BWYDLEN

Symud i'r ysgol uwchradd

Gall plant sy'n symud i'r ysgol uwchradd newid y ffordd y maent yn defnyddio eu gofod ar-lein. Gallai hyn fod yn ffordd wych iddynt ddysgu sgiliau newydd, ond gallai hefyd eu gadael yn agored i fwy o risg. Mae’r canllaw hwn wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i rieni/gofalwyr a’u plant fel y gallant aros yn ddiogel ar-lein.

Y tu mewn i'r canllaw

Mae plant sy'n symud i'r ysgol uwchradd yn wynebu byd o gyfleoedd. O wneud ffrindiau i wynebu heriau newydd, gallant fanteisio ar eu hannibyniaeth. Gyda'r haen ychwanegol o ffonau clyfar a chyfryngau cymdeithasol, mae'n amser pan fo plant yn dechrau gwneud cysylltiadau cymdeithasol dyfnach am y tro cyntaf.

Er mwyn eich helpu i roi'r cymorth sydd ei angen arnynt i ddatblygu arferion ar-lein da, rydym wedi creu canllaw cynhwysfawr i egluro'r heriau y maent yn eu hwynebu a sut y gallwch fynd i'r afael â nhw gyda'ch gilydd.

Beth mae plant yn ei wneud ar-lein?

Mae rhyngweithio cymdeithasol ar-lein yn ganolog i brofiad digidol plant sy’n symud i’r ysgol uwchradd.

Nid yn unig maen nhw'n dysgu cyfathrebu â'i gilydd ar-lein, ond maen nhw hefyd yn gwneud penderfyniadau pwysig ar sut i gyflwyno eu hunain i'r byd.

Gyda hyn mewn golwg, mae cael y ffôn clyfar cywir, bod ar apiau poblogaidd a defnyddio'r iaith gywir i ryngweithio â ffrindiau yn aml yn bwysig iawn i helpu plant i 'ffitio i mewn'.

Mae'r seicolegydd Dr Linda Papadopoulus yn rhannu cyngor ar yr heriau ar-lein y mae plant yn eu profi ar y cam hwn o'u datblygiad
delwedd pdf

Gwyliwch y fideo sy'n cynnwys iaith arwyddion BSL

Gwyliwch fideo

Edrych ar brofiadau go iawn

Gweld beth mae eraill wedi'i brofi i gael darlun cywir o'r heriau ar-lein y mae plant sy'n symud i'r ysgol uwchradd yn eu hwynebu.

Profiad rhiant

Mae Adele Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei phrofiad o safbwynt rhiant

Profiad merch yn ei harddegau

Mae Amber Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei phrofiad o ddechrau'r ysgol uwchradd

Profiad athro

Mae'r pennaeth Matthew Burton yn rhannu'r hyn y mae plant yn ei brofi wrth iddynt ddechrau'r ysgol

Beth yw'r risgiau a'r heriau digidol?

Ymchwil Ofcom (2022) wedi canfod bod 37% o bobl ifanc 12-15 oed wedi gweld pethau pryderus neu gas ar-lein. Mae hyn yn uwch o gymharu â'r 32% o blant 8-11 oed a ddywedodd yr un peth yn ogystal ag yn uwch o gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Dywedodd 62% o blant 8-17 oed eu bod yn fwy gofalus am yr hyn y maent yn ei rannu ar-lein oherwydd bod pobl yn gas i'w gilydd ar sail pwy ydyn nhw. (Ymchwil SIC y DU ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2020).

Felly, wrth i blant ddod yn fwy actif ar-lein, mae'r posibilrwydd a'r tebygolrwydd y byddant yn dod i gysylltiad â materion ar-lein yn cynyddu. Fel y cyfryw, mae'n bwysig deall yr hyn y gallent ei wynebu i helpu i ddelio â nhw.

O reoli amser sgrin i ddelio â phwysau gan gyfoedion, rydym wedi cynnig awgrymiadau a chyngor isod ar faterion allweddol y gallent eu hwynebu er mwyn i chi allu eu cefnogi orau.

Amser sgrin: dod o hyd i'r cydbwysedd

Mae'n debygol y bydd plant sy'n symud i'r ysgol uwchradd yn treulio llawer mwy o amser ar eu dyfeisiau. Ystadegau Ofcom dangos bod pobl ifanc 12-15 oed yn treulio 20 awr ar-lein ar gyfartaledd dros gyfnod o wythnos. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif ohonynt yn credu bod ganddynt gydbwysedd da rhwng amser sgrin a gwneud pethau eraill.

P'un a yw'n defnyddio eu dyfais i reoli gwaith cartref, parhau â rhediadau Snapchat gyda ffrindiau neu chwarae gemau fel Fortnite neu Roblox, mae eu ffôn clyfar yn offeryn amlswyddogaethol i aros yn gysylltiedig.

Mae 'popeth yn gymedrol' yn berthnasol i'r ddadl amser sgrin o ran 'faint yw gormod o amser sgrin'. Yn ogystal â chydweithio i osod ffiniau ar faint o amser y dylent ei dreulio ar-lein, mae'r un mor bwysig adolygu'r hyn y maent yn ei wneud mewn gwirionedd i sicrhau ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym

Gweld barn rhieni ar amser sgrin yn seiliedig ar ffigurau o'n hymchwil ddiweddaraf i'r materion.

delwedd pdf

Rheoli amser sgrin

Mae 88% o rieni yn cymryd camau i gyfyngu ar ddefnydd eu plentyn o ddyfeisiadau. Fodd bynnag, mae rhieni plant hŷn yn llai tebygol o wneud hynny. Dywed 21% ohonyn nhw nad ydyn nhw'n cymryd unrhyw fesurau.

Dywed holl rieni plant 8-11 oed eu bod yn defnyddio rhyw fath o strategaeth gyfryngu pan fydd eu plant yn mynd ar-lein yn ôl Ofcom (2020). Mae hyn yn gostwng ychydig i 73% o rieni plant 12-15 oed.

delwedd pdf

Pryderon amser sgrin

Mae rhieni yn aml yn teimlo eu bod yn ymladd am sylw eu plentyn ac yn poeni nad yw plant yn cael digon o ymarfer corff.

delwedd pdf

Agweddau cadarnhaol ar amser sgrin

Nododd rhieni bedwar prif reswm pam y gallai amser sgrin fod yn dda i blant:

 • mae'n darparu amser segur o weithgareddau eraill
 • mae'n ffynhonnell adloniant teuluol
 • mae'n galluogi plant i fanteisio ar eu creadigrwydd
 • mae'n helpu i gynnal perthnasoedd

Yn yr un modd, mae  Ymchwil Ofcom canfu fod rhieni yn gweld gwerth yn eu plant fod ar-lein am nifer o resymau:

 • Helpu gyda gwaith cartref a gwaith ysgol (85% o rieni plant 12-15 oed)
 • Eu galluogi i dysgu sgil newydd (65%)
 • Wedi eu galluogi i ddatblygu sgiliau creadigol (60%)
 • Eu helpu i ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am unrhyw broblemau neu faterion a allai fod ganddynt (57%)
 • Helpu i adeiladu a/neu gynnal perthnasoedd (54%)

delwedd pdf

Perchnogaeth ffôn clyfar

Mae 97% o blant 12-15 oed yn berchen ar eu ffôn clyfar eu hunain o gymharu â 60% o blant 8-11 oed. Yn ogystal, mae gan 62% o blant 7-16 oed fynediad at eu dyfeisiau symudol bob amser. (Ofcom 2022)

Awgrym Gorau bwlb golau

Ewch i'n hyb amser Sgrin i reoli helpu plant i gael y gorau ohono.

Ymweld â'r canolbwynt

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Mae ymchwil yn dweud wrthym y gall faint o amser a dreulir ar sgriniau effeithio ar ymennydd, ymddygiad a chwsg plant.

Gall sgriniau gael effaith tebyg i gyffuriau ar ymennydd plant, a all eu gwneud yn fwy pryderus.

Gall treulio nosweithiau hwyr yn goryfed mewn ffilmiau neu gymdeithasu â ffrindiau effeithio'n negyddol ar eu cylchoedd cysgu, gan ei gwneud yn anoddach iddynt gysgu.

Mae'r golau glas o ffonau a thabledi hefyd wedi'i brofi i amharu ar gwsg gan ei fod yn ymyrryd â chylch cysgu a deffro naturiol y corff.

Ymchwil hyd yn oed pan fydd ffôn yn cael ei ddiffodd yn yr un ystafell, gall fod yn wrthdyniad. Ymhellach, dangosodd un arbrawf y gall ffôn symudol sydd wedi'i ddiffodd ond sy'n bresennol effeithio'n sylweddol ar gof gweithio a'r gallu i ddatrys problemau.

Gallai gwrthdyniadau a achosir gan ping cyson hysbysiadau gwthio neu'r botwm chwarae'n awtomatig ar lwyfannau annog plant i ffurfio arferion afiach ar-lein.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae ysgolion yn dilyn y Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig fframwaith sy'n edrych ar iechyd, lles a ffordd o fyw. Mae'n mynd i'r afael â phethau fel cwsg a'r pwysau y gall cyfryngau cymdeithasol ei roi ar ei ddefnyddwyr. Mae hwn yn ganllaw ar gyfer canlyniadau dysgu gwersi ar gyfer gwahanol oedrannau a chyfnodau.

Fel rhan o'r cwricwlwm, rhaid i ysgolion siarad â phlant am sut i reoli eu hamser sgrin. Efallai y byddant yn cynnig strategaethau i helpu gydag amser sgrin fel diffodd hysbysiadau gwthio pan fyddant yn gwneud gwaith cartref neu ddefnyddio nodweddion adeiledig. Er enghraifft, Android ac Afal meddu ar offer i helpu i flaenoriaethu rheolaeth amser sgrin a hysbysu disgyblion am faint o amser y maent yn ei dreulio ar-lein a'r effaith y gall hyn ei chael.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Cymerwch gip ar ein hawgrymiadau syml i roi cydbwysedd a phwrpas y tu ôl i amser sgrin i helpu pobl ifanc 11-14 oed i elwa o'u defnydd sgrin.
Sgyrsiau i'w cael

Effaith ar lesiant

Trafod sut y gall defnydd anghytbwys o sgriniau aeffeithio ar yr ymennydd, cylchoedd cwsg a ymddygiad. Archwiliwch sut maen nhw'n teimlo ar ôl defnyddio sgriniau am gyfnodau estynedig i helpu i adeiladu hunanymwybyddiaeth.

Dod i gysylltiad â risgiau ar-lein

Sôn am y cynnydd dod i gysylltiad â risgiau ar-lein fel amhriodol cynnwys a seiberfwlio yn dibynnu ar ba weithgareddau y maent yn eu gwneud. Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall sut i gael cymorth pan fydd ei angen arnynt.

Annog meithrin sgiliau

Hyrwyddwch amrywiaeth o apiau a llwyfannau neu gemau sy'n eu helpu i ddysgu sgiliau amrywiol fel codio, celf neu beirianneg. Gwel ein canllaw i helpu.

Llwyfannau wedi'u hadeiladu i'w cadw i wylio

Un o gasgliadau'r Adroddiad Plentyndod Aflonyddgar Canfuwyd bod plant “angen defnydd mwy bwriadol o dechnolegau digidol a mwy o amser i ffwrdd.” Mae'n bwysig i rhoi gwybod iddynt fod y rhan fwyaf o lwyfannau wedi'u hadeiladu'n bwrpasol i'w cadw i wylio neu chwarae. Helpwch nhw i adnabod sut mae hyn yn edrych i'w grymuso i gymryd rheolaeth o'u dyfais yn hytrach na'r ffordd arall.

Gen i fyny ar lwyfannau mae plant yn eu defnyddio

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am sut mae gweithgareddau ar-lein eich plentyn yn effeithio ar ei les cyffredinol trwy ddysgu mwy am y llwyfannau a'r apiau y mae'n eu defnyddio. Byddwch yn agored ac yn onest am y risgiau hyn fel y gallant ddod i siarad â chi os oes angen cymorth arnynt. Mae'n bwysig peidio â gorymateb. Cofiwch fod deialog yn bwysig; rydych am iddynt ddod yn ôl atoch y tro nesaf hefyd.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Gosod ffiniau i'w helpu i adeiladu arferion da ar-lein

Mae plant yn chwilio am reolau i'w dilyn felly daw'r gorau gennych chi ac nid eu cyfoedion. Sefydlu cytundeb teulu yr ydych chi i gyd yn ymrwymo iddo, i reoli disgwyliadau o'r hyn y dylent ac na ddylent fod yn ei wneud ar-lein.

Arhoswch yn rhan o'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein

Cymerwch ddiddordeb yn eu byd digidol i'w tywys yn well wrth iddynt ddod yn fwy egnïol yn gymdeithasol ar-lein a dechrau tynnu o ffrindiau, nwydau a ffynonellau ar-lein i adeiladu eu hunaniaeth.

Mae hon yn llinell anodd i'w cherdded ac efallai fod modryb neu ewythr, brawd neu chwaer hŷn, neu ffrind teulu y byddent yn fwy tebygol o siarad â rhywfaint o hyn - efallai na fyddent am ichi eu dilyn ar TikTok neu Instagram ond efallai y byddai rhywun o'r rhwydwaith ehangach yn cael ei dderbyn yn haws.

Dysgu sut maen nhw'n cyfathrebu ag eraill ar-lein 

Ydyn nhw'n defnyddio emojis, ffrydio byw, neu'n cymryd rhan mewn streipiau Snapchat?

Modelwch yr ymddygiad yr hoffech iddyn nhw ei fabwysiadu 

Os ydych chi'n treulio llawer o amser ar eich dyfeisiau gallant ddynwared eich ymddygiad neu eich herio yn ei gylch. Meddyliwch am gael amseroedd di-dechnoleg a lleoedd di-dechnoleg yn y tŷ.

Ystyriwch ddefnyddio apiau monitro

Os ydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio apiau monitro amser sgrin ar ddyfeisiau i'ch galluogi i osod terfynau digidol ar faint o amser y mae'n ei dreulio ar-lein ar rai apiau, mae'n bwysig gwneud hyn gyda deialog a dealltwriaeth gan eich plentyn i sicrhau ei fod yn deall pam rydych chi'n ei wneud a pham mae hyn yn fuddiol iddyn nhw ac nid yn sleifio.

Anogwch nhw i hunanreoleiddio eu hamser sgrin

Wrth iddyn nhw ddod yn fwy annibynnol ar-lein eglurwch y rheswm pam ei bod hi'n bwysig diffodd ffonau gyda'r nos neu gael parthau heb ddyfeisiau i helpu i adeiladu cydbwysedd o weithgareddau ar ac oddi ar-lein.

Pwysau cyfoedion ar-lein

Mae pwysau cyfoedion i ffitio i mewn yn yr ysgol yn rhywbeth rydyn ni i gyd wedi'i brofi yn tyfu i fyny ond yn yr oes ddigidol, mae'r pwysau ychwanegol i blant fod ar y rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol cywir i reoli perthnasoedd digidol.

O fynd ar drywydd hoff bethau ar swyddi cymdeithasol i gymryd rhan mewn ymddygiad peryglus ar-lein, yn yr oedran hwn mae plant yn dechrau dysgu am yr hyn sy'n ymddygiad derbyniol i'w ddilyn i gael ei dderbyn.

Gall dylanwad eraill fod yn gadarnhaol ac yn negyddol ond mae'n bwysig helpu'ch plentyn i gydnabod pryd i ddilyn y dorf a phryd mae'n iawn dweud na a gwneud ei ddewisiadau ei hun.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Dyma fewnwelediadau gan rieni a phlant y gwnaethon ni siarad â nhw fel rhan o'n hymchwil i'r pwysau maen nhw'n ei deimlo wrth symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

delwedd pdf

Cael ffôn clyfar

Mae ymchwil yn dangos bod gan oddeutu 12% eu ffôn clyfar eu hunain erbyn 75 oed.

Roedd plant yn teimlo bod cael ffôn yn hanfodol wrth ddechrau ym mlwyddyn 7. Yn ogystal â bod gan eu cyfoedion un, roedd plant yn poeni am sicrhau eu bod yn gallu cadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau o'r ysgol gynradd.

delwedd pdf

Profi bwlio

Y prif bryder ymhlith rhieni sydd â phlentyn ym mlwyddyn 6 yw a fydd eu plant yn cael eu bwlio yn eu hysgol newydd.

delwedd pdf

Pwysau i lawrlwytho apiau

Hoffai rhieni gael mwy o gefnogaeth ynghylch yr apiau sy'n briodol i'w hoedran y dylai plant fod yn eu lawrlwytho wrth i hyn gynyddu wrth i'r ysgol uwchradd ddechrau.

delwedd pdf

Gwneud ffrindiau newydd

Mae rhieni'n poeni na fydd eu plentyn yn gwneud ffrindiau newydd yn eu hysgol uwchradd ond mae plant yn poeni mwy am gynnal hen gyfeillgarwch â ffrindiau o'r ysgol gynradd.

Awgrym Gorau bwlb golau

Pwysau gan gymheiriaid i gael y ffonau smart diweddaraf i blant wrth iddynt ddechrau'r ysgol - gwelwch brofiad mam

Darllenwch stori rhiant

Share Canllaw llinell plant i bwysau cyfoedion gyda'ch plentyn i'w gefnogi

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Newid mewn ymddygiad

Gan eu bod yn rhyngweithio â phlant hŷn (neu hyd yn oed oedolion), mae potensial y cânt eu hannog i rannu cynnwys amhriodol (hy cynnwys treisgar, delweddau anweddus, cynnwys pornograffig) neu bostio sylwadau cas i'w cychwyn mewn grŵp.

Mae y tu ôl i sgrin

Mae plant yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn ymddygiad peryglus heb fawr o ystyriaeth i ganlyniadau, yn enwedig os yw'r weithred y tu ôl i sgrin lle na allant weld gwir effaith eu hymddygiad. Dyma lle gall eraill wneud jôc ar bost ffrind, rhannu llun sy'n eithrio rhai ffrindiau, a gall achosi problemau yn ymwneud â seiberfwlio.

Dylanwad ffrindiau digidol

Mae'n bwysig nodi y gall ffrindiau maen nhw'n cwrdd â nhw ar-lein ddylanwadu arnyn nhw gymaint â'r rhai maen nhw'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn. Gall ymuno â fforwm ar-lein a allai fod yn hyrwyddo syniadau eithafol neu'n cymryd rhan mewn chwilfriwiau ar-lein i ennyn cynulleidfa neu greu argraff ar eraill eu rhoi mewn perygl. Yn wir, mae ymchwil yn dangos y gallant gael eu dylanwadu gan y rhai nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw, mae vlogwyr enwog a YouTubers yn chwarae rhan sylweddol ym mywydau pobl ifanc heddiw.

Fel rhaglen BBC3 Heriau Poen ar-lein - Wynebwch y Canlyniadau dangosodd, mae'n hawdd cludo plant i mewn dynwared ymddygiad gan gyfoedion maent yn edmygu neu'n dilyn ar-lein a all arwain at ganlyniadau trasig.

Cyfres newydd tair BBC y BBC yn arddangos canlyniadau posibl postio fideos peryglus ar-lein

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae llawer o ysgolion yn hyrwyddo diwylliant ysgol cynhwysol ac yn cymryd yr amser i ddathlu amrywiaeth i helpu i ffurfio normau cymdeithasol cadarnhaol. Yn aml mae rhaglenni sy'n defnyddio rhaglenni cymar-i-gymar yn hoffi Arweinwyr digidol Childnet or Llysgenhadon pro Gwrth-fwlio Gwobrau Diana i gael cyfoedion i wneud y newidiadau yr hoffent eu gweld yn eu hysgol felly mae'n cael ei greu gan blant i blant.

Mae hefyd yn bwysig i ysgolion greu diwylliant lle mae disgyblion yn teimlo y gallant ddod i siarad am unrhyw beth sy'n digwydd iddynt ar-lein. Mae angen eu grymuso i ddelio â phethau eu hunain hefyd - yn unol â'r Strategaeth diogelwch rhyngrwyd DCMS (dylid grymuso pob defnyddiwr i reoli risgiau ar-lein a chadw'n ddiogel). Mae'r ar-lein yn niweidio papur gwyn a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019 yn amlwg y dylid grymuso pob defnyddiwr i ddeall a rheoli risgiau fel y gallant aros yn ddiogel ar-lein ac mae nifer o fentrau i gefnogi ysgolion yn y gofod hwn.

Mae'r Fframwaith Addysg ar gyfer Cyswllt Byd bod ysgolion yn eu dilyn hefyd yn tywys plant ar sut y dylent fod yn rhyngweithio â'i gilydd ar-lein i gyfarwyddo plant ar sut i wneud dewisiadau doethach.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Gwyliwch rieni yn egluro pwysau cyfoedion i'w plant i gael mewnwelediad.
Sgyrsiau i'w cael

Cymhwyso rheolau i herio pwysau negyddol gan gyfoedion

Mae plant yn chwilio am ffiniau gan gyfoedion ac oedolion i ddeall beth yw ymddygiad derbyniol. Mae'n bwysig peidio â bod ofn 'Rhiant' a gosod ffiniau clir ar gyfer ymddygiad ar ac oddi ar-lein, gan gymryd yr amser i esbonio'n glir pam ei fod yn fuddiol iddyn nhw (hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cytuno).

Defnyddiwch straeon newyddion i uniaethu 

Siaradwch am rywbeth rydych chi wedi'i weld yn y newyddion neu rywbeth y gallant uniaethu ag ef, i ddechrau sgwrs am y risgiau posibl o ildio i bwysau cyfoedion. Mae hwn yn ddull defnyddiol gan ei fod yn dadbersonoli'r sgwrs ac yn llai tebygol o arwain at wrthdaro.

Rhannwch eich profiad eich hun o bwysau cyfoedion

Siaradwch am eich profiad eich hun i ddangos nad yw'n ddim byd newydd, mae wedi'i brofi'n wahanol yn unig.

Esboniwch pa arwyddion y gallent edrych allan

Helpwch nhw i gydnabod pan maen nhw'n teimlo dan bwysau i wneud rhywbeth (hy ofn cael eu bychanu, colli cyfeillgarwch, cael eu hynysu, FOMO).

Helpwch nhw i fagu hyder

Helpwch nhw i deimlo'n hyderus am ddweud na os gofynnir iddyn nhw wneud rhywbeth sy'n eu rhoi nhw neu eraill mewn perygl neu eu bod nhw'n teimlo'n anghyffyrddus â nhw.

Sicrhewch eu bod yn gwybod â phwy i siarad

Os na allant siarad â chi, gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol o sefydliadau y gallant siarad i am arweiniad, h.y. Childline neu oedolyn dibynadwy (brawd neu chwaer, modryb, ewythr, ffrind i'r teulu).

Pwysigrwydd bod yn 'ymwybodol o rannu'

Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall bod unrhyw un ar-lein yn gallu gweld unrhyw beth maen nhw'n ei rannu neu ei roi allan amdanyn nhw eu hunain (hyd yn oed rhwng ffrindiau) - does dim byd yn breifat ar ôl ei rannu ar-lein.

Peidiwch byth ag esgusodi ymddygiad gwael gan bwysau cyfoedion

Gall pwysau cyfoedion ddylanwadu ar rai ymddygiadau ond ni ddylent fod yn esgus i actio.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Rheoli eu hôl troed digidol

Helpwch nhw i ddeall pwysigrwydd creu ôl troed digidol da a allai ddylanwadu ar ragolygon swyddi yn y dyfodol a'r ysgolion yr hoffent eu mynychu

Chwilio am eu henw

Anogwch eich plentyn i chwilio am ei enw i weld beth sy'n gyhoeddus i gael gwared ar bethau os ydyn nhw'n anghywir neu'n niweidiol

Herio chwedlau

Gwaredwch chwedlau ar-lein a allai beri i'ch plentyn deimlo dan bwysau i wneud rhywbeth nad yw'n barod amdano:

Dywedwch wrthynt ei bod yn iawn i gyfeillio â rhywun ar-lein os yw'n teimlo dan fygythiad gan na fydd yr unigolyn yn derbyn hysbysiad ei fod wedi'i symud

Er bod llawer o mae pobl yn siarad am anfon noethlymun, nid yw pawb yn ei wneud

Os ydyn nhw'n derbyn cannoedd o gais gan ffrind yn ystod wythnos gyntaf blwyddyn gyntaf 7 mae'n bwysig be yn ddetholus ynglŷn â phwy i'w ychwanegu a pham

Gwyliwch fideo gyda'n gilydd

Fideo pwysau cyfoedion BBC Own it - rhannwch y fideo hon gyda'ch plentyn i wneud y mater hwn yn fwy trosglwyddadwy ac yn hawdd ei ddeall

Seiberfwlio

Gyda mwy o blant yn cymdeithasu ac yn rhannu eu bywydau o ddydd i ddydd ar rwydweithiau cymdeithasol, mae mwy o risg y byddant yn agored i wahanol fathau o seiberfwlio.

Canfu ymchwil a wnaed gan Ganolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel ym mis Chwefror 2020 fod 61% o blant 8-17 oed yn sensro eu hunain ar-lein ac yn ofalus am yr hyn y maent yn ei rannu oherwydd eu bod wedi gweld pobl yn golygu i eraill yn seiliedig ar pwy ydyn nhw. Canfu Ofcom fod 51% o bobl ifanc 12-15 oed wedi dod ar draws cynnwys atgas ar-lein yn ystod y 12 mis diwethaf - roedd hyn yn gynnydd o 7% ar y flwyddyn flaenorol. O ran plant oed ysgol uwchradd mae ymchwil yn dangos bod cyfran y plant hyd at flwyddyn 7 sy'n nodi eu bod yn gweld rhywbeth yn ofidus ar-lein yn is na 30% ond ar ôl blwyddyn 8 mae'n cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

P'un a yw'n cael ei wneud allan o bwysau cyfoedion, i ddial neu ddim ond o ddiflastod, mae'n mynd y tu hwnt i giât yr ysgol a gellir ei brofi 24 / 7.

Gall llywio'r gwahaniaethau rhwng seiberfwlio go iawn, y ddrama ddigidol rhwng ffrindiau a thynnu coes fod yn anodd wrth i blant ddechrau ffurfio'r bondiau hyn ar-lein. Mae plant yn aml yn dehongli sefyllfaoedd ar-lein yn wahanol. Gall llun a rennir ac eithrio plentyn na chafodd ei wahodd i'r digwyddiad wneud i blentyn deimlo ei fod yn cael ei adael allan ond ni fyddai'n deg nodi'r plentyn a'i rhannodd fel bwli.

Mynd i'r afael â 'netiquetteo'r hyn sy'n dderbyniol i'w bostio ac mae cael strategaethau ymdopi yn hanfodol i helpu plant i wneud dewisiadau craff ar-lein.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

O'n hymchwil, gwelsom mai ymhlith rhieni blwyddyn pontio, prif bryder meddwl yw a fydd eu plentyn yn cael ei fwlio yn yr ysgol uwchradd. Dyma hefyd pan fydd rhieni'n darparu ffôn symudol i'w plentyn i'w baratoi ar gyfer dechrau'r ysgol uwchradd.

Fodd bynnag, wrth i bolisi'r ysgol amrywio, mae croeso i rieni canllawiau clir a chryno i rieni eu cyfeirio ee cynnal gwelededd o amgylch gweithgareddau ar-lein pan fydd plant eisiau annibyniaeth.

Awgrym Gorau bwlb golau

Ewch i'n hyb cyngor seiberfwlio i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn a delio ag ef pe bai'n digwydd.

Ymweld â'r canolbwynt

Defnyddiwch ein oedran-benodol canllaw rhyngweithiol i helpu i siarad â'ch plentyn am seiberfwlio.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Iechyd a lles meddwl

Mae cael eich derbyn gan ffrindiau yn bwysig iawn i blant ar hyn o bryd felly gall teimlo eu bod yn cael eu gwrthod gan eu cyfoedion gael effaith fawr ar eu hunan-barch ac effeithio ar eu twf emosiynol. Mewn achosion eithafol, mae wedi arwain at hunan-niweidio a hunanladdiad.

Canlyniadau yn y byd go iawn

Mae'n haws dweud rhywbeth mewn sefyllfa ar-lein nag ydyw wyneb yn wyneb. Gall y rhwystr hwn ar y sgrin a chynnydd apiau anhysbys atal plant rhag gweld gwir ganlyniadau eu gweithredoedd ar-lein ac efallai y bydd y rhai sy'n gweld yr ymddygiad hwn yn fwy tueddol o'i anwybyddu. Gall ymddygiad gwael ar-lein arwain at ddiarddel o'r ysgol neu wrthdaro â rhieni a'u cyfoedion yn y byd go iawn.

Addysg a dysgu

P'un a ydyn nhw'n ymwneud â'r bwlio neu'r targed ohono, gall dynnu sylw oddi wrth eu dysgu ac arwain at hunan-eithrio neu ddiarddel o'r ysgol.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae gan bob ysgol a polisi sy'n llywio eu hymateb i ddigwyddiadau, efallai bod ganddyn nhw fentoriaid a all helpu neu gynnal 'rhaglenwyr gwrth-fwlio' i godi ymwybyddiaeth. Hyd yn oed os yw'n digwydd y tu allan i'r ysgol, mae'n ddyletswydd arnyn nhw i ymchwilio a gweithredu os oes angen. Dylai rhieni deimlo y gallant fynd at yr ysgol am help a chefnogaeth os ydynt yn teimlo bod eu plentyn yn cael ei fwlio. Mae'r strategaeth diogelwch rhyngrwyd y llywodraeth yn nodi lle mae athrawon yn rhoi gwybod am fwlio y tu allan i'r ysgol, dylid ymchwilio iddo a gweithredu arno.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Cyngor seiberfwlio gan Dr Linda Papadopoulos
Sgyrsiau i'w cael

Trafodwch y gwahaniaeth rhwng tynnu coes a bwlio

Helpwch nhw i gydnabod pryd y gall sarhad rhwng ffrindiau gynyddu a camau i'w cymryd os bydd hyn yn digwydd.

Helpwch nhw i ddeall effaith gwahardd

P'un a ganfyddir neu at bwrpas brifo rhywun sydd wedi'i adael allan o grŵp cyfeillgarwch.

Nodi beth yw seiberfwlio

Pwysleisiwch bwysigrwydd defnyddio'r gair gan ddefnyddio 'Seiberfwlio' yn ofalus er mwyn osgoi labelu'r bobl anghywir fel bwlis. Diffiniad a dderbynnir yn gyffredin o seiberfwlio yw ei fod yn weithred fwriadol ac ailadroddus.

Trafodwch ddylanwad diwylliant ysgol

Siaradwch sut y gall 'beth sy'n boblogaidd' a 'rheolau cymdeithasol' ddylanwadu ar berthynas ffrindiau â'i gilydd.

Cael help 

Anogwch nhw i godi llais os ydyn nhw'n cael anawsterau a pheidio â chadw pethau mewn poteli.

Esboniwch natur gymhleth gwneud ffrindiau

Mae'n bwysig siarad am y ffaith bod cyfeillgarwch yn newid ac yn chwalu dros amser. Er eu bod yn ffrindiau â rhai pobl nawr, mae pobl yn newid ac yn gallu tyfu ar wahân yn naturiol felly nid yw'n adlewyrchiad ohonyn nhw os nad yw rhywun eisiau bod yn ffrindiau gyda nhw mwyach.

Goblygiad cyfreithiol seiberfwlio

Gyrrwch adref hynny penodol mae mathau o seiberfwlio yn anghyfreithlon

Camau i ddelio ag ef

Os ydyn nhw'n profi seiberfwlio, arhoswch yn ddigynnwrf a gweithio gyda'ch plentyn (a'r ysgol lle bo'n briodol) i ddod o hyd i'r ffordd orau o ddelio ag ef fel eu bod yn teimlo eu bod yn rheoli'r sefyllfa.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Rhannwch god ymddygiad ar-lein

Rhannwch y Stopio, Siarad, cefnogi cod ar-lein o ymddygiad gyda nhw i fod yn ymwybodol o sut i helpu rhywun sy'n cael ei seiber-fwlio.

Sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Dysgwch nhw sut i riportio neu rwystro pobl ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio.

Ystyriwch ddefnyddio apiau monitro

Os ydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio apiau monitro amser sgrin ar ddyfeisiau i'ch galluogi i osod terfynau digidol ar faint o amser y mae'n ei dreulio ar-lein ar rai apiau, mae'n bwysig gwneud hyn gyda deialog a dealltwriaeth gan eich plentyn i sicrhau ei fod yn deall pam rydych chi'n ei wneud a pham mae hyn yn fuddiol iddyn nhw ac nid yn sleifio. Mae'n bwysig bod yn gytbwys ynglŷn â hyn ac ystyried yr hyn yr ydych yn ceisio eu hamddiffyn rhag - mae'r ystyriaethau ynghylch tebygolrwydd yn erbyn posibilrwydd yn bwysig.

Defnyddio offer technoleg a rheolaethau rhieni i'w helpu i reoli'r amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein a'r apiau maen nhw'n eu defnyddio. Mae yna hefyd apiau fel y Ap coedwig sy'n creu coedwig gywrain yr hiraf na ddefnyddiwch ddyfeisiau a allai gyflwyno elfen gêm i reoli amser sgrin.

Cyfuno chwarae gweithredol

I blant iau dewch o hyd i ffyrdd i gyfuno defnydd sgrin gyffwrdd â chwarae creadigol a gweithredol. gweler ein canllaw i apiau gweithredol yma.

Tynnwch y plwg gyda'n gilydd

Gofynnwch i'r teulu cyfan ddad-blygio a chreu parthau 'heb sgrin' gartref.

sexting

Mae archwilio rhywioldeb bob amser wedi bod yn rhan o ddatblygiad plentyn. Cyn oes y rhyngrwyd efallai bod plant wedi mynd y tu ôl i'r siediau beic ond nawr mae plant yn dewis ei wneud fwy neu lai.

Er bod stats diweddar yn dangos bod troseddau secstio a gofnodwyd yn cynyddu (troseddau secstio 17 ar gyfartaledd bob dydd) mae'n ymddangos bod mwy o bobl ifanc yn siarad amdano nag anfon noethlymun i'w gilydd. Dangosodd y Suffolk Cybersurvey 2016 fod secstio goramser wedi aros yn isel yn amrywio o 4% - 5% rhwng 2013 a 2017.

Mae plant yn cymryd rhan mewn secstio am nifer o resymau. Mae rhai yn ei wneud i fynegi eu teimladau rhywiol, eraill fel jôc gyda ffrindiau neu allan o bwysau cyfoedion i ffitio i mewn. Yn dangos fel atyniad noeth lle mae cystadleuwyr yn cael eu hannog i ddewis partneriaid trwy ddewis pa gorff noeth sydd orau ganddyn nhw a'r ffaith bod dwy ran o dair o gall oedolion sext fod yn ddryslyd i blant. Er bod pobl ifanc yn ymwybodol o ganlyniadau cyfreithiol secstio, dywed rhai eu bod yn 'barod i fentro'.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Rhywio a phobl ifanc: barn y rhiant - datgelodd darn o ymchwil gan yr NSPCC i archwilio gwybodaeth rhieni am secstio y mewnwelediadau canlynol:

Rhyw rhag niweidio

Mae 73% o rieni yn credu bod secstio bob amser yn niweidiol.

Digwyddiadau posib

Mae 39% o rieni yn poeni y gallai eu plentyn ddod yn rhan o secstio yn y dyfodol.

Sôn am secstio

Mae 42% o rieni wedi siarad â'u plentyn am secstio o leiaf unwaith, ond nid yw 19% yn bwriadu cael sgwrs amdano byth.

Adnoddau dogfen

Ewch i'n hyb cyngor seiberfwlio i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn a delio ag ef pe bai'n digwydd.

Ymweld â hyb cyngor

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Niwed i enw da ar-lein

Unwaith y bydd delweddau ar-lein gallent yn hawdd syrthio i'r dwylo anghywir gan gael effaith uniongyrchol ar eu henw da ar-lein a denu sylw digroeso.

Lles emosiynol a bwlio

Efallai y bydd plant yn teimlo cywilydd cyhoeddus ac yn teimlo'n bryderus y gall anwyliaid weld y ddelwedd a'u barnu. Gall sbarduno bwlio i ddechrau ymhlith ffrindiau ysgol ac arwain at hunan-niweidio neu hunanladdiad mewn achosion eithafol.

Blackmail

Gellid eu blacmelio i roi arian neu rannu mwy o ddelweddau er mwyn osgoi rhannu'r ddelwedd yn ehangach.

Canlyniadau cyfreithiol

Mae'n anghyfreithlon cymryd, gwneud meddiant neu rannu delweddau anweddus o unrhyw un o dan 18. Os yw'r heddlu'n ymwybodol o'r hyn y cyfeirir ato'n aml fel secstio, lle mae pobl ifanc yn rhannu delweddau rhwng ei gilydd, yna gallai hyn gael ei gofnodi fel trosedd gyda chanlyniadau a allai fod yn ddifrifol. Hyn crynodeb byr gan UKCCIS yn darparu mwy o wybodaeth am secstio a sut y dylai ysgolion ymateb iddo.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae gwersi PHSE ac Addysg Rhyw a Pherthynas (ARhPh) yn helpu plant i archwilio a thrafod pynciau fel perthnasoedd, parch, cydsyniad, cymryd risg, cyfnewid negeseuon rhywiol a delweddau rhwng cyfoedion a bwlio. Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi eu yn bwriadu gwneud llawer o'r gorfodol hwn o 2020.

Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg mae arweiniad i ysgolion yn glir y dylai ysgolion sicrhau bod eu polisi amddiffyn plant yn cynnwys secstio ac agwedd yr ysgol tuag ato. Mae canllawiau secstio yn helpu ysgolion i benderfynu sut y dylent ddelio â digwyddiadau a phryd y dylai asiantaethau allanol fod yn gysylltiedig. Mewn achosion lle mae'r ddelwedd fel y'i rhennir fel jôc neu heb falais arfaethedig yna gall yr ysgol ddelio â hi eu hunain, fodd bynnag, os oedd malais wedi'i fwriadu a'i bod wedi'i rhannu heb gydsyniad yna gall yr heddlu neu ofal cymdeithasol fod yn gysylltiedig.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Mae'r Arbenigwr yn ei arddegau Josh Shipp yn helpu rhieni i ddeall beth i'w wneud os yw plentyn yn anfon noethlymun neu sext
Sgyrsiau i'w cael

Sôn am y risgiau o secstio

Trafodwch y diffyg rheolaeth sydd ganddyn nhw dros y ddelwedd pan fydd yn cael ei hanfon a beth i'w wneud os yw'n digwydd i ddatrys y sefyllfa.

Anogwch nhw i fod yn feirniadol o fwriadau pobl

Gan egluro iddynt nad oes gan bawb y maent yn cwrdd â nhw mewn go iawn ac ar-lein y bwriad cywir a phwysigrwydd gwerthuso pam y byddai rhywun yn gofyn iddynt anfon lluniau ohonynt eu hunain a'r effaith hirdymor pe bai pethau'n mynd o chwith.

Dylanwadu ar sioeau teledu a chyfryngau cymdeithasol

Trafodwch sut gweld delweddau o Instagram a sêr teledu realiti mewn 'sexy poses' yn gallu eu hannog i wneud yr un peth a hefyd sioeau teledu prif ffrwd fel Naked Attraction.

Hyder y corff 

Siarad am sut maen nhw'n teimlo am ddelwedd eu corff a hyder eu corff a gall rôl pwysau cyfoedion ei chwarae.

Esboniwch natur gymhleth gwneud ffrindiau

Mae'n bwysig siarad am y ffaith bod cyfeillgarwch yn newid ac yn chwalu dros amser. Er eu bod yn ffrindiau â rhai pobl nawr, mae pobl yn newid ac yn gallu tyfu ar wahân yn naturiol felly nid yw'n adlewyrchiad ohonyn nhw os nad yw rhywun eisiau bod yn ffrindiau gyda nhw mwyach.

Defnyddiwch straeon newyddion i siarad amdano

Defnyddio enghreifftiau bywyd go iawn y gallant uniaethu â nhw, i egluro'r risgiau.

Perthnasoedd iach

Os yw'n briodol, trafod beth yw perthynas rywiol gariadus iach dylent edrych fel eu bod yn ymwybodol o beth i edrych amdano os ydynt dan bwysau i secstio.

Trafodaethau agored a gonest

Sicrhewch eu bod yn gwybod y gallant ddod atoch chi i rannu eu pryderon a chael cefnogaeth heb farn.

Newidiadau mewn perthynas

Esboniwch, hyd yn oed os ydyn nhw'n anfon delweddau at bobl maen nhw'n ymddiried ynddynt, gall perthnasoedd newid ac achosi problemau.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Creu cytundeb teulu

Rhowch a cytundeb teulu i'w le i'w helpu i ddeall yr hyn sy'n briodol i'w bostio.

Sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Adolygu eu gosodiadau preifatrwydd ar gyfryngau cymdeithasol felly dim ond gyda phobl maen nhw'n eu hadnabod maen nhw'n rhannu.

Sut i ymateb i geisiadau am noethlymunau

Helpwch nhw i feddwl am ymatebion posib os gofynnir iddyn nhw rannu noethlymun,  Ap Zipit o Childline gall helpu.

Ffynonellau dibynadwy ar gyfer help

Os na allant siarad â chi, eu cyfeirio at gefnogaeth ddibynadwy fel Childline i siarad â chynghorwyr hyfforddedig.

Mwy o ganllawiau yn ôl i'r ysgol 

 • Darganfod digidol yn y cynradd
  Cefnogwch eich plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol a phrofi pethau digidol cyntaf.
  Eicon amser
  Darllenwch 10 munud
 • Llywio ysgol uwchradd
  Dysgwch sut i gefnogi gyda phobl ifanc digidol digidol wrth iddynt symud ymlaen trwy'r ysgol uwchradd.
  Eicon amser
  Darllenwch 10 munud
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella