, byddwn yn gofyn i chi ddarparu:

 • Eich enw llawn i bersonoli ein cyfathrebiadau
 • Eich cyfeiriad e-bost y gallwn ei ddefnyddio i anfon y cyfathrebiadau atoch
 • P'un a ydych yn rhiant/gofalwr neu'n weithiwr proffesiynol i sicrhau eich bod yn derbyn cyfathrebiadau yn unol â'ch diddordebau.

 

Gwneud rhodd

Pan fyddwch yn rhoi rhodd ar ein gwefan, byddwn yn gofyn i chi ddarparu:

 • Eich enw llawn i bersonoli ein cyfathrebiadau
 • Eich cyfeiriad e-bost y gallwn ei ddefnyddio i anfon cyfathrebiadau atoch i gadarnhau eich rhodd
 • P'un a ydych yn rhiant/gofalwr neu'n weithiwr proffesiynol

Pan fyddwch chi'n gwneud rhodd ar ein gwefan, mae'r trafodiad ariannol yn cael ei drin yn llawn gan Stripe. Nid yw Internet Matters yn storio manylion eich cerdyn credyd/debyd, ac nid oes gennym fynediad at y manylion hyn ar Stripe. Mae Stripe wedi'i ardystio i'r safonau diwydiant uchaf ac wedi cael trwyddedau rheoleiddio byd-eang. Gallwch ddarllen Polisi preifatrwydd Stripe yma.

Fodd bynnag, rydym yn cadw cofnod o’r canlynol ar ein system i wella effeithiolrwydd ein rhaglen rhoddion:

 • Y swm yr ydych wedi ei gyfrannu
 • Y dyddiad y gwnaethoch eich rhodd

 

Defnyddio Pecyn Cymorth Digidol Fy Nheulu

Pan fyddwch yn defnyddio ein ‘Pecyn Cymorth Digidol Fy Nheulu’, byddwn yn gofyn i chi ddarparu:

 • Eich enw cyntaf a'ch enw olaf
 • Eich cyfeiriad e-bost y gallwn ei ddefnyddio i anfon atoch:
  • pecyn cymorth eich teulu,
  • cyfathrebiadau personol a/neu ein cylchlythyr os ydych wedi cydsynio i dderbyn y rhain

Gofynnwn i chi ddarparu mwy o wybodaeth am nifer y plant sydd gennych, eu hoedran, sut maent yn defnyddio'r rhyngrwyd a'ch barn am y rhyngrwyd mewn cyfres o gwestiynau sydd wedi'u cynllunio i ddarparu cynllun diogelwch ar-lein personol i chi. Cedwir y data hwn gennym ni at ddibenion ymarferoldeb felly gallwch ailedrych ar eich cynllun diogelwch ar-lein pwrpasol, a gellir ei ddefnyddio i ddarparu cyfathrebiadau personol yn y dyfodol os ydych wedi cydsynio i hyn.

 

Pecyn Cymorth Little Digital yn Helpu

Pan fyddwch yn defnyddio'r Pecyn Cymorth Little Digital Helps gallwch ddewis darparu'r manylion canlynol:

 • Eich enw cyntaf a'ch enw olaf
 • Eich cyfeiriad e-bost y gallwn ei ddefnyddio i anfon atoch
  • cynllun diogelwch ar-lein eich teulu
  • ein cylchlythyr, os ydych wedi cydsynio i dderbyn hwn

Nid oes rhaid i chi ddarparu'r manylion hyn i greu eich cynllun diogelwch ar-lein, fodd bynnag, os hoffech i'r cynllun gael ei e-bostio atoch, mae angen y rhain.

Er mwyn teilwra eich cynllun diogelwch ar-lein, rydym hefyd yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am oedran eich plant, pa ddyfeisiau y mae ganddynt fynediad iddynt, sut maent yn defnyddio'r rhyngrwyd a pha gymorth sydd ei angen arnoch i reoli eu diogelwch ar-lein.

Mae’r holl fanylion a roddwch yn cael eu storio am gyfnod o dair wythnos o’r dyddiad y byddwch yn llenwi’r ffurflen Pecyn Cymorth i’ch galluogi i adolygu a lawrlwytho eich cynllun. Ar ôl y cyfnod hwn, caiff eich manylion eu tynnu oddi ar ein cronfa ddata oni bai eich bod wedi cydsynio i dderbyn gohebiaeth bellach gennym. I gael mynediad i'ch cynllun ar ôl yr amser hwn, mae'n ofynnol i chi ei lawrlwytho cyn i'r amser hwn ddod i ben.

 

Defnyddio Materion Digidol

Os ydych yn defnyddio Materion Digidol fel athro pan fyddwch yn creu eich cyfrif, byddwn yn gofyn i chi ddarparu:

 • Eich enw llawn
 • Eich cyfeiriad e-bost
 • Os ydych chi'n athro, enw'r ysgol lle rydych chi'n gweithio er mwyn i ni allu personoli eich cyfathrebiadau a chofnodi nifer yr ysgolion rydyn ni'n gweithio gyda nhw.

Byddwn hefyd yn rhoi'r opsiwn i chi ddarparu gwybodaeth am sut y clywsoch amdanom, ee peiriannau chwilio, cydweithwyr, neu gyfryngau cymdeithasol.

Os byddwch yn cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau pellach gennym pan fyddwch yn creu eich cyfrif, byddwn yn defnyddio'r data hwn i bersonoli ein cyfathrebiadau â chi.

 

Defnyddio Meithrin Sgiliau Digidol

Os byddwch yn defnyddio ein hyfforddiant Meithrin Sgiliau Digidol, pan fyddwch yn lawrlwytho adnoddau am y tro cyntaf, byddwn yn rhoi’r opsiwn i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol i anfon cyfathrebiadau wedi’u teilwra atoch os byddwch yn dewis optio i mewn:

 • Eich enw llawn
 • Eich cyfeiriad e-bost
 • Nodwch eich hun fel rhiant neu weithiwr proffesiynol

 

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn cynnal cystadlaethau neu'n gofyn i chi gymryd rhan mewn ymchwil. Os dymunwch gymryd rhan, efallai y byddwn yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth i lywio ein gwaith, a all gynnwys:

 • Amgylchiadau eich teulu, ee nifer y plant, eu hoedran ac arferion ar-lein
 • Manylion eich gwaith, ee teitl swydd, enw'r sefydliad, cyfeiriad e-bost eich gwaith

Efallai y byddwn hefyd yn eich gwahodd i gofrestru ar gyfer digwyddiad a byddai angen y wybodaeth ganlynol arnom i anfon manylion y digwyddiad atoch a chofnodi eich presenoldeb:

 • eich enw
 • Eich cyfeiriad e-bost

Efallai y byddwn hefyd yn rhoi'r opsiwn i chi ddarparu manylion am eich gwaith, ee teitl swydd ac enw'r cwmni.

O dan Reoliad Diogelu Data’r DU, y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni ar gyfer prosesu’r wybodaeth hon yw eich caniatâd. Rydym yn prosesu eich data yn unol â'n buddiannau cyfreithlon o ran darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, amserol a gwerthfawr i'r gymuned.

Nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch i roi eich gwybodaeth bersonol i ni. Gofynnwn am y wybodaeth hon i ddarparu'r gwasanaeth yr ydych wedi'i ddewis.

Os nad ydych bellach yn dymuno rhoi eich caniatâd i ni neu ddad-danysgrifio o'n cyfathrebiadau, gallwch ddad-danysgrifio o'n negeseuon e-bost gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir yn nhroedyn ein negeseuon e-bost neu cysylltwch â ni yn [e-bost wedi'i warchod] o'r cyfeiriad e-bost yr hoffech ddad-danysgrifio.

Mae’n bosibl y byddwn yn darparu eich data i unrhyw un o’r cwmnïau sy’n ein helpu i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Diogelir eich data gan Gytundebau Prosesydd Data sydd ar waith gyda'r cwmnïau hyn. Mae hyn yn golygu na allant wneud unrhyw beth gyda’ch gwybodaeth bersonol oni bai ein bod wedi eu cyfarwyddo i wneud hynny. Ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad ar wahân i ni neu is-broseswyr pellach sydd, hefyd, yn gorfod cydymffurfio â'n Cytundeb Prosesydd Data. Byddant yn cadw eich data personol yn ddiogel ac yn ei gadw am y cyfnod a gyfarwyddwn.

