BWYDLEN

Sut i reoli risgiau heriau ar-lein

Mae tueddiadau ar-lein firaol yn denu llawer o blant a phobl ifanc yn eu harddegau. Mae'r rhan fwyaf yn ddiniwed, ond gall rhai heriau fod yn beryglus.

Dewch o hyd i gyngor ac adnoddau gan rieni, arbenigwyr diogelwch ar-lein a sefydliadau i gadw plant yn ddiogel rhag heriau peryglus ar-lein.

Beth sydd yn y canllaw hwn?

Datblygwch eich dealltwriaeth o heriau ar-lein a risgiau posibl gyda'r adnoddau isod. Dewiswch ble hoffech chi ddechrau.

Awgrymiadau cyflym i fod yn ymwybodol o her ar-lein

Rhowch sylw i'r hyn y mae'ch plentyn yn siarad amdano

Boed yn rhoi cynnig ar arbrawf newydd a welsant ar-lein neu’n cymryd rhan mewn her y clywsant amdani yn yr ysgol, gwrandewch am arwyddion y gallai’r duedd arwain at niwed. Mae hyn yn cynnwys mewn sgyrsiau gyda'u ffrindiau neu gyda chi.

Gofynnwch i'ch plentyn am yr heriau mae'n eu gweld

Ceisiwch osgoi enwi heriau penodol gan y gall hyn ysbrydoli plant i ddysgu mwy amdanynt. Fodd bynnag, gallwch ofyn i'ch plentyn a yw wedi gweld neu glywed am rai. Gofynnwch iddynt a yw'r her yn ddiogel a beth y gallent ei wneud i'w gwneud yn fwy diogel.

Cael gwybod am dueddiadau a heriau

Cadwch ar ben straeon newyddion am heriau a thueddiadau. Os ydych chi'n gweld rhywbeth ar gyfryngau cymdeithasol neu'n clywed amdano yn y newyddion, cymerwch amser i archwilio'r mater yn fanylach. Peidiwch â phoeni neu fynd i banig nes bod gennych ragor o wybodaeth.

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Lawrlwythwch neu argraffwch y canllaw heriau ar-lein i helpu i atal niwed rhag tueddiadau a allai fod yn beryglus.

Beth fyddwch chi'n ei wneud i fynd i'r afael â heriau peryglus ar-lein?
Gofynnwch i'ch plentyn am y tueddiadau diweddaraf y mae'n sgwrsio amdanynt
24
Cael sgyrsiau am heriau mae eich plentyn wedi'u gweld ar-lein
26
Darllenwch fwy am heriau ar-lein
13
Rhywbeth arall
10

Mynnwch fwy o gyngor

Cofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr i dderbyn mwy o wybodaeth a chymorth i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein

Dyma'r eicon ar gyfer: Dod o hyd i gyngor gan rieni dysgu

Cyngor gan rieni

Dysgwch sut i amddiffyn eich plant rhag risgiau heriau ar-lein gan y mamau Lisa Kenevan a Hollie Dance y collodd eu meibion ​​​​eu bywydau ar ôl y credir eu bod wedi cymryd rhan mewn heriau peryglus ar-lein.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: Dod o hyd i gyngor gan rieni
Dyma'r eicon ar gyfer: Lawrlwythwch ganllaw i blant dysgu

Arweiniad i blant

Lawrlwythwch y canllaw hwn i'w rannu â phlant a phobl ifanc yn eu harddegau fel y gallant amddiffyn eu hunain rhag heriau peryglus ar-lein.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: Lawrlwythwch ganllaw i blant

Cael cefnogaeth

Os yw'ch plentyn yn cael ei niweidio neu'n dod ar draws heriau peryglus ar-lein, neu os ydych chi neu'ch teulu wedi cael eich effeithio gan unrhyw un o'r materion a godwyd, gallwch estyn allan i'r sefydliadau canlynol.

Adnoddau i athrawon ac ysgolion

Dewch o hyd i gynlluniau gwersi ac adnoddau rhad ac am ddim i'w rhannu gyda rhieni i helpu i gadw'ch myfyrwyr yn ddiogel ar-lein.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella