BWYDLEN

Ap cyfryngau cymdeithasol Melyn Yubo gynt - yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Mae Yubo, Melyn gynt, yn ap cyfryngau cymdeithasol sy'n annog pobl ifanc i ddod o hyd i ffrindiau newydd trwy ganiatáu iddynt newid i'r chwith neu'r dde i gysylltu a byw.

Nawr gyda dros 20 miliwn o ddefnyddwyr, newid enw a nodweddion diogelwch newydd i roi profiad mwy diogel i ddefnyddwyr, mae crewyr Yubo yn ceisio mynd i’r afael â’r pryderon diogelwch a godwyd am yr ap pan gafodd ei lansio gyntaf yn 2015.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am yr ap i gadw plant yn ddiogel.

Beth yw Yubo?

Mae Yubo yn ap cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael ar gyfer ffonau smart Apple ac Android.

Pwy sy'n ei ddefnyddio?

Mae wedi ennill poblogrwydd ymhlith pobl ifanc oed ysgol sy'n ei ddefnyddio i sgwrsio â ffrindiau un i un neu mewn grwpiau ac i gysylltu â defnyddwyr eraill trwy ffrydio fideo byw.

Pam ei fod mor boblogaidd?

Mae'n rhad ac am ddim, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn caniatáu i bobl ifanc gysylltu â phobl ledled y byd sydd â diddordeb a rennir a chysylltiadau ffurf.

Beth yw isafswm terfyn oedran Yubo?

Mae terfyn oedran lleiaf o 13 ar Yubo ac mae'n rhaid i unrhyw un o dan 17 sy'n sefydlu proffil gadarnhau bod ganddynt ganiatâd rhiant neu warcheidwad. Mae gan bobl 13 i 17 eu cymuned eu hunain sydd ar wahân i oedolion sy'n defnyddio'r ap.

Sut mae'n gweithio

Mae'r ap yn caniatáu i bobl gysylltu ag eraill yn seiliedig ar eu lleoliad, gyda defnyddwyr yn 'swiping' i dderbyn neu wrthod siarad â rhywun yn seiliedig ar eu llun proffil neu ychwanegu ffrindiau wrth ffrydio byw.

Trwy eu lleoliadau gall defnyddwyr reoli faint o'u lleoliad y maent yn ei rannu i ddod o hyd i ddefnyddwyr eraill ledled y byd: 'Fy ngwlad yn gyntaf' 'Ledled y byd' 'Fy ngwlad yn unig'. Ar ôl i hyn gael ei osod, gall defnyddwyr ddarganfod proffiliau pobl eraill ar yr ap.

Gwneud ffrindiau

I ychwanegu ffrindiau newydd ar Yubo, mae defnyddwyr yn troi i'r dde ar lun proffil rhywun i'w 'hoffi' neu swipe i'r chwith pe byddai'n well ganddyn nhw beidio â bod yn ffrindiau gyda nhw. Os yw'r defnyddiwr yn derbyn rhywbeth tebyg gan rywun y maen nhw'n ei hoffi, maen nhw'n dod yn ffrindiau ar Yubo. Mae hyn yn golygu y gallant ddechrau anfon lluniau i'w gilydd ar unwaith. Gellir ychwanegu ffrindiau hefyd pan fyddant yn llifo'n fyw ar yr app.

Sgwrsio

Gall defnyddwyr negesu ffrindiau ar unwaith ar sail un i un neu o fewn grŵp. Mae yna opsiwn i ffrydio byw mewn sgwrs grŵp gyda ffrindiau, fodd bynnag, mae eraill yn dal i allu gweld hyn. Hefyd, mae'n hawdd ychwanegu'r rhai sy'n gwylio'r fideo fel ffrindiau

Ffrydio byw

Fel apiau eraill, gall defnyddwyr ffrydio mewn amser real trwy'r app. Bydd unrhyw un ar Yubo yn gallu gweld eu darllediad byw ac anfon negeseuon, nid dim ond eu ffrindiau. Gall y defnyddiwr sy'n ffrydio'r fideo ddewis a ddylid ychwanegu gwylwyr fel ffrindiau newydd sy'n cysylltu â ffrindiau.

 

Beth ddylech chi ei ystyried cyn gadael i blant ddefnyddio'r ap?

Y terfyn oedran lleiaf - Er bod yr ap yn annog defnyddiwr sy'n mynd i ben-blwydd o dan 13 oed gyda neges sy'n dweud 'Mae'n ddrwg gennym, mae'n edrych fel nad ydych chi'n gymwys i gael Yubo ... ond diolch am ein gwirio ni', mae potensial o hyd y gallent fynd yn ôl i mewn a nodi dyddiad ffug i gael mynediad i'r app.

Felly, mae'n bwysig helpu'ch plentyn i ddeall pam mae'r cyfyngiadau hyn ar waith fel nad ydyn nhw'n dod ar draws cynnwys amhriodol nac yn cysylltu â'r bobl anghywir.

Rhannu lleoliad - Er nad oes angen i chi rannu'ch lleoliad i ddefnyddio'r app, mae'n rhan annatod o'r ffordd y mae'r ap yn cael ei ddefnyddio. Os oes gennych leoliadau wedi'u galluogi gallwch ddod o hyd i ffrindiau gerllaw. Yna dangosir eich lleoliad i 'ffrindiau' posib eraill ynghyd â'ch enw a'ch oedran.

Cynnwys amhriodol - Er bod yr ap wedi'i raddio 12+ (yn siop App) gall unrhyw un lofnodi a phostio cynnwys amhriodol sy'n torri canllawiau cymunedol Yubo. Felly, mae'n bwysig siarad â phlant am yr hyn y gallent ddod ar ei draws ar yr ap a sut i'w riportio.

Ffrydio byw - Mae gwneuthurwyr Yubo wedi gweithredu rhai nodweddion diogelwch i'w gwneud yn fwy diogel i blant lifo ar yr ap ond mae'n dal i beri risg yng ngoleuni'r cynnydd o droseddwyr rhyw ar-lein sy'n defnyddio'r offeryn hwn i baratoi perthynas amhriodol â'r plant a'r potensial i'r plant hynny eu rhannu. gormod o wybodaeth bersonol 'ar hyn o bryd' gyda phobl nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw mewn bywyd go iawn. Gwelwch ein awgrymiadau arbenigol ar ffrydio byw am gymorth.


Beth yw nodweddion diogelwch yr ap? 

Rheoli gyda phwy maen nhw'n siarad ar yr ap a phreifatrwydd

Mae Yubo wedi creu cymuned ar wahân ar gyfer pobl ifanc 13 - 17 oed ac oedolion i sicrhau nad yw plant yn siarad ag oedolion.

Gallwch gyfyngu ar bwy all siarad â chi, trwy ddewis naill ai 'Bechgyn', 'Merched' neu 'Bechgyn a Merched'.

Dewis cuddio lleoliad trwy ddewis 'Cuddio fy ninas' i gadw eu lleoliad yn breifat.

Mae yna opsiwn i gyfyngu ar ffrindiau i ddod o hyd iddyn nhw ar yr ap gan ddefnyddio eu rhif ffôn symudol.

Os yw eu lleoliad wedi'i alluogi gallwch newid gosodiadau pellter ar y proffil i gwrdd â ffrindiau mewn ardal benodol - naill ai'n lleol neu'n mynd yn fyd-eang.

Er mwyn atal cyfrifon ffug rhag cael eu creu, wrth sefydlu cyfrif mae'n rhaid i chi nodi'ch rhif ffôn symudol a'i wirio ar eich ffôn (fel Whatsapp).

Ysgogiadau diogelwch - Mae canllawiau cymunedol Yubo yn annog pob defnyddiwr sy'n mynd i mewn i ffrwd fyw.

cyflwyniad

Mae Yubo yn defnyddio nifer o offer technoleg i gael gwared ar gynnwys amhriodol sy'n torri canllawiau cymunedol a chael gwared ar broffiliau ffug.

I wneud ffrydio byw yn fwy diogel, mae'r app yn defnyddio algorithm i gydnabod pan fydd noethni ac yn cau'r porthiant byw i lawr ar unwaith ac yn blocio'r defnyddiwr allan o'r app am gyfnod o amser.

Mae pob teitl o ffrydiau byw yn cael eu monitro i sicrhau eu bod yn dilyn canllawiau cymunedol ac nad ydyn nhw'n cynnwys unrhyw beth eglur nac amhriodol. Os yw'n amhriodol rhoddir un munud i'r defnyddiwr ei newid cyn i'r llif byw gael ei gau.

Gwahardd defnydd o emojis fel enwau proffil sy'n rhywiol eglur.


Beth allwch chi ei wneud i amddiffyn eich plentyn?

Os yw'ch plentyn yn defnyddio'r ap neu eisiau cychwyn, siaradwch â nhw am y risgiau posibl a'r hyn y mae'n gobeithio ei ennill ohono.

Hefyd, ystyriwch a yw'ch plentyn yn aeddfed yn emosiynol i fod yn agored i'r math o gynnwys y gellir ei bostio ar yr ap.

Cynghorwch nhw i fod yn ofalus ynghylch pa wybodaeth bersonol maen nhw'n ei rhannu a'r risgiau posib o rannu gormod gyda darpar ddieithryn.

Cymerwch ychydig o amser i fynd trwy ganllawiau cymunedol Yubo fel eich bod chi a'ch plentyn yn ymwybodol o'r hyn a ganiateir ar y platfform a'r hyn sydd ddim: cymuned.yubo.live


Sut i riportio os aiff rhywbeth o'i le ar yr ap

Os hoffech chi riportio unrhyw beth y mae eich plentyn wedi'i gael yn drallodus ar yr ap, gallwch ymweld â chanolfan ddiogelwch Yubo a'i riportio: diogelwch.yubo.live

Ar yr ap, gallwch riportio lluniau neu broffiliau amhriodol trwy glicio botwm y faner yng nghornel chwith uchaf y proffil perthnasol.

Mae'r amser ymateb ar adroddiadau fel arfer o fewn oriau 24. Mae Yubo yn blaenoriaethu bygythiadau ac argyfyngau brys fel hunanladdiad a thrais ac yn eu trosglwyddo i awdurdodau perthnasol.

Os yw defnyddiwr Yubo yn torri unrhyw ganllawiau cymunedol, anfonir neges rhybuddio atynt fel eu bod yn deall yr hyn y maent wedi'i wneud yn anghywir.

Adnoddau dogfen

Mae Yubo wedi creu canllaw cynhwysfawr i rieni i ddysgu mwy am nodweddion yr ap a sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar yr ap.