BWYDLEN

Gwneud i Instagram weithio i chi

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Defnyddiwch yr awgrymiadau hyn ac offer Instagram i addasu eich profiad a chadw pethau'n bositif.

Beth sydd ar y dudalen

Rheoli preifatrwydd ar Instagram

screenshot o osodiadau cyfrif preifat instagram ar iPhone

Dewiswch eich cynulleidfa

Mae bod yn gyhoeddus ar Instagram yn gyhoeddus yng ngwir ystyr y gair. Gall unrhyw un weld yr hyn rydych chi'n ei bostio - ac unwaith mae rhywbeth allan yna, mae'n amhosib ei gael yn ôl. Efallai yr hoffech chi wneud eich cyfrif yn breifat felly yr unig bobl sy'n gweld eich swyddi yw'r bobl rydych chi am weld eich swyddi.

Sut i wneud cyfrif yn breifat

 • O'ch cyfrif, tap
 • Tap "Gosodiadau"
 • Tap “Preifatrwydd” ac yna “Preifatrwydd cyfrifon”
 • Swipe i toggle y nodwedd ar

Adnoddau bwlb golau

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd ar Instagram? Gweler ein cam wrth gam sut i arwain am gefnogaeth.

Logo graddiant Instagram

Gweler y canllaw

Gwneud rhyngweithiadau yn fwy diogel

Rheoli sylwadau

Weithiau gall y sylwadau ar bost fynd allan o law a hyd yn oed fynd i lefydd nad oes a wnelont â'r hyn rydych chi'n ei godi. Os ydych chi'n anesmwyth gyda sgwrs yn digwydd yn eich sylwadau, gallwch geisio rhoi gwybod i bobl trwy ddweud rhywbeth fel “Hei, rwy'n credu bod hyn wedi rhedeg ei gwrs. Gadewch i ni symud ymlaen. ”Os nad yw hynny'n gweithio, gallwch hefyd ddileu sylwadau neu newid eich gosodiadau sylwadau.

Gallwch reoli pwy all wneud sylwadau ar eich swyddi. Yn adran “Sylwadau” gosodiadau’r ap, dewiswch:

 • caniatáu sylwadau gan bawb,
 • caniatáu sylwadau gan bobl rydych chi'n eu dilyn a dilynwyr y bobl hynny,
 • caniatáu sylwadau dim ond y bobl rydych chi'n eu dilyn, neu'ch dilynwyr.

Gallwch hefyd guddio sylwadau sarhaus ac ychwanegu hidlydd i guddio geiriau neu ymadroddion penodol o'ch postiadau a'ch straeon.

Sut i rwystro neu ganiatáu sylwadau ar bost

 • Ewch i'ch proffil a tap
 • Tap"Gosodiadau"
 • Tap “Preifatrwydd” > “Sylwadau”
 • Nesaf i Sylwadau Bloc o, tap “Pobl”
 • Rhowch enw'r person rydych chi am ei rwystro, yna tapiwch “Bloc ” wrth ymyl eu henw
 • I ddadflocio rhywun rhag gwneud sylwadau ar eich lluniau a'ch fideos, tapiwch “Dadflocio” wrth ymyl eu henw ac yna tapio “Dadflocio” eto i gadarnhau

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Sut i ddileu a throi sylwadau ymlaen neu i ffwrdd

 • I ddileu sylw, trowch i'r chwith a thapio “Dileu”
 • I ddiffodd sylwadau ar bost, tap  (iPhone) neu  (Android) ar y dde uchaf, yna dewiswch “Trowch y Sylw”
 • Gallwch hefyd ddiffodd gwneud sylwadau am swydd cyn i chi ei rhannu. Ar y sgrin lle rydych chi'n ychwanegu pennawd neu leoliad i'ch post, tapiwch "Lleoliadau uwch", yna tap “Diffodd Sylw”


Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

screenshot o osodiadau cyfrif cyfyngedig instagram ar iPhone

Amddiffyn eich hun rhag rhyngweithio diangen

Mae Cyfyngu yn ffordd newydd o amddiffyn eich cyfrif rhag rhyngweithio diangen. Os yw rhywun yn bod yn ymosodol neu'n negyddol yn eich adran sylwadau, gallwch eu rhoi ar restr “Gyfyngedig”.

Dim ond oni bai eich bod yn eu cymeradwyo y bydd sylwadau gan bobl rydych chi'n eu cyfyngu yn weladwy. Hefyd ni fydd pobl gyfyngedig yn gallu gweld pryd rydych chi ar-lein neu pan fyddwch chi wedi darllen eu negeseuon. Os nad ydych chi'n barod i ddad-ddadlennu neu rwystro rhywun, fe allech chi geisio dechrau gyda “Restrict.”

Efallai y byddwch chi'n teimlo'n fwy cyfforddus yn defnyddio “Restrict” neu “Mute” fel ymateb cychwynnol, ac yna'n blocio neu'n dad-ddadlennu os yw'r broblem yn parhau.

Sut i 'Gyfyngu' cyfrif

I Cyfyngu defnyddiwr:

 • Mynediad Cyfyngu trwy droi i'r chwith ar sylw
 • Trwy'r tab Preifatrwydd yn Gosodiadau , neu'n uniongyrchol ar broffil y cyfrif rydych chi'n bwriadu ei gyfyngu
 • Tap “Cyfyngu” i ychwanegu'r cyfrif at eich rhestr gyfyngedig

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Blociwch pan fo angen

Os yw ymddygiad rhywun yn cael effaith negyddol arnoch chi ac nad yw muting yn ddigon, blociwch nhw. Dyma'r ffordd orau i atal drama yn ei thraciau. Ni fyddant yn gallu gweld eich postiadau na dod o hyd i chi wrth chwilio, ac ni fyddant yn cael eu hysbysu ichi ei wneud.

Sut i rwystro cyfrif

I rwystro neu ddadflocio rhywun:

 • Tapiwch eu henw defnyddiwr i fynd i'w proffil
 • Tap (iPhone / iPad / cyfrifiadur) neu  (Android) yn y dde uchaf
 • Tap “Bloc ” neu “Dadflocio ”
 • Tap “Bloc ” neu “Dadflocio ” eto i gadarnhau

Am fwy o gefnogaeth ymwelwch Mae blocio pobl yn helpu tudalen Instagram 

Riportio bwlio

Os yw rhywun yn ymosodol ar-lein, ystyriwch a ydych chi am ymateb a sut. Gallwch chi fudo, dad-ddadlennu, neu eu blocio gan ddefnyddio'r offer ar y dudalen hon, neu osod eich cyfrif yn breifat. Gallwch chi hefyd swyddi adrodd a phroffiliau sy'n ymddwyn yn ymosodol neu'n aflonyddu. Os yw bwlio yn effeithio ar eich lles, ceisiwch estyn allan at ffrind neu aelod o'r teulu i siarad amdano

Sut i adrodd ar sylwadau a phroffiliau

 • Tap ar gornel dde uchaf post neu broffil
 • Swipe chwith ar sylw, neu dapio a dal neges
 • Yna tapio “Adrodd.”

Mae adrodd yn hollol ddienw. Gallwch hefyd ddefnyddio hwn Ffurflen Instagram i wneud adroddiad am swyddi neu bobl ar y platfform.

Pan fyddwch yn adrodd ar Instagram, bydd yn cael ei adolygu gan gymedrolwyr a byddant yn gweithredu os bydd yn torri canllawiau cymunedol.

Adeiladu cysylltiadau cryf

eicon wyneb gwenog

Gwneud cysylltiadau, nid cymariaethau

Rydych chi am gael eich ysbrydoli i wneud newidiadau ac archwilio pethau newydd, ond peidio â mynd i ofod lle rydych chi'n teimlo fel na allwch chi ennill oherwydd eich bod chi'n brin o rywbeth sydd gan rywun arall.

Nid yw'n anarferol i bobl bostio dim ond agweddau mwyaf cadarnhaol eu bywydau a thrin eu delweddau i edrych yn berffaith.

Ceisiwch gofio mai dim ond un rhan o'u bywyd rydych chi'n ei weld, un maen nhw wedi'i berffeithio a'i sgleinio.

Osgoi stondinau eithafol

Mae'n cŵl cysylltu â'r bobl yn eich fandom - faint o gyfeillgarwch gwych sy'n cael ei wneud. Mae'n debyg mai'r peth gorau, serch hynny, yw cadw'n glir o ochr wenwynig diwylliant ffan, lle mae pobl yn ymglymu ar eraill ac yn eu bwlio neu'n aflonyddu arnyn nhw. Pwy sydd eisiau bod yn rhan o hynny?

Dilynwch eich teimladau ac arhoswch yn bositif

Gwiriwch gyda chi'ch hun ar ôl i chi fod ar-lein am ychydig. Os ydych chi'n meddwl am yr holl bethau y mae angen i chi eu newid - eich gwallt, eich corff, y ffordd rydych chi'n gwisgo - efallai bod angen i chi addasu'r ffordd rydych chi'n profi Instagram. Chwiliwch am bobl a chyfrifon sy'n eich cysylltu â diddordebau newydd a phresennol, ac sy'n gwneud ichi deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun.

Sut i ddefnyddio'r lleoliad Ffrindiau Agos

Cofiwch - hyd yn oed os oes gennych gyfrif preifat - mae yna ffyrdd i bostio sydd hyd yn oed yn fwy dewisol. Gallwch ddefnyddio'r gosodiad “Ffrindiau Agos” ar straeon fel mai dim ond rhai pobl sy'n eu gweld. Ni fydd pobl sy'n methu â gweld y stori yn gwybod eu bod yn colli rhywbeth.
I greu eich rhestr ffrindiau agos gan ddefnyddio'r app Instagram:

 • Tap  yn y gwaelod ar y dde
 • Tap  ar y dde uchaf
 • Tap “Ffrindiau agos", yna tap “Awgrymiadau ” ar y brig
 • Tap “Ychwanegu ” wrth ymyl y bobl rydych chi am eu hychwanegu at eich rhestr ffrindiau agos. Gallwch hefyd dapio “Chwilio ” i chwilio am ffrind
 • Tap “Wedi'i wneud ” pan fyddwch wedi gorffen ychwanegu pobl at eich rhestr

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Sut i anfon negeseuon yn uniongyrchol

Weithiau rydych chi wir eisiau rhannu gydag ychydig o bobl. Mae hynny'n smart!
Pan fydd pethau'n wirioneddol bersonol, gallwch chi deimlo'n fregus iawn. Instagram Uniongyrchol yw'r ffordd fwyaf preifat i rannu ar Instagram, felly ystyriwch ei ddefnyddio yn y sefyllfaoedd hyn.

I anfon neges uniongyrchol (testun, delwedd, neu fideo):

 • Tap  yn y dde uchaf o bwydo a dewis gyda phwy i'w rannu (hyd at 15 o bobl). Gallwch hefyd anfon neges at rywun trwy glicio ar yr un eicon hwnnw o'u proffil

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth


Canolfan Gymorth Instagram

Oes gennych chi gwestiwn ar sut i unrhyw nodweddion Instagram? Ewch i'r ganolfan gymorth i gael mwy o gefnogaeth.

Am ddim i fod yn Fi Syniadau Da

Gweler yr awgrymiadau Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel hyn i'ch helpu chi i archwilio a mynegi eich hunaniaeth ar-lein yn ddiogel.