Sut i annog plant i ddysgu sgiliau gwahanol ar-lein

Mae’r arbenigwr diogelwch ar-lein Dr Elizabeth Milovidov a’r arbenigwr gemau fideo Andy Robertson yn rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer annog plant i feithrin sgiliau gan ddefnyddio eu dyfeisiau i helpu i gydbwyso amser sgrin.

Helpwch blant i adeiladu sgiliau gyda'u dyfeisiau


Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Pe byddent yn cael cynnig dewis rhwng hongian allan a gwneud dim byd neu ddatblygu sgiliau ychwanegol dros egwyl ysgol, mae'n debyg y byddai'r rhan fwyaf o blant yn dewis treulio amser. Byddwn yn annog rhieni/gofalwyr i gyflwyno datblygiad sgiliau ar-lein fel dewis arall hwyliog a difyr trwy gymysgu datblygiad sgiliau gyda diddordebau hysbys ac anhysbys.

Ond yn gyntaf, beth yw rhai enghreifftiau o sgiliau ar-lein? Mae sgiliau ar-lein yn amrywio o'r poblogaidd iawn (codio, ieithoedd, photoshop, ffotograffiaeth, dylunio gemau, dylunio app) i'r hynod angenrheidiol (cyfathrebu, ysgrifennu, meddwl yn feirniadol, datrys problemau, teipio) i ganu digidol iawn (dylunio gwefan, hacio moesegol , rhaglennu) a mwy. Dylai pa sgiliau ar-lein bynnag y byddwch chi'n eu ceisio fod yn gysylltiedig â rhywbeth y mae'ch plentyn eisoes yn ei garu neu y mae ganddo ddiddordeb mewn rhoi cynnig arno gan ddefnyddio'r 3 cham hawdd hyn:

1. Gwnewch eich ymchwil – creu rhestr o weithgareddau y mae eich plentyn yn eu caru (diddordebau hysbys) a rhestr o weithgareddau nad yw eich plentyn erioed wedi rhoi cynnig arnynt ond a allai fod â diddordeb ynddynt (diddordebau anhysbys). Yna trafodwch sgiliau ar-lein sy'n gysylltiedig â'r ddwy restr sy'n gyfeillgar i blant, yn gyrsiau a hyfforddiant sy'n briodol i'w hoedran. Gofynnwch i rieni/gofalwyr eraill, ffrindiau ac aelodau o’r teulu am syniadau ac argymhellion ar wersylloedd, cyrsiau neu hyfforddiant.

2. Cyd-ddylunio gyda'ch plentyn – nawr bod gennych chi ryw syniad o’r posibiliadau, eisteddwch i lawr gyda’ch plentyn a chyd-greu cynllun gweithgaredd. Cynhwyswch amser segur, amser all-lein, amser teulu, amser y tu allan, amser gweithgaredd, ac ati. Gwahoddwch eich plentyn i wneud rhywfaint o ymchwil ar-lein hefyd (gan gynyddu'r sgiliau ymchwil ar-lein hynny eisoes). Os yw'ch plentyn yn caru celf, crefft, gwyddoniaeth, cerddoriaeth neu ffilm, edrychwch am weithgareddau ar-lein yn y meysydd hynny. Hefyd edrychwch i amgueddfeydd a chanolfannau teulu am eu cynigion ar-lein.

3. Cytuno, profi ac adolygu – rhowch gynnig ar y gweithgaredd dros y penwythnos trwy wylio fideos intro, darllen adolygiadau a dim ond chwarae. Yna profwch eich cynllun gweithgaredd dros egwyl ysgol a byddwch yn barod i adolygu a diweddaru.

Gan ddefnyddio’r 3 cham uchod, gallwch chi wir greu cynllun sy’n annog eich plentyn i fynd ar-lein, dysgu rhywbeth newydd a rheoli rhywfaint o’r amser “gwag” hwnnw o egwyl ysgol.

Andy Robertson

Arbenigwr Technoleg Teulu Llawrydd
Gwefan Arbenigol

Mae llawer o sgiliau ar-lein allweddol yn rhan o gemau fideo modern. Fodd bynnag, gall rhieni boeni y gall annog hyn agor y drws i fwy o amser sgrin.

Y dull gorau yw ymgysylltu â'ch plentyn am y gemau y mae'n eu chwarae ar hyn o bryd. Gwyliwch nhw'n chwarae, a siaradwch â nhw am yr hyn maen nhw'n ei wneud neu sydd â diddordeb ynddo. Mae hyn, ynghyd ag ychydig o waith ymchwil, yn golygu y gallwch chi wedyn ddod o hyd i brofiadau sy'n dyblu ar y codio a chreu cynnwys y tu ôl i'w hoff gemau, y gallant peidio cael eu hunain.

Er enghraifft, os yw'ch plentyn yn caru Fortnite, gallwch annog yr agwedd adeiladu a chreu mapiau o'r gêm. Neu, gan ddefnyddio teclyn fel Cronfa Ddata Hapchwarae, gallwch ddod o hyd i gemau tebyg a allai ennyn eu diddordeb.

Mae'r rhain yn Tudalennau Rhestrau Gêm cynnig nifer o awgrymiadau gwych megis:

  • Garej Adeiladwr Gêm: “Mae [y gêm hon] yn galluogi unrhyw un i wneud gemau fideo. Yn wahanol i wneuthurwyr gemau eraill, mae hyn yn cynnig gwersi manwl i fynd â chi o'r pethau sylfaenol i dechnegau uwch. Mae’r cymeriadau ciwt Nodon sy’n pweru’r adeiladwaith llusgo a gollwng gweledol, yn galluogi chwaraewyr o unrhyw oedran i wneud a rhannu eu profiadau eu hunain ar y Switch.”
  • Cudd Trwy Amser: “Mae’n gêm ddelfrydol ar gyfer chwaraewyr ifanc gyda delweddau lliwgar wedi’u tynnu â llaw a heb derfyn amser caeth. O wyau deinosoriaid coll yn oes y cerrig, i goron brenin yn y canol oesoedd, allwch chi ddod o hyd iddyn nhw i gyd? Darganfod, creu a rhannu bydoedd gyda'ch trysorau cudd eich hun yn Hidden Through Time!”
  • Dreams: “Gall unrhyw un ddysgu sut i greu eu gemau fideo, cerddoriaeth, animeiddiadau a chelf eu hunain yn Dreams. Mae popeth yn cael ei reoli gyda bwydlenni hygyrch a rhyngweithiadau trwy'r rheolydd PlayStation 4 neu PlayStation 5. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd plymio i mewn a chreu rhywbeth syml. Yna, wrth i sgil a dychymyg dyfu dros amser, gall chwaraewyr fynd â'u creadigrwydd i unrhyw gyfeiriad y dymunant wneud profiadau hynod fanwl a chynnil: celf hynod, gemau proffesiynol eu golwg, cerddoriaeth wreiddiol, cerfluniau manwl. Yna gellir rhannu’r rhain ar-lein neu eu cadw ar gyfer y teulu.”

Mae cymryd rhan yn hapchwarae eich plentyn yn y modd hwn nid yn unig yn eu llywio tuag at rai profiadau gwych na fyddant efallai'n eu darganfod drostynt eu hunain ond hefyd yn eu paratoi ar gyfer diet cytbwys ac amrywiol o hapchwarae.

Mae dysgu'r sgil o wybod pryd i stopio yn bwerus iawn os daw'n rhan o'u profiad ar-lein. Ond hefyd, nid dim ond chwarae'r hyn y mae pawb arall yn ei chwarae yn gallu ehangu eu gorwelion ac efallai hyd yn oed arwain at yrfa.