BWYDLEN

Diogelwch Snapchat: sut i arwain i rieni

Gwyliwch y blogiwr blog mumi Adele Jennings i weld beth sydd angen i chi ei wybod

Anfonwyd Snapchat, ap rhannu lluniau a fideo amser real gyda chyfartaledd o 210 miliwn o gipiau bob dydd. Rydym yn darparu popeth sydd gennych i'w wybod am yr ap.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw Snapchat?

Mae Snapchat yn app negeseuon cyfryngau cymdeithasol poblogaidd sy'n eich galluogi i anfon a derbyn lluniau a fideos (a elwir yn Snap) at ddefnyddwyr. Snap Inc yw datblygwr yr ap ac mae hefyd yn creu cynhyrchion eraill fel Snapchat Spectacles.

Mae ar gael i ddefnyddwyr Android ac iOS ac mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho.

Credyd: TechCrunch

Sut mae Snapchat yn gweithio?

Ap rhannu lluniau preifat ydoedd i ddechrau. Fodd bynnag, mae nodweddion Snapchat bellach yn cynnwys fideos byr, gemau, sgwrs fideo, negeseuon, lle i storio lluniau a mwy.

Mae pob Snap a rennir gyda'ch dilynwyr yn dros dro ac ar gael am 24 awr oni bai eich bod yn ei ddileu neu'n gosod terfyn gwahanol. Gallwch hefyd ychwanegu gwahanol hidlwyr, lensys, emojis a thestun i'ch Snap. Yn ogystal, gallwch greu sgwrs grŵp i siarad â ffrindiau neu anfon neges at ffrindiau unigol.

Yn ogystal â'r uchod, mae gan Snapchat ardal 'Darganfod' a 'Sbotolau.

 • Y nodwedd Darganfod – yn gweithio fel ffrwd newyddion sy'n cynnwys cynnwys gan gyhoeddwyr newyddion a phobl adnabyddus. Mae rhai yn defnyddio'r nodwedd hon i gwrdd â phobl newydd.
 • Y nodwedd Sbotolau - yn gweithio fel TikTok, mae Spotlight yn dab pwrpasol yn Snapchat ar gyfer hyrwyddo fideos firaol byr. Bydd y nodwedd Sbotolau yn defnyddio algorithm i argymell y swyddi 'mwyaf deniadol' i'w gwylio yn seiliedig ar yr hyn y mae gan ddefnyddiwr ddiddordeb ynddo.

I gofrestru, rhaid i ddefnyddwyr lawrlwytho'r ap cyfryngau cymdeithasol i'w dyfais. Yna rhaid iddynt nodi eu dyddiad geni a chreu ac enw defnyddiwr a chyfrinair. Yna gofynnir i ddefnyddwyr nodi eu rhif ffôn symudol. Mae hwn yn gam dewisol i helpu os cewch eich cloi allan o'ch cyfrif. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio e-bost yn lle hynny os yw'n well gennych.

Rheolaethau rhieni bwlb golau

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol Snapchat i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Beth yw isafswm oedran Snapchat? 

Fel llawer o rwydweithiau cymdeithasol eraill, yr oedran lleiaf i ddefnyddio Snapchat yw 13 oed.

A oes gan Snapchat unrhyw nodweddion preifatrwydd neu ddiogelwch? 

Cyflwynodd Snapchat Fwrdd Cynghori ar Ddiogelwch sy'n 'addysgu, herio, codi materion, ac yn cynghori Snapchatters ar sut i gadw cymuned Snapchat yn ddiogel'.
Ar wahân i'r nodweddion adrodd, blocio ac anablu lleoliad arferol, mae Snapchat hefyd wedi cyflwyno'r canlynol:

 • Yma I Chi - nodwedd iechyd meddwl sy'n darparu cefnogaeth ragweithiol mewn app i Snapchatters a allai fod yn profi iechyd meddwl neu argyfwng emosiynol, neu a allai fod yn chwilfrydig i ddysgu mwy am y materion hyn a sut y gallant helpu ffrindiau i ddelio â nhw
 • Ciplun Diogelwch - rhaglen llythrennedd digidol gan Snapchat gyda'r nod o addysgu Snapchatters am faterion data, preifatrwydd, diogelwch a diogelwch ar-lein
 • Preifatrwydd wedi'i ddiweddaru ar gyfer plant dan 18 oed - Nid oes unrhyw broffiliau cyhoeddus y gellir eu pori ar gyfer Snapchatters dan 18 oed
 • Swyddogaethau sgwrsio diofyn - Yn ddiofyn, ni allwch Sgwrsio na chysylltu â rhywun yn uniongyrchol oni bai bod y ddau ohonoch wedi ychwanegu eich gilydd fel ffrindiau

Edrychwch ar ein Rheolaethau rhieni preifatrwydd Snapchat am wybodaeth ar sut i alluogi rhai gosodiadau.

Gemau Snapchat

Mae gan nodwedd hapchwarae Snapchat 'Snap Games' amryw o gemau cystadleuol ac anghystadleuol i'w chwarae gyda ffrindiau. Mae ganddo hefyd nodwedd llais a sgyrsiau lle gallwch chi naill ai anfon neges destun neu drwy sain fyw. Gall defnyddwyr hefyd dderbyn gwobrau yn y gêm, fel darnau arian neu eitemau trwy wylio hysbyseb, fodd bynnag, mae Snapchat wedi nodi 'efallai na fydd gwobrau fideo ar gael i bob Snapchatters' - ond nid nodi pa feini prawf y byddai'n rhaid i chi eu bodloni.

Gellir cyrchu Gemau Snap o'r app Snapchat.

Diweddariadau Snapchat diweddaraf

O Chwefror 2021

Prosiect Cynrychiolaeth Cadair Olwyn Bitmoji ar gyfer Cynhwysiant
Mae emojis Snapchat o'r enw Bitmoji's, wedi cyflwyno detholiad o Bitmoji hygyrch i Snapchatters eu defnyddio, fel Bitmoji cadair olwyn.

Yn dod yn fuan

Archwiliad Ffrind
Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel (9fed Chwefror 2021), cyflwynodd Snapchat y nodwedd Gwirio Ffrindiau. Bydd y nodwedd hon yn annog Snapchatters i adolygu eu rhestrau Ffrindiau a sicrhau ei fod yn cynnwys pobl y maent am gael eu cysylltu â hwy o hyd. Mae Friend Check Up ar gael ar gyfer dyfeisiau Android, a bydd ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS yn ystod y misoedd nesaf.

Lansio Canolfan Deulu Snapchat

Beth yw Canolfan Deulu Snapchat?

Mae Snapchat wedi cyflwyno ei nodwedd Canolfan Deulu i helpu rhieni i ymgysylltu â'u harddegau yn eu byd digidol. Mae'r nodwedd yn caniatáu i rieni weld ffrindiau newydd y mae eu harddegau wedi'u hychwanegu yn hawdd, fodd bynnag ni fydd yn dangos cynnwys sgyrsiau, gan amddiffyn preifatrwydd eu harddegau. Yn ôl Snap, bydd hyn yn “adlewyrchu’r ffordd y mae rhieni’n ymgysylltu â’u harddegau yn y byd go iawn lle mae rhieni fel arfer yn gwybod gyda phwy mae eu harddegau yn ffrindiau a phryd maen nhw’n hongian allan.”

Gan ddefnyddio Canolfan Deulu Snapchat bydd rhieni yn gallu adrodd am gyfrifon a allai fod yn peri pryder yn uniongyrchol i dimau Ymddiriedolaeth a Diogelwch Snapchat. Bydd pobl ifanc hefyd yn gallu hysbysu rhieni pan fyddant wedi riportio cyfrif neu ddarn o gynnwys ar y platfform.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy am sut mae Canolfan Deulu Snapchat yn nodwedd ddiogelwch

Yr hyn y mae Canolfan Deulu Snapchat yn caniatáu i rieni ei wneud

 • Gweld pa ffrindiau Snapchat y mae eu harddegau wedi anfon negeseuon, lluniau, neu fideos atynt yn ystod y saith diwrnod diwethaf, mewn ffordd sy'n dal i amddiffyn preifatrwydd yr arddegau trwy beidio â datgelu cynnwys gwirioneddol eu sgyrsiau (Snaps a negeseuon)
 • Gweler rhestr gyflawn o ffrindiau presennol eu harddegau.
 • Caniatáu i rieni weld ffrindiau newydd y mae eu harddegau wedi'u hychwanegu yn hawdd, gan ei gwneud hi'n hawdd dechrau sgyrsiau am bwy yw eu cysylltiadau newydd
 • Adrodd yn hawdd ac yn gyfrinachol unrhyw gyfrifon y gall rhieni fod yn bryderus yn eu cylch yn uniongyrchol i'n timau Ymddiriedolaeth a Diogelwch 24/7 i ymchwilio iddynt
 • Cyrchwch esboniadau allweddol am sut i ddefnyddio'r offer hyn; adnoddau ar gyfer dechreuwyr sgwrs bwysig gyda'u harddegau; ac awgrymiadau ychwanegol ar gyfer defnyddio
 • Snapchat yn ddiogel Bydd pobl ifanc sydd wedi dewis ymuno â'r Ganolfan Deuluol hefyd yn gallu gweld beth mae eu rhieni'n ei weld, gyda golwg wedi'i adlewyrchu ar nodweddion.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Snapchat ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

swyddi diweddar