BWYDLEN

Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Arddangos trawsgrifiad fideo
cefnogi cyn-arddegau ar-lein 11-13

yn yr oedran hwn mae'n debygol bod eich plentyn

yn dod yn fwy annibynnol

treulio mwy o amser yn hapchwarae ar-lein

sgwrsio a phori

felly mae'n hanfodol parhau i siarad â nhw

nhw am ddiogelwch ar-lein

bydd hyn yn eu helpu i ymdopi

strategaethau i ddelio ag unrhyw risgiau ar-lein

maent yn wynebu

a'u helpu i fod yn hapus ac yn iach

ar-lein dyma beth allwch chi ei wneud i helpu

sefydlu rheolaethau rhieni ar eich cartref

band eang yn ogystal â phawb

dyfeisiau wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd y mae eich plentyn yn eu gwneud

yn gallu cyrchu

bydd gan lawer ohonynt reolaethau wedi'u hadeiladu i helpu

chi sy'n rheoli pa apiau a gwefannau eich

gall plentyn gael mynediad

ac am ba hyd y mae'n eich helpu i sicrhau

eu hamser ar-lein

yn gadarnhaol ac mae ganddo bwrpas ein setup

bydd canllawiau rheoli rhieni diogel yn cerdded

chi trwy'r camau

felly gallwch chi sefydlu mewn ychydig yn unig

mae munudau'n eu cynnwys wrth osod

rheolaethau

felly maen nhw'n teimlo'n rhan o'r broses

yn sicr o'u hadolygu wrth iddynt dyfu a

dod yn fwy egnïol ar-lein

wrth i'r rhyngrwyd ddod yn fwy yn gyflym

rhan reolaidd o fywyd beunyddiol eich plentyn

gwnewch yn siŵr eich bod yn galluogi chwilio'n ddiogel

gosodiadau ar wefannau poblogaidd maen nhw

defnyddio

fel google ac youtube gosod ffiniau

neu fod â chontract teulu

i osod eu disgwyliadau ar gyfer y safleoedd

ac apiau y gallant eu defnyddio

gan gofio eich bod yn fodel rôl

a byddant yn copïo'r hyn maen nhw'n eich gweld chi'n ei wneud

eu hannog i adael dyfeisiau y tu allan

yr ystafell wely gyda'r nos

a bod â theulu rheolaidd heb sgrin

amseroedd

gall fod nifer cynyddol o

sut y bydd eich plentyn ar-lein

gemau gemau cynorthwywyr personol

gliniaduron ar gyfer yr ysgol

yn ogystal â ffonau smart felly arhoswch

diddordeb yn yr hyn maen nhw'n ei wneud

parchu eu hannibyniaeth gynyddol

eu hannog i ddefnyddio eu dyfeisiau yn

ardaloedd a rennir

a sefydlu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich yn unig

plentyn

mae'r rhan fwyaf o blant yn cael eu ffôn clyfar cyntaf

cyn eu bod yn 12. ond os ydych chi'n teimlo eu bod nhw

ddim yn ddigon hen

esbonio pam a'u helpu i ddelio ag unrhyw

pwysau gan eu cyfoedion i gael a

ddyfais i ffitio i mewn

cadwch nhw'n ddiogel wrth symud trwy wneud defnydd

o leoliadau diogelwch wedi'u hadeiladu ar ffôn symudol

rhwydweithiau a dyfeisiau i'w hidlo allan

cynnwys amhriodol

gwirio graddfeydd oedran ar ffilmiau apiau gemau

a rhwydweithiau cymdeithasol i weld a ydyn nhw

yn briodol i'w hoedran

i gael sgôr gemau edrychwch ar y badell

gwybodaeth gêm ewropeaidd

dosbarthiadau

neu raddfeydd peggy ac edrych am oedran

graddfeydd mewn siopau app

cael sgyrsiau gyda'ch plentyn am

sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd

a'r hyn a allai fod yn fwyaf cymdeithasol iddynt

mae gan lwyfannau cyfryngau isafswm o 13 oed

neu'n uwch

ond mae llawer o blant yn eu defnyddio felly ystyriwch

a yw'ch plentyn yn ddigon aeddfed i

postio'n gyfrifol a rheoli unrhyw risgiau

efallai y byddant yn dod ar eu traws

eu hannog i ddatblygu eu beirniadol

meddwl ei gwneud hi'n arferiad i gwestiynu

yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein

ac i beidio â chymryd popeth yn ôl ei werth

dysgwch i'ch plentyn ffyrdd y gallant

amddiffyn eu hunain ar-lein

fel galluogi gosodiadau preifatrwydd caeth

defnyddio swyddogaethau bloc ac anwybyddu

a phwysigrwydd cadw'n bersonol

gwybodaeth breifat

eu hatgoffa nad pawb y maen nhw'n cwrdd â nhw

gall ar-lein fod yn ddilys

ac ni ddylent byth gwrdd â neb y maent

dim ond wedi cwrdd ar-lein mewn bywyd go iawn

heboch chi nac oedolyn maen nhw eisoes

gwybod ac ymddiried

helpwch eich plentyn i deimlo'n hyderus yn ei gylch

dweud na os gofynnir iddynt wneud

unrhyw beth sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n bryderus neu

anghyfforddus

ac i ddweud wrthych amdano

mae technoleg gysylltiedig yn hynod gadarnhaol

i'r mwyafrif o blant

gallwch eu helpu i ddatblygu iach

perthynas â sgriniau a thechnoleg

eu dysgu sut i gael cydbwysedd da

ar weithgaredd ar-lein ac all-lein

a diet digidol cytbwys

oherwydd bod diogelwch ar y rhyngrwyd yn bwysig

Chi

Rhestr wirio diogelwch rhyngrwyd ar gyfer plant cyn-arddegau 

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant cyn-arddegau i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu. Fe welwch hefyd ystod o offer defnyddiol ac awgrymiadau arbenigol ar gyfer cefnogaeth bellach.

Rhestr wirio: Cefnogi pobl ifanc 11-13 ar-lein

Cael trafodaethau didwyll a rhad ac am ddim

Anogwch eich plentyn i siarad â chi am sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd a dangos i chi beth maen nhw'n ei wneud. Trafodwch gyda nhw y mathau o bethau y gallen nhw ddod ar eu traws. Amser da i siarad yw pan fyddant yn cael dyfais newydd neu'n sôn am wefan newydd.

Rheoli eu dyfeisiau

Anogwch nhw i ddefnyddio eu dyfeisiau technoleg mewn man cymunedol fel yr ystafell fyw neu'r gegin a sefydlu cyfrif defnyddiwr ar gyfer eich plentyn. Os ydych chi'n meddwl nad ydyn nhw'n ddigon hen i gael ffôn symudol neu lechen, arhoswch yn gadarn ac esboniwch y rhesymau pam.

Rhowch eich hun mewn rheolaeth

activate rheolaethau rhieni ar fand eang eich cartref, pob dyfais gan gynnwys ffonau symudol a chonsolau gemau. Gellir gweithredu gosodiadau chwilio diogel hefyd google (a pheiriannau chwilio eraill), YouTube ac ar wefannau adloniant fel iTunes ac iPlayer.

Cadwch yn ddiogel wrth symud

Byddwch yn ymwybodol, os yw'ch plentyn yn cyrchu'r rhyngrwyd gan ddefnyddio WiFi cyhoeddus, efallai na fydd ganddo nodweddion diogelwch yn weithredol. Mae rhai darparwyr yn rhan o gynlluniau WiFi teulu-gyfeillgar gyda hidlwyr i rwystro cynnwys amhriodol. Cadwch lygad am symbolau WiFi cyfeillgar fel WiFi Cyfeillgar RDI symbolau pan rydych chi allan.

Cael cytundeb

Cytuno a gosod ffiniau gyda nhw neu gael cytundeb teulu ar gyfer eu defnydd o'r rhyngrwyd, gan gynnwys pryd a ble y gallant ddefnyddio dyfeisiau cludadwy ac am ba hyd, cyn iddynt ddod i arfer â gwneud eu peth eu hunain.

