BWYDLEN

Ymbincio ar-lein
ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Beth welwch chi yn yr adran hon

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - lleihau risgiau

Wrth i blant barhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu â'i gilydd ar ystod o ddyfeisiau a llwyfannau, mae'n gynyddol bwysig eu helpu i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad a beth maen nhw'n ei rannu ar-lein, yn enwedig gyda chynnydd o ymbincwyr ar-lein .

Er mwyn eich helpu i roi'r offer iddyn nhw i fod yn fwy beirniadol ynglŷn â sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill ar-lein, rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor arbenigol i'ch cefnogi chi ar y mater hwn.

Trin plant ar-lein

Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Arddangos trawsgrifiad fideo
0:00
meithrin perthynas amhriodol yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu
0:03
cysylltiad emosiynol â phlentyn i
0:05
ennill eu hymddiriedaeth at ddibenion rhywiol iddo
0:07
yn digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb fel
0:11
gall plant gwrdd â phobl ar-lein yn aml
0:14
drwy gyfryngau cymdeithasol neu hapchwarae pwy all
0:17
peidiwch â bod pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw
0:18
bwysig trafod y risgiau gyda nhw
0:24
mae groomers yn defnyddio proffiliau ffug ar gymdeithasol
0:26
rhwydweithiau i gysylltu â phlant a
0:28
smalio bod gennych ddefnydd diddordebau tebyg
0:31
rhoddion a chanmoliaeth i adeiladu a
0:33
perthynas â hwy unwaith groomers
0:37
wedi ennill ymddiriedaeth plentyn y
0:39
sgwrs yn llywio tuag at eu rhywiol
0:42
profiadau a gallant annog neu
0:44
blacmelio plant i anfon delweddau rhywiol
0:47
neu fideos ohonynt eu hunain yn perfformio'n rhywiol
0:50
yn gweithredu trwy ffrydio byw neu drefnu
0:52
Nid yw cyfarfod groomers bob amser
0:55
dieithriaid a gallant fod yn rhywun sydd ganddynt
0:58
eisoes yn cyfarfod yn gymdeithasol ar adegau plant
1:01
efallai nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn cael eu
1:03
groomed gan eu bod yn credu eu bod yn a
1:04
perthynas â'r person sy'n meithrin perthynas amhriodol
1:09
gall fod yn bwnc anodd i siarad amdano
1:11
eich plant ond mae'n bwysig hynny
1:13
byddwch yn dechrau sgwrs rhowch wybod iddynt
1:17
ble i gael cymorth os ydynt yn bryderus
1:18
a siarad â chi neu oedolyn y gallwch ymddiried ynddo
1:21
cymorth
1:25
darganfod pa safleoedd maent yn mynd ar ble
1:28
maen nhw'n cwrdd â'u ffrindiau ar-lein sut maen nhw
1:30
cyfathrebu a pha wybodaeth y maent
1:32
rhannu gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod bod wedi
1:34
Nid yw miloedd o ffrindiau ar-lein bob amser
1:37
diogel esbonio pa mor hawdd yw cymryd arno
1:41
i fod yn rhywun arall ar-lein a pham a
1:44
efallai y bydd oedolyn yn dymuno mynd ato
1:49
atal meithrin perthynas amhriodol rhag digwydd sicrhau
1:52
mae eich plentyn yn wybodus yn defnyddio preifatrwydd
1:55
gosodiadau ar rwydweithiau cymdeithasol ac yn gwybod
1:57
y gallant siarad â chi os ydynt yn teimlo
1:58
manylion preifat anniogel neu bryderus sydd
2:03
gallu eu hadnabod yn y byd go iawn
2:05
enw oedran rhyw rhif ffôn cartref
2:08
cyfeiriad enw'r ysgol a ffotograffau
2:10
dim ond byth y dylid ei rannu â phobl
2:12
maent yn gwybod dweud wrth eich plentyn i fod yn ofalus
2:17
gyda'r hyn y maent yn ei rannu ar-lein atgoffwch nhw
2:19
y gallai pobl y maent wedi cwrdd â nhw ar-lein
2:21
teimlo fel ffrindiau ond efallai nad ydyn nhw
2:23
who they say they are dywedwch wrthyn nhw
2:27
ni ddylent byth drefnu i gwrdd â rhywun
2:28
dim ond yn gwybod ar-lein heb riant
2:30
bresennol dywedwch wrthynt os rhywbeth
2:35
yn eu gwneud yn bryderus neu'n anghyfforddus
2:37
ar-lein rhaid iddynt ddweud wrth oedolyn
2:39
ymddiried

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

ADRODDIAD CAM-DRIN RHYWIOL AR-LEIN

Ystyr ymbincio

Mae meithrin perthynas amhriodol fel arfer yn cyfeirio at gam-drin plant yn rhywiol. Fodd bynnag, mae groomers hefyd yn targedu plant at ddibenion megis radicaleiddio, masnachu cyffuriau (llinellau sirol) ac elw ariannol.

Sut mae cyflawnwyr yn meithrin perthynas amhriodol â phlant

Mae groomers yn dod yn gyfaill i blentyn yn gyntaf. Ar-lein, gallai hwn fod yn rhywun nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw. Efallai y bydd groomer yn cymryd arno ei fod yr un oed â'ch plentyn; oherwydd bod sgrin rhyngddynt, ni all eich plentyn wybod pwy yw'r person arall yn sicr.

Fel arall, efallai y bydd groomer yn dweud y gwir am bwy ydyn nhw, a gallai rhai pobl ifanc weld hyn yn fantais. Er enghraifft, gallai plentyn heb fodel rôl hŷn deimlo cysylltiad â pherson hŷn sy’n ei drin yn dda.

Unwaith y bydd groomer yn ennill ymddiriedaeth plentyn, gall ei drin i wneud yr hyn y mae ei eisiau. Efallai y bydd plant a phobl ifanc yn cael trafferth dweud na wrth rywun sydd wedi meithrin perthynas â nhw, gan ei gwneud hi’n hawdd i feithrin perthynas amhriodol ar-lein.

Arwyddion cam-drin rhywiol a meithrin perthynas amhriodol ar-lein

Os bydd rhywun yn targedu eich plentyn ar-lein at ddibenion rhywiol, efallai na fydd y dioddefwr yn ei gydnabod fel cam-drin. Efallai y byddai'r groomer wedi gwneud iddyn nhw deimlo'n arbennig neu gallai fod yn blentyn hŷn. Yn anffodus, efallai na fydd plentyn sy’n cael ei gam-drin fel hyn yn ceisio cymorth ar unwaith, felly mae’n bwysig cadw llygad am arwyddion cam-drin rhywiol er mwyn gweithredu.

Gallai arwyddion gynnwys:

  • newidiadau mewn ymddygiad
  • gwybodaeth am faterion oedolion sy'n amhriodol i'w hoedran
  • dechrau gwely'n wlyb
  • osgoi sefyllfaoedd cymdeithasol
  • cam-drin alcohol neu gyffuriau
  • absenoldebau ysgol anesboniadwy

Mae'n bwysig cadw llygad am newidiadau eraill a allai fod yn arwyddion o fathau eraill o feithrin perthynas amhriodol ar-lein hefyd. Gallai’r rhain gynnwys:

  • dilynwyr rhyfedd, ffrindiau neu ryngweithio ar-lein
  • cyfrifon lluosog ar apiau a llwyfannau
  • dyfeisiau anesboniadwy yn eu meddiant
Cam-drin plentyn-ar-plentyn bwlb golau

Dysgwch sut y gallai cam-drin plentyn-ar-plentyn effeithio ar eich plentyn.

Atal cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein

DYSGU MWY
Pôl Diweddaraf
Beth yw eich prif bryderon?
Beth yw eich prif bryderon?
Fy mhlentyn yn siarad â dieithriaid ar-lein
25%
Fy mhlentyn yn anfon / derbyn cynnwys rhywiol eglur
51%
Ystafelloedd sgwrsio ffrydio byw
25%
Erthyglau perthnasol
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Darllenwch fwy
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am secstio a noethni
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am secstio a noethni
Darllenwch fwy
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella