BWYDLEN

Pobl ifanc yn eu harddegau (14 +)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i'ch plentyn ddod yn ei arddegau, mae'n debygol y bydd y rhyngrwyd yn rhan o'i fywyd bob dydd. Byddant yn addasu'n gyflym i dechnoleg newydd ac yn ei defnyddio i gyfathrebu, cymdeithasu a chreu. Mae gan y rhan fwyaf o bobl ifanc yn eu harddegau fynediad i’r rhyngrwyd gan ddefnyddio ffôn clyfar neu lechen, ac maent yn defnyddio ystod eang o wefannau cyfryngau cymdeithasol fel rhan hanfodol o’u perthynas ag eraill.

Arddangos trawsgrifiad fideo
cefnogi pobl ifanc ar-lein 14 a mwy

nawr bod eich plentyn yn ei arddegau y

bydd y rhyngrwyd yn rhan o'u gwaith beunyddiol

bywyd

felly cael sgyrsiau rheolaidd gyda nhw am

cadw eu hunain yn ddiogel ar-lein

eu helpu i feddwl sut y gallant

adeiladu eu meddwl beirniadol

ac ymdrin yn gadarnhaol ag unrhyw risgiau sydd ganddyn nhw

efallai y bydd yn wynebu ar-lein

addaswch eich gosodiadau rheoli rhieni i

cyfateb i'w lefel aeddfedrwydd emosiynol

ein canllawiau rheoli rhieni diogel

yn eich cerdded trwy'r grisiau

o reolaethau rhieni ar eich cartref

band eang i ddyfeisiau wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd

mae gan eich tîm fynediad iddo

rhoi cytundeb teulu ar waith eich bod chi

pawb yn cytuno i

i reoli disgwyliadau o ran ble

a sut y dylent ddefnyddio eu cysylltiedig

dyfeisiau

datblygu perthynas iach â

mae sgriniau hefyd yn bwysig

ceisiwch beidio â dibynnu ar faint o amser

wedi'i wario ar sgriniau ond anogwch eich tîm

i ddefnyddio dyfeisiau at bwrpas

siaradwch â nhw am sut y gallant

hunanreoleiddio eu hamser sgrin

ar gyfer buddion iechyd a chael gwared

gwrthdyniadau

bod yn fodel rôl da fel y mae plant yn tueddu

copïwch yr hyn maen nhw'n ei weld

peidiwch â bod ofn magu her

materion fel secstio

pornograffi a seiberfwlio byddwch chi

mae'r ddau yn elwa o'r pynciau hyn

allan yn yr awyr agored

tawelwch meddwl eich tîm eich bod chi yma

cefnogwch nhw ac ni fydd yn eu barnu os

mae ganddyn nhw fater maen nhw'n teimlo sydd hefyd

chwithig i rannu

gallwch hefyd eu gwneud yn ymwybodol o rai eraill

sefydliadau a all eu cefnogi

fel Childline, os ydyn nhw'n teimlo na allan nhw wneud hynny

dewch atoch

cadwch nhw'n ddiogel wrth symud heibio

gan eu hannog i ddefnyddio adeiladwaith

gosodiadau diogelwch ar rwydweithiau symudol a

dyfeisiau i hidlo allan yn amhriodol

cynnwys

eu hannog i adolygu eu preifatrwydd

gosodiadau ar eu rhwydweithio cymdeithasol

safleoedd i gadw rheolaeth ar yr hyn maen nhw

rhannu a gyda phwy

siaradwch am greu digidol positif

ôl troed

trwy eu hannog i greu ar-lein

delwedd sy'n adlewyrchu pwy ydyn nhw

helpwch eich plentyn i deimlo'n hyderus yn ei gylch

dweud na os gofynnir iddynt wneud

rhywbeth sy'n eu rhoi nhw neu eraill

risg

a'u helpu i asesu'n feirniadol beth

mae pobl eraill yn dweud amdanyn nhw ar-lein

siaradwch â nhw am y pwysau o fod

gofynnwyd iddynt anfon delweddau dadlennol

a'u pwyntio at apiau a all helpu

maent yn teimlo eu bod wedi'u grymuso fel Zipit

i adeiladu eu gwytnwch digidol rhoi

lwfans bach y gallant ei ddefnyddio

i lawrlwytho

apiau cerddoriaeth a ffilmiau drostyn nhw eu hunain

o leoedd, mae'r ddau ohonoch wedi cytuno

bydd gwneud yr holl bethau hyn yn helpu pobl ifanc

dod yn fwy selog ar y we a ffynnu ar-lein

oherwydd bod diogelwch ar y rhyngrwyd yn bwysig

Chi

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer pobl ifanc 

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu pobl ifanc i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi pobl ifanc (14 +) ar-lein

Arhoswch yn rhan

Daliwch i siarad ac arhoswch ddiddordeb yn yr hyn maen nhw'n ei wneud. Peidiwch â bod ofn codi materion heriol fel cynnwys amhriodol, sextingpornograffi ac seiber-fwlio. Gallai fod yn chwithig, ond bydd y ddau ohonoch yn elwa o'r pynciau allan yn yr awyr agored.

Cadwch eu gwybodaeth yn breifat

Gall eich plentyn osod gosodiadau preifatrwydd ar y rhan fwyaf o wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel mai dim ond ffrindiau agos all chwilio amdanynt, eu tagio mewn ffotograff neu rannu'r hyn y mae wedi'i bostio. Siaradwch â nhw am eu gwybodaeth bersonol, sut y gellir ei chamddefnyddio a sut y gallant hefyd gymryd perchnogaeth ohoni.

Cadwch yn ddiogel wrth symud

Defnyddiwch osodiadau diogel ar bob dyfais symudol ond byddwch yn ymwybodol, os yw'ch plentyn yn cyrchu'r rhyngrwyd gan ddefnyddio WiFi cyhoeddus, efallai na fydd hidlwyr i rwystro cynnwys amhriodol yn weithredol. Mae rhai allfeydd, fel McDonald's, yn rhan o gynlluniau WiFi sy'n addas i deuluoedd, felly cadwch lygad amdanynt WiFi Cyfeillgar RDI symbolau pan fyddwch chi allan. Gallwch hefyd ddefnyddio apiau rheoli rhieni neu feddalwedd ar ddyfeisiau i helpu i gyfyngu ar niwed wrth fynd.

Byddwch yn gyfrifol

Siaradwch â'ch plentyn yn ei arddegau am fod yn gyfrifol pan maen nhw ar-lein. Mae plant yn aml yn teimlo y gallant ddweud pethau ar-lein na fyddent yn eu dweud wyneb yn wyneb. Dysgwch nhw i barchu eu hunain ac eraill ar-lein bob amser.

Sôn am enw da ar-lein

Gadewch iddyn nhw wybod y gallai unrhyw beth maen nhw'n ei uwchlwytho, e-bostio neu neges aros o gwmpas am byth ar-lein. Atgoffwch nhw y dylen nhw wneud pethau ar-lein yn unig na fyddai ots ganddyn nhw, eu hathro na chyflogwr yn y dyfodol eu gweld. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am greu a ôl troed digidol positif.

Dangoswch eich bod yn ymddiried ynddynt

Os gallwch fforddio gwneud hynny, rhowch lwfans bach iddynt y gallant ei ddefnyddio ar gyfer gwario ar-lein fel y gallant ei lawrlwytho apps, cerddoriaeth a ffilmiau drostyn nhw eu hunain, o lefydd rydych chi'n cytuno gyda'ch gilydd.

Peidiwch â ildio

Atgoffwch nhw pa mor bwysig yw peidio â rhoi pwysau ar gyfoedion i anfon sylwadau neu ddelweddau amhriodol. Cyfeiriwch nhw at y Anfonwch hwn yn lle ac Zipit apiau a fydd yn eu helpu i ddelio â'r mathau hyn o geisiadau.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Defnyddio dyfeisiau

o blant 12-15s sy'n berchen ar ffôn symudol yw cael mynd â'r gwely gyda nhw

delwedd pdf

Pryder mwyaf rhieni

Mae rhieni sydd â phlant yn y grŵp oedran hwn yn tueddu i gael y ymwybyddiaeth leiaf o'r hyn y mae eu plentyn yn ymgysylltu ag ef ar-lein.

delwedd pdf

Rheoli amser sgrin

mae rhieni 12-15s yn ei chael hi'n anoddach gwneud hynny rheoli amser sgrin eu plentyn

Adnoddau dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediad i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Dysgwch am yr hyn y gallai pobl ifanc fod yn ei wneud ar-lein

Pa faterion allai effeithio ar bobl ifanc?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am e-ddiogelwch i bobl ifanc yn eu harddegau a throsglwyddo'r neges iddyn nhw. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau i'w helpu i lywio'r byd digidol.

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

Canllaw iWonder y BBC

Fel rhan o'n partneriaeth newydd gyda'r BBC, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i greu canllaw rhyngweithiol i roi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Mae'n cynnwys 7 maes allweddol fel “Cymryd rheolaeth gyda thechnoleg” a “Pa fath o riant ydw i?”.

image

Rhianta Digidol

Mae Rhianta Digidol Vodafone yn darparu rhestrau gwirio a chyngor ymarferol ar gadw plant yn ddiogel ar-lein.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a Net ACC NSPCC yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Canllawiau diogelwch ar-lein yn ôl i'r ysgol - cefnogi pobl ifanc

Er mai pobl ifanc digidol digidol yw'r rhai mwyaf hyderus ar-lein, maent yn fwy tebygol o brofi materion ar-lein wrth iddynt heneiddio. Darganfyddwch beth yw'r rhain a sut y gallwch eu cefnogi gyda'n canllaw.

image

Offer Facebook, Instagram, WhatsApp i lywio diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram a WhatsApp

image

Rhaglen ddogfen y BBC: Teenage Kicks - Love, Sex and Social media

Cael mewnwelediad ar sut mae pobl ifanc yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, sut maen nhw'n rheoli perthnasoedd rhamantus a'r effaith ar porn ar eu dealltwriaeth o'u cyrff eu hunain. Yn cynnwys pobl ifanc yn eu harddegau yn trafod eu profiadau.

image

Gwybodaeth i Rieni

Mae Parent Info yn gydweithrediad rhwng CEOP a Parent Zone. Mae'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i rieni a gofalwyr am les a gwytnwch eu plant. Gall ysgolion gynnal y cynnwys ar eu gwefan eu hunain a'i ddefnyddio mewn unrhyw ffyrdd eraill (mewn llythyrau at rieni ac ati) y maen nhw eu heisiau.

image

Llinell gymorth rhieni Young Minds

Mae Llinell Gymorth Rhieni Young Minds ar gael i gynnig cyngor i rieni a gofalwyr sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc o dan 25. Ffoniwch 0808-802-5544 i gael cefnogaeth.

image

Academi Bediatregwyr America 

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

Canllaw Mumsnet

Cyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cadw plant dan bump oed yn ddiogel ar-lein.

image

Canllaw i fonitro apiau

Gyda chymorth Pocket-lint's Andy Robertson, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

Gweithgareddau diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

BBC Own It

Yn berchen arno mae'n cynnwys popeth o breifatrwydd ar-lein ac osgoi drwgwedd, i ddelio â chyfyng-gyngor bob dydd y mae plant yn ei wynebu ar-lein, yn ogystal â chael hwyl. Bydd dolenni cyflym i elusennau a sefydliadau fel Childline, y gall eu llinellau ffôn a'u sgwrsio ar-lein ddarparu cefnogaeth frys pe bai ei angen ar blant, hefyd ar gael.

image

Thinkuknow

Gemau, gweithgareddau a gwybodaeth sy'n briodol i'w hoedran a all ddysgu pobl ifanc sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

image

Cod Cymorth Stop Siarad

Wedi'i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, mae'r cod yn cynnig camau syml i gymryd camau cadarnhaol i ddelio â seiberfwlio.

image

BBC Bitesize

Rhan o adnoddau 'Bitesize' y BBC ac yn addas ar gyfer plant 11-14. Fideo rhyngweithiol sy'n helpu plant i adnabod ac osgoi sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus ar-lein.

Apiau i helpu plant i gael y gorau o'r byd digidol

image

I Mi - ap Childline

Crëwyd gan Childline dywedir mai hwn yw'r app cyntaf i ddarparu cwnsela i bobl ifanc yn uniongyrchol trwy eu ffôn clyfar.

Wedi'i ddyfeisio gan bedwar yn eu harddegau a oedd am ddefnyddio technoleg i fynd i'r afael â'r angen dybryd am gefnogaeth gyfrinachol ymhlith pobl ifanc, mae'r ap 'For Me' yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho yn y DU ac mae wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer defnydd synhwyrol.

image

Zipit

Wedi'i wneud gan ChildLine, nod Zipit yw helpu pobl ifanc yn eu harddegau i ddelio â sefyllfaoedd secstio a fflyrtio anodd. Mae'r ap yn cynnig dod yn ôl a chyngor doniol a'i nod yw helpu pobl ifanc yn eu harddegau i gadw rheolaeth ar fflyrtio wrth sgwrsio.

image

Calm Harm

Mae Calm Harm yn ap sydd wedi'i gynllunio i helpu pobl i wrthsefyll neu reoli'r ysfa i hunan-niweidio. Mae'n breifat ac wedi'i ddiogelu gan gyfrinair.

image

Amarch NoBody

Nod gwefan Disrespect NoBody yw atal pobl ifanc rhag dod yn droseddwyr ac yn ddioddefwyr perthnasoedd camdriniol trwy eu hannog i ail-feddwl eu barn am gamdriniaeth, rheoli ymddygiad a beth mae cydsyniad a secstio - anfon delweddau eglur dros y ffôn neu e-bost - yn ei olygu o fewn perthnasoedd .

Dewch o hyd i gyngor, erthyglau ac adnoddau cysylltiedig

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Mae merch yn eistedd gyda'i ffôn gyda mynegiant trist.
Beth yw dadwisgo AI? Canllawiau i rieni a gofalwyr
Mae deallusrwydd artiffisial yn parhau i gynyddu mewn gallu a thechnoleg. Mae dadwisgo AI yn un enghraifft a allai adael pobl ifanc yn agored i niwed. Dysgwch beth ydyw fel y gallwch amddiffyn eich plentyn yn well ar-lein.
Mae deallusrwydd artiffisial yn parhau i gynyddu mewn gallu ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Bachgen a merch mewn gwisg ysgol, yn gweithio mewn ystafell ddosbarth yn yr ysgol.
Sut mae ysgolion yn mynd i'r afael â rhannu delweddau rhywiol ymhlith disgyblion: Mewnwelediadau gan athro
Mae Dr. Tamasine Preece yn rhannu ei phrofiad o rannu delweddau rhywiol ymhlith disgyblion mewn ysgolion. Dysgwch sut mae ysgolion yn rheoli'r mater ar hyn o bryd, a gweld ei chyngor ar wella polisïau presennol.
Mae Dr. Tamasine Preece yn rhannu ei phrofiad o ...
Ymchwil
Delwedd wedi'i rendro o Balas Knossos yn Roblox yn dangos avatars Roblox.
Archwilio perthnasoedd pobl ifanc niwrowahanol â gemau ar-lein
Gyda chefnogaeth Roblox, nod yr ymchwil hwn yw deall yn well fanteision a heriau hapchwarae ar-lein ar bobl ifanc niwro-ddargyfeiriol.
Gyda chefnogaeth Roblox, nod yr ymchwil hwn yw ...
Apiau a Llwyfannau
Y logo ar gyfer X (Twitter gynt).
Beth yw X? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am ddiogelwch a newidiadau i Twitter
Er mwyn cadw defnyddwyr yn ddiogel, mae Twitter wedi datblygu amrywiaeth o osodiadau rheolaeth rhieni a phreifatrwydd. Dysgwch beth ydyn nhw a sut y gallwch chi neu'ch plentyn eu defnyddio.
Er mwyn cadw defnyddwyr yn ddiogel, mae Twitter wedi datblygu ...
Ymchwil
Merch yn gorwedd yn y gwely gyda mynegiant trist a'i ffôn clyfar yn wynebu i lawr.
Internet Matters x Ymchwil Nominet: Dulliau i atal lledaeniad CSAM hunan-gynhyrchu
Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau Rownd 2 ein hymchwil i atal rhannu delweddau rhywiol ymhlith plant 11-13 oed.
Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau o ...
Polisi ac arweiniad
Mae plentyn yn gwisgo clustffonau ac yn defnyddio ffôn clyfar.
Egwyddorion ar gyfer darparwyr gofal preswyl i blant
Mae'r 9 egwyddor hyn yn amlinellu arfer gorau ar gyfer cefnogi diogelwch ar-lein i blant mewn gofal preswyl.
Mae'r 9 egwyddor hyn yn amlinellu arfer gorau ar gyfer...
Rheolaethau rhieni
talktalk logo homesafe
Canllaw TalkTalk HomeSafe
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rhwydwaith rheolaeth rhieni ar rwydwaith TalkTalk gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut-i.
Dysgwch sut i reoli eich rheolaeth rhieni ...
Erthyglau
Dau berson ifanc yn edrych ar ffôn clyfar.
Pam mae pobl ifanc yn defnyddio apiau dienw fel Omegle?
Mae apps dienw fel Omegle yn parhau i fod yn boblogaidd ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau er gwaethaf rhai pryderon diogelwch. Fe wnaethom ofyn i Freya, 15 oed a Harry, 16 oed, am eu profiadau o ddefnyddio apiau dienw.
Mae apiau dienw fel Omegle yn parhau i fod yn boblogaidd ymhlith ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 647
Llwytho mwy o