Adnoddau addysgu diogelwch ar-lein

Deunyddiau dysgu am ddim i gadw plant yn ddiogel ar-lein

O’r ymchwil diweddaraf i gynlluniau gwersi rhad ac am ddim, dewch o hyd i adnoddau i’ch cefnogi wrth addysgu diogelwch ar-lein a llythrennedd digidol ar draws meysydd pwnc.

Athrawes gyda dau fyfyriwr.

Adnodd diogelwch ar-lein dan sylw i athrawon ac ysgolion

Dewch o hyd i gynlluniau gwersi ar gyfer amrywiaeth o bynciau, gweithgareddau rhyngweithiol ac adnoddau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Pa oedran ydych chi'n ei ddysgu?

Mae plant o bob oed yn defnyddio'r rhyngrwyd mewn rhyw ffordd, ac mae'n bwysig i adnoddau addysgu ar-lein wasanaethu pob oedran. Mynnwch gyngor diogelwch ar-lein arbenigol wedi'i deilwra i bob grŵp oedran trwy ddewis yr un rydych chi'n ei addysgu isod.

Blynyddoedd Cynnar

Adnoddau addysgu diogelwch ar-lein ar gyfer addysgwyr y blynyddoedd cynnar.

Mae gan 17% o blant 3-4 oed eu ffonau symudol eu hunain ac mae mwy o blant dan 6 oed yn defnyddio'r rhyngrwyd nag erioed o'r blaen. Felly, mae'n bwysig dechrau eu haddysgu'n gynnar.

DYSGU MWY
Ysgol Gynradd

Adnoddau addysgu diogelwch ar-lein i athrawon ysgolion cynradd.

Mae 54% o blant 5 i 11 oed yn chwarae gemau ar-lein ac mae 49% yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. O'r herwydd, mae'n bwysig meithrin arferion da a helpu plant i ddeall ble i gael cymorth. I helpu, dysgwch am faterion sy'n effeithio ar yr oedrannau hyn.

DYSGU MWY
Ysgol Uwchradd

Adnoddau addysgu diogelwch ar-lein i athrawon ysgolion uwchradd.

Mae gan 99% o bobl ifanc 12-17 oed eu ffonau symudol eu hunain, gan adael digon o amser iddynt fynd ar-lein. Felly, mae'n bwysig eu helpu i ddeall y problemau anodd y gallent eu hwynebu a ble i gael cymorth.

DYSGU MWY

Dysgwch rieni am e-ddiogelwch gyda'r cyflwyniadau hyn.

 

Mynnwch becynnau diogelwch ar-lein i rieni

Addysgu rhieni ar faterion a pholisïau e-ddiogelwch pwysig yn eich ysgol. Rydym wedi cynllunio’r adnoddau diogelwch ar-lein hyn ar gyfer ysgolion i roi gwybod i rieni am fynd i’r afael â diogelwch ar-lein er mwyn rhoi’r profiadau mwyaf diogel ar-lein i’w plant.

Canllawiau i weithwyr proffesiynol

Cefnogir ein hadnoddau addysgu diogelwch ar-lein gan ein hymchwil ein hunain i fywydau plant ar-lein. Gweler yr adroddiadau diweddaraf ar amrywiaeth o faterion ar-lein i ddysgu arfer gorau.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella