BWYDLEN

Adnoddau addysgu diogelwch ar-lein

Mae addysgu diogelwch ar-lein yn bwysicach nag erioed mewn ysgolion a gartref. Mae ein hadnoddau wedi'u cynllunio i helpu addysgwyr i arwain plant a rhieni i gadw'n ddiogel ar-lein hyd yn oed pan nad ydyn nhw yn yr ysgol.

Adnoddau dan sylw

Mae ein hadnoddau e-ddiogelwch rhad ac am ddim yn helpu i wneud addysgu diogelwch ar-lein yn hawdd. O wersi manwl i offer unigryw, mae'r adnoddau hyn yn ymdrin â rhai o'r pynciau diogelwch ar-lein pwysicaf.

Pa oedran ydych chi'n ei ddysgu?

Mae plant o bob oed yn defnyddio'r rhyngrwyd mewn rhyw ffordd, ac mae'n bwysig addysgu diogelwch ar-lein mewn ffyrdd sy'n gwasanaethu pob oedran. Mynnwch gyngor arbenigol wedi'i deilwra i bob grŵp oedran trwy ddewis yr un rydych chi'n ei addysgu isod.

Blynyddoedd Cynnar

Mae gan 17% o blant 3-4 oed eu ffonau symudol eu hunain ac mae mwy o blant dan 6 oed yn defnyddio’r rhyngrwyd nag erioed o’r blaen, felly mae’n bwysig dechrau eu haddysgu’n gynnar.

DYSGU MWY
Ysgol Gynradd

Mae 54% o blant 5 i 11 oed yn chwarae gemau ar-lein ac mae 49% yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Adeiladu arferion da a helpu plant i ddeall ble i gael cymorth trwy ddysgu am faterion sy'n effeithio ar yr oedrannau hyn.

DYSGU MWY
Ysgol Uwchradd

Mae gan 99% o bobl ifanc 12-17 oed eu ffonau symudol eu hunain, gan adael digon o amser iddynt fynd ar-lein. Helpwch nhw i ddeall y problemau anodd y gallent eu hwynebu a ble i gael cymorth.

DYSGU MWY

 

Mynnwch becynnau diogelwch ar-lein i rieni

Addysgu rhieni ar faterion a pholisïau pwysig yn eich ysgol. Mae’r adnoddau diogelwch ar-lein hyn wedi’u cynllunio i ysgolion hysbysu rhieni am fynd i’r afael â diogelwch ar-lein er mwyn rhoi’r profiadau mwyaf diogel ar-lein i’w plant.

Canllawiau i weithwyr proffesiynol

Cefnogir ein hadnoddau addysgu diogelwch ar-lein gan ein hymchwil ein hunain i fywydau plant ar-lein. Gweler yr adroddiadau diweddaraf ar amrywiaeth o faterion ar-lein i ddysgu arfer gorau.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella