Polisi Preifatrwydd

Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cydsynio i'r polisi preifatrwydd hwn. Efallai y byddwn yn y dyfodol yn newid y polisi hwn, ac os gwnawn hynny byddwn yn postio'r polisi diwygiedig ar y wefan hon.

Beth sydd ar y dudalen

Polisi Preifatrwydd

Sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio gan Internet Matters Limited

Mae Internet Matters Limited yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i amddiffyn eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn eich hysbysu o sut rydym yn gofalu am eich data personol pan ymwelwch â'n gwefan ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn.

Bydd hyn yn cynnwys unrhyw ddata y gallwch ei ddarparu trwy'r wefan hon pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, yn cymryd rhan mewn digwyddiad, arolwg neu gystadleuaeth.

Mae'r hysbysiad hwn, ynghyd â thelerau ac amodau ein gwefan a'n polisi cwcis yn dweud wrthych am sut rydym yn casglu, defnyddio a gwarchod eich gwybodaeth bersonol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, cysylltwch â'r rheolwr preifatrwydd data gan ddefnyddio'r manylion a nodir isod.

Manylion cyswllt

 • Enw: Paula Levett
 • Cyfeiriad ebost: [e-bost wedi'i warchod]
 • Cyfeiriad post: Tŷ Llysgennad | Llawr 2nd | 75 St Michaels Street | Llundain | W2 1QS

Cysylltiadau trydydd parti

Gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, ategion a chymwysiadau. Gall clicio ar y dolenni hynny neu alluogi'r cysylltiadau hynny ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Pan fyddwch chi'n gadael ein gwefan, rydyn ni'n eich annog chi i ddarllen rhybudd preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

Y data a gasglwn amdanoch chi

 • Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, enw cyn priodi, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, teitl, dyddiad geni a rhyw.
 • Cysylltwch â Data yn cynnwys cyfeiriad bilio, cyfeiriad danfon, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.
 • Data Ariannol yn cynnwys manylion cyfrif banc a cherdyn talu.
 • Data Trafodiad yn cynnwys manylion am daliadau i chi ac oddi wrthych a manylion eraill am gynhyrchion a gwasanaethau.
 • Data technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), math a fersiwn porwr, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau a fersiynau plug-in porwr, system weithredu a llwyfan a thechnoleg arall ar y dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio i gael mynediad i'r wefan hon.
 • Data Proffil yn cynnwys eich diddordebau, eich dewisiadau, eich adborth a'ch ymatebion i'r arolwg.
 • Data ynghylch Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan a'n gwasanaethau.
 • Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau wrth dderbyn marchnata gennym ni a'n trydydd partïon a'ch dewisiadau cyfathrebu.

Sut a phryd rydyn ni'n casglu data

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod yr unigolyn hwnnw ohono. Nid yw'n cynnwys data lle mae'r hunaniaeth wedi'i dileu (data anhysbys).

Efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch chi. Rydym yn defnyddio gwahanol ddulliau i gasglu data o, er enghraifft:

Rhyngweithiadau uniongyrchol. Gallwch roi eich cyfeiriad e-bost, enw cyntaf ac olaf, teitl i ni trwy lenwi ffurflenni neu drwy ohebu â ni trwy'r post, ffôn, ac e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol rydych chi'n ei ddarparu pan fyddwch chi'n:

 •  Tanysgrifiwch am gylchlythyr;
 •  Cofrestrwch ar gyfer digwyddiad;
 •  Rhowch gynnig ar gystadleuaeth neu arolwg;
 •  Gofyn am ymholiad;

Technolegau neu ryngweithio awtomataidd. Wrth i chi ryngweithio â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu Data Technegol yn awtomatig am eich offer, pori gweithredoedd a phatrymau. Rydym yn casglu'r data personol hwn trwy ddefnyddio cwcis, logiau gweinydd a thechnolegau tebyg eraill. Gweler ein polisi cwcis am fanylion pellach.

Trydydd partïon neu ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd. Efallai y byddwn yn derbyn data personol amdanoch gan amrywiol drydydd partïon fel y nodir isod:

 • Darparwyr dadansoddeg fel Google, llwyfannau cymdeithasol fel Facebook;

Sut a pham rydyn ni'n defnyddio'ch data personol

Dim ond at y dibenion y gwnaethom ei gasglu y byddwn yn defnyddio'ch data personol, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw'n gydnaws â'r pwrpas gwreiddiol. Sylwch y gallwn brosesu eich data personol heb eich gwybodaeth na'ch caniatâd, lle mae hyn yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio'ch data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • I'ch cofrestru ar gyfer y cylchlythyr: Caniatâd angenrheidiol.
 • Gofyn ichi gymryd arolwg: Angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon. Diweddaru ein cofnodion ac astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein gwasanaethau.
 • Er mwyn eich galluogi i gymryd rhan mewn cystadleuaeth: Perfformiad contract gyda chi.
 • Gweinyddu: Os byddwch yn cysylltu â ni gydag ymholiad, efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i roi ymateb i chi.
 • Cyflwyno cynnwys a hysbysebion gwefan perthnasol: Angenrheidiol er mwyn ein diddordebau cyfreithlon astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein gwasanaethau, eu datblygu, tyfu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata.
 • I ddefnyddio dadansoddeg data: Angenrheidiol er mwyn i'n buddiannau cyfreithlon ddiffinio mathau o gwsmeriaid, i ddiweddaru ein gwefan ac yn berthnasol, i ddatblygu ein busnes ac i hysbysu ein cwsmeriaid.
 • I ddefnyddio'ch cyfeiriadau IP: Angenrheidiol er mwyn ein buddiannau cyfreithlon osgoi mewnbwn dyblyg a gwella profiad y defnyddiwr ar y wefan.

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu'ch gwybodaeth?

Efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich data personol gyda'r partïon fel Moove, sy'n gweithio'n agos gyda ni i reoli, datblygu a chreu cynnwys ar gyfer y wefan.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a'i drin yn unol â'r gyfraith. Nid ydym yn caniatáu i'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio'ch data personol at eu dibenion eu hunain a chaniatáu iddynt brosesu'ch data personol at ddibenion penodol yn unig ac yn unol â'n cyfarwyddiadau.

Sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli, ei ddefnyddio neu ei gyrchu mewn modd diawdurdod, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad i'ch data personol i'r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd â busnes angen gwybod. Dim ond ar ein cyfarwyddiadau y byddant yn prosesu eich data personol ac maent yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd.

Am ba hyd y byddwch chi'n defnyddio fy data personol?

Dim ond cyhyd ag y bo angen y byddwn yn cadw'ch data personol i gyflawni'r dibenion y gwnaethom ei gasglu, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Mae manylion cyfnodau cadw ar gyfer gwahanol agweddau ar eich data personol ar gael yn ein polisi cadw y gallwch ofyn amdanynt gennym ni cysylltu â ni.

Eich hawliau cyfreithiol

O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas â'ch data personol. Os ydych am ofyn am fynediad, cywiriad, dileu neu gyfyngu ar brosesu eich data personol, os gwelwch yn dda cysylltu â ni.

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i'ch data personol (nac i arfer unrhyw un o'r hawliau eraill).

Rydym yn ceisio ymateb i bob cais dilys o fewn mis. Weithiau, gall gymryd mwy na mis i ni os yw'ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.

Dad-danysgrifio

Gallwch ofyn i ni roi'r gorau i anfon negeseuon atoch ar unrhyw adeg trwy glicio dad-danysgrifio neu drwy cysylltu â ni ar unrhyw bryd. Pan fyddwch yn optio allan o dderbyn y negeseuon hyn, ni fydd hyn yn berthnasol i ddata personol a ddarperir i ni.

Sut i wneud cwyn neu godi pryder

Mae gennych hawl i gwyno ar unrhyw adeg i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio'r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddelio â'ch pryderon cyn i chi fynd at yr ICO felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Newidiadau i'n rhybudd preifatrwydd

Rydym yn cadw ein polisi preifatrwydd dan adolygiad rheolaidd a byddwn yn gosod unrhyw ddiweddariadau ar y wefan hon. Diweddarwyd y preifatrwydd hwn ddiwethaf Mai 24th, 2018 a gellir cael fersiynau hanesyddol trwy cysylltu â ni.

Polisi Cwcis

Er mwyn sicrhau bod holl nodweddion ein gwefan yn gweithio'n iawn, mae angen i'ch cyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol dderbyn cwcis. Nid yw ein cwcis yn storio'ch gwybodaeth bersonol ond yn ein helpu i adnabod chi fel y gallwn gynnig gwasanaethau sy'n fwy perthnasol i chi.

Bydd cwcis yn cael eu rhoi yn awtomatig ar eich cyfrifiadur, llechen neu borwr gwe symudol pan ymwelwch â gwefan Internet Matters ac mae eich defnydd o'n gwasanaethau gwefan yn arwydd o'ch cydsyniad i'n polisi.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid dethol sy'n darparu cynnwys ar gyfer ein gwefan a fydd â'u polisïau cwcis eu hunain.

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn cael eu defnyddio gan wefannau i'w helpu i redeg yn esmwyth a sicrhau bod rhai nodweddion yn gweithio'n iawn. Mae rhai o'n hysbysebwyr hefyd yn defnyddio cwcis i arddangos hysbysebion sy'n fwy perthnasol i chi.

Ni all cwcis niweidio na sganio'ch cyfrifiadur am wybodaeth breifat sydd wedi'i storio ar eich gyriant caled.

Pan ymwelwch â gwefan Internet Matters, bydd cwcis yn cael eu rhoi yn awtomatig ar eich cyfrifiadur, llechen neu borwr gwe symudol. Gallwch ddewis analluogi neu reoli cwcis unrhyw bryd trwy osodiadau eich porwr, fodd bynnag, os gwnewch rai nodweddion efallai na fydd yn gweithio'n iawn.

Mathau o gwcis

 • Cwcis Dros Dro: weithiau fe'u gelwir yn “gwcis sesiwn” a dim ond nes i chi gau eich porwr y cânt eu storio ar eich cyfrifiadur. Maen nhw'n ein helpu ni i gofio pethau rydych chi wedi'u dewis ar dudalennau blaenorol felly does dim rhaid i chi ail-fewnbynnu gwybodaeth.
 • Cwcis Cyson: Mae'r rhain yn cael eu storio ar eich porwr am gyfnod penodol (er enghraifft, diwrnodau 30), ac ar ôl hynny cânt eu dileu. Gall y cwcis hyn ein helpu i gofio hoffterau y gallech fod wedi'u gwneud wrth ddychwelyd i'n gwefan.

Cwcis rydyn ni'n eu defnyddio

 • Google Analytics(utma, utmb, utmc ac utmz): Rydyn ni'n defnyddio'r cwci hwn i wella profiad y defnyddiwr ar y wefan. Mae'r cwci hwn yn ein helpu i ddeall taith y defnyddiwr ar y wefan. Am fwy o wybodaeth, ewch i Tudalen gefnogaeth Google.
 • Youtube(VISITO R_INF O1_LIVE): I arddangos fideos rydyn ni'n defnyddio YouTube, gan ymgorffori'r cynnwys yn ein gwefannau. Am fwy o wybodaeth, ewch i Tudalen gefnogaeth Google.
 • Picsel Facebook(fbevents.js): Mae cwcis dadansoddol yn ein helpu i optimeiddio hysbysebion, adeiladu cynulleidfa darged ac ail-farchnata i arweinwyr cymwys. Am fwy o wybodaeth, ewch i Tudalen gefnogaeth Facebook
 • Cwci pop i fyny(Cyfeiriad IP): Rydym yn defnyddio'r cwci hwn i rannu ein defnyddwyr ar y wefan yn ôl athro, myfyriwr a gofalwr.
 • Mailchimp: Rydym yn defnyddio'r cwci hwn i fesur cylchlythyr ein hymgyrch. Am fwy o wybodaeth https://mailchimp.com/legal/cookies/
 • Cwcis Cymdeithasol: Rydym yn defnyddio'r cwci hwn ym mar ochr a throedyn pob tudalen i rannu'r cynnwys o'r wefan yn hawdd.

Sut mae diffodd cwcis?

Gallwch ddewis rheoli neu analluogi cwcis unrhyw bryd trwy osodiadau eich porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, ewch i www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org ond os gwnewch chi efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio'n iawn.

Telerau ac Amodau

Mae'r telerau ac amodau hyn yn nodi sut y byddwn ni, Internet Matters Limited (cwmni sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 08822801 ac y mae ei swyddfa gofrestredig yn Internet Matters, 6th Floor, One London Wall, Llundain, EC2Y 5EB) yn darparu'r Gwasanaethau, i ti.

Hawlfraint: Mae'r wefan hon a'i chynnwys yn hawlfraint Internet Matters, cedwir pob hawl. Gwaherddir atgynhyrchu'r holl gynnwys neu unrhyw ran sylweddol o'r cynnwys ar unrhyw ffurf. Ni chaniateir dosbarthu na chopïo unrhyw ran o'r wefan at unrhyw bwrpas masnachol heb gymeradwyaeth benodol.

diogelwch

Rydym yn ymdrechu i gymryd pob cam rhesymol i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol ond ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei datgelu ar-lein. Rydych yn derbyn y risgiau diogelwch cynhenid ​​o ddarparu'r wybodaeth dros y rhyngrwyd ac ni fyddwch yn dal Internet Matters yn gyfrifol am unrhyw dor-diogelwch oni bai bod hyn oherwydd esgeulustod neu ddiffyg bwriadol Internet Matters.

Hawlfraint mewn testun ar y wefan hon

Gellir atgynhyrchu'r testun ar wefan Internet Matters yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, ar yr amod ei fod wedi'i atgynhyrchu'n gywir, na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol, a chydnabyddir ein hawlfraint yn glir.

Logos Materion Rhyngrwyd

Ni chaniateir defnyddio heb awdurdod logos Internet Matters, nac unrhyw logos trydydd parti a gyrchir trwy'r wefan hon.

Hawlfraint mewn delweddau a sain i'r wefan hon

Mae'r delweddau a'r sain ar y wefan hon, oni nodir yn wahanol, yn hawlfraint Internet Matters.

Ni cheir atgynhyrchu unrhyw ddelweddau eraill ar y wefan hon mewn unrhyw fformat heblaw am sylwadau teg (ee sgrinluniau a ddefnyddir i'w darlunio mewn cyflwyniad) oni bai bod swyddfa'r wasg Internet Matters yn rhoi caniatâd.

Cysylltu â'r wefan hon

Mae Internet Matters yn hapus i annog dolenni hyperdestun i'n gwefan, ar yr amod na fwriedir i'r rhain gael eu defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Gwefannau cysylltiedig

Bwriad rhai dolenni ar wefan Internet Matters yw mynd â chi i wefannau eraill. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau cysylltiedig hyn ac nid ydym yn gwarantu y bydd y dolenni'n gweithio.

Ni chaiff unrhyw ardystiad na chymeradwyaeth unrhyw drydydd partïon na'u cyngor, barn, gwybodaeth, cynhyrchion na gwasanaethau ei fynegi na'i awgrymu gan unrhyw wybodaeth ar y wefan hon na chan unrhyw hyperddolenni i neu o unrhyw wefannau neu dudalennau trydydd parti. Mae gwefannau sy'n gysylltiedig â gwefan Internet Matters yn bresennol yn unig oherwydd gallant gynnwys atchwanegiadau defnyddiol i'r data a gyhoeddwn. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn darllen unrhyw delerau ac amodau a pholisïau sy'n berthnasol i wefannau trydydd parti o'r fath.

Diogelu firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio deunydd a gyhoeddir ar y wefan hon. Rydym yn argymell eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth firws ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Gwybodaeth diogelu data

Yn Internet Matters, byddwn yn prosesu'r data o'ch adborth a'ch sylwadau penodol. Efallai y byddwn yn datgelu'r data hwn i unrhyw berson neu sefydliad at y dibenion y cafodd ei gasglu ar ei gyfer neu lle mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn caniatáu hynny. Ni fyddwn yn anfon gwybodaeth sy'n ymwneud â chi, fel gwrthrych data, at unrhyw drydydd parti digyswllt.

Hysbysebu trydydd parti

Efallai y byddwn yn caniatáu i gwmnïau eraill sy'n cyflwyno ac yn gweini hysbysebion ar y wefan osod a chyrchu eu cwcis ar eich cyfrifiadur. Byddwch yn ymwybodol bod y gweithgaredd hwn yn ddarostyngedig i'w polisïau preifatrwydd eu hunain. Gall y cwmnïau hyn ddefnyddio gwybodaeth am eich ymweliad â'r wefan, fel y nifer o weithiau rydych chi wedi edrych ar hysbyseb benodol (ond nid gwybodaeth amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad neu unrhyw wybodaeth bersonol arall) i benderfynu pa hysbysebion i gwasanaethu i chi.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o gyngor ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Sgroliwch i Fyny