BWYDLEN

Diogelwch Snapchat: Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Dysgwch am fesurau diogelwch Snapchat ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau

Os yw'ch arddegau'n defnyddio Snapchat, gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod sut i gadw'n ddiogel trwy ddysgu am y nodweddion diogelwch sydd ar gael a'r risgiau posibl.

Beth yw Snapchat?

Mae Snapchat yn wasanaeth cyfathrebu poblogaidd ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion. Gall defnyddwyr dynnu lluniau, recordio fideos, ychwanegu testun neu luniadau (o'r enw Snaps) a'u hanfon at Ffrindiau.

Mae snaps yn diflannu ar ôl i'r derbynnydd ei weld, neu o fewn 24 awr (ar gyfer Stori neu Sgwrs). Unwaith y bydd pob derbynnydd wedi gweld Snap, bydd yn cael ei ddileu yn awtomatig o weinyddion Snapchat oni bai bod y defnyddwyr yn arbed y cynnwys.

Yn nodweddiadol, ni all defnyddwyr adfer Snaps sydd wedi'u hagor o weinyddion Snapchat. Fodd bynnag, dylai rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau adrodd pryderon a phroblemau i Snapchat, felly gall Snapchat gadw data perthnasol ar gyfer gorfodi'r gyfraith, pe bai'r angen yn codi. Sylwch fod y gallu i gadw data hefyd yn dibynnu ar weithgaredd y defnyddiwr a gosodiadau preifatrwydd, ymhlith ffactorau eraill.

Mae Snapchat ar gael i ddefnyddwyr Android ac iOS ac mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho. Fodd bynnag, mae tanysgrifiad premiwm i'r ap hefyd ar gael i'w brynu o'r enw Snapchat+.

Sut mae Snapchat yn gweithio?

Ap rhannu lluniau preifat ydoedd i ddechrau. Fodd bynnag, mae nodweddion Snapchat bellach yn cynnwys fideos byr, sgwrs fideo, negeseuon, storio lluniau, AI cynhyrchiol a mwy.

Mae pob Snap a rennir gyda'ch dilynwyr yn dros dro ac ar gael am 24 awr oni bai eich bod yn ei ddileu neu'n gosod terfyn gwahanol. Gallwch hefyd ychwanegu gwahanol hidlwyr, lensys, emojis a thestun i'ch Snap. Yn ogystal, gallwch greu sgwrs grŵp i siarad â ffrindiau neu anfon neges at ffrindiau unigol.

Yn ogystal â'r uchod, mae gan Snapchat ardal 'Straeon' a 'Sbotolau'.

 • Nodwedd y Straeon – yn gweithio fel ffrwd newyddion sy'n cynnwys cynnwys gan gyhoeddwyr newyddion a phobl adnabyddus. Mae rhai yn defnyddio'r nodwedd hon i gwrdd â phobl newydd.
 • Y nodwedd Sbotolau - yn gweithio fel TikTok, mae Spotlight yn dab pwrpasol yn Snapchat ar gyfer hyrwyddo fideos firaol byr. Bydd y nodwedd Sbotolau yn defnyddio algorithm i argymell y swyddi 'mwyaf deniadol' i'w gwylio yn seiliedig ar yr hyn y mae gan ddefnyddiwr ddiddordeb ynddo.

I gofrestru, rhaid i ddefnyddwyr lawrlwytho'r ap cyfryngau cymdeithasol i'w dyfais. Yna rhaid iddynt nodi eu dyddiad geni a chreu ac enw defnyddiwr a chyfrinair. Yna gofynnir i ddefnyddwyr nodi eu rhif ffôn symudol. Mae hwn yn gam dewisol i helpu os cewch eich cloi allan o'ch cyfrif. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio e-bost yn lle hynny os yw'n well gennych.

Sut mae Snapchat yn defnyddio AI

Mae Snapchat yn cynnig yr opsiwn i ddefnyddwyr ymgysylltu ag offeryn deallusrwydd artiffisial o'r enw My AI. Mae'n ymddangos yn rhestrau cyswllt defnyddwyr yn awtomatig. Yn wahanol i gysylltiadau eraill, ni ellir dileu My AI oni bai bod gennych Snapchat+, opsiwn tanysgrifio premiwm Snapchat.

Mae fy AI yn gweithio fel unrhyw chatbot arall, gan ganiatáu i ddefnyddwyr gael sgyrsiau ag AI. Fel ChatGPT, gall hefyd ddarparu atebion manylach fel yr ateb i broblem Mathemateg. Gydag unrhyw offeryn AI, mae'n bwysig bod plant deall ffyrdd priodol ac amhriodol ei ddefnyddio i gefnogi adeiladu sgiliau.

Pa ddata mae Fy AI yn ei gasglu?

Fel ChatGPT, mae My AI yn casglu data o sgyrsiau sydd gan ddefnyddwyr ag ef. Os yw lleoliad wedi'i alluogi, gall Fy AI ddefnyddio hynny i helpu i ateb cwestiynau y mae defnyddwyr yn eu gofyn. Os ydych chi'n rhannu cynnwys fel negeseuon ysgrifenedig neu Snaps, mae My AI yn cadw'r data hwnnw hefyd. Mae hyn yn ei helpu i 'ddysgu' ffeithiau am ddefnyddwyr i ateb cwestiynau'n well.

Yn ôl y Snapchat's Canolfan Gymorth, dylai defnyddwyr osgoi rhannu gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif gyda My AI. Yn ogystal, mae yn erbyn y rheolau i ofyn i My AI gynhyrchu cynnwys niweidiol fel yr hyn sy'n hyrwyddo trais, hunan-niweidio, masnachu mewn pobl neu unrhyw gynnwys sy'n mynd yn groes i Ganllawiau'r Gymuned.

Sut mae dileu data o Fy AI?

Os yw'ch arddegau'n defnyddio Fy AI yn rheolaidd, mae'n syniad da dod i arfer fel mater o drefn dileu eu data. Gallwch wneud hyn trwy fynd i'w cyfrif Rheolaethau Preifatrwydd yn eu Gosodiadau, dewis 'Clear Data' ac yna dewis 'Clear My AI Data.'

Yn ogystal, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â'ch arddegau am yr hyn sy'n iawn ac nad yw'n iawn ei rannu â deallusrwydd artiffisial fel My AI.

Beth yw Breuddwydion o Snapchat?

Offeryn AI cynhyrchiol yw Dreams sydd ar gael trwy Snapchat's Memories. Mae'n defnyddio delweddau rydych chi'n eu cyflenwi i greu rhai a gynhyrchir gan AI.

I gael mynediad i'r nodwedd, trowch i fyny ar sgrin y camera cartref i agor Memories a dewiswch Dreams ar y brig. Rhaid i chi gytuno â'r telerau a gyflwynir, sy'n nodi y bydd yr offeryn yn defnyddio delweddau a ddarperir i gynhyrchu neu wella Snaps. Yn ogystal, “gellir defnyddio gwybodaeth am eich wyneb hefyd i ddatblygu modelau dysgu peirianyddol trwy gydol y gwasanaeth hwn.”

Wrth uwchlwytho'ch delwedd, rhaid i chi hefyd gytuno i adael i eraill, gan gynnwys Snap, ddefnyddio'ch llun i greu Breuddwydion newydd. Gallwch chi addasu eich gosodiadau ar gyfer hyn a dileu eich delweddau unrhyw bryd. Gweld sut yma.

Gall defnyddwyr gael 8 Breuddwyd am ddim ond mae angen prynu Breuddwydion ychwanegol.

Beth yw isafswm oedran Snapchat?

Fel llawer o rwydweithiau cymdeithasol ac apiau negeseuon eraill, yr oedran lleiaf i ddefnyddio Snapchat yw 13 oed. Yn ogystal, rhaid i ddefnyddwyr 13-17 oed gael caniatâd rhiant neu warcheidwad cyfreithiol i ddefnyddio'r ap.

Er bod peth ymchwil yn dangos bod plant dan 13 oed yn defnyddio'r gwasanaeth, bydd Snapchat yn dileu unrhyw gyfrifon y maent yn nodi eu bod yn perthyn i ddefnyddiwr dan oed.

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ond nad yw'n bodloni'r gofynion oedran, mae'n wynebu risgiau ar-lein ychwanegol. Hyd nes y byddant yn cyrraedd yr isafswm oedran, ystyriwch y rhain dewisiadau eraill sy'n addas ar gyfer plant dan 13 oed.

Risgiau a buddion

Os yw'ch arddegau'n defnyddio Snapchat, mae'n bwysig deall y risgiau a'r buddion posibl. Fodd bynnag, efallai na fydd y rhain yn berthnasol i bob person ifanc, felly mae'n bwysig ystyried aeddfedrwydd, profiad ar-lein a sgiliau meddwl yn feirniadol eich plentyn unigol.

Risgiau Snapchat

Yn debyg i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill, mae risgiau cyffredin ar Snapchat yn cynnwys:

 • cyswllt gan ddieithriaid a allai fod yn niweidiol
 • gweld cynnwys amhriodol
 • sgrolio diddiwedd (neu 'sgrolio doom')
 • bwlio, aflonyddu neu gasineb gan ffrindiau a dieithriaid
 • negeseuon sy’n diflannu, a all ei gwneud hi’n anodd casglu tystiolaeth mewn achosion o fwlio neu ymddygiad tebyg.

Mae gan Snapchat ei Ganllawiau Cymunedol ei hun i helpu defnyddwyr i gadw'n ddiogel. Ni chaniateir cynnwys amhriodol, bwlio a mwy ar y platfform. Fodd bynnag, os yw'ch plentyn yn gweld rhywbeth sy'n peri gofid, dylai roi gwybod amdano yn yr ap.

Gweler ffyrdd eraill o gadw'n ddiogel ar Snapchat gyda'n canllaw cam wrth gam.

Mae Snapchat yn elwa

Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan fawr o fywydau pobl ifanc yn eu harddegau, a gall apps fel Snapchat helpu i gefnogi agweddau pwysig. Mae rhai buddion yn cynnwys:

 • amrywiaeth o ffyrdd o gysylltu â ffrindiau
 • offer creadigol i gael hwyl gyda ffrindiau fel gwahanol hidlwyr, AI a mwy
 • nodweddion negeseuon i helpu rhai pobl ifanc yn eu harddegau i ddatblygu sgiliau cymdeithasol neu ddod o hyd i gysylltiad ag eraill. Mae hyn yn arbennig o fuddiol i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol fel awtistiaeth ac a allai gael trafferth cyfathrebu oddi ar-lein
 • allfa greadigol i ddangos eu personoliaeth a'u diddordebau

Dysgwch fwy am fuddion cyfryngau cymdeithasol yma.

A oes gan Snapchat nodweddion preifatrwydd neu ddiogelwch?

Mae gan Snapchat amrywiaeth o nodweddion preifatrwydd a diogelwch i helpu i gadw defnyddwyr dan 18 yn ddiogel. Mae'r rhain yn cynnwys nodweddion adrodd a blocio safonol yn ogystal â'r gallu i ddiffodd lleoliad. Fodd bynnag, mae gan Snapchat nodweddion ychwanegol a all hefyd gefnogi ei ddefnyddwyr.

Gweler ein canllaw cam wrth gam i ddysgu am nodweddion diogelwch Snapchat.

Cefnogi iechyd meddwl

Mae Yma i Chi yn nodwedd iechyd meddwl sy'n darparu cefnogaeth ragweithiol mewn-app i Snapchatters. Mae'n cefnogi'r rhai a allai brofi argyfyngau iechyd meddwl neu emosiynol yn ogystal â'r rhai sy'n chwilfrydig i ddysgu mwy am y materion hyn a chefnogi ffrindiau i ddelio â nhw.

Mae Yma i Chi yn ymddangos mewn canlyniadau chwilio ar Snapchat pan chwilir rhai geiriau allweddol.

Dysgwch fwy am gefnogaeth iechyd meddwl Snapchat.

Addysgu diogelwch ar-lein

Mae Safety Snapshot yn rhaglen llythrennedd digidol gan Snapchat gyda'r nod o addysgu defnyddwyr am ddata, preifatrwydd, diogelwch a materion diogelwch ar-lein.

Dysgwch fwy am Ciplun Diogelwch.

Cefnogi rhyngweithio mwy diogel

Mae pobl ifanc yn defnyddio Snapchat i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau trwy ddelweddau a thestun. Er mwyn annog rhyngweithio diogel â phobl y maent yn eu hadnabod, mae Snapchat yn defnyddio:

 • rhybuddion mewn-app: nodwedd sy'n anfon rhybudd pop-up i bobl ifanc yn eu harddegau os bydd rhywun yn ceisio eu hychwanegu fel ffrind pan nad ydynt yn rhannu cysylltiadau cydfuddiannol.
 • cyfyngiadau ar awgrymiadau ffrind: rhaid i ddefnyddwyr 13-17 oed fod â chysylltiadau lluosog yn gyffredin â rhywun cyn iddynt ymddangos fel ffrindiau a awgrymir neu weld eraill ar eu rhestr awgrymiadau.
 • cyfyngiadau sgwrsio: ni all defnyddwyr gysylltu ag eraill yn uniongyrchol oni bai bod y ddau yn cael eu hychwanegu fel ffrindiau.

Cyfyngiadau ar gynnwys amhriodol

Mae Canllawiau Cymunedol Snapchat yn gwahardd cynnwys anghyfreithlon a niweidiol. Yn ogystal, mae ganddynt bolisi dim goddefgarwch ar gyfer defnyddwyr sy'n cyflawni'r niwed hwn.

Mae Snapchat yn defnyddio System Streic i ddileu cynnwys amhriodol y maent yn ei ganfod neu'n derbyn adroddiadau arno ar unwaith. Bydd troseddwyr mynych yn derbyn gwaharddiad cyfrif.

Edrychwch ar ein Rheolaethau rhieni preifatrwydd Snapchat am wybodaeth ar sut i alluogi rhai gosodiadau.

Beth yw Canolfan Deulu ar Snapchat?

Mae Canolfan Deulu Snapchat yn gyfres o reolaethau rhieni mewn-app i helpu rhieni a gofalwyr i ymgysylltu â bywyd digidol eu harddegau. Mae monitro pwy mae'ch arddegau yn siarad â nhw neu osod rheolaethau cynnwys yn helpu i ysgogi sgyrsiau pwysig am ddiogelwch ar-lein.

Mae'r Ganolfan Deulu yn adlewyrchu deinameg perthnasoedd all-lein rhwng rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau, lle mae gan rieni fewnwelediad i bwy mae eu harddegau yn treulio amser gyda nhw, tra'n dal i barchu preifatrwydd pobl ifanc yn eu harddegau. Ar y Ganolfan Deuluol, gall rhieni hefyd roi gwybod yn hawdd ac yn gyfrinachol am unrhyw bryderon yn uniongyrchol i dimau Ymddiriedolaeth a Diogelwch Snapchat, sy'n gweithio bob awr o'r dydd ac o gwmpas y byd i helpu i gadw defnyddwyr yn ddiogel.

I sefydlu Canolfan Deulu, rhaid i rieni gael eu dyfais eu hunain gyda Snapchat wedi'i gosod yn ogystal â'u cyfrif Snapchat eu hunain. Gweler sut i sefydlu Canolfan Deulu yma.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Snapchat ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar