BWYDLEN

Sut i gadw'n ddiogel ar Snapchat: Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Gwyliwch y blogiwr blog mumi Adele Jennings i weld beth sydd angen i chi ei wybod

Os yw'ch arddegau'n defnyddio Snapchat, gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod sut i gadw'n ddiogel trwy ddysgu am y nodweddion diogelwch sydd ar gael a'r risgiau posibl.

Beth yw Snapchat?

Mae Snapchat yn app negeseuon cyfryngau cymdeithasol poblogaidd sy'n eich galluogi i anfon a derbyn lluniau a fideos (o'r enw Snaps) at ddefnyddwyr. Snap Inc yw datblygwr yr ap ac mae hefyd yn creu cynhyrchion eraill fel Snapchat Spectacles.

Mae ar gael i ddefnyddwyr Android ac iOS ac mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho. Fodd bynnag, mae tanysgrifiad premiwm i'r ap hefyd ar gael i'w brynu o'r enw Snapchat+.

Credyd: TechCrunch

Sut mae Snapchat yn gweithio?

Ap rhannu lluniau preifat ydoedd i ddechrau. Fodd bynnag, mae nodweddion Snapchat bellach yn cynnwys fideos byr, sgwrs fideo, negeseuon, storio lluniau, AI cynhyrchiol a mwy.

Mae pob Snap a rennir gyda'ch dilynwyr yn dros dro ac ar gael am 24 awr oni bai eich bod yn ei ddileu neu'n gosod terfyn gwahanol. Gallwch hefyd ychwanegu gwahanol hidlwyr, lensys, emojis a thestun i'ch Snap. Yn ogystal, gallwch greu sgwrs grŵp i siarad â ffrindiau neu anfon neges at ffrindiau unigol.

Yn ogystal â'r uchod, mae gan Snapchat ardal 'Darganfod' a 'Sbotolau'.

 • Y nodwedd Darganfod – yn gweithio fel ffrwd newyddion sy'n cynnwys cynnwys gan gyhoeddwyr newyddion a phobl adnabyddus. Mae rhai yn defnyddio'r nodwedd hon i gwrdd â phobl newydd.
 • Y nodwedd Sbotolau - yn gweithio fel TikTok, mae Spotlight yn dab pwrpasol yn Snapchat ar gyfer hyrwyddo fideos firaol byr. Bydd y nodwedd Sbotolau yn defnyddio algorithm i argymell y swyddi 'mwyaf deniadol' i'w gwylio yn seiliedig ar yr hyn y mae gan ddefnyddiwr ddiddordeb ynddo.

I gofrestru, rhaid i ddefnyddwyr lawrlwytho'r ap cyfryngau cymdeithasol i'w dyfais. Yna rhaid iddynt nodi eu dyddiad geni a chreu ac enw defnyddiwr a chyfrinair. Yna gofynnir i ddefnyddwyr nodi eu rhif ffôn symudol. Mae hwn yn gam dewisol i helpu os cewch eich cloi allan o'ch cyfrif. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio e-bost yn lle hynny os yw'n well gennych.

Sut mae Snapchat yn defnyddio AI

Gyda phoblogrwydd deallusrwydd artiffisial a ChatGPT, mae Snapchat wedi ychwanegu eu fersiwn eu hunain o'r enw My AI. Mae'n ymddangos yn rhestrau cyswllt defnyddwyr yn awtomatig. Yn wahanol i gysylltiadau eraill, ni ellir dileu My AI oni bai bod gennych Snapchat+, opsiwn tanysgrifio premiwm Snapchat.

Mae fy AI yn gweithio fel unrhyw chatbot arall, gan ganiatáu i ddefnyddwyr gael sgyrsiau ag AI. Fel ChatGPT, gall hefyd ddarparu atebion manylach fel yr ateb i broblem Mathemateg. Gydag unrhyw offeryn deallusrwydd artiffisial, mae'n bwysig bod plant yn deall ffyrdd priodol ac amhriodol o'i ddefnyddio i gefnogi adeiladu sgiliau.

Pa ddata mae Fy AI yn ei gasglu?

Fel ChatGPT, mae My AI yn casglu data o sgyrsiau sydd gan ddefnyddwyr ag ef. Os yw lleoliad wedi'i alluogi, gall Fy AI ddefnyddio hynny i helpu i ateb cwestiynau y mae defnyddwyr yn eu gofyn. Os ydych chi'n rhannu cynnwys fel negeseuon ysgrifenedig neu snaps, mae My AI yn cadw'r data hwnnw hefyd.

Yn ôl Canolfan Gymorth Snapchat, dylai defnyddwyr osgoi rhannu gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif gyda My AI. Yn ogystal, mae yn erbyn y rheolau i ofyn i My AI gynhyrchu cynnwys niweidiol fel yr hyn sy'n hyrwyddo trais, hunan-niweidio, masnachu mewn pobl neu unrhyw gynnwys sy'n mynd yn groes i Ganllawiau'r Gymuned.

Sut mae dileu data o Fy AI?

Os yw'ch arddegau'n defnyddio My AI yn rheolaidd, mae'n syniad da dod i'r arfer o ddileu eu data fel mater o drefn. Gallwch wneud hyn trwy fynd i'w cyfrif Rheolaethau Preifatrwydd yn eu Gosodiadau, dewis 'Clear Data' ac yna dewis 'Clear My AI Data.' Yn ogystal, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â'ch arddegau am yr hyn sy'n iawn ac nad yw'n iawn ei rannu â deallusrwydd artiffisial fel My AI.

Beth yw Dreams o Snapchat?

Offeryn AI yw Dreams sydd ar gael trwy Snapchat's Memories. Mae'n defnyddio delweddau rydych chi'n eu cyflenwi i greu rhai a gynhyrchir gan AI.

I gael mynediad i'r nodwedd, trowch i fyny ar sgrin y camera cartref i agor Memories a dewiswch Dreams ar y brig. Rhaid i chi gytuno â'r telerau a gyflwynir, sy'n nodi y bydd yr offeryn yn defnyddio delweddau a ddarperir i gynhyrchu neu wella Snaps. Yn ogystal, “gellir defnyddio gwybodaeth am eich wyneb hefyd i ddatblygu modelau dysgu peirianyddol trwy gydol y gwasanaeth hwn.”

Wrth uwchlwytho'ch delwedd, rhaid i chi hefyd gytuno i adael i eraill, gan gynnwys Snap, ddefnyddio'ch llun i greu Breuddwydion newydd. Gallwch chi addasu eich gosodiadau ar gyfer hyn a dileu eich delweddau unrhyw bryd.

Beth yw isafswm oedran Snapchat? 

Fel llawer o rwydweithiau cymdeithasol eraill, yr oedran lleiaf i ddefnyddio Snapchat yw 13 oed. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos bod plant dan 13 oed yn defnyddio'r gwasanaeth.

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ond nad yw'n bodloni'r gofynion oedran, mae'n wynebu risgiau ar-lein ychwanegol. Hyd nes y byddant yn cyrraedd yr isafswm oedran, ystyriwch y rhain dewisiadau eraill sy'n addas ar gyfer plant dan 13 oed.

Risgiau a buddion 

Os yw'ch arddegau'n defnyddio Snapchat, mae'n bwysig deall y risgiau a'r buddion posibl. Fodd bynnag, efallai na fydd y rhain yn berthnasol i bob person ifanc, felly mae'n bwysig ystyried aeddfedrwydd, profiad ar-lein a sgiliau meddwl yn feirniadol eich plentyn unigol.

Risgiau Snapchat

Yn debyg i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill, mae risgiau cyffredin ar Snapchat yn cynnwys:

 • cyswllt gan ddieithriaid a allai fod yn niweidiol
 • gweld cynnwys amhriodol
 • sgrolio diddiwedd (neu 'sgrolio doom')
 • bwlio, aflonyddu neu gasineb gan ffrindiau a dieithriaid
 • negeseuon sy’n diflannu, a all ei gwneud hi’n anodd casglu tystiolaeth mewn achosion o fwlio neu ymddygiad tebyg.

Mae gan Snapchat ei Ganllawiau Cymunedol ei hun i helpu defnyddwyr i gadw'n ddiogel. Ni chaniateir cynnwys amhriodol, bwlio a mwy ar y platfform. Fodd bynnag, os yw'ch plentyn yn gweld rhywbeth sy'n peri gofid, dylai roi gwybod amdano yn yr ap.

Gweler ffyrdd eraill o gadw'n ddiogel ar Snapchat gyda'n canllaw cam wrth gam.

Mae Snapchat yn elwa

Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan fawr o fywydau pobl ifanc yn eu harddegau, a gall apps fel Snapchat helpu i gefnogi agweddau pwysig. Mae rhai buddion yn cynnwys:

 • amrywiaeth o ffyrdd o gysylltu â ffrindiau
 • offer creadigol i gael hwyl gyda ffrindiau fel gwahanol hidlwyr, AI a mwy
 • nodweddion negeseuon i helpu rhai pobl ifanc yn eu harddegau i ddatblygu sgiliau cymdeithasol neu ddod o hyd i gysylltiad ag eraill. Mae hyn yn arbennig o fuddiol i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol fel awtistiaeth ac a allai gael trafferth cyfathrebu oddi ar-lein
 • allfa greadigol i ddangos eu personoliaeth a'u diddordebau

Dysgwch fwy am fuddion cyfryngau cymdeithasol yma.

A oes gan Snapchat unrhyw nodweddion preifatrwydd neu ddiogelwch? 

Mae gan Snapchat amrywiaeth o nodweddion preifatrwydd a diogelwch i helpu i gadw defnyddwyr dan 18 yn ddiogel. Mae'r rhain yn cynnwys nodweddion adrodd a blocio safonol yn ogystal â'r gallu i ddiffodd lleoliad. Fodd bynnag, mae nodweddion ychwanegol Snapchat hefyd i gefnogi ei ddefnyddwyr.

Cefnogi iechyd meddwl

Mae Yma i Chi yn nodwedd iechyd meddwl sy'n darparu cefnogaeth ragweithiol mewn-app i Snapchatters. Mae'n cefnogi'r rhai a allai brofi argyfyngau iechyd meddwl neu emosiynol yn ogystal â'r rhai sy'n chwilfrydig i ddysgu mwy am y materion hyn a chefnogi ffrindiau i ddelio â nhw.

Dysgwch fwy am Yma i Chi.

Addysgu diogelwch ar-lein

Mae Safety Snapshot yn rhaglen llythrennedd digidol gan Snapchat gyda'r nod o addysgu defnyddwyr am ddata, preifatrwydd, diogelwch a materion diogelwch ar-lein.

Dysgwch fwy am Ciplun Diogelwch.

Cefnogi rhyngweithio mwy diogel

Mae pobl ifanc yn defnyddio Snapchat i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau trwy ddelweddau a thestun. Er mwyn annog rhyngweithio diogel â phobl y maent yn eu hadnabod, mae Snapchat yn defnyddio:

 • rhybuddion mewn-app: nodwedd sy'n anfon rhybudd pop-up i bobl ifanc yn eu harddegau os bydd rhywun yn ceisio eu hychwanegu fel ffrind pan nad ydynt yn rhannu cysylltiadau cydfuddiannol.
 • cyfyngiadau ar awgrymiadau ffrind: rhaid i ddefnyddwyr 13-17 oed fod â chysylltiadau lluosog yn gyffredin â rhywun cyn iddynt ymddangos fel ffrindiau a awgrymir neu weld eraill ar eu rhestr awgrymiadau.
 • cyfyngiadau sgwrsio: ni all defnyddwyr gysylltu ag eraill yn uniongyrchol oni bai bod y ddau yn cael eu hychwanegu fel ffrindiau.

Cyfyngiadau ar gynnwys amhriodol

Mae Canllawiau Cymunedol Snapchat yn gwahardd cynnwys anghyfreithlon a niweidiol. Yn ogystal, mae ganddynt bolisi dim goddefgarwch ar gyfer defnyddwyr sy'n cyflawni'r niwed hwn.

Mae Snapchat yn defnyddio System Streic i ddileu cynnwys amhriodol y maent yn ei ganfod neu'n derbyn adroddiadau arno ar unwaith. Bydd troseddwyr mynych yn derbyn gwaharddiad cyfrif.

Edrychwch ar ein Rheolaethau rhieni preifatrwydd Snapchat am wybodaeth ar sut i alluogi rhai gosodiadau.

Beth yw Canolfan Deulu Snapchat?

Mae Canolfan Deulu Snapchat yn nodwedd mewn-app i helpu rhieni i ymgysylltu â byd digidol eu harddegau. Mae'r nodwedd yn helpu i arwain y ffordd ar gyfer sgyrsiau diogelwch ar-lein pwysig. Yn ôl Snap, bydd hyn yn “adlewyrchu’r ffordd y mae rhieni’n ymgysylltu â’u harddegau yn y byd go iawn.” Yn union fel all-lein, gall rhieni wybod pwy yw ffrindiau ar-lein eu harddegau.

Mae Canolfan Deulu ar Snapchat yn caniatáu cyswllt uniongyrchol rhwng rhiant a pherson ifanc yn ei arddegau.

Yr hyn y mae Canolfan Deulu Snapchat yn caniatáu i rieni ei wneud

 • Gweld pa ffrindiau Snapchat y mae eu harddegau wedi anfon negeseuon, lluniau neu fideos atynt yn ystod y saith diwrnod diwethaf. Nid yw'n datgelu cynnwys gwirioneddol eu sgyrsiau (Snaps neu negeseuon);
 • Gweler rhestr gyflawn o ffrindiau presennol eu harddegau;
 • Gweld ffrindiau newydd y mae eu harddegau wedi'u hychwanegu yn hawdd, gan ei gwneud hi'n hawdd dechrau sgyrsiau am bwy yw eu cysylltiadau newydd;
 • Adrodd yn hawdd ac yn gyfrinachol am unrhyw gyfrifon Timau Ymddiriedolaeth a Diogelwch 24/7 Snapchat i ymchwilio iddynt;
 • Cyrchwch wybodaeth allweddol am sut i ddefnyddio offer y Ganolfan i Deuluoedd yn ogystal ag adnoddau ar gyfer dechreuwyr sgyrsiau pwysig ac awgrymiadau ar gyfer defnyddio Snapchat yn ddiogel.

Gall pobl ifanc sydd wedi dewis ymuno â'r Ganolfan Deulu hefyd weld yr hyn y mae eu rhieni'n ei weld, gyda golwg wedi'i adlewyrchu ar nodweddion. Gall pobl ifanc hefyd hysbysu rhieni pan fyddant yn adrodd am gyfrif neu ddarn o gynnwys ar y platfform.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Snapchat ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar