BWYDLEN

Ymbincio ar-lein
ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Beth welwch chi yn yr adran hon

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - lleihau risgiau

Wrth i blant barhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu â'i gilydd ar ystod o ddyfeisiau a llwyfannau, mae'n gynyddol bwysig eu helpu i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad a beth maen nhw'n ei rannu ar-lein, yn enwedig gyda chynnydd o ymbincwyr ar-lein .

Er mwyn eich helpu i roi'r offer iddyn nhw i fod yn fwy beirniadol ynglŷn â sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill ar-lein, rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor arbenigol i'ch cefnogi chi ar y mater hwn.

Trin plant ar-lein

Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Arddangos trawsgrifiad fideo
0: 00
meithrin perthynas amhriodol yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu
0: 03
cysylltiad emosiynol â phlentyn i
0: 05
ennill eu hymddiriedaeth at ddibenion rhywiol iddo
0: 07
yn digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb fel
0: 11
gall plant gwrdd â phobl ar-lein yn aml
0: 14
drwy gyfryngau cymdeithasol neu hapchwarae pwy all
0: 17
peidiwch â bod pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw
0: 18
bwysig trafod y risgiau gyda nhw
0: 24
mae groomers yn defnyddio proffiliau ffug ar gymdeithasol
0: 26
rhwydweithiau i gysylltu â phlant a
0: 28
smalio bod gennych ddefnydd diddordebau tebyg
0: 31
rhoddion a chanmoliaeth i adeiladu a
0: 33
perthynas â hwy unwaith groomers
0: 37
wedi ennill ymddiriedaeth plentyn y
0: 39
sgwrs yn llywio tuag at eu rhywiol
0: 42
profiadau a gallant annog neu
0: 44
blacmelio plant i anfon delweddau rhywiol
0: 47
neu fideos ohonynt eu hunain yn perfformio'n rhywiol
0: 50
yn gweithredu trwy ffrydio byw neu drefnu
0: 52
Nid yw cyfarfod groomers bob amser
0: 55
dieithriaid a gallant fod yn rhywun sydd ganddynt
0: 58
eisoes yn cyfarfod yn gymdeithasol ar adegau plant
1: 01
efallai nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn cael eu
1: 03
groomed gan eu bod yn credu eu bod yn a
1: 04
perthynas â'r person sy'n meithrin perthynas amhriodol
1: 09
gall fod yn bwnc anodd i siarad amdano
1: 11
eich plant ond mae'n bwysig hynny
1: 13
byddwch yn dechrau sgwrs rhowch wybod iddynt
1: 17
ble i gael cymorth os ydynt yn bryderus
1: 18
a siarad â chi neu oedolyn y gallwch ymddiried ynddo
1: 21
cymorth
1: 25
darganfod pa safleoedd maent yn mynd ar ble
1: 28
maen nhw'n cwrdd â'u ffrindiau ar-lein sut maen nhw
1: 30
cyfathrebu a pha wybodaeth y maent
1: 32
rhannu gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod bod wedi
1: 34
Nid yw miloedd o ffrindiau ar-lein bob amser
1: 37
diogel esbonio pa mor hawdd yw cymryd arno
1: 41
i fod yn rhywun arall ar-lein a pham a
1: 44
efallai y bydd oedolyn yn dymuno mynd ato
1: 49
atal meithrin perthynas amhriodol rhag digwydd sicrhau
1: 52
mae eich plentyn yn wybodus yn defnyddio preifatrwydd
1: 55
gosodiadau ar rwydweithiau cymdeithasol ac yn gwybod
1: 57
y gallant siarad â chi os ydynt yn teimlo
1: 58
manylion preifat anniogel neu bryderus sydd
2: 03
gallu eu hadnabod yn y byd go iawn
2: 05
enw oedran rhyw rhif ffôn cartref
2: 08
cyfeiriad enw'r ysgol a ffotograffau
2: 10
dim ond byth y dylid ei rannu â phobl
2: 12
maent yn gwybod dweud wrth eich plentyn i fod yn ofalus
2: 17
gyda'r hyn y maent yn ei rannu ar-lein atgoffwch nhw
2: 19
y gallai pobl y maent wedi cwrdd â nhw ar-lein
2: 21
teimlo fel ffrindiau ond efallai nad ydyn nhw
2: 23
who they say they are dywedwch wrthyn nhw
2: 27
ni ddylent byth drefnu i gwrdd â rhywun
2: 28
dim ond yn gwybod ar-lein heb riant
2: 30
bresennol dywedwch wrthynt os rhywbeth
2: 35
yn eu gwneud yn bryderus neu'n anghyfforddus
2: 37
ar-lein rhaid iddynt ddweud wrth oedolyn
2: 39
ymddiried

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

ADRODDIAD CAM-DRIN RHYWIOL AR-LEIN

Ystyr ymbincio

Mae meithrin perthynas amhriodol fel arfer yn cyfeirio at gam-drin plant yn rhywiol. Fodd bynnag, mae groomers hefyd yn targedu plant at ddibenion megis radicaleiddio, masnachu cyffuriau (llinellau sirol) ac elw ariannol.

Sut mae cyflawnwyr yn meithrin perthynas amhriodol â phlant

Mae groomers yn dod yn gyfaill i blentyn yn gyntaf. Ar-lein, gallai hwn fod yn rhywun nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw. Efallai y bydd groomer yn cymryd arno ei fod yr un oed â'ch plentyn; oherwydd bod sgrin rhyngddynt, ni all eich plentyn wybod pwy yw'r person arall yn sicr.

Fel arall, efallai y bydd groomer yn dweud y gwir am bwy ydyn nhw, a gallai rhai pobl ifanc weld hyn yn fantais. Er enghraifft, gallai plentyn heb fodel rôl hŷn deimlo cysylltiad â pherson hŷn sy’n ei drin yn dda.

Unwaith y bydd groomer yn ennill ymddiriedaeth plentyn, gall ei drin i wneud yr hyn y mae ei eisiau. Efallai y bydd plant a phobl ifanc yn cael trafferth dweud na wrth rywun sydd wedi meithrin perthynas â nhw, gan ei gwneud hi’n hawdd i feithrin perthynas amhriodol ar-lein.

Arwyddion cam-drin rhywiol a meithrin perthynas amhriodol ar-lein

Os bydd rhywun yn targedu eich plentyn ar-lein at ddibenion rhywiol, efallai na fydd y dioddefwr yn ei gydnabod fel cam-drin. Efallai y byddai'r groomer wedi gwneud iddyn nhw deimlo'n arbennig neu gallai fod yn blentyn hŷn. Yn anffodus, efallai na fydd plentyn sy’n cael ei gam-drin fel hyn yn ceisio cymorth ar unwaith, felly mae’n bwysig cadw llygad am arwyddion cam-drin rhywiol er mwyn gweithredu.

Gallai arwyddion gynnwys:

  • newidiadau mewn ymddygiad
  • gwybodaeth am faterion oedolion sy'n amhriodol i'w hoedran
  • dechrau gwely'n wlyb
  • osgoi sefyllfaoedd cymdeithasol
  • cam-drin alcohol neu gyffuriau
  • absenoldebau ysgol anesboniadwy

Mae'n bwysig cadw llygad am newidiadau eraill a allai fod yn arwyddion o fathau eraill o feithrin perthynas amhriodol ar-lein hefyd. Gallai’r rhain gynnwys:

  • dilynwyr rhyfedd, ffrindiau neu ryngweithio ar-lein
  • cyfrifon lluosog ar apiau a llwyfannau
  • dyfeisiau anesboniadwy yn eu meddiant
Cam-drin plentyn-ar-plentyn bwlb golau

Dysgwch sut y gallai cam-drin plentyn-ar-plentyn effeithio ar eich plentyn.

Atal cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein

DYSGU MWY
Pôl Diweddaraf
Beth yw eich prif bryderon?
Beth yw eich prif bryderon?
Fy mhlentyn yn siarad â dieithriaid ar-lein
10%
Fy mhlentyn yn anfon / derbyn cynnwys rhywiol eglur
65%
Ystafelloedd sgwrsio ffrydio byw
25%
Erthyglau perthnasol
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Darllenwch fwy
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am secstio a noethni
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am secstio a noethni
Darllenwch fwy
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella