A yw ap Telegram Messenger yn ddiogel? – Beth sydd angen i rieni ei wybod

A yw ap Telegram Messenger yn ddiogel? Gyda 500 miliwn o ddefnyddwyr dyddiol, mae'n bwysig deall nodweddion diogelwch a gosodiadau preifatrwydd yr ap. Darganfyddwch sut i gadw'ch arddegau'n ddiogel os ydyn nhw'n defnyddio'r app.

Beth yw'r app Telegram Messenger?

Mae Telegram, a lansiwyd yn 2013, yn app negeseuon tebyg i Whatsapp a Facebook Messenger. Mae'n galluogi defnyddwyr i anfon negeseuon ar WiFi neu ddata symudol. Ym mis Hydref 2021, gwelodd ymchwydd mewn defnyddwyr ac mae'n parhau i dyfu wrth i bobl symud i ffwrdd apiau sy'n eiddo i gwmnïau mwy i aros yn ddiogel ar-lein.

Sut mae'r app Telegram yn gweithio

Mae'r ap yn app negeseuon cwmwl y gellir ei gyrchu ar unrhyw ddyfais. Mae hyn yn gadael i chi gadw golwg ar eich negeseuon yn hawdd. Gall defnyddwyr anfon ffeiliau o unrhyw fath, gwneud galwadau fideo a chymryd rhan mewn sgyrsiau grŵp. Er mwyn defnyddio'r app Telegram yn ddiogel, gall defnyddwyr alluogi amgryptio a negeseuon sy'n diflannu.

Mae defnyddwyr yn cofrestru gyda'u rhifau ffôn symudol yn gyflym ac yn hawdd i gael mynediad at holl nodweddion yr ap.

Beth yw'r sgôr oedran?

Telegram sydd fwyaf diogel i'r rhai 16 oed a hŷn, yn ôl y Telerau Gwasanaeth. Fodd bynnag, mae'r Siop app Apple wedi ei osod ar gyfer y rhai 17 a hŷn tra bod y siop Chwarae Google yn syml, mae'n dweud bod angen arweiniad rhieni arno. Ni ofynnir i ddefnyddwyr beth yw eu hoedran wrth gofrestru.

Beth yw'r gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar Telegram?

Mae Telegram yn ymfalchïo yn ei nodweddion diogelwch, sy'n cynnwys opsiynau i negeseuon rhwng defnyddwyr gael eu hamgryptio neu eu diflannu ar ôl cyfnod penodol o amser. Mae yna hefyd ychydig o osodiadau preifatrwydd y gall defnyddwyr eu defnyddio. Yn syml, ewch i Gosodiadau> Gosodiadau Preifatrwydd a Diogelwch i ddechrau.

Rhif ffôn

Pan fydd defnyddiwr yn cofrestru, caiff hyn ei osod yn awtomatig i ganiatáu i gysylltiadau weld rhif ffôn symudol y defnyddiwr y maent wedi cofrestru ag ef. Mae opsiynau eraill yn cynnwys caniatáu i bawb neu neb weld y rhif. Yn ogystal, gall defnyddwyr ychwanegu eithriadau. Er enghraifft, efallai y bydd rhiant yn gallu gweld rhif eu plentyn ond efallai na fydd unrhyw un arall.

Wedi'i weld ddiwethaf ac ar-lein

Mae amser gweld diwethaf defnyddiwr yn cael ei osod yn awtomatig i fod yn weladwy i bawb ond gellir ei osod i gysylltiadau yn unig neu i neb. Gellir ychwanegu eithriadau yma hefyd ar gyfer pwy na all byth weld y wybodaeth hon.

Lluniau proffil

Gall pawb weld lluniau proffil defnyddwyr yn awtomatig. Gellir newid hyn i gysylltiadau yn unig ag eithriadau ar gyfer pwy na all byth weld y llun proffil.

Negeseuon a anfonwyd ymlaen

Gall defnyddwyr reoli a fydd negeseuon a anfonir oddi wrthynt yn cysylltu'n ôl â'u proffil. Mae'r gosodiad hwn yn gadael i unrhyw un gysylltu'n ôl â phroffil defnyddiwr yn awtomatig ond gellir ei osod i ganiatáu cysylltiadau yn unig neu neb ag eithriadau.

Galwadau

Gall defnyddwyr reoli pwy all eu ffonio. Fe'i gosodir yn awtomatig i ganiatáu i bawb ffonio defnyddiwr ond gellir ei newid i gysylltiadau yn unig neu i neb. Gall defnyddwyr ychwanegu eithriadau yma hefyd yn ogystal ag opsiwn sy'n galluogi galwadau cymar-i-gymar. Mae hwn wedi'i osod yn awtomatig i'w ddefnyddio gyda chysylltiadau defnyddiwr ond gellir ei osod hefyd ar gyfer neb a phawb. Mae defnyddio hyn yn golygu y bydd galwadau rhwng un defnyddiwr a defnyddiwr arall yn gallu cyfathrebu fel arfer gyda galwad a fideo o ansawdd da. Mae ei analluogi yn golygu y bydd galwadau yn lle hynny trwy weinyddion Telegram yn gyfan gwbl, sy'n golygu na ellir gweld cyfeiriad IP y galwyr. Mae hefyd yn golygu nad yw ansawdd galwadau a fideo cystal.

grwpiau

Gall defnyddwyr osod pwy sy'n cael eu hychwanegu at sgwrs grŵp, a all ddal hyd at 200,000 o wahanol bobl. Mae hwn yn cael ei osod yn awtomatig i bawb ond gellir ei newid i gysylltiadau yn unig. Gellir gwneud eithriadau yma hefyd i rai defnyddwyr beidio byth â chael caniatâd i'ch ychwanegu chi.

Clo cod pas

Gall defnyddwyr amddiffyn eu cyfrif Telegram a'u app gyda set cod pas a dim ond nhw sy'n ei adnabod.

Gwirio Dau Gam

Gall defnyddwyr osod cyfrinair sy'n ofynnol pan fyddant yn mewngofnodi ar ddyfais newydd yn ogystal â chod a anfonir trwy neges destun SMS.

Sesiynau Gweithredol

Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i weld ble arall mae eu cyfrif yn cael ei ddefnyddio ac ar ba ddyfeisiau. Mae yna hefyd opsiwn i allgofnodi o'r holl sesiynau eraill i sicrhau nad yw'ch cyfrif Telegram yn cael ei ddefnyddio yn unman arall.

Beth yw manteision Telegram?

Mae miliynau o bobl yn defnyddio Telegram fel dewis arall yn lle apiau negeseuon eraill sy'n eiddo i gwmnïau mwy. Ym mis Hydref 2021, yn dilyn toriad Facebook ar draws amrywiol apiau, enillodd yr ap dros 70 miliwn o ddefnyddwyr newydd.

Wrth ddefnyddio nodweddion sgwrsio sydd gan apiau poblogaidd eraill eisoes, mae gan Telegram nodweddion diogelwch dymunol hefyd. Nid yw'n rhannu gwybodaeth defnyddwyr â thrydydd parti ac mae'n hawdd iawn ei ddefnyddio gyda golwg lân, galwadau fideo o ansawdd uchel a swyddogaethau sgwrsio grŵp.

Beth i wylio amdano ar Telegram

Er bod llawer yn canmol nodweddion diogelwch Telegram o'i gymharu ag apiau mawr eraill, mae'n ofynnol o hyd i ddefnyddwyr gofrestru gan ddefnyddio rhif ffôn symudol. Mae'r nodwedd hon yn lleihau pa mor ddiogel y gall yr app fod.

Gall defnyddwyr hefyd ymuno â grwpiau a all ddal hyd at 200,000 o aelodau, na fydd y mwyafrif ohonynt yn adnabod ei gilydd yn bersonol. Gall unrhyw un gael ei wahodd gan eu rhif ffôn symudol neu enw defnyddiwr i ymuno â grŵp. Os nad yw gosodiadau preifatrwydd wedi'u gosod i gyfyngu ar bwy all weld cyfrif defnyddiwr, yna gall unrhyw un o'r grŵp hwnnw weld a yw rhywun ar-lein ai peidio ac unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael.

Yn ogystal, er bod yn rhaid i ddefnyddwyr fod yn 16 neu'n hŷn i ymuno â'r app, yn ôl Telerau Gwasanaeth Telegram, nid yw'r app yn gofyn am gadarnhad oedran wrth ei lawrlwytho a'i gofrestru.

Sut gall rhieni neu ofalwyr gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel?

  •  Cael rheolaidd sgyrsiau gyda’ch plentyn am yr hyn y mae’n ei ddefnyddio i gyfathrebu ag eraill ar-lein.
  •  Gwiriwch gyda phwy maen nhw'n sgwrsio ar-lein a pha fath o wybodaeth maen nhw'n ei rhannu.
  •  Helpwch eich arddegau gyda gosodiadau preifatrwydd i'w cadw'n ddiogel ac yn hapus ar-lein.
  •  Gwnewch yn rheolaidd gwiriadau iechyd symudol i sicrhau bod eu dyfeisiau a'u apps yn gyfredol ar gyfer y gosodiadau diogelwch diweddaraf.

Diweddariadau diweddaraf

30 Rhagfyr 2021:

  • Mae defnyddwyr yn gallu anfon emojis animeiddiedig a rhyngweithiol fel ymatebion ar unwaith, y gellir eu rheoli trwy osodiadau cyfrif. Gall cyfyngu ar hyn annog pobl ifanc i feddwl am yr hyn y maent yn ei anfon yn hytrach nag anfon ymateb ar unwaith i rywbeth.
  • Mae tagiau Spoiler hefyd wedi'u hychwanegu i guddio darnau o destun a allai gynnwys sbwylwyr neu rhywbeth arall nad yw anfonwyr eisiau i dderbynwyr ei weld cyn iddynt glicio arno. Bydd y neges hon hefyd yn cael ei chuddio rhag hysbysiadau nes ei bod yn cael ei chlicio arni felly dylid ei monitro.
  •  Mae Telegram wedi ychwanegu a nodwedd cyfieithu i alluogi mwy o bobl ledled y byd i gysylltu'n rhwydd. Mae argaeledd y nodwedd ac ieithoedd penodol yn dibynnu ar y math o ffôn a ddefnyddir.
  • Gall defnyddwyr greu codau QR â thema i'w rhannu'n hawdd ag eraill. Dylai pobl ifanc fod yn ymwybodol o'r hyn y maent yn ei sganio a sicrhau eu bod yn dod o ffynhonnell ddibynadwy.

swyddi diweddar