Mae’n bosibl y byddwn yn cael eich data personol gan gyflenwyr data trydydd parti, ond dim ond os ydynt yn darparu tystiolaeth briodol eich bod wedi cytuno i’ch data personol gael ei rannu â sefydliadau eraill.

Efallai y byddwn hefyd yn darparu eich data i drydydd parti lle rydych wedi rhoi eich caniatâd yn benodol i ni. Os gwnaethoch roi eich caniatâd i ni drosglwyddo'ch enw a'ch e-bost i un o'n partneriaid ac yn ddiweddarach yn dymuno dad-danysgrifio o'u cyfathrebiadau neu dynnu'ch caniatâd yn ôl, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol.

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich data personol os yw’r gyfraith yn mynnu ein bod yn gwneud hynny.

 

Data dienw

Pan fyddwch yn pori ein gwefan, rydym yn defnyddio olrheinwyr i gasglu a dadansoddi data dienw nad yw'n eich adnabod chi'n bersonol ond sy'n ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac sy'n ein galluogi i wella'ch profiad ar ein gwefan. Rydym yn darparu gwybodaeth glir a chynhwysfawr am sut rydym yn casglu ac yn defnyddio data dienw yn ein Polisi Cwcis.

Cysylltiadau trydydd parti

Gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, ategion a chymwysiadau. Gall clicio ar y dolenni hynny neu alluogi'r cysylltiadau hynny ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Pan fyddwch chi'n gadael ein gwefan, rydyn ni'n eich annog chi i ddarllen rhybudd preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

Sut rydym yn storio eich gwybodaeth

Mae eich gwybodaeth yn cael ei storio ar weinyddion diogel ac yn amodol ar ein Cytundeb Prosesu Data a eglurir uchod.

Byddwn yn cadw eich data cyn belled â'ch bod yn rhoi caniatâd i ni. Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, byddwn yn dileu’r holl gofnodion data sy’n gysylltiedig â chi o’n gweinyddion o fewn 30 diwrnod i’ch cais.

Eich hawliau dros eich gwybodaeth

Mae eich data yn bwysig ac yn cael ei warchod gan y gyfraith. O dan gyfraith diogelu data, mae gennych yr hawliau canlynol:

 • Eich hawl mynediad – mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol.
 • Eich hawl i gywiriad – mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol y credwch ei bod yn anghywir. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth y credwch ei bod yn anghyflawn.
 • Eich hawl i ddileu – mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu – mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu – mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i gludadwyedd data – mae gennych yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo’r wybodaeth bersonol a roesoch i ni i sefydliad arall, neu i chi, mewn rhai amgylchiadau.

Os byddwch yn gwneud cais, gall gymryd hyd at fis i ymateb i chi.

Os hoffech wneud cais i dynnu eich caniatâd yn ôl, i ofyn cwestiwn, neu i gwyno, cysylltwch â ni yn [e-bost wedi'i warchod] neu Internet Matters Data Protection, Ambassador House, 75 St Michael's Street, Llundain, W2 1QS

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am eich hawliau, diogelu data a materion preifatrwydd yn y DU ar Gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)..

Newidiadau i'n rhybudd preifatrwydd

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd. Diweddarwyd y fersiwn hon ddiwethaf ar 10 Mawrth 2023. Gellir cael fersiynau hanesyddol erbyn cysylltu â ni.

Polisi Cwcis

Er mwyn sicrhau bod holl nodweddion ein gwefan yn gweithio'n iawn, mae angen i'ch cyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol dderbyn cwcis. Nid yw ein cwcis yn storio'ch gwybodaeth bersonol ond yn ein helpu i adnabod chi fel y gallwn gynnig gwasanaethau sy'n fwy perthnasol i chi.

Bydd cwcis yn cael eu rhoi yn awtomatig ar eich cyfrifiadur, llechen neu borwr gwe symudol pan ymwelwch â gwefan Internet Matters ac mae eich defnydd o'n gwasanaethau gwefan yn arwydd o'ch cydsyniad i'n polisi.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid dethol sy'n darparu cynnwys ar gyfer ein gwefan a fydd â'u polisïau cwcis eu hunain.

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn cael eu defnyddio gan wefannau i'w helpu i redeg yn esmwyth a sicrhau bod rhai nodweddion yn gweithio'n iawn. Mae rhai o'n hysbysebwyr hefyd yn defnyddio cwcis i arddangos hysbysebion sy'n fwy perthnasol i chi.

Ni all cwcis niweidio na sganio'ch cyfrifiadur am wybodaeth breifat sydd wedi'i storio ar eich gyriant caled.

Pan ymwelwch â gwefan Internet Matters, bydd cwcis yn cael eu rhoi yn awtomatig ar eich cyfrifiadur, llechen neu borwr gwe symudol. Gallwch ddewis analluogi neu reoli cwcis unrhyw bryd trwy osodiadau eich porwr, fodd bynnag, os gwnewch rai nodweddion efallai na fydd yn gweithio'n iawn.

Mathau o gwcis

 • Cwcis Dros Dro: weithiau fe'u gelwir yn “gwcis sesiwn” a dim ond nes i chi gau eich porwr y cânt eu storio ar eich cyfrifiadur. Maen nhw'n ein helpu ni i gofio pethau rydych chi wedi'u dewis ar dudalennau blaenorol felly does dim rhaid i chi ail-fewnbynnu gwybodaeth.
 • Cwcis Cyson: Mae'r rhain yn cael eu storio ar eich porwr am gyfnod penodol (er enghraifft, diwrnodau 30), ac ar ôl hynny cânt eu dileu. Gall y cwcis hyn ein helpu i gofio hoffterau y gallech fod wedi'u gwneud wrth ddychwelyd i'n gwefan.

Cwcis rydyn ni'n eu defnyddio

 • Google Analytics(utma, utmb, utmc ac utmz): Rydyn ni'n defnyddio'r cwci hwn i wella profiad y defnyddiwr ar y wefan. Mae'r cwci hwn yn ein helpu i ddeall taith y defnyddiwr ar y wefan. Am fwy o wybodaeth, ewch i Tudalen gefnogaeth Google.
 • Youtube(VISITO R_INF O1_LIVE): I arddangos fideos rydyn ni'n defnyddio YouTube, gan ymgorffori'r cynnwys yn ein gwefannau. Am fwy o wybodaeth, ewch i Tudalen gefnogaeth Google.
 • Picsel Facebook(fbevents.js): Mae cwcis dadansoddol yn ein helpu i optimeiddio hysbysebion, adeiladu cynulleidfa darged ac ail-farchnata i arweinwyr cymwys. Am fwy o wybodaeth, ewch i Tudalen gefnogaeth Facebook
 • Cwci pop i fyny(Cyfeiriad IP): Rydym yn defnyddio'r cwci hwn i rannu ein defnyddwyr ar y wefan yn ôl athro, myfyriwr a gofalwr.
 • Mailchimp: Rydym yn defnyddio'r cwci hwn i fesur cylchlythyr ein hymgyrch. Am fwy o wybodaeth https://mailchimp.com/legal/cookies/
 • Cwcis Cymdeithasol: Rydym yn defnyddio'r cwci hwn ym mar ochr a throedyn pob tudalen i rannu'r cynnwys o'r wefan yn hawdd.
 • Dot Pixel Yahoo: (sp.analytics.yahoo) Rydyn ni'n defnyddio'r picsel hwn, sy'n ddarn o god sy'n cael ei roi ar dudalen we (neu dudalennau gwe lluosog). Mae hyn wedyn yn ein galluogi i olrhain rhai gweithgareddau neu ddigwyddiadau defnyddwyr gan gynnwys ymweliadau Tudalen a Rhyngweithio (megis clicio botwm).

Sut mae diffodd cwcis?

Gallwch ddewis rheoli neu analluogi cwcis unrhyw bryd trwy osodiadau eich porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, ewch i www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org ond os gwnewch chi efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio'n iawn.

Telerau ac Amodau

Mae'r telerau ac amodau hyn yn nodi sut y byddwn ni, Internet Matters Limited (cwmni sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 08822801 ac y mae ei swyddfa gofrestredig yn Internet Matters, 6th Floor, One London Wall, Llundain, EC2Y 5EB) yn darparu'r Gwasanaethau, i ti.

Hawlfraint: Mae'r wefan hon a'i chynnwys yn hawlfraint Internet Matters, cedwir pob hawl. Ni chaniateir dosbarthu na chopïo unrhyw ran o'r wefan at unrhyw bwrpas masnachol heb gymeradwyaeth benodol.

diogelwch

Rydym yn ymdrechu i gymryd pob cam rhesymol i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol ond ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei datgelu ar-lein. Rydych yn derbyn y risgiau diogelwch cynhenid ​​o ddarparu'r wybodaeth dros y rhyngrwyd ac ni fyddwch yn dal Internet Matters yn gyfrifol am unrhyw dor-diogelwch oni bai bod hyn oherwydd esgeulustod neu ddiffyg bwriadol Internet Matters.

Hawlfraint mewn testun ar y wefan hon

Gellir atgynhyrchu'r testun ar wefan Internet Matters yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, ar yr amod ei fod wedi'i atgynhyrchu'n gywir, na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol, a chydnabyddir ein hawlfraint yn glir.

Logos Materion Rhyngrwyd

Ni chaniateir defnyddio heb awdurdod logos Internet Matters, nac unrhyw logos trydydd parti a gyrchir trwy'r wefan hon.

Mae ein logo yn nod masnach cofrestredig, felly mae'n rhaid i unrhyw sefydliad sy'n dymuno cyfeirio at Internet Matters, neu wefan Internet Matters, gael caniatâd ymlaen llaw gennym ni trwy ymrwymo i Nodau Masnach. Cytundeb Trwydded.

Hawlfraint mewn delweddau a sain i'r wefan hon

Mae'r delweddau a'r sain ar y wefan hon, oni nodir yn wahanol, yn hawlfraint Internet Matters.

Ni cheir atgynhyrchu unrhyw ddelweddau eraill ar y wefan hon mewn unrhyw fformat heblaw am sylwadau teg (ee sgrinluniau a ddefnyddir i'w darlunio mewn cyflwyniad) oni bai bod swyddfa'r wasg Internet Matters yn rhoi caniatâd.

Cysylltu â'r wefan hon

Mae Internet Matters yn hapus i annog dolenni hyperdestun i'n gwefan, ar yr amod na fwriedir i'r rhain gael eu defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Gwefannau cysylltiedig

Bwriad rhai dolenni ar wefan Internet Matters yw mynd â chi i wefannau eraill. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau cysylltiedig hyn ac nid ydym yn gwarantu y bydd y dolenni'n gweithio.

Ni chaiff unrhyw ardystiad na chymeradwyaeth unrhyw drydydd partïon na'u cyngor, barn, gwybodaeth, cynhyrchion na gwasanaethau ei fynegi na'i awgrymu gan unrhyw wybodaeth ar y wefan hon na chan unrhyw hyperddolenni i neu o unrhyw wefannau neu dudalennau trydydd parti. Mae gwefannau sy'n gysylltiedig â gwefan Internet Matters yn bresennol yn unig oherwydd gallant gynnwys atchwanegiadau defnyddiol i'r data a gyhoeddwn. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn darllen unrhyw delerau ac amodau a pholisïau sy'n berthnasol i wefannau trydydd parti o'r fath.

Diogelu firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio deunydd a gyhoeddir ar y wefan hon. Rydym yn argymell eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth firws ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Gwybodaeth diogelu data

Yn Internet Matters, byddwn yn prosesu'r data o'ch adborth a'ch sylwadau penodol. Efallai y byddwn yn datgelu'r data hwn i unrhyw berson neu sefydliad at y dibenion y cafodd ei gasglu ar ei gyfer neu lle mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn caniatáu hynny. Ni fyddwn yn anfon gwybodaeth sy'n ymwneud â chi, fel gwrthrych data, at unrhyw drydydd parti digyswllt.

Hysbysebu trydydd parti

Efallai y byddwn yn caniatáu i gwmnïau eraill sy'n cyflwyno ac yn gweini hysbysebion ar y wefan osod a chyrchu eu cwcis ar eich cyfrifiadur. Byddwch yn ymwybodol bod y gweithgaredd hwn yn ddarostyngedig i'w polisïau preifatrwydd eu hunain. Gall y cwmnïau hyn ddefnyddio gwybodaeth am eich ymweliad â'r wefan, fel y nifer o weithiau rydych chi wedi edrych ar hysbyseb benodol (ond nid gwybodaeth amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad neu unrhyw wybodaeth bersonol arall) i benderfynu pa hysbysebion i gwasanaethu i chi.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o gyngor ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.