Beth yw Yubo? – Beth sydd angen i rieni ei wybod

Mae Yubo yn gymhwysiad cyfryngau cymdeithasol sy'n annog pobl ifanc yn eu harddegau i ddod o hyd i ffrindiau newydd trwy ganiatáu iddynt lithro i'r chwith neu'r dde i gysylltu a ffrydio byw.

Dysgwch pa nodweddion diogelwch y mae Yubo yn eu defnyddio i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Beth yw Yubo?

Ap cyfryngau cymdeithasol yw Yubo a grëwyd yn 2015 gan fyfyrwyr peirianneg Ffrainc. Yn wreiddiol o'r enw Melyn, roedd yn Snapchat app cydymaith i helpu defnyddwyr i ddod o hyd i ffrindiau cyn dod yn ap rhwydweithio cymdeithasol ei hun. Bellach mae ganddo 60 miliwn o ddefnyddwyr ledled y byd.

Mae ei nodwedd darganfod cymdeithasol yn annog cyfeillgarwch â phobl o bob cwr o'r byd. Mae defnyddwyr yn llithro rhwng proffiliau a fideos yn cael eu ffrydio'n fyw i gwrdd â phobl newydd sydd â diddordebau tebyg. Mae yna gymunedau ar wahân ar gyfer y rhai 13-18 oed a'r rhai dros 18 oed i helpu i gadw pobl ifanc yn eu harddegau yn ddiogel ar yr ap.

Mae'r 'Yubover' yn galluogi defnyddwyr i ffrydio'n fyw gyda hyd at 10 o bobl, chwarae gemau rhithwir a rhannu sgriniau.

Pwy sy'n defnyddio Yubo?

Mae Yubo yn fwyaf poblogaidd ymhlith pobl ifanc 13-25 oed, sy'n cyfrif am amcangyfrif o 99% o ddefnyddwyr. Enillodd boblogrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig dros y pandemig Covid-19 a welodd fwy o ryngweithio ar-lein. Er enghraifft, rhwng mis Rhagfyr 2019 a mis Tachwedd 2020, cynyddodd y sylfaen defnyddwyr o 25 miliwn o ddefnyddwyr cofrestredig i fwy na 40 miliwn. Yn 2022, roedd ganddo 60 miliwn o ddefnyddwyr, gan ddangos twf anhygoel yn y blynyddoedd diwethaf.

Sut mae'n gweithio?

Ar ôl i chi lawrlwytho'r app, rhaid i chi greu cyfrif. I wneud hynny, mae angen i chi nodi'ch pen-blwydd, uwchlwytho llun diweddar ohonoch chi'ch hun a nodi'ch rhif ffôn. Ni dderbynnir lluniau o anifeiliaid anwes; rhaid iddo fod yn llun ohonoch chi'ch hun. Yna mae defnyddwyr yn mynd trwy ddilysu hunaniaeth ac oedran cyn y gallant ddefnyddio'r platfform.

Ffrydio byw

Fel apiau rhwydweithio cymdeithasol eraill, gall defnyddwyr ffrydio'n fyw mewn amser real trwy'r ap. Gall unrhyw un ar Yubo weld eu darllediad byw ac anfon negeseuon, nid dim ond eu ffrindiau. Gall y defnyddiwr sy'n ffrydio'r fideo ddewis a ddylid ychwanegu gwylwyr fel ffrindiau newydd.

Y nodwedd ffrydio byw yw nodwedd graidd yr app ac mae'n cysylltu pobl â diddordebau tebyg.

Gwneud ffrindiau newydd

Mae dyluniad Yubo yn annog defnyddwyr i wneud ffrindiau gyda phobl o bob cwr o'r byd. Gall pobl ofyn i eraill fod yn ffrindiau iddynt trwy gysylltu trwy Swipes a ffrydiau byw. Gall defnyddwyr hefyd osod hidlwyr ar gyfer oedran, rhyw a lleoliad y cynnwys y maent am ei weld.

Beth yw gwiriad oedran Yubo?

Rhaid i ddefnyddwyr Yubo fod o leiaf 13 oed i ddefnyddio'r ap. Pan fyddwch yn cofrestru, rhaid i chi ddarparu eich dyddiad geni, enw, hunaniaeth rhyw, rhif ffôn symudol a llun yn dangos eich wyneb yn glir. Mae'r camau hyn yn helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Mae ap Yubo yn gwirio'ch oedran trwy amcangyfrif oedran trwy luniau. Fodd bynnag, os ydych yn ymddangos yn hŷn na'ch pen-blwydd a nodwyd, rhaid i chi hefyd ddarparu prawf adnabod i brofi eich oedran. Mae Yubo yn gwneud hyn, yn rhannol, i gyfyngu ar gyswllt digroeso gan oedolion.

Risgiau a phryderon am Yubo

Defnyddwyr dan oed

Wrth gofrestru, rhaid i ddefnyddwyr nodi eu pen-blwydd. Os yw'n dangos eu bod o dan 13 oed, byddant yn derbyn y sgrin ganlynol:

Defnyddwyr dan oed yn sgrinio ar Yubo

Er na all defnyddiwr dan oed gael mynediad i'r ap, gallant roi cynnig arall ar ben-blwydd ffug i gael mynediad i'r ap. Fodd bynnag, mae prosesau gwirio oedran ychwanegol yn ei gwneud hi'n anoddach i blant dan oed ddefnyddio'r platfform.

Mae'r broses gwirio oedran hefyd yn ei gwneud yn anoddach i oedolion esgus eu bod yn iau nag y maent yn ei ddweud. Os nad yw'r hunlun y maent yn ei gymryd yn cyfateb i'r oedran y maent wedi'i fewnbynnu, mae angen iddynt ddarparu dull adnabod ychwanegol.

Yn olaf, mae cymunedau ar wahân yn bodoli ar gyfer rhai dan 18 oed ac oedolion i atal niwed ychwanegol. Eto i gyd, mae'n bwysig helpu'ch plentyn i ddeall pam mae'r cyfyngiadau hyn ar waith fel nad ydynt yn dod ar draws cynnwys amhriodol nac yn cysylltu â'r bobl anghywir.

Rhannu lleoliad

Os oes gennych leoliadau wedi'u galluogi, gallwch ddod o hyd i ffrindiau gerllaw. Yna dangosir eich lleoliad i 'ffrindiau' posibl eraill ynghyd â'ch enw a'ch oedran.

Fodd bynnag, mae gosodiadau lleoliad wedi'u hanalluogi yn ddiofyn ar gyfer holl ddefnyddwyr Yubo o dan 18. Yn ogystal, gall pob defnyddiwr sy'n rhannu eu lleoliad ddewis pa wybodaeth sy'n gyhoeddus a gallant guddio eu lleoliad.

Cynnwys amhriodol

Fel unrhyw ap cyfryngau cymdeithasol, mae cynnwys amhriodol yn risg ar Yubo, yn enwedig gyda'r nodwedd ffrydio byw annatod. Fodd bynnag, mae Yubo yn defnyddio hidlwyr AI eiliad-wrth-eiliad i gymedroli ffrydiau byw mewn amser real i orfodi eu Canllawiau Cymunedol.

Os yw'r algorithm yn tynnu sylw at rywbeth, mae Arbenigwyr Diogelwch dynol yn ymyrryd. Mae hyn yn cynnwys tynnu ffrydiau byw i lawr, gwahardd defnyddwyr (dros dro neu’n barhaol) ac adrodd i orfodi’r gyfraith pan fo angen.

Er mwyn cadw pobl ifanc yn eu harddegau yn ddiogel, dysgwch nhw sut i riportio a rhwystro cynnwys amhriodol os ydyn nhw'n dod ar ei draws. Wrth adrodd am gynnwys, gall defnyddwyr uwchlwytho delweddau, sgrinluniau a fideos i gefnogi eu hadroddiad.

Bwlio a lleferydd casineb

Hefyd fel llwyfannau ar-lein eraill, gall bwlio a lleferydd casineb ymddangos ar Yubo. Unwaith eto, efallai y bydd y nodwedd ffrydio byw yn ei gwneud hi'n anoddach hidlo iaith o'r fath. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd uchod, mae hidlwyr AI yn gweithio i fonitro ffrydiau byw.

Yn ogystal, bydd addysgu'ch plentyn pan fydd angen iddo riportio neu rwystro rhywun, gan gynnwys sut beth yw bwlio a lleferydd casineb, yn helpu i'w gadw ef a'r platfform yn ddiogel.

Ymbincio a chamfanteisio

Er gwaethaf y nodweddion diogelwch y mae Yubo yn eu rhoi ar waith, mae risg ar-lein bob amser o feithrin perthynas amhriodol a chamfanteisio. Mewn senarios ffrydio byw, gall y risgiau hyn gynyddu. Yr hyn sy'n bwysig yw'r sgyrsiau am sut y gallai'r pethau hyn ymddangos. Mae hefyd yn bwysig nodi hynny mae meithrin perthynas amhriodol a chamfanteisio yn digwydd rhwng plant ac nid gan oedolion yn unig.

Sgamiau

Mae sgamiau yn rhemp ym mhobman ar-lein, ond mae cyfryngau cymdeithasol yn cynnig llawer mwy o gyfle. Boed hynny trwy gyfryngau cymdeithasol ymosodiadau gwe-rwydo or NFTs a sgamiau crypto, gallai eich plentyn gael ei dargedu. Byddwch yn ymwybodol a dysgwch eich plentyn i feddwl cyn iddo glicio ar rywbeth anghyfarwydd.

Canllawiau diogelwch Yubo dogfen

Nodweddion diogelwch Yubo

Wrth i Yubo drosglwyddo o ap cydymaith Snapchat i'w blatfform ei hun, mae'r crewyr wedi dod o hyd i wahanol ffyrdd o gadw ei ddefnyddwyr yn ddiogel. Maen nhw'n gwneud hyn trwy:

 • gwirio oedran a hunaniaeth: pan fydd defnyddiwr yn cofrestru, rhaid iddo gwblhau gwiriad oedran a hunaniaeth cadarn sy'n profi mai ef yw pwy mae'n ei ddweud
 • cymunedau ar wahân: ni all pobl ifanc o dan 18 oed ac oedolion gyfathrebu â'i gilydd; mae gan bob un ohonynt eu cymunedau eu hunain
 • swyddogaethau bloc ac adrodd: Gall defnyddwyr Yubo rwystro neu adrodd am ddefnyddwyr eraill a chynnwys sy'n mynd yn groes i'r canllawiau cymunedol
 • geiriau tawel: gall defnyddwyr osod geiriau tawel ar gyfer 'pawb' neu 'pawb heblaw fy ffrindiau'. Mae hyn yn eu helpu i reoli'r hyn y gall dieithriaid ei ddweud wrthynt.
 • cymedroli cynnwys: Mae Yubo yn gwirio proffiliau, yn monitro ffrydiau byw ac yn monitro negeseuon uniongyrchol i helpu i atal ymddygiad peryglus a throseddwyr. Gwneir hyn trwy hidlwyr AI ac Arbenigwyr Diogelwch Dynol
 • rhybuddion pop-up: os yw defnyddiwr ar fin rhannu rhywbeth preifat fel eu rhif ffôn neu ble mae'n byw, bydd ffenestr naid yn ei helpu i feddwl ddwywaith
 • Swipes arferiad: gall defnyddwyr addasu pwy sy'n dod i fyny yn eu Swipes. Er enghraifft, efallai mai dim ond cynnwys gan eraill o'r un oedran y bydd plentyn 14 oed eisiau ei weld, fel y gall osod hynny i fod yn wir.

Pethau y gallwch chi eu gwneud i amddiffyn eich plentyn

Os yw'ch plentyn yn defnyddio'r ap neu eisiau defnyddio'r ap, mae yna wahanol bethau y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i gadw'n ddiogel a chael hwyl.

 • Sefydlu rheolaethau preifatrwydd: mynd trwy'r Ap Yubo gyda'ch plentyn a gosod cyfyngiadau gyda'ch gilydd. Bydd hyn yn eu helpu i gymryd perchnogaeth o'u diogelwch a bydd yn rhoi'r cyfle i chi siarad am pam mae'r cyfyngiadau hynny'n bwysig.
 • Cael sgyrsiau rheolaidd: siarad am ba ffrydiau byw maen nhw'n eu gweld, y ffrindiau maen nhw'n eu gwneud a'r cynnwys maen nhw'n rhyngweithio ag ef. Cymryd diddordeb yn eu bywydau digidol yn eu helpu i deimlo'n fwy hyderus ynghylch bod yn agored os aiff rhywbeth o'i le.
 • Archwiliwch yr app eich hun: magu hyder yn eu diogelwch ar-lein trwy greu eich cyfrif Yubo eich hun. Dysgwch sut mae'n gweithio er mwyn i chi allu cefnogi'ch plentyn yn well os bydd ei angen arno.
 • Sôn am y 'stwff caled': gall fod yn anghyfforddus i siarad am faterion diogelwch ar-lein fel meithrin perthynas amhriodol, cam-drin plentyn-ar-plentyn, seiber-fwlio a materion tebyg eraill. Fodd bynnag, bydd siarad am y pethau hyn cyn iddynt ddigwydd yn helpu i baratoi eich plentyn rhag ofn iddynt wneud hynny.
Gosod rheolaethau rhieni

Logo Yubo

Gweler ein canllaw cam wrth gam i'ch helpu i adolygu a gosod rheolaethau preifatrwydd gyda'ch arddegau ar Yubo.

GWELER CANLLAW

Apiau tebyg i wylio amdanynt

Os yw'ch arddegau'n defnyddio Yubo, efallai y byddan nhw hefyd yn defnyddio'r rhai sy'n debyg. Mae rhai, fel y app sendit, efallai y bydd yn gweithio fel app cydymaith i lwyfannau fel Snapchat.

Winc (a soda)

Dyn

Mae Wink yn ap sydd, fel Yubo, yn annog defnyddwyr i ddod o hyd i ffrindiau newydd. Mae hefyd yn defnyddio nodwedd swiping tebyg i lawer apps dyddio er bod ei Delerau Gwasanaeth yn nodi “nid yw’n ap dyddio.” Mae'n rhannu llawer o debygrwydd â Yubo:

 • gall defnyddwyr ddewis oedran, lleoliad a rhyw y rhai yr hoffent ryngweithio â nhw
 • gall defnyddwyr ddod o hyd i chi a gwneud cais i'ch dilyn. Pan fyddwch yn ymuno, byddwch yn derbyn y ceisiadau hyn yn weddol syth heb fod angen 'paru' ag unrhyw un. Mae Yubo yn gwneud hyn hefyd, ond nid i raddau mor aml â Wink
 • mae wedi cynyddu mewn poblogrwydd ymhlith defnyddwyr ifanc sydd ag o leiaf 13 oed
 • bu unwaith yn gweithio fel app cydymaith i Snapchat
 • tra bod y crewyr yn honni nad yw'n app dyddio, mae'r swyddogaethau'n debyg iawn i'r rhai sydd

Yn wahanol i Yubo, nid oes gan Wink yr un broses gwirio oedran a hunaniaeth. Fodd bynnag, mae ganddyn nhw app ychwanegol o'r enw Soda sy'n fersiwn o Winks ar gyfer pobl ifanc 13-17 oed yn unig. Mae Soda yn defnyddio dilysu oedran.

Mae defnyddwyr sy'n creu cyfrif ar Wink yn dod o hyd i nodweddion diogelwch lleiaf posibl ac anhawster i ddileu eu cyfrif. I ddileu cyfrif, rhaid i chi gysylltu â Thîm Wink trwy e-bost.

BeFriend (formley Swipr)

BeFriend (Swipr gynt)

Mae BeFriend (Swipr gynt) yn ap arall fel Yubo sy'n annog defnyddwyr i wneud ffrindiau ar gyfer Snapchat. Fodd bynnag, wrth ymuno, mae'n annog defnyddwyr i wario ar Swipr Plus i gael mwy o nodweddion.

Er bod BeFriend ar gyfer y rhai 17+ oed, mae'r ap yn gweithio fel ap dyddio. Mae defnyddwyr yn llithro i'r chwith neu'r dde i basio neu hoffi eraill. Yn ogystal, nid oes unrhyw nodweddion gwirio oedran y tu hwnt i ofyn i ddefnyddwyr nodi eu hoedran.

Yn wahanol i Yubo, ychydig iawn o nodweddion diogelwch sydd gan ddefnyddwyr. Fodd bynnag, mae'n haws dileu eich cyfrif na Wink.

Tra bod Telerau Gwasanaeth BeFriend yn nodi “nid yw’n ap dyddio,” pan fyddwch chi’n dileu’ch cyfrif, un rheswm y gallwch chi ei roi yw “Cwrddais â fy rhywun arbennig.”

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar