BWYDLEN

Teuluoedd fy Nheulu Pecyn Cymorth Digidol

Atebwch ychydig o gwestiynau syml am eich teulu a derbyn cyngor diogelwch ar-lein personol.

Teuluoedd fy Nheulu Pecyn Cymorth Digidol

Rhowch eich manylion i dderbyn eich pecyn cymorth wedi'i bersonoli ar ôl i chi lenwi'r ffurflen.

Sut rydym yn defnyddio eich data
Cau

Ydych chi'n siŵr eich bod chi am ganslo'r arolwg hwn?
Byddwch yn cael eich dychwelyd i'r hafan.

Rydym yn defnyddio'ch mewnbynnau i ddarparu pecyn cymorth diogelwch ar-lein pwrpasol i deuluoedd i gefnogi lles digidol eich plant. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio'ch data yn ehangach, gwelwch ein Hysbysiad preifatrwydd .

Pecyn Cymorth Digidol fy Nheulu

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 1/12

Faint o blant sydd gennych chi sy'n defnyddio'r rhyngrwyd?

Sut rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu
1
2
3
4 neu fwy
4
5
6
7
8
9
10

Bydd y wybodaeth hon yn dweud wrthym faint o blant yr hoffech i ni roi cyngor diogelwch ar-lein i chi eu cefnogi.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 1/12

Yn yr holiadur hwn a ydych chi am ateb ar gyfer pob un neu rai o'ch plant?

Sut rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu
Popeth

Dewiswch faint o blant yr hoffech chi gael eich cynnwys ym mhecyn cymorth digidol eich teulu.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 2/12

Pa mor hen ydyn nhw?

Dewiswch eu hoedran

Dewiswch oedrannau eich plant fel y gallwn ddarparu adnoddau oedran-benodol yn eich pecyn cymorth.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 3/12

A oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i'ch plentyn / plant?
 • Maent wedi'u cofrestru'n anabl;
 • Maent wedi'u cofrestru fel rhai sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau;
 • Mae ganddyn nhw Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal

Angen cymorth?
Plant 1

Bydd y wybodaeth a roddwch yma yn ein helpu i ddarparu adnoddau diogelwch ar-lein SEND wedi'u teilwra i gefnogi'ch teulu.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 4/12

Beth maen nhw'n ei wneud ar-lein yn bennaf? Dewiswch y tri gweithgaredd gorau

Angen cymorth?
Hapchwarae
Symud cynnwys
Defnyddio cyfryngau cymdeithasol
Creu cynnwys
Sgwrsio gyda ffrindiau
Gwneud gwaith cartref

Dewiswch y gweithgareddau i'w haildrefnu. Rhowch y gweithgaredd y mae eich plentyn yn ei wneud fwyaf yn y tri safle uchaf.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 5/12

Pa apiau, llwyfannau, neu gemau maen nhw'n eu defnyddio gan amlaf?

Angen cymorth?
TikTok
Instagram
Snapchat
Roblox
WhatsApp
Facebook
phlwc
Minecraft
Discord
Twitter
YouTube Kids
Wattpad
YouTube
Fifa
Yn ein plith
Fortnite
Netflix
Pokemon
Call of Dyletswydd
Spotify
roced League

Dewiswch y gweithgareddau i'w haildrefnu. Dylai'r gweithgaredd y mae eich plentyn yn ei wneud fwyaf fod yn safle #1

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 6/12

A oes gennych unrhyw bryderon penodol o ran diogelwch ar-lein eich plentyn?

Angen cymorth?
Bwlio ar-lein
Gwylio cynnwys amhriodol
Sut mae eu data'n cael ei ddefnyddio
Gyda phwy mae fy mhlentyn yn siarad ar-lein
Amser sgrin
Arall

Dewiswch y prif bryderon a'u haildrefnu yn nhrefn yr un yr ydych chi'n poeni fwyaf amdano.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 7/12

Mae'r amser y mae fy mhlentyn yn ei dreulio ar ddyfeisiau digidol yn eu hatal rhag gwneud pethau eraill fel ymarfer corff neu gael digon o gwsg.

Angen cymorth?

Atebwch ie neu na i roi gwybod i ni am ba mor dda rydych chi'n teimlo bod eich plentyn yn rheoli ei amser sgrinio.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 8/12

Mae fy mhlentyn bob amser yn meddwl am y canlyniadau cyn postio pethau ar-lein.

Angen cymorth?
Plant 1

Atebwch y cwestiynau hyn i roi gwybod i ni a yw'ch plentyn yn gallu gwneud dewisiadau diogel a chraff am yr hyn maen nhw'n ei bostio ar-lein.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 9/12

Gall fy mhlentyn fynd yn drist trwy gymharu ei hun â phobl eraill maen nhw'n eu gweld ar-lein.

Angen cymorth?

Mae'r cwestiwn hwn yn rhoi syniad inni a ydych chi'n teimlo bod defnydd rhyngrwyd eich plentyn wedi effeithio ar ddelwedd neu hunaniaeth ei gorff.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 10/12

Mae fy mhlentyn yn deall sut i weithio allan a yw'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein yn wir.

Angen cymorth?

Mae'r cwestiwn hwn yn gofyn a ydych chi'n teimlo bod eich plentyn yn gallu gweld gwybodaeth anghywir a dadffurfiad ar-lein.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 11/12

Gall fy mhlentyn wario arian mewn gemau neu mewn apiau heb sylweddoli.

Angen cymorth?
Plant 1

Mae hyn yn gofyn a ydych chi'n teimlo bod gan eich plentyn y sgiliau i reoli arian ar-lein ac osgoi risgiau posib o dwyll.

Ynglŷn â fy nheulu

CWESTIWN 12/12

Hoffech chi gael argymhellion o bethau y gall eich plentyn eu gwneud ar-lein i'w cefnogi?

Angen cymorth?
Dysgu
Hapchwarae
Bod yn egnïol
Rheoli lles
Symud cynnwys

Dywedwch wrthym pa weithgareddau yr hoffech gael mwy o wybodaeth arnynt i gefnogi datblygiad eich plentyn.

Cael eich pecyn cymorth diogelwch ar-lein personol mewn ychydig o gamau hawdd

Rydym yn gwybod pa mor anodd yw hi i gadw ar ben diogelwch rhyngrwyd eich plant. Dyna pam y gwnaethom greu’r pecyn cymorth hwn gyda chynnwys a fydd yn eich cefnogi trwy bob cyfyng-gyngor digidol ac yn eich helpu i gadw’ch plant yn ddiogel.

Yn syml:

 •   Atebwch ychydig o gwestiynau am arferion digidol eich plant (yn cymryd ychydig funudau yn unig)
 •   Rhowch gyfeiriad e-bost i dderbyn eich pecyn cymorth diogelwch ar-lein personol
Cefnogi plant ar-lein gyda chynllun diogelwch ar-lein wedi'i deilwra

Defnyddiwch y pecyn cymorth i ...

 • icon
  Mynnwch gyngor ac awgrymiadau oed-benodol i gefnogi eich plant ar-lein
 • icon
  Dysgwch am apiau a llwyfannau poblogaidd y mae eich plant yn eu defnyddio
 • icon
  Mynnwch wybodaeth am sut i ddelio ag unrhyw bryderon diogelwch ar-lein
 • icon
  Mynnwch argymhellion ar gyfer offer digidol i gefnogi eu diddordebau a'u lles

Sut mae'r offeryn yn gweithio?

Dod i adnabod eich teulu

Er mwyn deall ychydig amdanoch chi, bydd yr adran gyntaf yn gofyn ichi am eich plant i'n helpu i roi cyngor ac adnoddau sy'n briodol i'w hoedran i chi.

Er enghraifft, faint sydd gennych chi a pha mor hen ydyn nhw.

Deall eich defnydd ar-lein

Yn ail, byddwn yn ymdrin â sut rydych chi a'ch teulu'n defnyddio'r rhyngrwyd i gael gwell dealltwriaeth o'r meysydd y gallai fod angen cefnogaeth arnoch chi, fel cyngor ar lwyfannau penodol neu bethau y mae eich plant yn eu gwneud ar-lein, fel ffrydio byw neu hapchwarae.

Effaith defnyddio'r rhyngrwyd

Yma byddwn yn darganfod mwy am sut mae arferion rhyngrwyd eich plant a sut mae eu defnydd digidol yn effeithio ar eu lles cyffredinol. Boed yn amser a dreulir ar sgriniau neu'n gweld pethau ar-lein a allai effeithio ar hunan-barch neu ddelwedd y corff. Bydd hyn yn ein helpu i gynnig cyngor ar sut i gefnogi'ch teulu ar y materion hyn.

Cyfleoedd ar-lein

Yn olaf, byddwn yn gofyn ichi pa gymorth y gallai fod ei angen arnoch i gynorthwyo'ch plant i wneud y mwyaf o'r buddion o fod ar-lein, o gyfleoedd dysgu i apiau am gadw'n iach.

Sut mae'r pecyn cymorth yn cefnogi'ch teulu

Rydyn ni'n siarad â rhieni yn rheolaidd am sut mae eu teuluoedd yn defnyddio technoleg gysylltiedig felly rydyn ni'n cydnabod bod arferion digidol ym mhob cartref yn unigryw.

Gan fod pob plentyn yn wahanol gyda'i ddiddordebau a'i weithgareddau ar-lein ei hun, fe wnaethon ni greu teclyn syml i'n helpu ni i ddarparu cyngor ac adnoddau wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion digidol eich teulu. Treuliwch ychydig funudau yn dweud wrthym amdanoch chi'ch hun a'ch plant a byddwn yn darparu set o wybodaeth wedi'i phersonoli i'ch helpu chi i lywio eu byd ar-lein a dod o hyd i atebion i rai o'ch cwestiynau; fel 'Beth sydd angen i mi ei wybod am yr ap diweddaraf y mae fy mhlentyn yn ei ddefnyddio'? Sut mae amddiffyn fy mhlentyn rhag cynnwys amhriodol? Sut alla i eu cefnogi i ennill mwy o sgiliau digidol?

Gallwch hefyd dderbyn eich canllaw trwy e-bost i'w gadw a'i adolygu yn nes ymlaen.

Beth gwybodaeth sydd ei angen arnoch chi oddi wrthyf?

Y cyfan sydd ei angen arnom i ddechrau yw eich enw teulu a'ch cyfeiriad e-bost. Bydd hyn yn ein galluogi i anfon eich pecyn cymorth personol atoch fel y gallwch chi blymio i mewn ac allan ohono pan fydd angen. Gallwch hefyd optio i mewn os byddech yn hapus i barhau i gael mwy o gyngor ac arweiniad gennym ni yn y dyfodol.

CAEL EICH TOOLKIT