BWYDLEN

Symud i'r ysgol uwchradd

Offer i gefnogi pontio Blwyddyn 6

Wrth i blant drosglwyddo o'r Ysgol Gynradd i'r Uwchradd, maen nhw'n cael llawer o brofiadau digidol cyntaf, gyda llawer yn cael eu ffôn clyfar cyntaf.

Helpwch nhw i ddeall y risgiau a'r manteision posibl o fynd ar-lein gyda'n hadnoddau adnoddau i rieni, gofalwyr ac athrawon eu defnyddio gartref ac yn yr ystafell ddosbarth.

Ffôn clyfar animeiddiedig gydag wyneb hapus a thestun sy'n darllen 'Ysgol Fawr, Sgrin Fach'.

Beth sydd ar y dudalen hon?

Llywiwch y canllaw hwn trwy ddewis adran isod.

Beth mae plant yn ei wneud ar-lein?

Mae rhyngweithio cymdeithasol ar-lein yn ganolog i brofiad digidol plant sy’n symud i’r ysgol uwchradd.

Nid yn unig maen nhw'n dysgu cyfathrebu â'i gilydd ar-lein, ond maen nhw hefyd yn gwneud penderfyniadau pwysig ar sut i gyflwyno eu hunain i'r byd.

O'r herwydd, mae'n bwysig i blant fod ganddyn nhw'r ffôn clyfar iawn, eu bod nhw'n defnyddio'r apiau poblogaidd ac yn cymryd rhan yn y tueddiadau diweddaraf i deimlo eu bod nhw'n 'ffitio i mewn'.

Mae hynny'n golygu helpu plant i ddod o hyd i'r cydbwysedd rhwng cysylltu â ffrindiau ar-lein a rheoli eu diogelwch a'u lles.

Profiadau go iawn gan riant, arddegwr ac athro

Dysgu gan eraill a'u profiad o drosglwyddo o'r Cynradd i'r Uwchradd.

Profiad rhiant

Mae mam, Adele Jennings, yn rhannu ei phrofiad fel rhiant.

Profiad merch yn ei harddegau

Mae Amber Jennings, yn ei harddegau, yn rhannu ei phrofiad o ddechrau yn yr ysgol uwchradd.

Profiad athro

Mae'r pennaeth, Matthew Burton, yn rhannu arweiniad i rieni.

Cyngor i rieni a gofalwyr

Dewch o hyd i ragor o gyngor ac arweiniad

Dyma'r eicon ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH do

Creu pecyn cymorth eich teulu

Atebwch gwestiynau am fywyd digidol, diddordebau a phrofiadau eich plentyn i gael cyngor diogelwch ar-lein wedi'i hidlo a pherthnasol.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH
Dyma'r eicon ar gyfer: DOD O HYD I ARWEINIAD do

Sefydlu rheolaethau rhieni

Dewch o hyd i un o dros 100 o ganllawiau cam wrth gam ar reoli rhieni ar draws y cyfryngau cymdeithasol, gemau fideo, band eang a mwy i gadw plant yn ddiogel.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: DOD O HYD I ARWEINIAD
Dyma'r eicon ar gyfer: Creu cytundeb teulu do

Cytuno ar ffiniau gyda'ch gilydd

Gyda'ch plentyn, crëwch ffiniau digidol megis pryd a ble i ddefnyddio dyfeisiau fel y gallant ddatblygu perthynas iach â thechnoleg.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: Creu cytundeb teulu

Gweithgareddau yn ymwneud â'ch plentyn

Helpwch eich plentyn i ddysgu sgiliau diogelwch ar-lein allweddol a fydd yn eu cefnogi wrth iddynt drosglwyddo i'r ysgol uwchradd.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CHWARAE RHYNGWEITHIOL CWIS

Mynd i'r Afael â Chasineb Ar-lein

Defnyddiwch y cwis rhyngweithiol hwn i'ch helpu i gael trafodaethau pwysig am ymddygiadau priodol ar-lein. Heriwch eich plentyn i weld pwy sy'n gwybod mwy am fynd i'r afael â chasineb ar-lein.

CHWARAE Cwis RHYNGWEITHIOL
Dyma'r ddelwedd ar gyfer: DARGANFOD STORI

Unwaith Ar-lein

Mae'r straeon antur dewis-eich-hunan hyn yn helpu plant i ddysgu sgiliau o gydbwyso amser sgrin i ymddwyn yn briodol ar-lein. Dewiswch stori i helpu eich plentyn i ddatblygu ei lythrennedd cyfryngau.

FEL STORI
Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER Y CANLLAWIAU SGWRS

Canllaw sgwrs

Cadwch ar ben diogelwch eich plentyn trwy barhau â sgyrsiau i'r uwchradd. Gall aros yn rhan drwy sgwrs helpu plant i deimlo y gallant ddod atoch os aiff rhywbeth o'i le.

GWELER ARWEINIAD Y SGWRS

Cynlluniau gwersi am ddim i athrawon ac ysgolion

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella