BWYDLEN

Beth yw X? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am ddiogelwch a newidiadau i Twitter

Y logo ar gyfer X (Twitter gynt).

Dysgwch am X, Twitter gynt, a'r nodweddion diogelwch sydd ar gael i gadw defnyddwyr ifanc yn ddiogel wrth iddynt bori.

Beth yw X (Twitter gynt)?

Mae X yn blatfform cyfryngau cymdeithasol lle gall defnyddwyr rannu diweddariadau testun, delwedd a fideo ffurf-fer. Fe'i gelwid yn Twitter nes i Elon Musk ei gaffael yn 2022 ac ailfrandio'r platfform i X yn 2023.

Fel rhan o'r ailfrandio hwn, bu amrywiaeth o newidiadau i'r platfform.

Terfynau cynnwys

Mae X yn cyfyngu ar waith i gefnogi straen y platfform. Mae'n gosod cyfyngiadau ar y negeseuon uniongyrchol, postiadau, e-byst cysylltiedig, a ganlyn a mwy.

Eithriadau budd y cyhoedd

Er bod gan X reolau i ddefnyddwyr eu dilyn, mae ganddynt hefyd 'eithriadau budd y cyhoedd', sy'n caniatáu rhywfaint o gynnwys ar y wefan hyd yn oed os yw'n mynd yn groes i reolau X. Dywed X “rydym yn cydnabod weithiau y gallai fod er budd y cyhoedd i ganiatáu i bobl weld swyddi a fyddai fel arall yn torri ein polisïau.”

Codi ffioedd

Os hoffai defnyddiwr gael cyfrif wedi'i ddilysu, rhaid iddo dalu ffi tanysgrifio. Yn y gorffennol, roedd cael y 'tic glas' yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fynd trwy broses ddilysu.

Mathau o gyfrifon wedi'u dilysu

Cyflwynodd X fathau newydd o farciau gwirio a dilysu ar gyfer defnyddwyr:

  • Marc gwirio glas: gall unrhyw ddefnyddiwr gael marc gwirio glas. Mae hyn yn golygu eu bod yn tanysgrifio i X premium.
  • Marc siec aur: gall cwmnïau a sefydliadau gael marc gwirio aur trwy danysgrifio i Sefydliadau Gwiriedig.
  • Marc llwyd: bydd gan sefydliadau ac unigolion sy'n gysylltiedig â'r Llywodraeth farc llwyd a rhaid iddynt fynd drwy broses ymgeisio.

Mae mathau eraill o fathodynnau yn cynnwys bathodynnau Affiliation, sy'n gysylltiedig â Sefydliadau Gwiriedig, a labeli Awtomataidd ar gyfer cyfrifon sy'n cael eu rhedeg gan bots.

Gall defnyddwyr sydd â chyfrifon proffesiynol hefyd ychwanegu eu labeli eu hunain i ddisgrifio eu cwmni neu sefydliad.

Dileu cyfyngiadau cynnwys

Roedd yr Ymddiriedolaeth a'r Cyngor Diogelwch yn gyfrifol am bolisïau yn erbyn lleferydd casineb, camfanteisio'n rhywiol ar blant a chynnwys hunan-niweidio. Nid yw'n bodoli mwyach, ac mae rhywfaint o iaith a chynnwys unwaith y bydd wedi'i wahardd bellach yn cael ei ganiatáu. Mae'r newidiadau hyn yn ymwneud yn arbennig â phobl drawsryweddol ac iaith gysylltiedig.

Mynnwch gyngor personol

O apiau newydd i hen lwyfannau, mynnwch gyngor personol i gefnogi diogelwch eich teulu ar-lein.

CAEL EICH TOOLKIT

Beth yw'r oedran lleiaf i ddefnyddio X?

Yn ôl X, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r platfform. Os bydd defnyddiwr dan oed yn cael ei wahardd, gallant adfer eu cyfrif yn ddiweddarach pan fyddant yn cyrraedd yr isafswm oedran. Fodd bynnag, rhaid iddynt fodloni gofynion eraill hefyd.

Ar Google Play a'r Apple App Store, mae X yn 17+. Ar gyfer Google Play, mae'r sgôr hwn wedi'i osod ar apiau lle mae rhyngweithio defnyddwyr a rhannu lleoliad.

Beth yw Grok ar X?

Mae Grok yn nodwedd AI sydd ar gael ar y platfform X neu gyda chyfrif X. Mae'n bot sgwrsio AI cynhyrchiol sy'n gweithio mewn ffordd debyg i offer eraill fel ChatGPT a Google Gemini.

Fodd bynnag, dywed Elon Musk fod gan Grok hefyd 'synnwyr o hiwmor' sy'n cael ei fodelu ar ôl nofel Douglas Adams, "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy." Dywedir ei fod yn cynhyrchu atebion mewn amser real gan ddefnyddio platfform X. Yn ogystal, bydd Grok yn ateb cwestiynau dadleuol nad yw offer AI eraill yn eu caniatáu. Gallai'r nodweddion hyn olygu na fydd yr ymatebion a'r wybodaeth a gynhyrchir yn briodol i rai dan 18 oed.

Ar hyn o bryd, dim ond i danysgrifwyr Premium+ X y mae Grok ar gael. Fodd bynnag, efallai y bydd yn fwy hygyrch yn y dyfodol. Fel y cyfryw, mae'n syniad da cadw ar ben y wybodaeth ddiweddaraf am Grok.

Pam mae pobl yn defnyddio X?

Mae pobl yn defnyddio X i gysylltu ag eraill ledled y byd. Er gwaethaf adroddiadau bod pobl yn camddefnyddio'r platfform, efallai y bydd pobl yn defnyddio'r platfform am sawl rheswm.

  • Cynnwys ffurf fer: mae'r cyfyngiad o 280 nod yn golygu bod yn rhaid i ddefnyddwyr fod yn greadigol gyda'r gofod sydd ar gael. Mae'r terfyn hwn hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu cipluniau cyflym o'u bywydau heb fod angen cynnwys cysylltiedig fel fideos neu ddelweddau. Yn ogystal, mae'r cynnwys yn gyflym i'w ddarllen a sgrolio drwyddo.
  • Cysylltu ag eraill: Gall pobl gyfathrebu ag eraill sy'n rhannu eu diddordebau. Mae hefyd yn ffordd gyflym o ddiweddaru ffrindiau a theulu ar bethau o ddydd i ddydd.
  • Hashtags: Roedd X (fel Twitter) yn arweinydd ymhlith hashnodau. Mae defnyddwyr yn dal i'w defnyddio i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol a chadw golwg ar gynnwys neu newyddion tueddiadol.

X risgiau i edrych amdanynt

Er bod defnyddwyr yn dod o hyd i lawer o fanteision o ddefnyddio'r platfform, mae rhai pethau i oedolion a defnyddwyr ifanc gadw llygad amdanynt.

Sgrolio diddiwedd

Fel llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gall nodwedd sgrolio X annog rhai defnyddwyr i aros ar y platfform yn rhy hir. Nid oes gan y platfform X reolaethau rhieni na gosodiadau a all gyfyngu ar faint o amser y mae defnyddiwr yn ei dreulio yn sgrolio trwy'r postiadau. O ganlyniad, efallai y bydd pobl ifanc yn eu harddegau yn ei chael hi'n anodd rheoli eu hamser sgrin.

Fodd bynnag, mae gan X derfynau post dyddiol o 2400, sy'n cael eu dadansoddi ymhellach fesul hanner awr. Er bod hyn yn helpu i gadw'r gweinydd rhag gorlwytho, gall y terfynau hyn gefnogi toriadau platfform hefyd.

Camwybodaeth/dadwybodaeth

Yn ôl adroddiad yn 2023, X “yw’r platfform gyda’r gymhareb fwyaf o gamwybodaeth/dadwybodaeth.” Gall hyn arwain at ddicter, dryswch a chamddealltwriaeth niweidiol o faterion byd-eang.

Dysgwch sut i fynd i'r afael â gwybodaeth anghywir.

Golygfeydd eithafol

Mae rhai yn poeni am y safbwyntiau eithafol a rennir weithiau ar X. Er bod gan y platfform nodweddion i rwystro ac adrodd ar ddefnyddwyr sy'n lledaenu safbwyntiau o'r fath, nid ydynt bob amser yn effeithiol gyda phob iaith. Fodd bynnag, mae Twitter yn parhau i ddatblygu'r nodweddion hyn.

Effeithiau ar iechyd meddwl

Gyda llawer o llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gall defnyddwyr faglu ar gynnwys amhriodol neu beryglus yn hawdd. Gall y cynnwys hwn fwydo i mewn i faterion iechyd meddwl fel bwyta anhrefnus neu ddelwedd corff gwael yn ogystal â safbwyntiau eithafol a chredoau treisgar. Mae gosodiadau preifatrwydd Twitter yn galluogi defnyddwyr i guradu'r cynnwys a welant, a all gyfyngu ar hyn.

Newidiadau i nodweddion diogelwch

Gydag ailfrandio Twitter i X, dilëwyd rhai nodweddion diogelwch. Daeth Twitter Circle, er enghraifft, a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu trydariadau â grŵp dethol o bobl, i ben ym mis Hydref 2023. Mae beirniadaeth hefyd o'r hyn sy'n gymwys neu nad yw'n gymwys fel lleferydd casineb. Gallai newidiadau diogelwch ychwanegol ddigwydd yn y dyfodol.

Sut gall defnyddwyr gadw'n ddiogel?

Mae gan X amrywiaeth o osodiadau preifatrwydd a diogelwch y gall pobl ifanc eu defnyddio ar y platfform. Maent yn rhoi'r opsiwn i ddefnyddwyr nid yn unig rwystro ac adrodd am ddefnyddwyr eraill ond hefyd eu tawelu.

Gall defnyddwyr hefyd gyfyngu ar bwy all weld eu postiadau, pwy all gysylltu â nhw a phwy all eu tagio. Gallant hefyd guradu'r math o gynnwys y maent yn ei weld i gyd-fynd â'u diddordebau a chuddio cynnwys sy'n cynnwys cynnwys sensitif.

Dysgwch sut i ddefnyddio gosodiadau diogelwch ar X, Twitter gynt.

Dewisiadau eraill i X, Twitter gynt

Gyda newidiadau i X, lansiwyd platfformau tebyg eraill i gymryd ei le. Efallai y bydd rhai defnyddwyr hefyd yn troi at Reddit, Discord neu Tumblr i gael profiad tebyg.

Mae'r canlynol yn rhai apps neu lwyfannau gydag arddull sy'n agosach at X. Er nad oes yr un mor boblogaidd eto, mae gan rai sylfaen defnyddwyr mawr. Nid yw pob un o'r dewisiadau amgen hyn yn opsiynau diogel i blant a phobl ifanc, felly mae'n bwysig darllen am unrhyw ddewisiadau eraill yr hoffech roi cynnig arnynt.

Mastodon

Mae Mastodon yn feddalwedd ffynhonnell agored sydd wedi arwain at gyfres o wefannau cyfryngau cymdeithasol amgen.

Dysgwch fwy am Mastodon.

Post

Mae Post yn blatfform tebyg i X/Twitter. Yn bennaf mae'n cynnwys cynnwys newyddion i ddefnyddwyr bori o wahanol allfeydd. Fodd bynnag, yn wahanol i X, nid yw ei brif nodwedd yn ymwneud â defnyddwyr yn rhannu cynnwys. Yn lle hynny, y bwriad yw cynyddu arian y cynnwys. Felly, mae cost i ddefnyddio Post.

Trywyddau gan Instagram

Mae Threads ar gael i'r rhai sydd â chyfrif Instagram. Mae'n dilyn arddull ffurf fer debyg o X/Twitter.

Dysgwch fwy am Threads.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar