BWYDLEN

Gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Instagram

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Instagram yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Instagram (enw defnyddiwr a chyfrinair) a'r ap

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Seiberfwlio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Gwneud cyfrif yn breifat

1 cam - O'ch cyfrif, tap .

2 cam - Tap “Gosodiadau” yna “Preifatrwydd” ac yna “Preifatrwydd cyfrifon” yna tapiwch nes bod y togl yn troi'n las.

instagram-preifatrwydd-canllaw-1
2

Dad-ddadlennu rhywun

1 cam - Ewch i'ch proffil a tap “Dilynwyr” ar ben y sgrin. Tap "Dileu" wrth ymyl y dilynwr / dilynwyr yr ydych am eu dad-ddadlennu.
2 cam - Tap "Dileu" unwaith eto.

Gallwch hefyd ddadorchuddio cyfrif trwy fynd yn uniongyrchol i'w proffil a thapio “Yn dilyn”. Ni fyddant yn cael eu hysbysu ond ni fyddant yn gweld eich postiadau mwyach.

dad-ddilyn-instagram-1
3

Rheoli sylwadau

Gallwch ganiatáu neu rwystro sylwadau gan bobl rydych chi'n eu dilyn a'ch dilynwyr, pobl rydych chi'n eu dilyn, neu'ch dilynwyr.

Os hoffech ganiatáu sylwadau cyn eu postio:

1 cam - Ewch i'ch proffil a tap yna tap “Gosodiadau”.
2 cam
- Tap “Preifatrwydd”  Yna, “Sylwadau”.
3 cam - Wrth ymyl Caniatáu sylwadau gan, tapiwch y saeth a dewiswch eich opsiwn.

I rwystro sylwadau cyn eu postio:

1 cam - Wrth ymyl Sylwadau Bloc o, tap “Pobl”.
2 cam - Rhowch enw'r person rydych chi am ei rwystro, yna tapiwch “Bloc ” wrth ymyl eu henw.
3 cam - I ddadflocio rhywun rhag gwneud sylwadau ar eich lluniau a'ch fideos, tapiwch “Dadflocio” wrth ymyl eu henw ac yna tapio “Dadflocio” eto i gadarnhau.

bloc-sylwadau
4

Hidlo sylwadau

1 cam - Ewch i'ch proffil a tap yna tap “Gosodiadau”.
2 cam - Tap “Preifatrwydd” Yna, “Sylwadau”.
3 cam - Wrth ymyl Sylwadau Bloc o, tap “Pobl”. Nesaf i Cuddio sylwadau sarhaus, tapiwch togl nes ei fod yn troi'n las.

Gallwch hefyd hidlo geiriau neu ymadroddion penodol â llaw o'ch postiadau neu straeon:

Nesaf i Hidlydd â llaw, tapiwch y togl y nodwedd arno. Yna nodwch y geiriau rydych chi am eu hidlo.

hidlydd-sylwadau-instagram
5

Treiglo rhywun

Os nad ydych chi eisiau gweld pyst rhywun yn eich bwyd anifeiliaid, gallwch chi eu treiglo:

1 cam - Ewch i'w proffil trwy dapio'r eicon chwilio ar y gwaelod neu dewch o hyd iddynt trwy deipio eu henw i'r chwiliad

2 cam - Tap “Yn dilyn ” islaw eu gwybodaeth proffil a thapio “Munud ”

Swipe i toggle y nodwedd i ffwrdd - wrth ymyl swyddi a / neu straeon.
Er mwyn eu datgymalu, tapiwch i toglo'r nodwedd ymlaen, wrth ymyl Swyddi.

Gallwch hefyd eu treiglo o borthiant:

Tap (iPhone) or  (Android) wrth ymyl eu post. Dewiswch “Munud ” yna “Swyddi Munud ”.

Ni fydd Instagram yn gadael iddyn nhw wybod eich bod chi wedi eu treiglo. Mae treiglo pyst rhywun yn wahanol i'w dadlennu ac i gyfeilio i'w straeon.

mud-defnyddiwr-instagram-1
6

Caewch leoliadau ffrindiau 
Cofiwch - hyd yn oed os oes gennych gyfrif preifat - mae yna ffyrdd i bostio sydd hyd yn oed yn fwy dewisol.

Gallwch ddefnyddio'r gosodiad “Ffrindiau Agos” ar straeon fel mai dim ond rhai pobl sy'n eu gweld. Ni fydd pobl sy'n methu â gweld y stori yn gwybod eu bod yn colli rhywbeth.

I greu eich rhestr ffrindiau agos gan ddefnyddio'r app Instagram:

1 cam - Tap  yn y gwaelod ar y dde ac yna tap yn y gornel dde uchaf.
2 cam - Tap “Ffrindiau agos", yna tap “Awgrymiadau ” ar y brig.
3 cam - Tap “Ychwanegu ” wrth ymyl y bobl rydych chi am eu hychwanegu at eich rhestr ffrindiau agos.

Gallwch hefyd dapio “Chwilio ” i chwilio am ffrind - tap “Wedi'i wneud ” pan fyddwch wedi gorffen ychwanegu pobl at eich rhestr.

ffrindiau agos-instragram-1
7

Cyfyngu cyfrif
Mae Cyfyngu yn ffordd newydd o amddiffyn eich cyfrif rhag rhyngweithio diangen. Os yw rhywun yn bod yn ymosodol neu'n negyddol yn eich adran sylwadau, gallwch eu rhoi ar restr “Gyfyngedig”.

I gyfyngu defnyddiwr:

1 cam - Ewch i'r tab Preifatrwydd i mewn "Gosodiadau" , neu'n uniongyrchol ar broffil y cyfrif rydych chi'n bwriadu ei gyfyngu.
2 cam - Tap “Cyfrifon cyfyngedig” yna chwiliwch am ddefnyddiwr ac yna tapiwch “Cyfyngu”.

Ffordd haws yw mynd yn uniongyrchol i gyfrif y defnyddiwr, tapio'r tri dot yn y gornel dde uchaf, a thapio Cyfyngu.

 

 

cyfrifon cyfyngedig
8

Swyddi adrodd neu broffiliau

I adrodd ar broffil defnyddiwr:

1 cam - Tap ar gornel dde uchaf proffil y defnyddiwr.

2 cam - Tap “Adrodd”. Dewiswch o'r opsiwn priodol a dilynwch y cyfarwyddiadau.

I riportio swydd defnyddiwr:

1 cam - Tap ar gornel dde uchaf post y defnyddiwr.

2 cam - Tap “Adrodd”. Dewiswch o'r opsiwn priodol a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Fel arall, gallwch newid i'r chwith ar y sylw a thapio'r botwm adrodd.

Mae adrodd yn hollol ddienw. Gallwch hefyd ddefnyddio hwn Ffurflen Instagram i wneud adroddiad am fwlio neu aflonyddu.

Pan fyddwch yn adrodd ar Instagram, bydd yn cael ei adolygu gan gymedrolwyr a byddant yn gweithredu os bydd yn torri canllawiau cymunedol.

Os yw rhywun mewn perygl uniongyrchol cysylltwch â'r heddlu neu awdurdodau lleol eraill.

5
9

Cuddio hoff

Rydych chi'n dewis a ydych chi eisiau gweld cyfrif rhywun fel a / neu gallwch chi ddewis cuddio'ch un chi.

1 cam - Tap  yn y gwaelod ar y dde ac yna tap yn y gornel dde uchaf.

2 cam - Tap "Gosodiadau",“Hysbysiadau” Yna, “Swyddi, Straeon a Sylwadau”.

3 cam - Dewiswch redeg o hoff bethau, gan bobl rydych chi'n eu dilyn neu gan bawb.

 

Sicrhewch fod gennych y fersiwn Instagram ddiweddaraf i weld yr opsiwn hwn.

cuddio-hoffi-insta
10

Nodweddion Newydd a Dod


Mehefin 2022:

+ Wedi'i gyhoeddi yn yr Unol Daleithiau, mae Instagram yn profi dulliau newydd o wirio oedran y tu hwnt i ID corfforol. Mae'r ddau ddull newydd yn cynnwys trwy gymryd a selfie lle mae'r dechnoleg yn nodi oedran neu drwodd y defnyddiwr taleb gymdeithasol. Talebau cymdeithasol yw pan fydd defnyddwyr yn rhoi caniatâd i dri o bobl y maent yn gysylltiedig â nhw gadarnhau eu hoedran. Cymerir camau i sicrhau bod y cyfrifon yn ffynonellau cyfreithlon. Mae dilysu ID yn dal i fod ar waith. Er bod yr opsiynau hyn dim ond ar gael yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, mae Instagram yn gobeithio ei gyflwyno ledled y byd gyda mewnwelediad o sut mae'n cael ei ddefnyddio yn yr UD. Dysgu mwy yma.

+ Bydd y Ganolfan Deulu, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022, bellach ar gael yn y DU a gwledydd eraill y tu allan i America.

+ Mae offer goruchwylio rhieni yn cael eu cyflwyno ar gyfer clustffonau Quest. Mae'r rhain yn cynnwys rheolaethau i reoli pryniannau, rhwystro cynnwys amhriodol, cadw ar ben amser sgrin a mwy. Gwel manylion llawn yma.

+ Gall rheolaethau cynnwys sensitif, a ryddhawyd y llynedd, bellach alluogi defnyddwyr i reoleiddio faint o gynnwys sensitif a all ddod ar draws eu porthiant. Y tri opsiwn yw 'mwy', 'safonol' a 'llai' gyda'r opsiwn 'mwy' ddim ar gael i'r rhai dan oed.Mawrth 2022

+ Canolfan Deulu yn cael ei lansio yn America. Mae'n caniatáu i rieni wneud cysylltu â chyfrifon pobl ifanc yn eu harddegau a monitro pwy ydyn nhw rhyngweithio â wrth osod terfynau amser i nhw. Mae gan bobl ifanc hefyd yr opsiwn i rannu gyda'u rhiant pan fyddant yn riportio defnyddiwr neu eu cynnwys.

+ Ynghyd â'r Ganolfan Deulu, mae Instagram hefyd wedi rhyddhau'r Canolfan addysg. Mae gan y ganolfan gyngor arbenigol ac erthyglau i helpu teuluoedd i wneud y gorau o’u hamser yn defnyddio’r llwyfannau. Gallwch ddisgwyl ei rhyddhau yn y DU yn y misoedd nesaf.Rhagfyr 2021

+ 'Cymerwch Seibiant' ei lansio mewn gwahanol wledydd, gan gynnwys y DU. Mae'n yn atgoffa pobl ifanc i gymryd seibiant ar ôl iddynt fod yn sgrolio am gyfnod penodol o amser.