Newyddion a Barn

Gweler y newyddion diogelwch ar-lein diweddaraf, ymchwil, straeon rhieni a mwy i gael y wybodaeth ddiweddaraf
Mae Mam yn rhannu ei her o amddiffyn ei harddegau rhag gweld cynnwys oedolion
Beth yw cyfrifoldeb yr ysgol i amddiffyn fy mhlentyn rhag eithafiaeth?
Beth sydd angen i chi ei wybod am anhwylder hapchwarae WHO
Yn ôl at y pethau sylfaenol ar gyfer teuluoedd digidol
Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am gêm symudol Pokémon Go
Rheoli amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau - mae mam yn rhannu ei phrofiad
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol i'w amddiffyn rhag dylanwadau eithafol?
Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?
Diogelwch ap TikTok - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Dyfodol Blychau Loot mewn gemau fideo - hapchwarae a gamblo
Pa effaith y gall hunluniau ei chael ar hunan-barch ac iechyd meddwl fy mhlentyn?
Sut mae cychwyn sgwrs i egluro beth yw eithafiaeth a radicaleiddio i'm plentyn?
Mae mam yn rhannu rheolau sylfaenol ar reoli amser sgrin gyda phobl ifanc
1 mewn rhieni 3 sy'n pryderu y bydd eu plant yn dod yn gaeth i bornograffi
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
Adroddiad ffrydio byw yn datgelu bod bron i draean o 11 i 13 mlwydd oed yn darlledu eu hunain yn fyw dros y rhyngrwyd
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
Mae rhywbeth maen nhw wedi'i weld ar-lein wedi effeithio'n negyddol ar fy mhlentyn - beth ydw i'n ei wneud?
Sut ydw i'n gwybod a yw fy mhlentyn yn agored i radicaleiddio ar-lein?
Mae Mam yn rhannu ei phrofiad o amddiffyn cyn-arddegau sy'n ddigidol yn ddigidol rhag cynnwys amhriodol
Sut i annog pobl ifanc i wneud dewisiadau diogel am berthnasoedd
Gêm Cynhyrchu Rhianta: Crynodeb o'r canfyddiadau
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
A all gemau fideo treisgar annog fy mhlentyn i fod yn ymosodol?
Sut alla i annog fy mhlentyn i riportio rhywbeth os ydyn nhw'n credu bod ffrind yn hunan-niweidio?
Mae app Bydi Band Eang Sky Newydd yn helpu i oedi'r rhyngrwyd am amser teulu o ansawdd
Dywed rhieni fod porn ar-lein yn rhoi syniad afrealistig eithafol o ryw i blant
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
Mae mam gamer yn rhannu buddion hapchwarae ar-lein a heriau posibl
Beth alla i ei wneud i sicrhau diogelwch fy mhlentyn dros wyliau'r haf?
Hunan-niwed digidol - a yw'n gri am help?
Adroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
Yn oes y cyfryngau cymdeithasol, sut alla i helpu fy mhlentyn i gynnal delwedd gorff bositif?
Mae'r rhiant yn rhannu sut mae defnydd technoleg yn helpu plant i ffynnu
Ap cyfryngau cymdeithasol Melyn Yubo gynt - yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei amser sgrin orau?
Cystadleuaeth amser sgrin - Amser i Bobi
Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am ddilynwyr i adeiladu brand ar-lein, sut alla i eu cadw'n ddiogel?
Mae'r adroddiad amser sgrin yn datgelu pryderon rhieni bod gormod o sgrin yn achosi anweithgarwch plant
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
Plant Bregus a diogelwch ar-lein
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
Darganfyddwch beth mae Facebook yn ei wneud i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Mae diogelu plant ar-lein yn brif flaenoriaeth wrth i'r DU osod safonau diogelwch ar-lein newydd
Cefnogi pobl ifanc yn eu harddegau wrth iddynt archwilio eu chwilfrydedd ar-lein
Mae adroddiad Parenting Digital Natives yn tynnu sylw at bryderon rhieni ynghylch defnyddio plant ar-lein
Yn ôl Materion Rhyngrwyd
Mae rheoli amser sgrin - gan ddechrau gyda sgwrs agored gyda phlant yn allweddol
Beth i'w wneud os bydd hapchwarae yn mynd allan o law
Lansiwyd ymgyrch amser sgrin i helpu plant i ddatblygu diet digidol iach

Cyfarfod â'n Panel Arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn cynnig cyngor i rieni ar faterion diogelwch ar-lein y maen nhw'n poeni fwyaf amdanyn nhw.

Atebwch y bleidlais

Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Rheoli amser sgrin plant
0
Effaith cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc
41
Ffyrdd o wella lles digidol
35

Cymerwch arolwg

Helpwch ni, helpwch chi, rhowch eich adborth i ni er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynnig y cyngor gorau ar y wefan.

Ewch i'n hybiau cyngor materion ar-lein i gael cefnogaeth

Sgroliwch i Fyny