Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer plant cyn-arddegau

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant cyn-arddegau i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi pobl ifanc 11-13 ar-lein

Cael trafodaethau didwyll a rhad ac am ddim

Anogwch eich plentyn i siarad â chi am sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd a dangos i chi beth maen nhw'n ei wneud. Trafodwch gyda nhw y mathau o bethau y gallen nhw ddod ar eu traws. Amser da i siarad yw pan fyddant yn cael dyfais newydd neu'n sôn am wefan newydd.

Rheoli eu dyfeisiau

Anogwch nhw i ddefnyddio eu dyfeisiau technoleg mewn man cymunedol fel yr ystafell fyw neu'r gegin a sefydlu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn. Os ydych chi'n meddwl nad ydyn nhw'n ddigon hen i gael ffôn symudol neu lechen, arhoswch yn gadarn ac esboniwch y rhesymau pam.

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

activate rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref, pob dyfais gan gynnwys ffonau symudol a chonsolau gemau. Gellir gweithredu gosodiadau chwilio diogel hefyd google (a pheiriannau chwilio eraill), YouTube ac ar wefannau adloniant fel iTunes ac iPlayer.

Cadwch yn ddiogel wrth symud

Byddwch yn ymwybodol, os yw'ch plentyn yn cyrchu'r rhyngrwyd gan ddefnyddio WiFi cyhoeddus, efallai na fydd ganddo nodweddion diogelwch yn weithredol. Mae rhai darparwyr yn rhan o gynlluniau WiFi teulu-gyfeillgar gyda hidlwyr i rwystro cynnwys amhriodol. Cadwch lygad am symbolau WiFi cyfeillgar fel WiFi sy'n Gyfeillgar i Deuluoedd Mumsnet ac WiFi Cyfeillgar RDI symbolau pan rydych chi allan.

Cael cytundeb

Cytuno a gosod ffiniau gyda nhw neu gael contract teulu ar gyfer eu defnydd o'r rhyngrwyd, gan gynnwys pryd a ble y gallant ddefnyddio dyfeisiau cludadwy ac am ba hyd, cyn iddynt ddod i arfer â gwneud eu peth eu hunain.

Dechreuwch drafodaethau am rwydweithio cymdeithasol yn gynnar

Siaradwch â phlant am fanteision a risgiau rhwydweithio cymdeithasol cyn iddynt ymuno ag unrhyw wefannau. Gadewch iddyn nhw wybod y gallai unrhyw beth maen nhw'n ei uwchlwytho, e-bostio neu neges aros o gwmpas am byth ar-lein.

Cadwch wybodaeth breifat yn breifat

Os oes gan eich plentyn broffil rhwydweithio cymdeithasol, dysgwch ef i rwystro neu anwybyddu pobl a sut i osod gosodiadau preifatrwydd caeth. Gofynnwch i chi neu rywun rydych chi'ch dau ymddiried ynddo ddod yn 'ffrind' neu'n 'ddilynwr' i wirio bod sgyrsiau a swyddi yn briodol.

Gwiriwch y cyfraddau oedran

Mae'r graddfeydd oedran sy'n dod gyda gemau, apiau, ffilmiau a rhwydweithiau cymdeithasol yn ganllaw da i weld a ydyn nhw'n addas i'ch plentyn. Er enghraifft, y terfyn oedran yw 13 ar gyfer sawl gwefan rhwydweithio cymdeithasol gan gynnwys Facebook ac Instagram.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Defnyddio dyfeisiau

o blant 12-15s sy'n berchen ar ffôn symudol yw cael mynd â'r gwely gyda nhw

delwedd pdf

Pryder mwyaf rhieni

Mae rhieni'n poeni y bydd plant yn mynd ati ymddwyn yn beryglus ac yn beryglus megis cysylltu â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod

delwedd pdf

Rheoli amser sgrin

mae rhieni 12-15s yn ei chael hi'n anoddach gwneud hynny rheoli amser sgrin eu plentyn

Adnoddau dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediad i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Dysgwch am yr hyn y gallai plant cyn-ysgol fod yn ei wneud ar-lein

Pa faterion allai effeithio ar blant cyn eu harddegau?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am e-ddiogelwch ar gyfer plant 11-13 a throsglwyddo'r neges iddyn nhw. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau priodol wrth iddynt ddechrau mynd yn symudol.

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

Canllaw iWonder y BBC

Fel rhan o'n partneriaeth newydd gyda'r BBC, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i greu canllaw rhyngweithiol i roi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch chi gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Mae'n cynnwys meysydd allweddol 7 fel “Cymryd rheolaeth gyda thechnoleg” a “Pa fath o riant ydw i?”.

image

Rhianta Digidol

Mae Rhianta Digidol Vodafone yn darparu rhestrau gwirio a chyngor ymarferol ar gadw plant yn ddiogel ar-lein.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a NSPCC's Net Aware yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Canllaw i dechnoleg: Defnyddio olrhain Lleoliad ar ddyfeisiau plant

Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried cyn penderfynu rhannu lleoliad eich plentyn ar ei ddyfais a sut i ddefnyddio apiau sy'n cynnig olrhain lleoliad orau.

image

Offer Facebook, Instagram, WhatsApp i lywio diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram a WhatsApp

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a NSPCC's Net Aware yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Gwybodaeth i Rieni

Mae Parent Info yn gydweithrediad rhwng CEOP a Parent Zone. Mae'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i rieni a gofalwyr am les a gwytnwch eu plant. Gall ysgolion gynnal y cynnwys ar eu gwefan eu hunain a'i ddefnyddio mewn unrhyw ffyrdd eraill (mewn llythyrau at rieni ac ati) y maen nhw eu heisiau.

image

Llinell gymorth rhieni Young Minds

Mae Llinell Gymorth Rhieni Young Minds ar gael i gynnig cyngor i rieni a gofalwyr sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc o dan 25. Ffoniwch 0808-802-5544 i gael cefnogaeth.

image

Academi Bediatregwyr America

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

Canllaw Mumsnet

Cyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cadw plant dan bump oed yn ddiogel ar-lein.

image

Canllaw i fonitro apiau

Gyda chymorth Pocket-lint's Andy Robertson, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

Gweithgaredd diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

BBC Own It

Yn berchen arno mae'n cynnwys popeth o breifatrwydd ar-lein ac osgoi drwgwedd, hyd at ddelio â chyfyng-gyngor bob dydd y mae plant yn ei wynebu ar-lein, yn ogystal â chael hwyl. Bydd dolenni cyflym i elusennau a sefydliadau fel Childline, y gall eu llinellau ffôn a'u sgwrsio ar-lein ddarparu cefnogaeth frys pe bai ei angen ar blant, hefyd ar gael.

image

Thinkuknow

Gemau, gweithgareddau a gwybodaeth sy'n briodol i'w hoedran a all ddysgu plant hŷn sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

image

BBC Bitesize

Rhan o adnoddau 'Bitesize' y BBC ac yn addas ar gyfer plant 11-14. Fideo rhyngweithiol sy'n helpu plant i adnabod ac osgoi sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus ar-lein.

image

Google Interland

Mae hon yn gêm ar-lein llawn antur sy'n gwneud dysgu am ddiogelwch rhyngrwyd yn rhyngweithiol ac yn hwyl. Yn Interland, gall plant ddysgu am osgoi hacwyr, phishers a bwlis sy'n ymddwyn yn wael trwy ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn archwilwyr ar-lein hyderus.

image

Cod Cymorth Stop Siarad

Wedi'i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, mae'r cod yn cynnig camau syml i gymryd camau cadarnhaol i ddelio â seiberfwlio.

Apiau i helpu plant i gael y gorau o'r byd digidol

image

Apiau CBBC

O Horrible Histories i The Dumping Ground: On A Mission, mae apiau CBBC yn llawn dop o weithgareddau hwyliog a fydd yn ennyn diddordeb plant ifanc ac yn eu helpu i ddysgu trwy chwarae.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

Popjam

Nod yr ap hwn yw adeiladu cymuned ddigidol lle gall plant rannu celf, straeon, gemau, ffotograffau a chystadlaethau y maen nhw wedi'u creu gyda phlant eraill o'r un anian. Gall plant ddilyn ffrindiau, cyfrifon PopJam eraill, a'u hoff fand, artist neu awduron.

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant i'w hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy'n briodol i'w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion. Mae pob ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho arno iOS o Apple ac Android trwy Google Chwarae or Amazon.

Sgroliwch i Fyny