BWYDLEN

Diogelwch ar-lein i bobl ifanc cyn eu harddegau (11-13)

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Wrth i blant cyn eu harddegau ddod yn fwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maent yn dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Mae'r rhyngrwyd yn cynnig llawer o fanteision iddynt, felly mae'n hanfodol trafod diogelwch ar-lein yn rheolaidd.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Cefnogi plant cyn-arddegau ar-lein, 11-13. Yn yr oedran hwn, mae'n debygol y bydd eich plentyn yn dod yn fwy annibynnol, gan dreulio mwy o amser yn chwarae gemau, sgwrsio a phori ar-lein. Felly, mae'n hanfodol parhau i siarad â nhw am ddiogelwch ar-lein. Bydd hyn yn helpu i’w harfogi â strategaethau ymdopi i ddelio ag unrhyw risgiau ar-lein y maent yn eu hwynebu a’u helpu i fod yn hapus ac yn iach ar-lein.

Dyma beth allwch chi ei wneud i helpu: Gosodwch reolaethau rhieni ar eich band eang cartref, yn ogystal â'r holl ddyfeisiau rhyngrwyd y mae gan eich plentyn fynediad iddynt. Bydd gan lawer ohonynt reolaethau wedi'u hymgorffori i'ch helpu i reoli pa apiau a gwefannau y gall eich plentyn gael mynediad iddynt ac am ba mor hir, gan eich helpu i sicrhau bod eu hamser ar-lein yn gadarnhaol a bod ganddo ddiben. Bydd ein canllawiau rheoli rhieni diogel sefydlu yn eich arwain trwy'r camau fel y gallwch chi gael eich sefydlu mewn ychydig funudau.

Ceisiwch eu cynnwys wrth osod rheolyddion fel eu bod yn teimlo'n rhan o'r broses. Gwnewch yn siŵr eu hadolygu wrth iddynt dyfu a dod yn fwy egnïol ar-lein. Wrth i'r rhyngrwyd ddod yn rhan fwy rheolaidd o fywyd bob dydd eich plentyn yn gyflym, gwnewch yn siŵr eich bod yn galluogi gosodiadau chwilio diogel ar wefannau poblogaidd y mae'n eu defnyddio, fel Google a YouTube. Gosod ffiniau neu gael contract teulu i osod eu disgwyliadau ar gyfer y gwefannau ac apiau y gallant eu defnyddio, gan gofio eich bod yn fodel rôl a byddant yn copïo'r hyn y maent yn gweld chi'n ei wneud. Anogwch nhw i adael dyfeisiau y tu allan i'r ystafell wely gyda'r nos a chael amseroedd teulu rheolaidd heb sgrin.

Efallai y bydd nifer cynyddol o ffyrdd y bydd eich plentyn ar-lein: consolau gemau, cynorthwywyr personol, gliniaduron ar gyfer yr ysgol, yn ogystal â ffonau smart. Felly, parhewch â diddordeb yn yr hyn y maent yn ei wneud, gan barchu eu hannibyniaeth gynyddol. Anogwch nhw i ddefnyddio eu dyfeisiau mewn ardaloedd a rennir a sefydlu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn yn unig. Mae'r rhan fwyaf o blant yn cael eu ffôn clyfar cyntaf cyn eu bod yn 12. Ond os ydych chi'n teimlo nad ydyn nhw'n ddigon hen, eglurwch pam a helpwch nhw i ddelio ag unrhyw bwysau gan eu cyfoedion i gael dyfais i ffitio i mewn.

Cadwch nhw'n ddiogel wrth symud trwy ddefnyddio gosodiadau diogelwch mewnol ar rwydweithiau a dyfeisiau symudol i hidlo cynnwys amhriodol. Gwiriwch gyfraddau oedran ar gemau, apiau, ffilmiau a rhwydweithiau cymdeithasol i weld a ydynt yn briodol i oedran. Ar gyfer graddfeydd gêm, edrychwch ar y dosbarthiadau Gwybodaeth Gêm Pan-Ewropeaidd, neu raddfeydd PEGI, a chwiliwch am gyfraddau oedran mewn siopau apiau. Cael sgyrsiau gyda'ch plentyn am sut mae'n defnyddio'r rhyngrwyd a'r hyn y gallent ddod o hyd iddo yno.

Mae gan y rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol isafswm oedran o 13 neu hŷn, ond mae llawer o blant yn eu defnyddio, felly ystyriwch a yw'ch plentyn yn ddigon aeddfed i bostio'n gyfrifol a rheoli unrhyw risgiau y gallent ddod ar eu traws. Anogwch nhw i ddatblygu eu meddwl beirniadol, gan ei gwneud hi'n arferiad i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein a pheidio â chymryd popeth yn ôl ei werth. Dysgwch ffyrdd i'ch plentyn amddiffyn ei hun ar-lein, fel galluogi gosodiadau preifatrwydd llym, defnyddio swyddogaethau blocio ac anwybyddu, a phwysigrwydd cadw gwybodaeth bersonol yn breifat.

Atgoffwch nhw efallai nad yw pawb y maen nhw’n cwrdd â nhw ar-lein yn ddilys ac na ddylen nhw byth gwrdd ag unrhyw un maen nhw ond wedi cyfarfod ar-lein mewn bywyd go iawn heboch chi neu oedolyn maen nhw eisoes yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddo. Helpwch eich arddegau i deimlo'n hyderus ynglŷn â dweud na os gofynnir iddynt wneud unrhyw beth sy'n gwneud iddynt deimlo'n bryderus neu'n anghyfforddus ac i ddweud wrthych amdano. Mae technoleg gysylltiedig yn hynod gadarnhaol i'r rhan fwyaf o blant. Gallwch eu helpu i ddatblygu perthynas iach â sgriniau a thechnoleg, gan eu haddysgu sut i gael cydbwysedd da o weithgarwch ar-lein ac all-lein a diet digidol cytbwys.

Oherwydd bod diogelwch ar y rhyngrwyd yn bwysig.

Beth mae plant cyn eu harddegau yn ei wneud ar-lein?

Mae ymchwil yn dangos bod plant cyn eu harddegau yn hoffi gwylio fideos, chwarae gemau fideo a defnyddio apiau negeseuon.

o blant 11-13 oed yn gwylio fideos ar lwyfannau fel YouTube a TikTok.

mae plant 11-13 oed yn defnyddio apiau negeseuon fel WhatsApp a Snapchat.

o blant cyn-arddegau chwarae gemau ar-lein yn erbyn eraill.

Byddwch yn graff am ffonau clyfar

Ydy'ch plentyn eisiau ffôn clyfar? Dyma rai pethau i'w hystyried a chamau i'w cymryd i sicrhau eu bod yn ddiogel.

GWELER AWGRYMIADAU DIOGELWCH FFON SMART

Rhestr wirio diogelwch ar-lein: Cyn-arddegau

Defnyddiwch yr awgrymiadau ymarferol hyn i helpu pobl ifanc cyn eu harddegau i gael profiadau ar-lein mwy diogel a datblygu eu gwytnwch digidol.

Cael trafodaethau agored a gonest

Anogwch eich plentyn i siarad â chi am sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd a dangos i chi beth maen nhw'n ei wneud. Trafodwch gyda nhw y mathau o bethau y gallen nhw ddod ar eu traws. Amser da i siarad yw pan fyddant yn cael dyfais newydd neu'n sôn am wefan newydd.

GWELER ARWEINIAD Y SGWRS

Siaradwch am breifatrwydd

Os oes gan eich plentyn broffil cyfryngau cymdeithasol, dysgwch ef i rwystro neu anwybyddu pobl a sut i osod gosodiadau preifatrwydd llym. Gofynnwch i chi neu rywun rydych chi'ch dau yn ymddiried ynddo ddod yn 'ffrind' neu 'ddilynwr' iddyn nhw i wirio bod sgyrsiau a negeseuon yn briodol.

Gwiriwch y cyfraddau oedran

Mae'r graddfeydd oedran sy'n dod gyda gemau, apiau, ffilmiau a rhwydweithiau cymdeithasol yn ganllaw da i weld a ydyn nhw'n addas ar gyfer eich plentyn. Er enghraifft, y terfyn oedran yw 13 ar gyfer sawl gwefan cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys TikTok ac Instagram.

GWELER LLEIAFAU OEDRAN

Rheoli eu dyfeisiau

Anogwch nhw i ddefnyddio eu dyfeisiau technoleg mewn ardal gymunedol fel yr ystafell fyw neu'r gegin a sefydlu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn. Os ydych chi'n meddwl nad ydyn nhw'n ddigon hen i gael ffôn symudol neu lechen, arhoswch yn gadarn ac esboniwch y rhesymau pam.

Creu cytundeb teulu

Cytuno a gosod ffiniau gyda nhw neu gael cytundeb teuluol ar gyfer eu defnydd o’r rhyngrwyd, gan gynnwys pryd a ble y gallant ddefnyddio dyfeisiau cludadwy ac am ba mor hir, cyn iddynt ddod i arfer â gwneud eu peth eu hunain.

GWEL TEMPLED

Cadwch yn ddiogel wrth symud

Byddwch yn ymwybodol os yw'ch plentyn yn cyrchu'r rhyngrwyd gan ddefnyddio WiFi cyhoeddus efallai na fydd ganddo nodweddion diogelwch yn weithredol. Mae rhai darparwyr yn rhan o gynlluniau WiFi cyfeillgar i deuluoedd gyda ffilterau i rwystro cynnwys amhriodol. Chwiliwch am symbolau WiFi cyfeillgar fel symbolau RDI Friendly WiFi pan fyddwch chi allan.

DYSGU AM WIFI CYFAILL

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

Ysgogi rheolaethau rhieni ar eich band eang cartref ynghyd â'r holl ddyfeisiau gan gynnwys ffonau symudol a chonsolau gemau. Gellir actifadu gosodiadau chwilio diogel hefyd ar beiriannau chwilio a llwyfannau neu apiau fel YouTube, Roblox a TikTok.

DARGANFOD RHEOLAETHAU RHIANT

Siaradwch am gyfryngau cymdeithasol yn gynnar

Siaradwch â phlant am fanteision a risgiau cyfryngau cymdeithasol cyn iddynt ymuno ag unrhyw wefannau neu lawrlwytho unrhyw apiau. Rhowch wybod iddynt y gallai unrhyw beth y maent yn ei uwchlwytho, e-bost neu neges aros o gwmpas am byth ar-lein.

EWCH I HWB CYNGOR

Chwarae a phori gyda'ch gilydd

Dysgwch am hoff gemau fideo, llwyfannau a diddordebau ar-lein eich cyn-teen trwy ymuno â nhw. Cofiwch, eu bywyd ar-lein yw eu bywyd go iawn - felly cymerwch ddiddordeb. Rhowch gyfle iddynt ddangos rhai o'u hoff bethau i chi.

Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud

Wrth i blant dyfu a phrofi mwy o fuddion ar-lein, maen nhw hefyd yn wynebu mwy o risg o niwed.

o blant 11-13 oed yn dweud eu bod yn teimlo eu bod yn treulio gormod o amser ar-lein.

o bobl ifanc cyn eu harddegau yn dweud eu bod yn ansicr a yw'r hyn y maent yn ei weld ar-lein yn wir.

cyn-arddegau yn dweud bod dieithriaid yn cysylltu â nhw.

o bobl ifanc 11-13 oed yn dweud eu bod wedi dod ar draws lleferydd casineb ar-lein.

Canllaw i rieni a gofalwyr

Lawrlwythwch neu argraffwch y canllaw hwn i helpu i gadw'ch plentyn cyn eich arddegau yn ddiogel ar-lein.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Pa faterion allai effeithio ar blant cyn eu harddegau?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am e-ddiogelwch ar gyfer plant 11-13 a throsglwyddo'r neges iddyn nhw. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau priodol wrth iddynt ddechrau mynd yn symudol.

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

Canllaw iWonder y BBC

Fel rhan o'n partneriaeth newydd gyda'r BBC, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i greu canllaw rhyngweithiol i roi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Mae'n cynnwys 7 maes allweddol fel “Cymryd rheolaeth gyda thechnoleg” a “Pa fath o riant ydw i?”.

image

Rhianta Digidol

Mae Rhianta Digidol Vodafone yn darparu rhestrau gwirio a chyngor ymarferol ar gadw plant yn ddiogel ar-lein.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a Net ACC NSPCC yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Canllaw i dechnoleg: Defnyddio olrhain Lleoliad ar ddyfeisiau plant

Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried cyn penderfynu rhannu lleoliad eich plentyn ar ei ddyfais a sut i ddefnyddio apiau sy'n cynnig olrhain lleoliad orau.

image

Offer Facebook, Instagram, WhatsApp i lywio diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram a WhatsApp

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a Net ACC NSPCC yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Llinell gymorth rhieni Young Minds

Mae Llinell Gymorth Rhieni Young Minds ar gael i gynnig cyngor i rieni a gofalwyr sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc o dan 25. Ffoniwch 0808-802-5544 i gael cefnogaeth.

image

Academi Bediatregwyr America 

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

Canllaw Mumsnet

Cyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cadw plant dan bump oed yn ddiogel ar-lein.

image

Canllaw i fonitro apiau

Gyda chymorth Pocket-lint's Andy Robertson, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

Gweithgareddau diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

BBC Own It

Yn berchen arno mae'n cynnwys popeth o breifatrwydd ar-lein ac osgoi drwgwedd, i ddelio â chyfyng-gyngor bob dydd y mae plant yn ei wynebu ar-lein, yn ogystal â chael hwyl. Bydd dolenni cyflym i elusennau a sefydliadau fel Childline, y gall eu llinellau ffôn a'u sgwrsio ar-lein ddarparu cefnogaeth frys pe bai ei angen ar blant, hefyd ar gael.

image

Thinkuknow

Gemau, gweithgareddau a gwybodaeth sy'n briodol i'w hoedran a all ddysgu plant hŷn sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

image

BBC Bitesize

Rhan o adnoddau 'Bitesize' y BBC ac yn addas ar gyfer plant 11-14. Fideo rhyngweithiol sy'n helpu plant i adnabod ac osgoi sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus ar-lein.

image

Google Interland

Mae hon yn gêm ar-lein llawn antur sy'n gwneud dysgu am ddiogelwch rhyngrwyd yn rhyngweithiol ac yn hwyl. Yn Interland, gall plant ddysgu am osgoi hacwyr, phishers a bwlis sy'n ymddwyn yn wael trwy ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn archwilwyr ar-lein hyderus.

image

Cod Cymorth Stop Siarad

Wedi'i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, mae'r cod yn cynnig camau syml i gymryd camau cadarnhaol i ddelio â seiberfwlio.

Apiau i helpu plant i gael y gorau o'r byd digidol

image

Apiau CBBC

O Horrible Histories i The Dumping Ground: On A Mission, mae apiau CBBC yn llawn dop o weithgareddau hwyliog a fydd yn ennyn diddordeb plant ifanc ac yn eu helpu i ddysgu trwy chwarae.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant i’w hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy’n briodol i’w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion. Mewngofnodwch i ap BBC iPlayer a chreu cyfrif plant i ddechrau ei ddefnyddio.