BWYDLEN

 Geirfa

Gall y derminoleg a ddefnyddir ar-lein ac all-lein fod yn ddryslyd ar brydiau, yn enwedig ymhlith pobl iau sy'n aml yn defnyddio geiriau bratiaith. Mae geiriau ac ymadroddion newydd yn cael eu creu trwy'r amser gyda thechnolegau newydd yn dod i'r amlwg yn gyson.

Mae ein geirfa yma i'ch helpu chi i ymgyfarwyddo â rhai o'r geiriau a'r ymadroddion hyn.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

A

cyfeiriad

 • Yn fyr ar y cyfan ar gyfer 'cyfeiriad gwe' - lle rydych chi'n dod o hyd i dudalen we neu wefan benodol ar y rhyngrwyd, a elwir hefyd yn URL. Gall hefyd fod yn fyr ar gyfer cyfeiriad e-bost.

Adware

 • Rhaglenni cyfrifiadurol sy'n arddangos hysbysebion ar y sgrin. Wedi'i osod yn aml heb i bobl sylweddoli.

algorithm

Beth yw algorithm?

Mae algorithmau yn gyfarwyddiadau y mae rhaglen gyfrifiadurol yn eu dilyn i gyflawni tasg benodol. Mae enghreifftiau yn cynnwys dangos hysbysebion personol ar-lein neu awgrymu cynnwys y gallech fod yn ei hoffi ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae algorithmau yn defnyddio cwcis i ddysgu am eich arferion pori a deall eich diddordebau. Os yw defnyddiwr yn rhyngweithio â chynnwys atgas neu gamarweiniol, gall algorithmau hefyd greu siambrau adlais sy'n arwain at fwy o gasineb ar-lein a lledaenu mwy o wybodaeth anghywir.

Cefnogaeth ar y safle

Adar Angry

 • Mae ap Angry Birds yn ap hapchwarae poblogaidd y telir amdano.

Meddalwedd antivirus

 • Rhaglen a ddefnyddir i ganfod, atal, a dileu firysau ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol neu a anfonir atoch mewn e-bost, neges sgwrsio neu ar dudalen we.

app

 • Yn fyr i'w gymhwyso - rhaglen neu ddarn o feddalwedd yw hon sydd wedi'i chynllunio i gyflawni pwrpas penodol ac fel rheol mae'n cael ei lawrlwytho gan ddefnyddiwr i ddyfais symudol.

AR (Realiti Estynedig)

Beth mae AR yn ei olygu?

Ystyr AR yw Realiti Estynedig. Mae'n fath o dechnoleg sy'n aml yn defnyddio camerâu ffôn clyfar ac apiau arbennig i newid rhywbeth am y byd go iawn. Er enghraifft, mae Pokémon Go yn gêm symudol lle mae defnyddwyr yn pwyntio eu camera ffôn clyfar at ofod awyr agored i weld a dal pokémon rhithwir.

Nid yw'n boblogaidd gyda hapchwarae yn unig. Gall apiau AR eraill, er enghraifft, droi delwedd byd go iawn yn fideo digidol y gall defnyddwyr ei wylio. Defnyddir eraill ar gyfer addysg.

Wrth ddefnyddio AR, mae'n bwysig parhau i fod yn ymwybodol o'ch amgylchoedd.

Gofynnwch

 • Gwefan rhwydweithio cymdeithasol, wedi'i lleoli yn Latfia, lle gall defnyddwyr ofyn cwestiynau i ddefnyddwyr eraill, gyda'r opsiwn o anhysbysrwydd. Amlygwyd enw da Ask.fm fel platfform ar gyfer seiberfwlio yn y cyfryngau, er bod newid perchnogaeth wedi addo dileu'r math hwn o weithgaredd. Darllen mwy.

Ymlyniad

 • Ffeil sy'n cael ei hanfon ynghyd â neges e-bost, post rhwydwaith cymdeithasol, IM, trwy Skype ac amryw raglenni eraill. Gall fod yn unrhyw fath o ffeil ac yn aml anfonir lluniau fel hyn.

B

BBM

 • Mae ap BlackBerry Messenger (BBM) yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu negeseuon a delweddau. Mae ganddo hefyd yr opsiwn i wneud galwadau am ddim yn unrhyw le ledled y byd. Mae ar gael i ddefnyddwyr Blackberry yn unig.

Cerddoriaeth Beats

 • Mae Beats Music yn cynnig gwasanaeth cerdd i ddefnyddwyr yn seiliedig ar eu harferion gwrando. Mae angen tanysgrifiad ar y gwasanaeth llawn.

Rhestr Ddu

 • Rhestr o wefannau, enwau defnyddwyr neu eiriau allweddol annymunol yr ydych wedi rhwystro mynediad iddynt fel bod chwilio'r rhyngrwyd yn fwy diogel.

bloatware

 • Meddalwedd sydd â nodweddion ychwanegol mawr, nas defnyddir yn aml, sy'n gofyn am ormod o gof neu ofod disg yn gymesur â'r swyddogaeth y mae'n ei darparu. Fe'i defnyddir hefyd i gyfeirio at y feddalwedd sydd wedi'i gosod ymlaen llaw y mae llawer o weithgynhyrchwyr offer yn ei gosod cyn eu cludo. Mae'r rhaglenni hyn yn aml yn llwytho wrth gychwyn, gan arafu perfformiad y cyfrifiadur.

Bloc

 • I atal cyfrifiadur rhag cyrraedd rhywbeth ar y rhyngrwyd, i atal rhaglen rhag rhedeg, neu i atal rhywun rhag cysylltu â chi ar wasanaeth sgwrsio. Ni ellir gweld gwefannau sydd wedi'u blocio ar y sgrin; bydd e-byst sydd wedi'u blocio yn cael eu hailgyfeirio'n awtomatig i'ch post sothach; ni ellir cychwyn rhaglenni sgwrsio sydd wedi'u blocio; ni all pobl sydd wedi'u blocio eich cyrraedd ar-lein trwy'r gwasanaeth sgwrsio penodol hwnnw.

Blog

 • Gwefan bersonol neu dudalen we lle mae unigolyn yn cofnodi barn a chysylltiadau â gwefannau eraill yn rheolaidd.

Bluetooth

 • Ffordd ddi-wifr o gyfnewid data dros bellteroedd byr o ddyfeisiau sefydlog a symudol, gan gynnwys ffonau symudol a pheiriannau talu cardiau.

Bookmarks

 • Cyfeiriadau gwe sy'n cael eu storio yn eich porwr, gan adael i chi fynd yn uniongyrchol i wefannau / tudalennau gwe penodol. Adwaenir hefyd fel 'ffefrynnau'.

bot

 • Rhaglen a all wneud pethau heb i ddefnyddiwr y cyfrifiadur orfod rhoi cyfarwyddiadau iddo. Mae llawer o bots yn ddrwgwedd gan eu bod yn cael eu gosod heb ganiatâd pobl a gellir eu rheoli dros y rhyngrwyd a'u defnyddio i anfon sbam neu ddwyn data. Adwaenir hefyd fel robotiaid gwe.

Band Eang

 • Cysylltiad cymharol gyflym - uwchlaw 512 kbps - â'r rhyngrwyd. Mae'r mwyafrif o gysylltiadau band eang 'bob amser' fel bod eich cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd trwy'r amser y caiff ei droi ymlaen.

Pori

 • Archwilio'r rhyngrwyd trwy fynd o un ddolen i'r llall.

Browser

 • Rhaglen sy'n caniatáu ichi ddefnyddio'r We Fyd-Eang i weld tudalennau rhyngrwyd. Internet Explorer yw'r porwr a ddefnyddir amlaf ond mae Firefox, Google Chrome, Opera a Safari hefyd yn enghreifftiau o borwyr.

Buddy

 • Rhywun rydych chi'n ei adnabod ac yn cyfathrebu'n gyfan gwbl ar gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol ar-lein.

Buff

 • Person sy'n fawr neu'n gyhyrog. Gall hefyd olygu rhywbeth sy'n ddeniadol.

Llosgi

 • Y weithred o gopïo gwybodaeth i gyfryngau y gellir eu recordio fel CD, DVD neu ddisg Blu-Ray.

Nodyn llosgi

 • Mae'r ap hwn yn dinistrio neu'n “llosgi” negeseuon yn fuan ar ôl i'r derbynnydd weld y cynnwys. Fe’i crëwyd yn wreiddiol i gadw cyfathrebiadau sensitif yn y gweithle yn ddiogel ac atal pobl anfwriadol rhag gweld y negeseuon. Mae defnyddwyr yn aml yn mwynhau'r nodwedd "Sbotolau" sy'n dangos rhan o'r testun yn unig wrth i chi hofran drosto; mae hyn er mwyn osgoi sgrinluniau.

Busnes

 • Rhywbeth sy'n wirioneddol dda.

C

Saga Crush Candy

 • Mae'r ap hwn yn gêm boblogaidd ar ffurf tetris lle gall y defnyddiwr brynu mwy o fywydau trwy brynu mewn-app unwaith y byddant wedi rhedeg allan.

toriad cap

Beth yw CapCut?

Mae CapCut yn feddalwedd golygu fideo rhad ac am ddim sy'n boblogaidd ymhlith crewyr cynnwys. Gall defnyddwyr lawrlwytho ap CapCut i'w ffôn clyfar i'w helpu i olygu fideos ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau rhannu fideos.

Efallai y byddwch chi'n gweld logo CapCut ar ddiwedd fideo'r crëwr ar YouTube Shorts, TikTok neu lwyfannau tebyg.

Mae'n eiddo i'r un cwmni sy'n berchen ar TikTok (ByteDance) ac a elwid gynt yn JianYing.

Cefnogaeth ar y safle

Prif Swyddog Gweithredol

 • Gall rhywun sydd orau yn yr hyn y mae'n ei wneud - ee rhywun sy'n wirioneddol dda am gelf ewinedd gael ei alw'n Brif Swyddog Gweithredol celf ewinedd.

Heriau

 • Gall heriau amrywio o ddiniwed i beryglus. Maent fel arfer yn cynnwys pobl yn recordio'u hunain yn gwneud rhywbeth anodd neu wirion, y maent yn ei rannu ar-lein ac yn annog eraill i ailadrodd. Wedi'i wneud yn boblogaidd ar TikTok.

Cheugy

 • Disgrifio rhywun sydd wedi dyddio, yn 'sylfaenol' neu'n anghyfforddus.

SgwrsGPT

 • Chatbot deallusrwydd artiffisial yw Chat GPT sydd wedi'i gynllunio i ddeall neu gynhyrchu iaith debyg i ddyn

sgwrs Ystafell

 • Lle ar y rhyngrwyd lle gallwch chi sgwrsio ag un neu fwy o bobl. 'Ystafell rithwir' lle gall defnyddwyr 'siarad' â'i gilydd trwy deipio. Gall sgyrsiau fod yn un-ar-un neu gallant gynnwys nifer o bobl. Mae rhai ystafelloedd sgwrsio yn cael eu cymedroli / goruchwylio.

Chatroulette

 • Rhwydwaith o ddefnyddwyr yw Chatroulette lle gall dieithriaid ryngweithio â dieithriaid eraill dros sgwrsio testun, gwe-gamera a meicroffon, gan ddewis 'cymryd rhan' neu 'arsylwi'. Nid yw hyn yn addas i blant gan fod llawer o ddefnyddwyr yn postio delweddau rhywiol a gallai fod risg o baratoi perthynas amhriodol.

Sgwrsio

 • Cymryd rhan mewn sgwrs ar-lein, naill ai mewn ystafell sgwrsio neu drwy negeseuon gwib.

Cliciwch

 • I ddewis rhywbeth ar eich sgrin trwy symud eich cyrchwr drosto a phwyso botwm eich llygoden. Mae ffonau clyfar a chonsolau yn gallu clicio dolenni mewn porwr heb lygoden.

clickbait

 • Mae'n golygu'r hyn rydych chi'n meddwl y mae'n ei olygu: abwyd am gliciau. Mae'n ddolen sy'n eich annog i glicio arno. Gan amlaf yn cyfeirio at fideos YouTube gyda theitlau 'clickbait' i dynnu sylw defnyddwyr i gael mwy o safbwyntiau ar fideo.

Cydiwr

 • Trowch lanw gêm yn yr eiliadau olaf am fuddugoliaeth/'ar yr eiliad iawn'/ byddai ennill 1v5 yn gydiwr/foment hollbwysig rhwng ennill a cholli/“Roedd hi'n gydiwr”/”Come in clutch”.

Côd

 • Mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol dyma'r testun, wedi'i ysgrifennu a'i ddefnyddio gan raglenwyr a datblygwyr, sy'n pennu'r camau i'w cyflawni gan gyfrifiadur. Adwaenir hefyd fel cod ffynhonnell.

Fforymau cymunedol

 • Gwefannau sy'n caniatáu i aelodau gysylltu â'i gilydd, cymryd rhan mewn sgyrsiau neu greu tudalennau gwe personol.

Rhwydwaith cyfrifiadurol

 • Nifer o gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu gyda'i gilydd fel y gallant gyfnewid data. Mae Rhwydweithiau Ardal Leol (LANs) yn cysylltu cyfrifiaduron yn yr un adeilad, mae Rhwydweithiau Ardal Eang (WANs) fel y rhyngrwyd yn cysylltu cyfrifiaduron a allai fod yn bell oddi wrth ei gilydd.

Cysuro

 • System electronig sy'n cysylltu â sgrin ac a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer chwarae gemau fideo. Gall hefyd ddod mewn fformat llaw llai sy'n cynnwys sgrin.

Hidlydd cynnwys

 • Ffordd o gyfyngu mynediad i ddeunydd ar y rhyngrwyd trwy ei archwilio cyn ei ddangos i'r defnyddiwr a phenderfynu a yw'n dderbyniol ai peidio. Fe'i defnyddir yn aml i gyfyngu mynediad i rai tudalennau gwe pan fydd plant yn defnyddio cyfrifiaduron.

Cwci

 • Ffeil fach yw cwci sy'n cael ei hanfon i borwr gwe gan weinydd a'i storio ar gyfrifiadur y defnyddiwr. Yna gall y gweinydd ei ddarllen bob tro y bydd y defnyddiwr yn ailedrych ar yr un wefan ac yn cael ei ddefnyddio i gadw golwg ar ddewisiadau personol, dewisiadau siopa a gwybodaeth arall.

Creative Commons

 • Mae trwyddedau Creative Commons (CC) yn adeiladu ar gyfraith hawlfraint, gan nodi caniatâd y perchennog y gellir defnyddio gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd, na chaniateir yn awtomatig o dan gyfraith hawlfraint. Gall peiriannau chwilio Creative Commons helpu pobl i ddarganfod deunyddiau y gallant eu rhannu'n rhydd ac yn gyfreithlon neu adeiladu arnynt. Darllen mwy

Ymgripiol

 • Dilyn proffil rhwydwaith cymdeithasol rhywun yn agos: i raddau gormodol. Gellir ei alw'n 'stelcio Facebook'. Nid yw mor sinistr ag y gallai swnio, yn aml mae ymgripiad yn cael ei wneud i ddal i fyny gyda ffrindiau, i hel atgofion am bostiadau yn y gorffennol neu gynnwys hŷn, neu i ddarganfod mwy am ffrind y mae gan berson ddiddordeb rhamantus ynddo. Nid yw hyn bob amser yn unig: gellir ei wneud trwy ffrindiau sy'n gwylio ac yn hel clecs am bostiadau neu gynnwys ffrind arall yn y gorffennol.

Cyff neu Cuffing

 • Cuff yw'r term bratiaith am gael eich clymu i mewn i berthynas a dweud wrth y byd i gyd mai ef neu hi yw eich un chi.

Cyrchwr

 • Y saeth sy'n ymddangos ar sgrin eich cyfrifiadur ac yn symud pan fyddwch chi'n symud eich llygoden neu'n cyffwrdd â'ch trackpad.

Cromlin

 • I wrthod datblygiadau rhamantus rhywun.

Ymosodedd seiber

Ymosodedd ar-lein nad yw bob amser yn cael ei ystyried yn fwlio. Gall gynnwys sarhad neu fygythiadau oherwydd ymddangosiad, hil, crefydd, rhywioldeb, rhyw neu anabledd. Neu fygythiadau i niweidio person neu eu teulu.

Seiberfwlio

 • Ymddygiad bwlio sy'n digwydd trwy ddefnyddio dulliau electronig, megis trwy e-bost, ffonau symudol neu bostiadau ar rwydwaith cymdeithasol. Darllen mwy.

Seiber-fflachio

Beth yw seiber-fflachio?

Seiber-fflachio yw pan fydd rhywun yn anfon llun amhriodol, yn aml yn rhywiol eglur, at rywun arall. Gallai hyn fod trwy negeseuon testun safonol, gwefannau dyddio neu gyfryngau cymdeithasol ond gall hefyd ddigwydd trwy AirDrop ar ddyfeisiau Apple neu ddulliau eraill sy'n defnyddio Bluetooth. Anfonir y delweddau hyn heb ganiatâd y derbynnydd.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd y derbynnydd yn gweld rhagolwg o'r ddelwedd yn cael ei hanfon ato trwy Bluetooth. Mae hyn yn golygu, hyd yn oed os ydynt yn gwrthod y ddelwedd, byddant eisoes wedi gweld rhan ohoni. Fel y cyfryw, gallai hyn fod yn arbennig o niweidiol i bobl ifanc.

Pan fydd un plentyn neu berson ifanc yn seiber-fflachio plentyn neu berson ifanc arall, mae hyn yn fath o gam-drin plentyn-ar-plentyn (neu gymar-ar-gymar).

Cefnogaeth ar y safle

cybersecurity

 • Cyflwr neu gymhwysiad technolegau, prosesau a rheolaethau i amddiffyn rhwydweithiau, rhaglenni, data a defnyddwyr rhag ymosodiadau seiber a pheryglon defnyddio’r rhyngrwyd.

Seiberfasio

 • Stelcio rhywun ar-lein. Gall gynnwys aflonyddu ond efallai na fydd y dioddefwr yn ymwybodol ei fod yn cael ei stelcio ar-lein.

Cyberspace

 • Term ar gyfer y rhyngrwyd, sy'n aml yn cael ei ystyried fel y byd ar-lein, neu rithwir.

D

Dyddiad

 • Gwybodaeth yw data, wedi'i storio ar gyfrifiaduron a dyfeisiau storio eraill.

Gwe dywyll

 • Mae'r we dywyll yn rhan o'r We Fyd-Eang sydd ond ar gael trwy feddalwedd arbennig. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu'n ddienw ar rwydweithiau heb roi gwybodaeth adnabod fel lleoliadau personol. Dysgu mwy yma.

Dattch

 • Nod Dattch yw ei gwneud hi'n haws i lesbiaid osgoi teimlo'n ynysig a chwrdd â'i gilydd i ffwrdd o fariau a chlybiau. Mae Daatch yn honni bod ganddo brofiad gweledol y defnyddwyr yn seiliedig ar 'fwrdd hwyliau' Pinterest i ddangos eu personoliaeth trwy'r pethau maen nhw'n eu hoffi - fel cerddoriaeth a bwyd. Mae'r ap hefyd yn gofyn i ddefnyddwyr wirio diogelwch trwy ei gysylltu â'u tudalen Facebook.

Marw

 • Yn golygu rhywbeth sy'n sbwriel neu'n ddrwg.

Dienw

Beth yw marwenw?

Mae marw-enwi yn fath o fwlio sy'n targedu'r rhai sy'n draws yn benodol (maent yn nodi eu bod yn rhyw wahanol i'r un a neilltuwyd iddynt adeg eu geni).

Pan fydd rhywun yn draws, maent yn aml yn dewis enw newydd sy'n gweddu'n well i'w hunaniaeth. Er enghraifft, efallai y bydd rhywun y neilltuwyd merch iddo adeg ei eni ac a gafodd enw benywaidd yn draddodiadol sydd wedyn yn trawsnewid i wrywaidd yn dewis cael ei alw wrth enw gwrywaidd traddodiadol.

Er ei fod yn fwyaf cyffredin ymhlith unigolion traws, gall eraill sy'n dewis enw gwahanol iddyn nhw eu hunain hefyd brofi marw-enwi.

Os dewisir enw newydd a bod rhywun yn parhau i alw'r person hwnnw wrth ei hen enw, gelwir hyn yn farwenw. Pan wneir enwi marw yn anfwriadol (hy nid trwy ddamwain), ymddygiad bwlio yw hwn a dylid adrodd amdano.

Cefnogaeth ar y safle

Ap deco

 • Gellir defnyddio apiau deco i storio gwybodaeth breifat, fel lluniau, fideos, recordiadau llais, neu negeseuon testun. Maent yn edrych fel apiau bob dydd fel cyfrifiannell felly maent yn cynnig ffordd ddiogel i guddio gwybodaeth benodol.

Deepfakes

 • Mae Deepfakes yn ddeallusrwydd artiffisial a all roi tebygrwydd rhywun (gan gynnwys ymddangosiad a llais) dros rywun arall. Gall wneud i bobl ymddangos eu bod yn dweud rhywbeth na ddywedon nhw erioed fel y gall Photoshop newid delwedd.

Dysgwch fwy am ffugiau dwfn a sut i gadw plant yn ddiogel.

Llythrennedd Digidol

Beth yw llythrennedd digidol?

Mae llythrennedd digidol yn aml yn cysylltu â gwybodaeth anghywir, gwybodaeth anghywir a newyddion ffug. Mae'n edrych ar allu rhywun nid yn unig i ddod o hyd i wybodaeth ar-lein a thrwy ddyfeisiau ond hefyd i werthuso'r wybodaeth honno. Mae'n gofyn am sgiliau meddwl beirniadol sy'n bwysig yn natblygiad plentyn. Weithiau fe'i gelwir yn llythrennedd yn y cyfryngau, mae llythrennedd digidol hefyd yn edrych ar allu rhywun i greu a chyfathrebu gwybodaeth mewn ffyrdd effeithiol.

Cefnogaeth ar y safle

Ap Down

 • Yn flaenorol o'r enw 'Bang with Friends', mae Down yn ap sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddarganfod pa rai o'u ffrindiau Facebook sy'n lleol ac ar gael i gwrdd.

Dadlwythwch wefannau

 • Gwefan lle mae'n bosibl cael ffeiliau fel cerddoriaeth, fideos a delweddau, a anfonir yn uniongyrchol i gyfrifiadur neu ddyfais symudol y defnyddiwr.

lawrlwytho

 • Trosglwyddo ffeil o un system gyfrifiadurol i system gyfrifiadurol arall (llai yn aml). O safbwynt defnyddiwr y rhyngrwyd, lawrlwytho ffeil yw gofyn amdani o un cyfrifiadur, neu o un dudalen we i gyfrifiadur arall, a'i derbyn.

Doxxing

 • Doxxing yw pan fydd rhywun ar y rhyngrwyd (y doxxer) yn postio gwybodaeth bersonol am rywun arall (y dioddefwr) i'r byd ei gweld. Mae'r wybodaeth hon yn sensitif, sy'n golygu y gellir ei defnyddio i ddarganfod pwy yw rhywun mewn gwirionedd, ble maen nhw'n byw a sut i gysylltu â nhw. Dysgu mwy yma.

Dub

 • Mae Dub yn air am “ennill” a ddefnyddir yn aml mewn gemau fideo. Mae'n fyr am “W”.

Ap Dubsmash

 • Mae App Dubsmash wedi'i olygu ar gyfer defnyddwyr sy'n 18 neu'n hŷn neu 13 ac uwch gyda chaniatâd rhieni. Fel Musical.ly, mae pobl yn defnyddio'r ap hwn i greu fideos syml sy'n dangos iddynt wefusau yn cydweddu synau sain ffilm fer a chân. Mae hwn yn ap hynod ddifyr i bobl ifanc ac mae enwogion wedi bod yn ei ddefnyddio hefyd. Darganfyddwch fwy yn Dubsmash.

DuckDuckGo

Beth yw DuckDuckGo?

Mae DuckDuckGo yn beiriant chwilio rhyngrwyd sy'n hyrwyddo mwy o breifatrwydd na pheiriannau chwilio poblogaidd sy'n cystadlu. Fe'i cynlluniwyd i osgoi swigod hidlo ac i gyfyngu ar ganlyniadau o ffermydd cynnwys.

Cefnogaeth ar y safle

E

Siambr adlais

Beth yw siambr atsain?

Mae siambr adlais yn rhywbeth sy'n digwydd lle mae defnyddwyr ar-lein yn gweld cynnwys sy'n cadarnhau eu credoau cyfredol yn unig. Ar-lein, gallant ddigwydd oherwydd algorithmau sy'n awgrymu cynnwys cysylltiedig.

Er enghraifft, os yw rhywun yn hoffi, yn gwneud sylwadau neu'n rhannu cynnwys gan ddylanwadwr sy'n lledaenu misogyny, gall yr algorithm awgrymu cynnwys gan ddylanwadwyr tebyg eraill. Yn y pen draw, bydd yr holl gynnwys y bydd defnyddiwr yn ei weld yn ymwneud â misogyny. Gall hyn arwain at ddefnyddwyr yn cael golwg anghytbwys a chamwybodus o'r byd.

Gweler hefyd: swigod hidlo

Cefnogaeth ar y safle

E-fasnach

 • Prynu neu werthu dros y rhyngrwyd, fel arfer o wefan.

Llofnod electronig

 • Symbolau neu ddata arall ar ffurf ddigidol ynghlwm wrth ddogfen a drosglwyddir yn electronig i ddangos bwriad yr anfonwr i lofnodi'r ddogfen. Adwaenir hefyd fel E-lofnod.

E-bost

 • Ffordd i gyfnewid negeseuon dros y rhyngrwyd. Ysgrifennir negeseuon gan un person ac yna fe'u hanfonir at un neu fwy o bobl yn eu cyfeiriad e-bost.

Cyfeiriad e-bost

 • Mae cyfeiriad e-bost yn dweud wrth eich rhaglen e-bost ble i anfon negeseuon. Rhan gyntaf y cyfeiriad yw enw blwch post yr unigolyn, lle mae negeseuon yn cael eu storio. Yr ail ran, ar ôl yr arwydd '@', yw enw'r darparwr blwch post.

Emoji

 • Dyma gymeriad o wên a ddefnyddiwyd gyntaf yn Japan, ond sydd wedi dod yn boblogaidd ledled y byd yn gyflym.

F

Fabotage

 • Gair bratiaith, ar gyfer 'Facebook Sabotage', a ddefnyddir i ddisgrifio herwgipio, ac ymyrryd â, chyfrif Facebook rhywun tra nad oes neb yn gofalu amdano.

Facebook

 • Gwefan rhwydweithio cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu eu proffiliau eu hunain, rhannu diweddariadau statws, lluniau, fideos a sgwrsio â defnyddwyr eraill. Darllen mwy.

Facebook Messenger

 • Mae ap Facebook Messenger yn wasanaeth negeseuon sy'n gweithio trwy'r swyddogaeth mewnflwch ar Facebook.

Cytundeb teulu

 • Cytundeb ar sut y defnyddir mynediad i'r rhyngrwyd a dyfeisiau wedi'u galluogi i'r rhyngrwyd. Dylid llunio a chytuno ar ôl trafodaeth rhwng aelodau'r teulu. Weithiau cyfeirir at hyn fel 'Contract Diogelwch Ar-lein'.

Ffefrynnau

 • Cyfeiriadau gwe sy'n cael eu storio yn eich porwr, gan adael i chi fynd yn uniongyrchol i wefannau / tudalennau gwe penodol. Adwaenir hefyd fel 'nodau tudalen'.

Ffeil

 • Rhywfaint o ddata wedi'i storio ar gyfrifiadur. Gall ffeil gynnwys unrhyw fath o gynnwys digidol - dogfen, llun, rhywfaint o gerddoriaeth neu ffilm.

Rhannu ffeiliau

 • Copïo ffeiliau dros y rhyngrwyd trwy ddefnyddio meddalwedd sy'n eich galluogi i ddefnyddio cyfrifiaduron tanysgrifwyr eraill fel llyfrgell arbenigol. Fel arfer mae'r ffeiliau'n cynnwys cerddoriaeth, ffilmiau neu raglenni, ond gellir rhannu unrhyw fath o ffeil. Gellir ei alw'n lawrlwytho hefyd.

Hidlo

 • Ffordd o atal rhai mathau o ddeunydd, geiriau allweddol neu unrhyw beth rydych chi'n penderfynu ei rwystro rhag cyrraedd eich cyfrifiadur.

Swigen hidlo

Beth yw swigen hidlo?

Mae swigen hidlo yn sefyllfa a achosir gan algorithmau, sy'n cyfyngu ar y cynnwys y gallai defnyddiwr ei weld ar gyfryngau cymdeithasol neu fannau ar-lein eraill. Nid oes gan algorithmau'r gallu i asesu'r wybodaeth y mae'n ei hawgrymu; dim ond arferion a diddordebau defnyddwyr y mae'n eu dysgu.

Gallai algorithmau cyfryngau cymdeithasol greu swigen hidlo trwy 'guddio' cynnwys nad yw defnyddwyr yn rhyngweithio ag ef. Mae hyn yn golygu bod safbwyntiau gwrthgyferbyniol a gwahanol safbwyntiau ar bynciau yn cael eu cuddio o borthiant defnyddwyr.

Gweler hefyd: siambr adleisio

Cefnogaeth ar y safle

Firewall

 • Rhaglen feddalwedd neu ddarn o galedwedd yw wal dân sy'n helpu i sgrinio hacwyr, firysau a mwydod sy'n ceisio cyrraedd eich cyfrifiadur dros y Rhyngrwyd.

Flaming

 • Anfon neges sarhaus neu ymosodol at berson penodol dros y rhyngrwyd.

Fforymau

 • Grŵp trafod ar-lein, yn debyg iawn i ystafell sgwrsio.

Fortnite

 • Gêm aml-chwaraewr ar-lein yw Fortnite gyda phedwar dull: Battle Royale, Party Royale, Creative ac Achub y Byd. Gall chwaraewyr ymladd eraill, creu eu gemau eu hunain ac ymladd angenfilod. Darllen mwy yma.

Pedeirongl

 • Gwefan rhwydweithio cymdeithasol wedi'i seilio ar leoliad ar gyfer dyfeisiau symudol, sy'n galluogi defnyddwyr i ddarganfod ble mae eu ffrindiau. Gellir postio lleoliadau yn gyhoeddus a allai fod yn beryglus i blant gan ei fod yn caniatáu i ddefnyddwyr eraill weld ble maen nhw.

Frag

 • Defnyddir mewn hapchwarae i ddisgrifio difrodi neu ddinistrio rhywbeth.

G

Consol gemau

 • System electronig sy'n cysylltu â sgrin ac a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer chwarae gemau fideo. Gall hefyd ddod mewn fformat llaw llai sy'n cynnwys sgrin. Gellir defnyddio rhai hefyd ar gyfer cyrchu'r rhyngrwyd. Darllen mwy.

Hapchwarae

gank

 • Defnyddio tactegau islaw i drechu neu ladd (gwrthwynebydd llai profiadol).

AI cynhyrchiol

 • Cangen o ddeallusrwydd artiffisial sy'n canolbwyntio ar greu cynnwys newydd a gwreiddiol, megis delweddau, testun, neu sain, trwy ddysgu patrymau o ddata sy'n bodoli eisoes.

Google Bardd

 • Mae Google Bard yn flwch sgwrsio deallusrwydd artiffisial arbrofol a ddatblygwyd gan Google sy'n defnyddio'r rhyngrwyd i ddarparu atebion i gwestiynau yn hytrach na darparu canlyniadau chwilio (gan gynnwys dolenni neu dudalennau).

Google Galaxy Chat a Chwarae

 • Er mai rhwydweithio cymdeithasol yw ei brif swyddogaeth, mae ap Google Galaxy Chat and Play yn cynnig byd rhithwir a allai fod yn apelio at blant oherwydd ei lefel o addasu tebyg i gartwn. Nid yn unig y gall defnyddwyr greu eu avatar eu hunain sy'n cynnwys yr opsiwn i newid eu aura, gwisgoedd a hyd yn oed teleport, maent hefyd yn gallu addasu eu hystafell sgwrsio eu hunain, microblog, rhannu lluniau a chwarae gemau ar-lein.

Google Llais Chwilio

 • Negeseuon testun am ddim, galwadau rhyngwladol a'r gallu i chwilio ar-lein trwy ofyn cwestiwn i'ch ffôn - mae hyn yn debyg i nodwedd Siri iPhone.

Google+

 • Gwefan rhwydweithio cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfnewid ffeiliau a gwybodaeth.

Galaru

 • Galar yw pan fydd chwaraewr mewn gêm ar-lein yn cythruddo ac aflonyddu chwaraewyr eraill yn y gêm yn fwriadol.

Ap Grindr

 • Wedi'i anelu at ddynion deurywiol a hoyw, mae'r ap dyddio hwn yn defnyddio lleoliad a lluniau i annog cyfarfodydd 'o'r un anian' rhwng dieithriaid sy'n dymuno dyddio pobl newydd. Ymhlith y nodweddion mae gallu chwilio yn ôl 'Tribe' i ddod o hyd i'r math o ddyn rydych chi am ei gwrdd. Gan ei fod yn seiliedig ar leoliad, mae Grindr yn cyflwyno defnyddwyr i 'baru' o fewn y radiws agosaf.

Grooming

 • Pan fydd dieithryn yn ceisio cychwyn perthynas â phlentyn at ddibenion anghyfreithlon; gall hyn ddigwydd ar-lein neu oddi ar-lein. Darllen mwy.

Ghost neu Ghosting

 • Mae 'ysbryd' yn golygu osgoi rhywun nes iddo gael y llun a stopio cysylltu â chi. 'Ghosting' yw pan fydd rhywun yn torri i ffwrdd yr holl gyfathrebu gyda'i ffrindiau neu'r person maen nhw'n ei ddyddio, heb rybudd na rhybudd ymlaen llaw. Ar y cyfan fe welwch nhw yn osgoi galwadau ffôn ffrind, cyfryngau cymdeithasol, a'u hosgoi yn gyhoeddus.

H

Hacker

 • Mae hacwyr yn bobl sy'n cael mynediad heb awdurdod i ddata, o bell, gan ddefnyddio cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

caledwedd

 • Peiriannau, gwifrau, a chydrannau ffisegol eraill system gyfrifiadurol.

Hashtag

 • Gair neu ymadrodd di-wyneb yw hashnod gyda'r symbol hash #. Fe'i defnyddir ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Twitter i dagio a grwpio negeseuon gan wahanol bobl am bwnc cyffredin.

Cyrch casineb

Beth yw cyrch casineb?

Mae cyrchoedd casineb yn ymosodiadau ar-lein yn ystod ffrydiau fideo. Mae defnyddwyr dienw yn ymuno â ffrwd ac yna'n llenwi'r sgwrs â lleferydd casineb ac aflonyddu tuag at y streamer. Mae’n fath o seiberfwlio a chasineb ar-lein.

Cefnogaeth ar y safle

Cefnogaeth ychwanegol

HF

 • Fel arfer defnyddir talfyriad ar gyfer 'have fun' cyn gêm.

Hanes

 • Bydd botwm wedi'i farcio 'hanes' ar far offer eich porwr rhyngrwyd. Os cliciwch arno gallwch adolygu pa wefannau a welwyd.

Trawiadau Gwahanol

 • Pan fydd profiad yn sefyll allan ac yn effeithio arnoch chi mewn ffordd ystyrlon.

Hafan

 • Y dudalen sy'n ymddangos pan fyddwch chi'n teipio cyfeiriad gwe llawn sefydliad heb unrhyw enw ffeil, er enghraifft, www.internetmatters.org. Fe'i defnyddir hefyd i olygu tudalen we bersonol rhywun.

Huggy Wuggy

Beth yw Huggy Wuggy?

Mae Huggy Wuggy yn ddihiryn o'r gêm Poppy Playtime. Er bod y termau'n swnio'n ddiniwed, mae'r gêm mewn gwirionedd yn rhan o'r genre arswyd. Mae'r datblygwyr yn ei argymell ar gyfer plant 8 oed a throsodd tra bod Common Sense Media yn dweud nad ydynt yn ei argymell ar gyfer plant o dan 13. Fodd bynnag, mae llawer o ddoliau Huggy Wuggy ar gael i'w gwerthu mewn siopau ac arcedau, gan ei gwneud yn degan poblogaidd i blant iau.

Mae rhai fideos ar YouTube yn cynnwys Huggy Wuggy, felly dylai rhieni fod yn wyliadwrus a sicrhau bod eu plentyn yn defnyddio YouTube Kids neu fod rheolaethau rhieni eraill wedi'u gosod.

Cefnogaeth ar y safle

hypebeast

 • Rhywun sy'n dilyn tueddiadau ac sy'n cael dillad / ategolion newydd yn gyson i ffitio ynddynt.

I

Icon

 • Llun bach a ddefnyddir i gynrychioli gweithred neu ffeil ar sgrin cyfrifiadur.

IM (Negesydd Instant)

 • Technoleg debyg i dechnoleg ystafelloedd sgwrsio, sy'n hysbysu defnyddiwr pan fydd ffrind ar-lein, gan ganiatáu iddynt sgwrsio trwy gyfnewid negeseuon testun. Mae fel tecstio, ond ar-lein. Y gwahaniaeth rhwng IM ac ystafelloedd sgwrsio yw bod IM yn gofyn ichi sefydlu rhestr o gysylltiadau cyn y gallwch sgwrsio.

Prynu mewn-app

 • Mae prynu mewn-app yn caniatáu i'r defnyddiwr brynu 'pethau ychwanegol' rhithwir sy'n gysylltiedig ag ap pan fyddant yn defnyddio'r ap. Mae pryniannau mewn-app yn gyffredin â gemau sy'n cael eu hysbysebu fel rhai 'am ddim i'w lawrlwytho', ond yn aml mae'n ofynnol prynu 'arian cyfred' hapchwarae rhithwir i symud ymlaen yn y gêm.

Cynnwys amhriodol

 • Wrth i blant ddod yn fwy egnïol ar-lein yn iau, mae'r posibilrwydd a'r tebygolrwydd y byddan nhw'n gweld rhywbeth amhriodol i gyd yn dibynnu ar yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein. P'un a yw'n hysbyseb naid benodol ar gêm am ddim, fideos sy'n arddangos cymeriadau cartŵn plant mewn sefyllfaoedd oedolion, neu'n fforwm sy'n hyrwyddo hunan-niweidio, gall chwiliad diniwed ddatgelu plant i gynnwys a all wneud iddynt deimlo'n ofidus ac yn ddryslyd. Darllen mwy.

incel

Beth yw incel?

Mae Incels yn rhan o gymunedau yn erbyn menywod. Mae'n dod o'r geiriau 'involuntarily celibate' ac yn cyfeirio at frwydr dynion i ddod o hyd i gariad neu wraig. “Mae Incels yn credu bod ganddyn nhw hawl i berthynas â menyw. . . . Mae gweithredoedd lluosog o drais eithafol a hyd yn oed llofruddiaeth wedi’u priodoli i’r grŵp hwn.”

Gweler hefyd misogyny.

Cefnogaeth ar y safle

Pori incognito

 • Mae pori Incognito yn fodd yn Google Chrome sy'n eich galluogi i bori heb greu hanes pori a lawrlwytho. Mae hefyd yn atal cwcis rhag cael eu storio. Argymhellir bod plant yn defnyddio hwn ar gyfrifiaduron cyhoeddus neu ar unrhyw gyfrifiadur y maent yn ei ddefnyddio oddi cartref.

Instagram

 • Rhwydwaith cymdeithasol rhannu lluniau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr newid lluniau, eu huwchlwytho i Instagram a'u rhannu i wefannau rhwydweithio cymdeithasol eraill. Gellir anfon lluniau yn uniongyrchol at ddefnyddwyr penodol. Mae nodwedd fideo ar gael hefyd. Darllen mwy.

rhyngrwyd

 • Rhwydwaith cyfrifiadurol byd-eang sy'n darparu amrywiaeth o gyfleusterau gwybodaeth a chyfathrebu.

Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP)

 • Cwmni sy'n cysylltu cyfrifiaduron â'r rhyngrwyd am ffi. Talfyrru i'r ISP.

Dyfais wedi'i galluogi ar y Rhyngrwyd

 • Unrhyw ddyfais sy'n caniatáu ichi gysylltu â'r rhyngrwyd. Enghreifftiau yw cyfrifiaduron, gliniaduron, ffonau symudol, ffonau smart, tabledi, setiau teledu clyfar a chonsolau gemau.

Cyfeiriad IP (Protocol Rhyngrwyd)

 • Cyfeiriad IP (Protocol Rhyngrwyd) fel llinyn unigryw o rifau wedi'u gwahanu gan atalnodau llawn sy'n nodi pob cyfrifiadur dros rwydwaith.

IRC

 • Byr ar gyfer Sgwrs Cyfnewid Rhyngrwyd. Ffordd hen ond a ddefnyddir yn helaeth o gael sgyrsiau ar-lein gyda sawl person ar yr un pryd.

iTunes Siop

 • Safle e-fasnach Apple. Mae gan siop iTunes ganeuon, ffilmiau, fideos cerddoriaeth ac apiau y gellir eu prynu a'u lawrlwytho i ddyfais Apple neu (ac eithrio apiau) i'w chwarae ar gyfrifiadur personol gan ddefnyddio iTunes.

J

Abwyd Jail

 • Rhywun sydd o dan oedran cydsynio ond sy'n gwisgo, yn gweithredu ac yn ymddangos fel pe bai dros oedran cydsynio ac nad yw'n gwneud dim i gywiro'r argraff honno.

Jam neu Jammin '

 • Cân y mae person yn arbennig o hoff ohoni, weithiau i'r pwynt o fod yn anthem bersonol neu'n gân thema. yn deillio o'r ymadrodd “jamming out”. Mae 'jamio' hefyd yn golygu eich bod chi'n oeri.

K

kahoot

Beth yw Kahoot?

Mae Kahoot yn blatfform cwisio rhyngweithiol a ddefnyddir yn aml mewn ystafelloedd dosbarth. Mae ar gael yn y porwr neu gellir ei lawrlwytho fel ap. Mae Kahoot yn cynnig amrywiaeth o bynciau, arddulliau cwis ac opsiynau ar gyfer astudio ac adolygu, felly gall fod yn arf da i'w ddefnyddio gyda'ch plentyn pan ddaw'n fater o ddysgu neu adolygu.

Cefnogaeth ar y safle

 • Archwiliwch ein canllaw apps i helpu plant i ddefnyddio eu dyfeisiau at ystod o ddibenion

Kbps

 • Kilobits yr eiliad. Ffordd o fesur cyflymder rhwydwaith trwy gyfrif nifer y darnau a anfonir bob eiliad. Mae cilobit yn fil o ddarnau.

Keek

 • Mae 'Keek' yn fideo byr o hyd at 36 eiliad ynghyd â swm bach o destun hyd at nodau 111. Mae defnyddwyr yn ymateb i keeks â'u keek eu hunain - proses a elwir yn 'Keekback'. Gall y rhyngweithio ddigwydd mewn golwg gyhoeddus neu breifat.

Ap Kik

 • Mae Kik yn app negesydd gyda porwr adeiledig. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr siarad, pori a rhannu unrhyw wefan gyda ffrindiau heb adael yr ap. Yn ogystal â negeseuon gwib, mae defnyddwyr Kik yn cyfnewid fideos, sticeri a brasluniau. Yn wahanol i rai apiau negeseuon, nid yw Kik yn defnyddio rhifau ffôn, dim ond enwau defnyddwyr.

Ap Kuddle

 • Ap golygu a rhannu lluniau yw Kuddle sy'n cyfuno cyfryngau cymdeithasol â 'netiquette' a gwybodaeth addysgol am ymddygiad a risgiau ar-lein.

L

L

 • Colled ee cymryd y L.

Cyswllt

 • Yn fyr ar gyfer 'hyperddolen', bydd clicio arno yn mynd â chi i leoliad a ddiffiniwyd ymlaen llaw, fel tudalen we arall, neu'n achosi i ddogfen agor yn eich porwr. Yn aml, dangosir dolenni fel testun beiddgar, wedi'i danlinellu neu ei liwio.

Lit

 • Pan fydd rhywbeth yn dda iawn neu'n hwyl.

Mewngofnodi

Sut mae mewngofnodi yn wahanol i 'mewngofnodi'?

Mae mewngofnodi yn cyfeirio at yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair a ddefnyddiwch i fewngofnodi i gyfrif ar-lein. Enw (peth) yw mewngofnodi tra bod 'login' yn ferf (gweithredu) ac yn derm arall ar gyfer mewngofnodi.

Allgofnodi/Mewngofnodi

Beth mae'n ei olygu i allgofnodi ac ymlaen?

Allgofnodi/ymlaen yw'r weithred o arwyddo i gyfrif ar-lein. Weithiau gelwir mewngofnodi yn logio i mewn. Ni ddylid drysu rhwng hyn a 'mewngofnodi', sef enw yn lle berf (gair gweithredu).

Blychau loot

 • Mae Blychau Loot yn un ffordd y mae gemau fideo yn gwerthu eitemau i chwaraewyr. Maent yn is-set o bryniannau mewn-app mwy cyffredinol sy'n darparu gynnau, gwisgoedd a sgiliau i chwaraewyr. Maent yn wahanol i bryniannau mewn-app eraill oherwydd yn hytrach na phrynu eitem, rydych chi'n prynu pecyn dirgelwch a fydd yn cynnwys eitemau anhysbys.

M

Prif gymeriad

 • Rhywun sy'n wirioneddol ddiddorol ac efallai'n cael ei ystyried yn 'brif gymeriad' grŵp ffrindiau; fel arall, gallai person weld ei hun fel y prif gymeriad a chael ei ystyried yn hunan-ganolog.

malware

 • Yn fyr ar gyfer 'meddalwedd faleisus'. Rhaglenni sy'n niweidio'ch cyfrifiadur (firysau), yn dwyn eich gwybodaeth bersonol (ysbïwedd), yn arddangos hysbysebion diangen (adware) neu'n datgelu'ch cyfrifiadur i hacwyr (ceffylau Trojan).

Manosffer

 • Rhwydwaith o gymunedau dynion ar-lein yw'r manosffer sy'n hyrwyddo credoau gwrth-ffeministaidd a rhywiaethol sy'n beio menywod a ffeministiaid am bob math o broblemau mewn cymdeithas. Mae llawer o'r cymunedau hyn yn annog drwgdeimlad, neu gasineb tuag at fenywod a merched. Dysgu mwy yma.

mbps

 • Megabits yr eiliad. Ffordd o fesur cyflymder rhwydwaith trwy gyfrif nifer y darnau a anfonir bob eiliad. Mae megabit yn filiwn o ddarnau.

Ap MeowChat

 • Pen pen wedi'i drosleisio ar gyfer cenhedlaeth y rhyngrwyd, mae edrychiad unigryw ap MeowChat yn cynnwys cathod cartwn ac yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon testunau, delweddau neu glipiau sain. Gall ystafelloedd sgwrsio gynnwys iaith wael a gwahoddiadau i sgyrsiau preifat gyda dieithriaid.

Cwrdd a fi

 • Yn flaenorol, a elwid yn MyYearbook, crëwyd MeetMe i ganiatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i bobl sydd â diddordebau tebyg sydd wedi'u lleoli'n agos.

Cennad

 • Ymddeolodd Microsoft Messenger yn 2013, ac mae bellach wedi symud i Skype.

Metaverse

Beth yw'r metaverse?

Mae'r metaverse yn syniad ar gyfer cam nesaf defnydd digidol. Mae'n aml yn gysylltiedig â rhith-realiti (VR). Fodd bynnag, gellir ei gyrchu mewn ffyrdd eraill hefyd. Mae'r syniad mwyaf ar gyfer y metaverse yn ymwneud â chysylltiad rhwng gwahanol fydoedd a llwyfannau.

Efallai y bydd rhai hefyd yn cysylltu platfform cyfryngau cymdeithasol Facebook â'r metaverse a'r cwmni Meta.

Cefnogaeth ar y safle

Lleihau

 • Mae'r botwm lleihau yn caniatáu i'r defnyddiwr grebachu ei ffenestr gyfredol er mwyn gweld ei bwrdd gwaith neu gyrchu rhaglen arall.

Cam-drin

Beth yw camrywioldeb?

Mae camrywedd yn fath o fwlio sy'n targedu pobl drawsrywiol yn benodol (maent yn nodi eu bod yn rhyw wahanol i'r un a roddwyd iddynt adeg eu geni). Yn lle defnyddio'r rhagenwau y mae person wedi'u dewis drostynt eu hunain, efallai y bydd rhywun yn defnyddio eu rhagenwau 'gwreiddiol'.

Yn gyffredinol mae hyn yn fwlio os gwneir hyn gyda'r bwriad o ddiystyru eu hunaniaeth draws.

Cefnogaeth ar y safle

Misogyny

Beth yw misogyny?

Yn syml, casineb yn erbyn merched yw misogyny. Mae'n bosibl y bydd trafodaeth am fenywod yn llai na dynion yn cyd-fynd ag ef ac mae'n codi mewn cymunedau ar-lein sy'n cynnwys incels. Gall y cymunedau hyn ddylanwadu ar ddynion ifanc i feddwl bod angen iddynt drin menywod yn wael neu dwyllo menywod i fynd allan gyda nhw.

Y gwrthwyneb i gyfeiliornus yw drygioni. Yn yr un modd, mae drygioni yn golygu casineb yn erbyn dynion.

Cefnogaeth ar y safle

Mixcloud

 • Mae Mixcloud yn debyg i Soundcloud ac yn caniatáu i ddefnyddwyr uwchlwytho a lawrlwytho ffeiliau sain.

MMS

 • Negeseuon amlgyfrwng, negeseuon llun a fideo yn fwyaf cyffredin y gallwch eu hanfon a'u derbyn gyda set law symudol.

Ystafell sgwrsio gymedrol

 • Ystafell sgwrsio neu wasanaeth arall lle mae oedolyn yn gwylio'r sgyrsiau i sicrhau nad ydyn nhw'n torri polisi'r cwmni cynnal ar ymddygiad ar-lein. Gall hyn gynnwys iaith amhriodol, datgelu gwybodaeth bersonol neu ymddygiad sy'n cael ei ystyried yn beryglus. Nid oes gan rai ystafelloedd sgwrsio berson sy'n gwylio trwy'r amser, ond maent yn dibynnu ar raglen sy'n monitro'r holl sgyrsiau ac yn rhybuddio cymedrolwr pan fydd geiriau penodol yn ymddangos.

Cyflwynydd

 • Rôl y safonwr yw sicrhau bod pob sylw yn cadw at yr amodau defnyddio penodol a'u cyfrifoldeb yw dileu sylwadau sy'n torri'r rheolau hyn. Er enghraifft, bydd safonwr mewn ystafell sgwrsio yn sicrhau bod unrhyw sylwadau a bostir yn cadw at reolau'r ystafell sgwrsio honno.

llygoden

 • Dyfais fach wedi'i chysylltu â chyfrifiadur sy'n cael ei defnyddio i reoli lleoliad cyrchwr ar y sgrin ac sydd ag un neu fwy o fotymau y gellir eu defnyddio i wneud dewisiadau neu i gyflawni gweithredoedd fel clicio. Gellir eu cysylltu â dyfais trwy gebl neu'n ddi-wifr.

Ap Musical.ly

 • Wedi'i anelu at y dorf 16 ac i fyny, gall defnyddwyr ffilmio, llwyfannu, golygu, a rhannu fideos cerddoriaeth gydag eraill ar yr ap hwn y gellir ei lawrlwytho. Mae'r ap hwn yn caniatáu i 'Musers' greu a mynegi eu hunain trwy fideos a chaneuon. Mae pobl ifanc yn mwynhau'r cyfleoedd creadigol diddiwedd sydd ar gael ar yr app hon. Darllenwch fwy.

N

Llywio

 • Dyma'r botymau ar dudalen we sy'n eich galluogi i symud o amgylch gwefan. Yn aml gellir canfod ansawdd gwefan yn ôl pa mor hawdd yw llywio.

nerf

 • Mae nerf yn golygu gwneud rhywbeth yn waeth neu'n gwanhau. Mae'r term yn gysylltiedig â hapchwarae cyfrifiadurol ac mae'n cyfeirio at newid sy'n israddio nodwedd gêm benodol i sicrhau cydbwysedd.

net

 • Talfyriad o 'rhyngrwyd'.

Rhwydwaith

 • Nifer o gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu gyda'i gilydd fel y gallant gyfnewid data. Mae rhwydweithiau ardal leol (LANs) yn cysylltu cyfrifiaduron yn yr un adeilad, mae rhwydweithiau ardal eang (WANs) fel y rhyngrwyd yn cysylltu cyfrifiaduron a allai fod yn bell oddi wrth ei gilydd. Fe'i gelwir hefyd yn rhwydwaith cyfrifiadurol.

FfGC

 • Acronym sy'n sefyll am Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith. Gall gwmpasu cynnwys sy'n benodol dreisgar, pornograffig, sarhaus, neu fel arall yn amhriodol.

O

All-lein

 • Ddim ar-lein. Heb ei gysylltu â'r rhyngrwyd. Gall defnydd modern weld 'all-lein' yn cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun bywyd go iawn: os ydych chi'n cwrdd â rhywun all-lein rydych chi'n cwrdd yn y byd go iawn.

omegle

 • Gwefan sgwrsio ar-lein am ddim yw Omegle sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu â dieithriaid ar hap heb gofrestru.

Ar-lein

 • Os ydych ar-lein rydych wedi'ch cysylltu â'r rhyngrwyd a gallwch rannu data â chyfrifiaduron eraill.

Ymbincio ar-lein

 • Mae pobl SSome yn defnyddio'r rhyngrwyd i ecsbloetio pobl ifanc am ryw; ymweld â rhwydweithiau cymdeithasol, gemau ac ystafelloedd sgwrsio fel ffordd o ddod yn agos at blant fel y gallant eu hecsbloetio neu hyd yn oed eu blacmelio at ddibenion rhywiol. Gelwir cyfeillio plentyn fel hyn yn ymbincio. Darllen mwy.

OnlyFans

 • Mae OnlyFans yn blatfform ac ap ar-lein a grëwyd yn 2016 lle gall pobl dalu am gynnwys (lluniau a fideos, ffrydiau byw) trwy aelodaeth fisol. Mae cynnwys yn cael ei greu yn bennaf gan YouTubers, hyfforddwyr ffitrwydd, modelau, crewyr cynnwys, ffigurau cyhoeddus, er mwyn monetiseiddio eu proffesiwn. Dysgu mwy yma.

System weithredu

 • Y brif raglen sy'n rheoli gweithrediad cyfrifiadur ac yn gadael i'r defnyddiwr ffonio rhaglenni eraill a chael mynediad at ffeiliau a data arall. Y tair system weithredu fwyaf cyffredin yw Microsoft Windows, Mac OS Apple a Linux.

Ap Osper

 • Ap bancio symudol i'r teulu ddysgu plant sut i wario arian yn gall. Gall rhieni drosglwyddo arian ychwanegol ar unwaith os yw plentyn ei angen ar frys. Mae hefyd yn cynnwys cerdyn debyd wedi'i dalu ymlaen llaw ar gyfer y plentyn.

P

Meddalwedd rheoli rhieni

 • Gall meddalwedd rheoli rhieni gyfyngu mynediad i raglenni penodol (fel gemau sydd wedi'u hanelu at oedolion) neu gyfyngu mynediad fel mai dim ond am nifer penodol o oriau neu rhwng amseroedd penodol y gellir defnyddio'r cyfrifiadur. Gall hefyd fonitro gweithgaredd neu hidlo rhai mathau o gynnwys (ee safleoedd o natur pornograffig).

Rheolaethau rhieni

 • Rheolaethau rhieni yw'r enwau ar gyfer grŵp o leoliadau sy'n eich rheoli chi pa gynnwys y gall eich plentyn ei weld. O'u cyfuno â gosodiadau preifatrwydd gall y rhain eich helpu i amddiffyn eich plant rhag y pethau na ddylent eu gweld na'u profi ar-lein. Darllen mwy.

cyfrinair

 • Gair neu gyfres o lythyrau, rhifau a chymeriadau yr ydych chi'n eu hadnabod yn unig, rydych chi'n eu defnyddio i fewngofnodi i gyfrifiaduron, rhwydweithiau neu wasanaethau ar-lein.

PDF

 • Mae PDF yn fformat ffeil sy'n cadw'r mwyafrif o briodoleddau (gan gynnwys lliw, fformatio, graffeg, a mwy) o ddogfen ffynhonnell ni waeth pa raglen, platfform, a math caledwedd a ddefnyddiwyd yn wreiddiol i'w chreu. Mae ffeiliau PDF yn aml yn cael eu hagor gydag Adobe Acrobat, er bod darllenwyr PDF eraill ar gael.

Cyfoedion i gyfoedion

 • Meddalwedd (am ddim yn aml) sy'n eich galluogi i lawrlwytho ffeiliau yn uniongyrchol o un cyfrifiadur unrhyw le yn y byd sydd hefyd â'r un feddalwedd wedi'i gosod. Weithiau'n cael ei alw'n P2P, mae hon yn ffordd a ddefnyddir yn gyffredin, ond fel arfer yn anghyfreithlon, o gyrchu cerddoriaeth, meddalwedd a ffilmiau.

Caniatâd

 • Y gosodiadau rydych chi'n eu newid i ganiatáu neu wadu gwasanaeth i gael mynediad i'ch data fel rhan o'i swyddogaeth. Er enghraifft, efallai y bydd angen i apiau ar ffôn clyfar eu galluogi i gael mynediad i'ch lleoliad fel y gallant deilwra cynnwys i'r defnyddiwr.

Peng

 • Gair arall yw disgrifio atyniad rhywun.

Pharming

 • Yn 'ffermio' rhagenwol, mae hwn yn ddull y mae sgamwyr yn ceisio cael gwybodaeth bersonol / preifat gan ddefnyddwyr trwy eu cyfeirio at wefannau ffug - neu 'ffug' - sy'n edrych yn gyfreithlon yn eich porwr.

Gwe-rwydo

Yn 'pysgota' rhagenw, mae hwn yn ymgais i dwyllo pobl i ymweld â gwefannau maleisus trwy anfon e-byst neu negeseuon eraill sy'n esgus dod o fanciau neu siopau ar-lein. Mae gan yr e-byst ddolenni ynddynt sy'n mynd â phobl i wefannau ffug a sefydlwyd i edrych fel y peth go iawn, lle gellir dwyn cyfrineiriau a manylion cyfrif.

Dysgwch fwy am gwe-rwydo gyda chyngor gan ESET.

Negeseuon llun

 • Mae camerâu digidol neu gamerâu fideo ym mron pob ffôn symudol. Gallwch chi dynnu lluniau gyda'r rhain a'u hanfon trwy'r rhwydweithiau symudol i ddyfeisiau symudol eraill sydd â'r un dechnoleg neu i gyfeiriadau e-bost trwy'r Rhyngrwyd.

Pokémon Go

 • Mae'n gêm sy'n adeiladu ar lwyddiant masnachfraint Pokémon, gan roi ffordd newydd i chwaraewyr chwarae gêm symudol trwy ddefnyddio 'Augmented Reality'. Mae'n defnyddio camera ffôn a mapiau GPS i ganiatáu i chwaraewyr ddal a hyfforddi Pokémon yn y byd go iawn. Darllen mwy.

Podlediad

 • Cyfres neu benodau parhaus o raglen benodol y gellir ei lawrlwytho'n awtomatig neu â llaw. Mae'r rhain fel arfer yn ffeiliau sain mp3 neu bodlediadau fideo.

Ap Poof

 • Mae Poof yn app sy'n cuddio apiau eraill ar unwaith. Y cyfan sydd ei angen yw agor yr ap a dewis pa apiau y dylid eu cuddio a bydd Poof yn gwneud i'r apiau eraill hynny ddiflannu.

Ap PopJam

Wedi'i ddisgrifio fel 'cymuned greadigol i blant 7-12 oed', nod yr ap hwn oedd adeiladu cymuned ddigidol lle gallai plant rannu celf, straeon, gemau, ffotograffau a chystadlaethau y maen nhw wedi'u creu gyda phlant eraill o'r un anian. Mae PopJam bellach ar gau.

Postio / Postio

 • I ychwanegu cyfraniad at fforwm / ystafell sgwrsio / blog / tudalen we.

Rhaglen

 • Mae rhaglen - wedi'i sillafu yn y ffordd Americanaidd - yn gasgliad o gyfarwyddiadau i gyfrifiadur sy'n ei gael i wneud rhywbeth defnyddiol, fel dangos llun neu arddangos tudalen we neu newid dogfen. Bob tro rydych chi am wneud rhywbeth ar gyfrifiadur mae angen i chi ddefnyddio un neu fwy o raglenni.

Proffil

 • Mae gwefannau Rhwydweithio Cymdeithasol a rhai ystafelloedd sgwrsio yn gadael i ddefnyddwyr gwblhau proffil personol y gall eraill ei weld. Ni ddylai plant a phobl ifanc yn eu harddegau fyth gynnwys mewn proffil unrhyw wybodaeth a allai eu hadnabod, neu ddatgelu ble maen nhw.

Q

R

reddit

 • Rhwydwaith cymdeithasol o gymunedau yw Reddit lle gall pobl blymio i'w diddordebau, hobïau a'u nwydau. Rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13+ i ymuno.

Rhost

 • Mae rhost neu 'i'w rostio' yn cyfeirio at bobl yn bychanu neu'n peri gofid i rywun yn enw comedi. Gallai fod yn seiliedig ar ymddangosiad corfforol, personoliaeth, profiadau neu unrhyw beth arall. Mewn rhai achosion, gall fod yn ffurf ar hunan-niweidio digidol. Mae hyn yn boblogaidd mewn rhai cymunedau ar Reddit ac mewn mannau eraill.

Roblox

 • System crëwr gemau ar-lein yw Roblox lle mae mwyafrif y cynnwys yn cael ei greu gan grewyr gemau “amatur”. Gall y gwneuthurwyr gemau hyn greu a chyhoeddi gemau i'r gymuned gan ddefnyddio offer syml. Dysgu mwy yma.

Porthiant RSS

 • Mae RSS (Crynodeb Safle Cyfoethog) yn fformat ar gyfer cyflwyno cynnwys sy'n newid yn rheolaidd, fel diweddariadau newyddion. Mae llawer o wefannau newyddion a chwaraeon, fel y BBC, yn syndiceiddio eu cynnwys fel porthiant RSS i bwy bynnag sydd am gael mynediad iddo. Mae'n eich galluogi i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn hawdd trwy adfer y cynnwys diweddaraf o'r gwefannau y mae gennych ddiddordeb ynddynt heb fod angen ymweld â phob gwefan yn unigol. I dderbyn porthwyr RSS bydd angen i chi ddefnyddio darllenydd porthiant. Mae yna nifer o ddarllenwyr porthiant ar y we ar gael fel My Yahoo a Google Reader.

S

Tristwch

 • Mae tristwch yn duedd gymdeithasol gynyddol lle mae pobl ifanc yn gwneud sylwadau gorliwiedig am eu materion emosiynol i gael cydymdeimlad gan eraill. Mae hefyd yn golygu y gall y rhai sy'n profi trallod emosiynol go iawn gael eu cyhuddo o bysgota trist a'u diswyddo gan eu cyfoedion heb gael y gefnogaeth gywir.

Arbedwr Sgrin

 • Delwedd yw hon a ddangosir ar gyfrifiaduron, ffonau a dyfeisiau eraill pan gânt eu troi ymlaen, ond nid mewn defnydd cyfredol. Eu pwrpas yw arbed pŵer ac atal llosgi sgrin mewn monitorau hŷn.

Peiriant chwilio

 • Gwefan, fel Google, yw Peiriant Chwilio sy'n caniatáu ichi chwilio am wefannau eraill trwy deipio'r geiriau sy'n diffinio'r cynnwys rydych chi'n edrych amdano. Gellir defnyddio hidlwyr i gyfyngu canlyniadau chwilio i gynnwys cymeradwy, ac mae rhai peiriannau chwilio wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant. Gwelwch ein Rheolaethau Rhiant ac Pornograffi tudalennau i gael mwy o wybodaeth.

Ap Cyfrinachol

 • Ap negeseuon dienw, anogir defnyddwyr i rannu eu cyfrinachau sydd wedi'u rhannu'n gategorïau sy'n amrywio o 'boblogaidd', 'doniol', 'dyddio' a 'bwyd' i bynciau sy'n tueddu i fod yn faterion cyfoes ac eitemau newyddion diweddaraf yn aml. Gellir hoffi swyddi ond ymddengys nad yw'r sylwadau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar swyddi wedi'u rheoleiddio a gallai'r natur anhysbys annog pobl i bostio sylwadau cas.

Diweddariadau diogelwch

 • Fersiynau newydd o raglenni i ddatrys problemau a ganfuwyd. Yn aml yn cael eu hanfon allan yn awtomatig, mae'n bwysig bod diweddariadau diogelwch yn cael eu gosod cyn gynted ag y cânt eu rhyddhau gan fod hacwyr a meddalwedd faleisus yn aml yn ceisio defnyddio'r gwallau sydd i'w gosod.

Selfie

 • Yn fyr ar gyfer 'hunanbortread', mae hunluniau'n ffotograffau o'r ffotograffydd, a dynnir yn aml hyd braich.

Anfonwch hwn yn lle App

 • Mae'r ap Anfon Hon Yn lle wedi'i ddatblygu i helpu plant i frwydro yn erbyn secstio oddi wrth gyfoedion. Mae'r ap yn rhoi ystod o ddelweddau dewisol gyda negeseuon doniol fel y gall plant anfon y rhain fel ymateb i secstio, gan eu rhoi yn ôl mewn rheolaeth.

gweinydd

 • Rhaglen sy'n rheoli gwefan ac yn anfon tudalennau gwe i borwyr pobl pan fyddant yn gofyn amdanynt. Adwaenir hefyd fel Gweinydd Gwe.

sexting

 • Defnyddir y term 'secstio' i ddisgrifio anfon a derbyn lluniau, negeseuon neu glipiau fideo rhywiol eglur. Gellir eu hanfon i ac o ffonau symudol, trwy negeseuon gwib neu e-bost, neu eu postio ar-lein ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Tumblr, Snapchat a YouTube ac eraill fel WhatsApp, Instagram a BBM. Darllen mwy.

SFW

 • Acronym yn golygu 'Diogel i Weithio'.

Syml

 • Rhywun sy'n cael ei ystyried yn rhy sylwgar tuag at rywun maen nhw'n ei hoffi; a ddefnyddir fel arfer yn erbyn gwryw mewn ymgais i godi cywilydd arnynt am eu gobaith aflwyddiannus o ennill rhywfaint o sylw haeddiannol.

safle

 • Byr ar gyfer y wefan. Mae gwefan yn gasgliad o dudalennau gwe. Mae gwefannau yn cyflawni gwahanol swyddogaethau ee gwefannau newyddion, gwefannau addysgol, gwefannau gemau.

Croen

 • Term bratiaith ar gyfer templed gwefan. Croen blog, gwefan neu broffil yw'r elfen ddylunio sy'n penderfynu sut mae tudalennau gwe yn edrych. Mae llawer o wefannau rhwydweithio cymdeithasol yn cynnig amrywiaeth eang o grwyn i ddefnyddwyr sy'n caniatáu i aelodau addasu eu lleoedd i adlewyrchu eu diddordebau yn well. Gallwch gymhwyso crwyn i ffonau symudol, consolau gemau a dyfeisiau eraill sy'n defnyddio meddalwedd. Fe'i gelwir yn gyffredin yn thema mewn ffonau symudol.

Skrt

 • Term bratiaith a ddefnyddir i ddisgrifio cyffro a hiwmor.

Skype

 • Mae Skype yn rhaglen sy'n eich galluogi i drosglwyddo galwadau llais dros gysylltiad rhyngrwyd. Mae ganddo hefyd swyddogaeth sgwrsio ac mae'n caniatáu trosglwyddo ffeiliau'n uniongyrchol o un defnyddiwr i'r llall. Mae'n defnyddio technoleg Voice over IP (VOIP).

Smartphone

 • Ffôn symudol sy'n gallu cyflawni llawer o swyddogaethau cyfrifiadur gan gynnwys pori'r rhyngrwyd, tynnu a rhannu lluniau a fideos, chwarae gemau, siopa, lawrlwytho apiau, mynd ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol a defnyddio negeseuon gwib a galw fideo.

SMS

 • Byr ar gyfer 'Gwasanaeth Negeseuon Byr'. Y term technegol ar gyfer negeseuon testun.

Snapchat

 • Ap rhannu lluniau lle gall defnyddwyr anfon lluniau neu fideos at eu ffrindiau. Bydd y rhain yn arddangos ar y sgrin am hyd at ddeg eiliad cyn cael eu dileu, er ei bod yn bosibl cymryd sgrinluniau o negeseuon a lawrlwytho apiau eraill sydd wedi'u cynllunio i ddal ac arbed cynnwys Snapchat. Darllen mwy.

Gwefannau rhwydweithio cymdeithasol

 • Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn caniatáu i aelodau gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, cwrdd â phobl sydd â diddordebau tebyg, rhannu lluniau a fideos a darganfod pethau newydd.

Meddalwedd

 • Rhaglenni sy'n rhedeg ar eich cyfrifiadur.

Soundcloud

 • Mae Soundcloud yn caniatáu i ddefnyddwyr uwchlwytho a lawrlwytho ffeiliau sain, a'u rhannu ar wefannau cyfryngau cymdeithasol eraill fel Facebook a Twitter.

Ffrydio

 • Dull o wylio ffilmiau neu fideos ar-lein a hefyd o wrando ar sain ar-lein. Mae radio rhyngrwyd yn enghraifft o ddyfais sy'n ffrydio cynnwys. Darllen mwy.

Perygl dieithr

 • Y pryder y gallai unigolyn anhysbys wneud rhywfaint o niwed i blentyn. Mae hyn yn cael ei ystyried yn broblem sylweddol ar gyfer gweithgareddau ar-lein fel sgwrsio ac e-bost oherwydd gall fod yn hawdd i bobl esgus bod yn rhywun arall ar-lein.

Ysbïwedd

 • Term cyffredinol ar gyfer rhaglen sy'n monitro'ch gweithredoedd yn gyfrinachol. Er eu bod weithiau'n sinistr, fel rhaglen rheoli o bell a ddefnyddir gan haciwr, mae'n hysbys bod cwmnïau meddalwedd yn defnyddio ysbïwedd i gasglu data am gwsmeriaid.

Spotify

 • Mae Spotify yn gadael i ddefnyddwyr rannu eu rhestri chwarae cerddoriaeth â'u ffrindiau Facebook a Twitter. Gall defnyddwyr hefyd chwilio am ddefnyddwyr anhysbys eraill yn seiliedig ar y math o gerddoriaeth ac enw rhestr chwarae.

sbam

 • Yn wreiddiol, sbam oedd neges e-bost a anfonwyd at nifer fawr o bobl heb eu caniatâd, gan hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth fel rheol. Adwaenir hefyd fel E-bost Masnachol Digymell (UCE) neu e-bost sothach. Nawr nid yw sbam wedi'i gyfyngu i e-bost, mae sylwadau sbam yn ymddangos ar flogiau, gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a llawer o leoedd eraill ar y we.

Surf

 • I bori cynnwys ar y rhyngrwyd.

Chwyslyd

 • Defnyddir i ddisgrifio rhywun sy'n ymdrechu'n rhy galed.

T

Tabled

 • Cyfrifiadur symudol gyda sgrin ac yn gweithio mewn un uned wastad tua maint amlen fawr.

Tagio / tagio

 • Tagiau yw'r allweddeiriau a roddir i gynnwys - tudalennau gwe, postiadau, lluniau, fideos, cerddoriaeth neu ffeiliau - gan ddefnyddiwr neu gan bobl eraill. Nid yw tagiau wedi'u diffinio ymlaen llaw - y defnyddiwr sy'n eu dewis i ddisgrifio'r cynnwys orau. Mae tagiau'n cynnig ffordd o ddosbarthu a threfnu cynnwys yn anffurfiol sy'n ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr ddod o hyd i wybodaeth a'i rhannu. Hefyd term ar gyfer adnabod pobl mewn postiadau neu luniau ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook.

App Telegram

 • Mae Telegram yn ap sydd ar gael ar ffonau symudol a byrddau gwaith, sy'n caniatáu negeseuon diogel am ddim. Mae'r ap yn amgryptio negeseuon ac yn rhoi'r gallu i ddefnyddwyr eu dinistrio os nad oes eu hangen.

TFW

 • Acronym sy'n sefyll am 'that feel when' a ddefnyddir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a'r rhyngrwyd.

Ceisiadau trydydd parti

 • Mae cymwysiadau (neu apiau) trydydd parti yn elfennau o unrhyw wasanaeth nad ydynt yn cael eu cynhyrchu gan y gwasanaeth cynnal ond gan gwmni neu unigolyn arall. Gellir lawrlwytho'r rhain i'ch dyfais sydd wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd. Mae iTunes a Google Play yn enghreifftiau o ble y gallwch brynu a lawrlwytho apiau.

Ap TikTok

 • Mae TikTok yn ap rhwydweithio cymdeithasol a ddisodlodd yr ap poblogaidd Musical.ly pan aeth oddi ar-lein yn 2017. Yn cael ei adnabod fel Douyin yn Tsieina, mae'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr wylio a chreu clipiau byr o hyd at 60 eiliad. Gyda 1 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol ar draws gwledydd 155, mae'n ceisio hyrwyddo diogelwch ac yn ddiweddar mae wedi rhyddhau ystod o fideos diogelwch i hyrwyddo ei offer diogelwch. Darllen mwy.

Ap Amserlen

 • Mae Timehop ​​yn ap sy'n caniatáu i'r defnyddiwr weld y digwyddiadau ar gyfryngau cymdeithasol o bwynt penodol yn y gorffennol.

Ap Tinder

 • Mae Tinder yn debyg i Grindr ond i'r gymuned heterorywiol. Mae defnyddwyr yn cael eu 'dewis' gan ddefnyddwyr eraill fel rhywun yr hoffent ei gyfarfod trwy droi i'r dde ar eu llun. Os nad oes ganddyn nhw ddiddordeb, maen nhw'n troi i'r chwith i'w 'gwrthod' a gweld mwy o opsiynau. Gan ei fod yn seiliedig ar leoliad, mae Tinder yn cyflwyno defnyddwyr i 'baru' o fewn y radiws agosaf.

TL; DR

 • “Rhy hir, heb ddarllen.” Fe'i defnyddir yn aml i roi crynodeb o swydd hirach i'r rhai nad ydynt am ddarllen swydd gyfan. Mewn rhai achosion, gellir ei ddefnyddio fel sarhad mewn dadl ar-lein lle mae un parti yn ysgrifennu llawer ac nad yw'r person arall yn dymuno ei ddarllen.

Trackpad

 • Dewis arall yn lle llygoden a geir yn aml ar gliniaduron. Mae'n betryal bach o ddeunydd sy'n sensitif i gyffwrdd, felly gallwch chi symud eich pwyntydd a / neu glicio trwy ei gyffwrdd â'ch bysedd a symud.

Trojan

 • Rhaglen nad yw fel y mae'n ymddangos. Mae Trojans yn esgus bod yn rhaglenni defnyddiol fel proseswyr geiriau ond gallant fynd i mewn i'ch cyfrifiadur, cyrchu ffeiliau ac yna trosglwyddo gwybodaeth, gosod ysbïwedd neu adware neu agor eich cyfrifiadur i hacwyr. Mae hyn yn arbennig o fygythiad wrth ddefnyddio cysylltiadau rhyngrwyd 'bob amser'.

Trolio

 • Mewn bratiaith rhyngrwyd, mae trolio yn berson sy'n postio sylwadau neu negeseuon llidiol mewn cymuned ar-lein fel fforwm, ystafell sgwrsio, blog neu ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol.

Tumblr

 • Gwefan rhwydweithio cymdeithasol lle gall defnyddwyr bostio blogiau a dilyn blogiau pobl eraill. Mae peth o'r cynnwys ar y wefan hon yn cynnwys delweddau rhywiol neu pornograffig. Darllen mwy.

Twitter

 • Rhwydwaith cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr anfon a darllen negeseuon "trydar" wedi'u cyfyngu i nodau 280. Darllen mwy.

U

Llwytho

 • I gopïo gwybodaeth o'ch dyfais wedi'i galluogi i'r rhyngrwyd i'r rhyngrwyd.

URL (neu Cyfeiriad Gwe)

 • Yn fyr ar gyfer Lleolydd Adnoddau Unffurf, URL yw'r cyfeiriad sy'n cysylltu â thudalen we benodol. Yr URL ar gyfer Internet Matters yw www.internetmatters.org. Adwaenir hefyd fel 'cyfeiriad gwe'.

V

Ap Viber

 • Gall defnyddwyr yr ap hwn wneud galwadau am ddim, rhannu delweddau a thestunau yn rhad ac am ddim yn unrhyw le ledled y byd. Mae'n seiliedig ar wybod rhif ffôn y defnyddiwr, felly dim ond os ydych chi eisoes yn gwybod ei rif ffôn y gallwch chi anfon neges at ddefnyddiwr.

Gwefannau cynnal fideos

 • Gwefannau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr weld clipiau fideo, fideos cerddoriaeth a ffilmiau ar-lein. Mae YouTube yn enghraifft o safle cynnal fideo.

Ap Gwinwydden

 • Ap symudol sy'n eiddo i Twitter sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu a llwytho clipiau fideo dolennu byr heb fod yn hwy na saith eiliad o hyd.

Rhith-

 • Mae hwn yn derm cyffredin ar y rhyngrwyd. Mae'n golygu efelychiad o'r peth go iawn. Mae'r rhyngrwyd ei hun yn aml yn cael ei ystyried yn fyd rhithwir lle rydych chi'n gwneud ffrindiau rhithwir ac yn dod yn rhan o rith-gymunedau.

firws

 • Mae firws yn ddarn o feddalwedd a all wneud gwahanol bethau fel dileu ffeiliau, dwyn data neu hyd yn oed gymryd cyfrifiaduron i hacwyr eu rheoli. Mae firysau yn canfod eu ffordd i mewn i gyfrifiaduron trwy e-bost, o ffeil a lawrlwythwyd trwy'r rhyngrwyd neu o ddisg. Dylid gosod meddalwedd gwrthfeirws i amddiffyn cyfrifiaduron. Gall ffonau clyfar hefyd gael eu heintio gan firysau a dylid eu gwarchod.

Llais dros IP (VOIP)

 • Mae VOIP yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio gwneud galwad ffôn (llais) dros y rhyngrwyd.

Ap VoiceCandy

 • Mae VoiceCandy yn biliau ei hun fel ap dyddio gyda gwahaniaeth. Yn lle barnu pobl ar eu gwedd, gofynnir i ddefnyddwyr farnu yn ôl personoliaeth. Mae'r ap yn caniatáu i ddefnyddwyr recordio clip llais byr ac mae defnyddwyr eraill yn penderfynu a ydyn nhw eisiau sgwrsio cyn eu bod nhw'n gallu gweld llun. Os nad yw defnyddwyr yn gweld y person yn ddeniadol unwaith y byddant yn gweld eu llun, mae ganddynt 5 eiliad i newid eu meddwl. Os na, mae'r ap yn 'cyflwyno' y 'cwpl paru' i'w gilydd ac maen nhw'n dechrau sgwrsio.

VR (Realiti Rhithiol)

Beth mae VR yn ei olygu?

Mae VR yn sefyll am Realiti Rhithwir. Mae'n brofiad lle mae 'realiti' yn cael ei efelychu, yn aml gyda chlustffon VR. Gall defnyddwyr ryngweithio â mannau digidol sy'n teimlo'n real i'r ymennydd hyd yn oed os nad yw delweddau'n edrych yn realistig.

Mae'n fath newydd o hapchwarae sy'n dod yn fwy hygyrch i bobl oherwydd arcedau sy'n ymroddedig i VR.

Gall clustffonau VR achosi i rai defnyddwyr deimlo'n gyfoglyd neu'n sâl, felly mae'n bwysig bod yn ofalus wrth ddefnyddio rhith-realiti.

Cefnogaeth ar y safle

W

Gardd gaerog

 • Gardd furiog yw'r Kindle Fire - dim ond eu cynnwys ac ychwanegu cynnwys o'u siop app y gallwch ei ddefnyddio. Ni allwch ychwanegu cynnwys yn y ffordd y gallwch gyda dyfeisiau eraill yn unig. Enghraifft o safle addas i blant sy'n cael ei gyfrif fel gardd furiog yw Clwb Penguin.

Wallpaper

 • Y ddelwedd gefndir sy'n ymddangos ar sgrin dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.

we

 • Talfyriad ar gyfer y We Fyd-Eang.

tudalen we

 • Sgrin sengl o ddeunydd wedi'i storio ar y We Fyd-Eang a'i hanfon i gyfrifiadur defnyddiwr i'w arddangos gan eu porwr.

Gweinydd gwe

 • Rhaglen sy'n rheoli gwefan ac yn anfon tudalennau gwe i borwyr pobl pan fyddant yn gofyn amdanynt.

Gwegamerau

 • Camera, naill ai wedi'i adeiladu i mewn i'r ddyfais neu wedi'i blygio i mewn, sy'n caniatáu rhannu delweddau a fideos dros y rhyngrwyd. Mae gan ffonau smart gamerâu wedi'u hymgorffori sy'n caniatáu iddynt gael eu defnyddio fel gwe-gamera ar gyfer galw fideo a Skype.

Gwefan

 • Casgliad o dudalennau gwe. Mae gwefannau yn cyflawni gwahanol swyddogaethau ee gwefannau newyddion, gwefannau addysgol, gwefannau gemau.

WeChat

 • Rhwydwaith cymdeithasol negeseuon testun a llais sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu â phobl gerllaw neu'n rhyngwladol.

Weibo

 • Cymhwysiad a gwefan rhwydweithio cymdeithasol ar-lein poblogaidd. Mae defnyddwyr yn creu eu cyfrifon personol ac yn rhannu cynnwys amlgyfrwng, gan gynnwys lluniau, fideos, gifs, ac ati.

whatsapp

 • Negeseuon amser real rhad ac am ddim.app. Gall defnyddwyr rannu delweddau a fideos, cymryd rhan mewn 'sgyrsiau grŵp' a rhannu lleoliadau. Gan ei fod yn seiliedig ar wybod rhif ffôn y defnyddiwr, dim ond os ydych chi eisoes yn gwybod eu rhif ffôn y gallwch chi anfon neges at ddefnyddwyr. Darllen mwy.

Ap Sibrwd

 • Mae Whisper yn ap negeseuon anhysbys lle mae defnyddwyr yn cael eu hannog i rannu straeon na fyddent am roi eu henw iddynt. Mae swyddi'n cael eu hoffi ond mae sylwadau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar swyddi heb eu rheoleiddio. Mae Whisper yn cynnwys categori lle gall defnyddwyr chwilio am 'Meet Up' - yn y categori hwn gellir dod o hyd i ddelweddau a negeseuon rhywiol.

Rhestr wen

 • Rhestr o wefannau, enwau defnyddwyr ac allweddeiriau dibynadwy rydych chi wedi caniatáu mynediad iddynt fel bod chwilio neu syrffio'r rhyngrwyd yn fwy diogel.

Widgets

 • Mae widgets yn ddarnau o god sydd wedi'u cynllunio i'w hychwanegu'n hawdd at wefan neu dudalen proffil defnyddiwr. Maent fel arfer yn ychwanegu elfen ryngweithiol neu wedi'i diweddaru'n awtomatig at dudalennau gwe sefydlog, gan ddod â gwybodaeth sy'n cael ei chynhyrchu neu ei storio ar un rhan o'r we i ran arall. Gall teclyn fod yn gêm gyfrifiadur fach, clip fideo sy'n cael ei lanlwytho i safle cynnal fideo, neu ddiweddariad o'r gerddoriaeth ddiweddaraf y mae rhywun wedi gwrando arni. Mae teclynnau yn aml yn gymwysiadau trydydd parti - cynnwys o ffynhonnell heblaw'r we neu wasanaeth rhwydweithio cymdeithasol.

WiFi

 • Rhwydwaith diwifr sy'n caniatáu i ddyfeisiau sydd wedi'u galluogi i'r rhyngrwyd gysylltu â'r rhyngrwyd heb fod angen ceblau.

wiki

 • Gwefan neu raglen sy'n caniatáu i bobl ychwanegu, addasu, neu ddileu cynnwys mewn cydweithrediad ag eraill. Dylid nodi y gall cynnwys fod yn anghywir, yn rhagfarnllyd neu'n hen ffasiwn oherwydd gall unrhyw un ei olygu.

Worms

 • Rhaglen gyfrifiadur faleisus yw abwydyn sy'n ailadrodd ei hun er mwyn lledaenu i gyfrifiaduron eraill. Gellir cuddio mwydod o fewn atodiadau e-bost.

WWW

 • Gwasanaeth ar-lein sy'n caniatáu i bobl godi tudalennau gwe. Mae'r we yn cynnwys llawer o biliynau o dudalennau gwe ar wahân, pob un wedi'i storio ar weinydd gwe. Gall pob tudalen we gysylltu â thudalennau eraill, gan greu un llyfrgell helaeth.

X

Y

Ap Yik Yak

 • Mae Yik Yak yn ap negeseuon anhysbys sy'n caniatáu i'w ddefnyddwyr anfon testun a lluniau at eraill heb ddefnyddio eu henw. Gall defnyddwyr ddewis ymgysylltu â phorthwyr eraill o fewn radiws 5, 10 a 15 milltir ohonynt eu hunain.

Ap Yo

 • Dim ond un gair ac un neges y gall defnyddwyr yr ap hwn eu hanfon at ddefnyddwyr eraill: 'Yo'. Rhoddir cyd-destun i'r gair 'yo' gan bwy y mae'n cael ei anfon a phryd. Mae ei symlrwydd a'i ymdeimlad o hwyl yn cael eu hystyried yn gyfrinachau i'w lwyddiant.

Ap Yolo

 • Mae Yolo sy'n sefyll am 'dim ond unwaith rydych chi'n byw' yn ap cwestiwn ac ateb anhysbys a ddefnyddir yn Snapchat. Gall defnyddwyr bostio cwestiynau a sylwadau dienw ar stori Snapchat a hefyd atodi delwedd. Darllen mwy.

Z

serg

 • Defnyddir mewn gemau aml-chwaraewr i ddisgrifio niferoedd mawr o chwaraewyr sy'n ennill trwy ddefnyddio rhifau yn hytrach na strategaeth.

Ap Zipit

 • Wedi'i wneud gan ChildLine, nod Zipit yw helpu pobl ifanc yn eu harddegau i ddelio â sefyllfaoedd secstio a fflyrtio anodd. Mae'r ap yn cynnig dod yn ôl doniol a chyngor i helpu pobl ifanc yn eu harddegau i gadw rheolaeth ar fflyrtio wrth sgwrsio.

#

3G

 • Trydedd genhedlaeth - safon symudol sy'n cynnig cysylltiadau cyflym i'ch galluogi i wneud galwadau fideo neu gyrchu'r rhyngrwyd.

4chan

 • Bwrdd bwletin syml wedi'i seilio ar ddelwedd yw 4chan lle gall unrhyw un bostio sylwadau a rhannu delweddau'n ddienw heb fod angen cofrestru. Rhaid i ddefnyddwyr fod dros 18 oed.

4G

 • Symudol y bedwaredd genhedlaeth gyda chysylltiadau cyflymach fyth i'w gwneud hi'n llawer cyflymach syrffio'r we ar eich ffôn symudol, tabledi a gliniaduron. Mae cyflymder yn agosach at yr hyn rydych chi'n ei brofi ar hyn o bryd gyda band eang cartref.