BWYDLEN

Rheolaethau rhieni a gosodiadau preifatrwydd Twitter — Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Er mwyn cadw defnyddwyr yn ddiogel, mae Twitter wedi datblygu amrywiaeth o osodiadau rheolaeth rhieni a phreifatrwydd. Dysgwch beth ydyn nhw a sut gallwch chi a'ch plentyn eu defnyddio.

Beth yw sgôr oedran yr ap?

Yn ôl canolfan gymorth Twitter, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13 oed o leiaf i ddefnyddio'r platfform. Fodd bynnag, mae'r Google Play Store ac Apple App Store yn ei raddio ar gyfer cynulleidfaoedd aeddfed 17 oed a hŷn. O ganlyniad, mae gosod rheolaethau rhieni ar Twitter yn bwysig hyd yn oed os yw'ch plentyn yn bodloni gofynion sylfaenol y platfform.

Rheolaethau rhieni Twitter

Mae gan Twitter amrywiaeth o osodiadau preifatrwydd a diogelwch y gall rhieni eu defnyddio i gadw eu harddegau yn ddiogel ar y platfform. Maent yn rhoi'r opsiwn i ddefnyddwyr nid yn unig rwystro ac adrodd am ddefnyddwyr ond hefyd eu tawelu.

Gall defnyddwyr hefyd gyfyngu ar bwy all weld eu trydariadau, pwy all gysylltu â nhw a phwy all eu tagio. Gallant hefyd guradu'r math o gynnwys y maent yn ei weld i gyd-fynd â'u diddordebau a chuddio cynnwys sy'n cynnwys cynnwys sensitif.

Cyflwynodd Twitter Ddelw Diogel ym mis Medi 2021. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr rwystro'n awtomatig unrhyw gyfrifon camdriniol neu sbam sy'n cysylltu â nhw am gyfnod byr o amser. Ar ddiwedd y cyfnod, mae defnyddwyr yn derbyn gwybodaeth am ba gyfrifon a gafodd eu rhwystro.

Dysgwch sut i sefydlu rheolaethau rhieni a gosodiadau preifatrwydd Twitter yma.

Manteision y platfform

Mae pobl yn defnyddio Twitter i gysylltu ag eraill ledled y byd. Er gwaethaf adroddiadau bod pobl yn camddefnyddio'r platfform, mae yna hefyd nifer o fanteision fel:

  • y gallu i ddod o hyd i gynnwys sy'n berthnasol i chi a'ch diddordebau yn gyflym
  • mae'r cyfyngiad o 280 nod yn golygu bod yn rhaid i ddefnyddwyr fod yn greadigol gyda'r gofod sydd ar gael. Mae'r terfyn hwn hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu cipluniau cyflym o'u bywydau heb fod angen cynnwys cysylltiedig fel fideos neu ddelweddau
  • cysylltu â phobl o bob rhan o'r byd sydd hefyd yn rhannu eich diddordebau. Ar raddfa lai, mae'n ffordd syml o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i deulu a ffrindiau am eich bywyd bob dydd
  • datblygiad cyson rheolaethau rhieni a gosodiadau preifatrwydd Twitter. Mae'r diweddariadau hyn yn golygu bod y platfform yn archwilio'n rheolaidd sut i gadw defnyddwyr yn ddiogel ar-lein.

Pethau i wylio amdanynt

Er bod defnyddwyr yn dod o hyd i lawer o fanteision o ddefnyddio'r platfform, mae rhai pethau i oedolion a defnyddwyr ifanc fod yn ymwybodol ohonynt.

Sgrolio diddiwedd

Fel llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gall nodwedd sgrolio Twitter annog rhai defnyddwyr i aros ar y platfform yn rhy hir. Nid oes gan Twitter reolaethau rhieni na gosodiadau a all gyfyngu ar faint o amser y mae defnyddiwr yn ei dreulio yn sgrolio trwy'r trydariadau. O ganlyniad, efallai y bydd pobl ifanc yn eu harddegau yn ei chael hi'n anodd rheoli eu hamser sgrin.

Golygfeydd eithafol

Mae rhai wedi mynegi pryderon am y safbwyntiau eithafol sy’n cael eu rhannu weithiau ar Twitter. Er bod gan y platfform nodweddion i rwystro ac adrodd ar ddefnyddwyr sy'n lledaenu safbwyntiau o'r fath, nid ydynt bob amser yn effeithiol gyda phob iaith. Fodd bynnag, mae Twitter yn parhau i ddatblygu'r nodweddion hyn.

Effeithiau ar iechyd meddwl

Gyda llawer o llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gall defnyddwyr faglu ar gynnwys amhriodol neu beryglus yn hawdd. Gall y cynnwys hwn arwain at faterion iechyd meddwl fel bwyta anhrefnus neu ddelwedd corff gwael yn ogystal â safbwyntiau eithafol a chredoau treisgar. Mae gosodiadau preifatrwydd Twitter yn galluogi defnyddwyr i guradu'r cynnwys a welant, a all gyfyngu ar hyn.

Beth yw Cylch Trydar?

Mae Cylch Trydar yn ffordd o gyfyngu ar bwy all weld eich trydariadau unigol chi neu eich plentyn. Gellir ychwanegu unrhyw un ar Twitter i gylch hyd yn oed os nad ydynt yn eich dilyn. Fodd bynnag, dim ond os ydynt yn mynd i'ch proffil y byddant yn gweld eich trydariadau.

Os oes gan aelod o'ch cylch gyfrif gwarchodedig, dim ond eu dilynwyr sydd hefyd yn y Cylch Trydar all weld eu hatebion. Ni all defnyddwyr ychwaith ddefnyddio'r eicon ail-drydar ar gyfer trydariadau yn y cylch. Fodd bynnag, gallant ddal i dynnu lluniau o'r trydariadau hyn.

Os yw'ch plentyn yn defnyddio eu Cylch Trydar, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â nhw am y defnydd cywir ar gyfer ymddygiad cadarnhaol ac iach.

Sut i rannu gyda'ch Cylch Twitter

Mae'r camau hyn wedi'u hail-greu ar yr app Twitter Android.

I sefydlu'ch cylch, cliciwch ar eich delwedd proffil a dewiswch 'Twitter Circle'. Yna teipiwch y defnyddwyr yr hoffech eu hychwanegu a thapio 'ychwanegu'. Gallwch chi hefyd dapio 'tynnu' i dynnu rhywun allan o'r cylch.

Sut i sefydlu'ch Cylch Trydar

I drydar i'ch cylch: creu trydariad newydd. Yn ôl eich delwedd proffil, tapiwch 'Pawb' a dewiswch 'Twitter Circle'. Pan fyddwch chi'n postio'r trydariad, dim ond y bobl hynny fydd yn gallu ei weld ac ymateb iddo.

Sut i drydar i'ch Cylch Trydar

Canllaw gosodiadau Twitter cam wrth gam bwlb golau

Datblygu gosodiadau preifatrwydd ar Twitter

Mae rheolaethau rhieni neu osodiadau preifatrwydd Twitter yno i bob defnyddiwr gadw'n ddiogel. Nod y platfform yw cadw pob defnyddiwr yn ddiogel wrth bori. Oherwydd hyn, maent yn datblygu offer diogelwch a phreifatrwydd yn gyson fel y rhai isod.

Modd Diogelwch: Rhyddhawyd y nodwedd hon i rai yn hydref 2021 ac mae'n dal i gael ei datblygu. Mae'n nodwedd blocio awtomatig wych sydd ar gael i bob defnyddiwr.

Pan fyddant wedi'u galluogi, mae cyfrifon sarhaus neu sbam yn cael eu rhwystro'n awtomatig. Mae'r nodwedd yn un dros dro a gellir ei gosod am nifer dethol o ddyddiau ac ar ôl hynny bydd angen ei gosod eto. Ar ddiwedd y cyfnod blocio awtomatig hwn, gall defnyddwyr weld pa gyfrifon a gafodd eu rhwystro'n awtomatig.

Mae rhai wedi mynegi pryder am effeithiolrwydd Modd Diogelwch gyda rhai ieithoedd. O'r herwydd, mae Twitter yn parhau i ddatblygu'r nodwedd hon. Nid yw ar gael ym mhob lleoliad ond bydd yn cael ei ryddhau'n fyd-eang yn 2022.

Rheolaethau sgwrs: Yn stwffwl mewn llawer o reolaethau rhieni, mae Twitter yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr reoli pwy sy'n cyfathrebu â nhw. Gall defnyddwyr benderfynu pwy all anfon negeseuon uniongyrchol atynt. Gallant ei osod fel mai dim ond y bobl y maent yn eu dilyn all gysylltu â nhw fel hyn. Yn ogystal, gall defnyddwyr osod hidlydd i gadw negeseuon o ansawdd isel a negeseuon sbam o bosibl o'u mewnflwch.

Ymhellach i'r uchod, gall defnyddwyr Twitter wneud defnydd o'r nodweddion blocio, sydd hefyd yn cyfyngu ar bwy all gysylltu â nhw.

Cyfryngu: Mae'r nodwedd hon yn gadael i ddefnyddwyr gadw cynnwys o gyfrifon penodol o'u llinell amser. Gallant hefyd distewi pethau y tu hwnt i gyfrifon fel hashnodau a sgyrsiau. Mae gwneud hynny yn rheoli'r cynnwys ar eu llinell amser ac yn lleihau'r hysbysiadau a gânt.

Yn wahanol i rwystro neu ddad-ddilyn, ni all defnyddwyr tawel weld eich bod wedi eu tawelu. Mae hyn yn ei gwneud yn ddewis amgen gwell i osgoi gwrthdaro anfwriadol.

Dysgwch fwy am osodiadau preifatrwydd Twitter gyda ein canllaw cam wrth gam.

swyddi diweddar