Dechreuwch drafodaethau am rwydweithio cymdeithasol yn gynnar

Siaradwch â phlant am fanteision a risgiau rhwydweithio cymdeithasol cyn iddynt ymuno ag unrhyw wefannau. Gadewch iddyn nhw wybod y gallai unrhyw beth maen nhw'n ei uwchlwytho, e-bostio neu neges aros o gwmpas am byth ar-lein.

Cadwch wybodaeth breifat yn breifat

Os oes gan eich plentyn broffil rhwydweithio cymdeithasol, dysgwch ef i rwystro neu anwybyddu pobl a sut i osod gosodiadau preifatrwydd caeth. Gofynnwch i chi neu rywun rydych chi'ch dau ymddiried ynddo ddod yn 'ffrind' neu'n 'ddilynwr' i wirio bod sgyrsiau a swyddi yn briodol.

Gwiriwch y cyfraddau oedran

Mae'r graddfeydd oedran sy'n dod gyda gemau, apiau, ffilmiau a rhwydweithiau cymdeithasol yn ganllaw da i weld a ydyn nhw'n addas i'ch plentyn. Er enghraifft, y terfyn oedran yw 13 ar gyfer sawl gwefan rhwydweithio cymdeithasol gan gynnwys Facebook ac Instagram.

Pam ei fod yn bwysig: Ffeithiau a Ystadegau

delwedd pdf

Defnyddio dyfeisiau

o blant 12-15s sy'n berchen ar ffôn symudol yw cael mynd â'r gwely gyda nhw

delwedd pdf

Pryder mwyaf rhieni

Mae rhieni'n poeni y bydd plant yn mynd ati ymddwyn yn beryglus ac yn beryglus megis cysylltu â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod

delwedd pdf

Rheoli amser sgrin

mae rhieni 12-15s yn ei chael hi'n anoddach gwneud hynny rheoli amser sgrin eu plentyn

Adnoddau dogfen

Gweler ein hadroddiad brodorion digidol rhianta i gael mwy o fewnwelediad i bryderon rhieni am fywydau digidol eu plant.

Adnoddau argymelledig dan sylw

Dysgwch am yr hyn y gallai cyn-arddegau fod yn ei wneud ar-lein

Pa faterion allai effeithio ar blant cyn eu harddegau?

Dyma rai o'n hoff adnoddau i'ch helpu chi i ddysgu mwy am e-ddiogelwch ar gyfer plant 11-13 a throsglwyddo'r neges iddyn nhw. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at rai apiau priodol wrth iddynt ddechrau mynd yn symudol.

Canllawiau ac adnoddau i rieni

image

Canllaw iWonder y BBC

Fel rhan o'n partneriaeth newydd gyda'r BBC, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i greu canllaw rhyngweithiol i roi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut y gallwch gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Mae'n cynnwys 7 maes allweddol fel “Cymryd rheolaeth gyda thechnoleg” a “Pa fath o riant ydw i?”.

image

Rhianta Digidol

Mae Rhianta Digidol Vodafone yn darparu rhestrau gwirio a chyngor ymarferol ar gadw plant yn ddiogel ar-lein.

image

Llinell gymorth diogelwch ar-lein O2 a NSPCC

O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.

image

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a Net ACC NSPCC yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Canllaw i dechnoleg: Defnyddio olrhain Lleoliad ar ddyfeisiau plant

Dyma beth sydd angen i chi ei ystyried cyn penderfynu rhannu lleoliad eich plentyn ar ei ddyfais a sut i ddefnyddio apiau sy'n cynnig olrhain lleoliad orau.

image

Offer Facebook, Instagram, WhatsApp i lywio diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram a WhatsApp

image

NetAware O2 & NSPCC

Mae O2 a Net ACC NSPCC yn ganllaw i rieni 50 o'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd gyda phlant. Gallwch ei lawrlwytho fel ap neu ymweld â'r wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

image

Gwybodaeth i Rieni

Mae Parent Info yn gydweithrediad rhwng CEOP a Parent Zone. Mae'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i rieni a gofalwyr am les a gwytnwch eu plant. Gall ysgolion gynnal y cynnwys ar eu gwefan eu hunain a'i ddefnyddio mewn unrhyw ffyrdd eraill (mewn llythyrau at rieni ac ati) y maen nhw eu heisiau.

image

Llinell gymorth rhieni Young Minds

Mae Llinell Gymorth Rhieni Young Minds ar gael i gynnig cyngor i rieni a gofalwyr sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc o dan 25. Ffoniwch 0808-802-5544 i gael cefnogaeth.

image

Academi Bediatregwyr America 

Defnyddiwch offeryn AAP i greu cynllun cyfryngau teulu i'ch helpu chi i feddwl am gyfryngau a chreu nodau a rheolau sy'n unol â gwerthoedd eich teulu.

image

Canllaw Mumsnet

Cyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cadw plant dan bump oed yn ddiogel ar-lein.

image

Canllaw i fonitro apiau

Gyda chymorth Pocket-lint's Andy Robertson, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

image

Canllaw Apiau Lles Materion Rhyngrwyd

Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho.

image

Canllaw Ap Da

Defnyddiwch y Canllaw Ap Da i gael adolygiadau annibynnol o apiau plant, cyngor magu plant a datblygu plant. Mae'n cael ei redeg gan Fundamentally Children, sefydliad sy'n ymroddedig i helpu plant i ddatblygu sgiliau trwy chwarae

Gweithgareddau diogelwch ar-lein yn ymwneud â'ch plentyn

image

BBC Own It

Yn berchen arno mae'n cynnwys popeth o breifatrwydd ar-lein ac osgoi drwgwedd, i ddelio â chyfyng-gyngor bob dydd y mae plant yn ei wynebu ar-lein, yn ogystal â chael hwyl. Bydd dolenni cyflym i elusennau a sefydliadau fel Childline, y gall eu llinellau ffôn a'u sgwrsio ar-lein ddarparu cefnogaeth frys pe bai ei angen ar blant, hefyd ar gael.

image

Thinkuknow

Gemau, gweithgareddau a gwybodaeth sy'n briodol i'w hoedran a all ddysgu plant hŷn sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

image

BBC Bitesize

Rhan o adnoddau 'Bitesize' y BBC ac yn addas ar gyfer plant 11-14. Fideo rhyngweithiol sy'n helpu plant i adnabod ac osgoi sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus ar-lein.

image

Google Interland

Mae hon yn gêm ar-lein llawn antur sy'n gwneud dysgu am ddiogelwch rhyngrwyd yn rhyngweithiol ac yn hwyl. Yn Interland, gall plant ddysgu am osgoi hacwyr, phishers a bwlis sy'n ymddwyn yn wael trwy ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn archwilwyr ar-lein hyderus.

image

Cod Cymorth Stop Siarad

Wedi'i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, mae'r cod yn cynnig camau syml i gymryd camau cadarnhaol i ddelio â seiberfwlio.

Apiau i helpu plant i gael y gorau o'r byd digidol

image

Apiau CBBC

O Horrible Histories i The Dumping Ground: On A Mission, mae apiau CBBC yn llawn dop o weithgareddau hwyliog a fydd yn ennyn diddordeb plant ifanc ac yn eu helpu i ddysgu trwy chwarae.

image

Ap Sky Kids

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a mwy diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o deledu poblogaidd i blant. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

image

Popjam

Nod yr ap hwn yw adeiladu cymuned ddigidol lle gall plant rannu celf, straeon, gemau, ffotograffau a chystadlaethau y maen nhw wedi'u creu gyda phlant eraill o'r un anian. Gall plant ddilyn ffrindiau, cyfrifon PopJam eraill, a'u hoff fand, artist neu awduron.

image

BBC iPlayer Kids

Mae ap BBC iPlayer Kids yn rhoi mynediad haws i blant i’w hoff raglenni, tra gall rhieni fod yn hyderus eu bod yn gwylio sioeau sy’n briodol i’w hoedran ac yn rhydd o hysbysebion. Mewngofnodwch i ap BBC iPlayer a chreu cyfrif plant i ddechrau ei ddefnyddio.