BWYDLEN

Diogelwch ap TikTok - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Fideos diogelwch TikTok 'You're In Control' i hyrwyddo preifatrwydd, diogelwch a phositifrwydd i ddefnyddwyr

Mae TikTok yn blatfform cyfryngau cymdeithasol a ddisodlodd yr app Musical.ly poblogaidd pan aeth all-lein yn 2017. Yn cael ei adnabod fel Douyin yn Tsieina, mae'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr wylio a chreu clipiau byr o hyd at 60 eiliad.

Beth yw TikTok?

Mae TikTok yn blatfform cyfryngau cymdeithasol am ddim sy'n caniatáu ichi greu, rhannu a gwylio clipiau byr. Mae'r ap yn boblogaidd ar gyfer dawnsiau firaol a cameos enwogion ac mae'n llwyfan creadigol a hwyliog i bobl ifanc yn eu harddegau ei fwynhau.

Ar hyn o bryd, mae'r ap ar gael mewn 75 o ieithoedd gyda dros 1 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol (Ionawr 2021). Fel Musical.ly o'i blaen, mae'n fwyaf poblogaidd gyda phlant dan 16 oed. A 2022 adroddiad Ofcom Canfuwyd mai TikTok yw'r platfform cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd ar gyfer postio cynnwys.

Canllaw rhieni a gwarcheidwad TikTok gan Josh Ochs yn SmartSocial.com
delwedd pdf

Canllaw diogelwch TikTok - Ewch i'r afael â'r offer e-ddiogelwch sydd ar gael ar yr ap a ffyrdd y gall eich arddegau wneud y gorau o'i amser ar y platfform.

gweler y canllaw

Beth allwch chi ddod o hyd iddo ar TikTok?

Fideos byr hyd at 60 eiliad o bopeth o ganeuon poblogaidd i ddefnyddwyr yn dawnsio, synio gwefusau, perfformio brasluniau comedi, a mwy.

Enghraifft o fideos y byddwch yn dod o hyd iddynt ar blatfform TikTok

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Ewch i Ganolfan Ddiogelwch TikTok i ddysgu mwy am ei gyfres fideo addysgol, “Rydych chi mewn Rheolaeth” - meithrin amgylchedd diogel, cadarnhaol lle mae defnyddwyr yn rheoli ac yn gallu mynegi eu hunain yn greadigol.

ymweliad â'r Safle

Beth yw'r isafswm oedran ar gyfer TikTok?

13 yw'r oedran lleiaf yn ôl telerau ac amodau TikTok.

Sut mae TikTok yn gweithio?

Ar ôl cofrestru a mewngofnodi, gallwch naill ai chwilio am gategorïau poblogaidd, crewyr, neu ffrindiau hysbys, neu gallwch greu'r fideos eich hun. Ond mae llawer o bobl yn defnyddio'r app i ddilyn crewyr cynnwys.

Sut i greu cyfrif

Cliciwch ar yr eicon 'person' a gallwch ddewis ymuno ag e-bost, rhif ffôn, neu gyfrif Google, Facebook, Twitter neu Instagram sy'n bodoli eisoes.

Unwaith y byddwch wedi dewis opsiwn, gofynnir i chi wedyn nodi eich dyddiad geni. Os yw o dan 13 oed, mae'r ap yn dangos y neges ganlynol: “Mae'n ddrwg gennym, mae'n edrych fel nad ydych chi'n gymwys ar gyfer TikTok. Ond diolch am wirio ni allan!"

Mae eich porthiant yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd yn eich cymuned ac mae porthiant 'I chi' ar wahân yn dangos argymhellion wedi'u teilwra ar eich cyfer chi.

Pam mae pobl ifanc yn caru TikTok?

Mae'n caniatáu iddynt fynegi eu hunain trwy glipiau fideo ffurf fer i ennill dilyniant ac adeiladu cymuned o amgylch eu diddordebau.

Mae hefyd yn cynnwys rhai effeithiau arbennig gwych y gall defnyddwyr eu cymhwyso i'w fideos i'w gwneud yn fwy unigryw. Gallwch hefyd groesbostio'r cynnwys ar lwyfannau eraill (fel Instagram) i'w rannu â mwy o bobl.

Beth mae rhieni'n ei ddweud am yr ap?

Gweld cynnwys amhriodol

Mae rhieni wedi mynegi pryderon am iaith amhriodol rhai o'r fideos a bostiwyd a allai wneud hyn yn llai addas i blant iau.

Cyswllt gan ddieithriaid

Mae ysglyfaethwyr sy'n ceisio cysylltu â phlant yn risg preifatrwydd a diogelwch arall ar TikTok. Sefydlu gosodiadau preifatrwydd a diogelwch i gyfyngu ar y cyswllt hwn.

Am beth ddylai rhieni boeni?

 • Pan fyddwch chi'n lawrlwytho'r app, gall defnyddwyr weld yr holl gynnwys heb greu cyfrif er nad ydynt yn gallu postio, hoffi na rhannu unrhyw beth nes eu bod wedi sefydlu cyfrif ar yr ap.
 • Yn ddiofyn, mae pob cyfrif yn gyhoeddus felly gall unrhyw un ar yr ap weld beth mae'ch plentyn yn ei rannu. Fodd bynnag, dim ond dilynwyr cymeradwy sy'n gallu anfon negeseuon atynt.
 • Gall defnyddwyr hoffi neu ymateb i fideo, dilyn cyfrif neu anfon negeseuon at ei gilydd, felly mae'r risg y bydd bydd dieithriaid yn gallu cysylltu'n uniongyrchol â phlant ar yr app.
 • Gall plant fod yn cael eu temtio i fentro i gael mwy o ddilyniant neu'n hoffi ar fideo felly mae'n bwysig siarad am yr hyn maen nhw'n ei rannu a gyda phwy.
 • Angen dileu eich cyfrif? Ewch i Fi>Tap ..., wedi'i leoli ar y gornel dde uchaf> Tap Rheoli cyfrif > Dileu cyfrif. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr app i ddileu eich cyfrif.

A oes gan TikTok unrhyw nodweddion e-ddiogelwch?

Lles Digidol

Fel Facebook ac Instagram, mae ganddo a elfen lles digidol (sydd wedi'i warchod gan gyfrinair) sy'n rhybuddio defnyddwyr sydd wedi bod ar yr ap am fwy na dwy awr. Gallwch hefyd droi 'modd cyfyngedig' ymlaen i hidlo cynnwys amhriodol ar yr app.

Cyfrif preifat

Gallwch gosod cyfrif i fod yn breifat fel mai dim ond y crëwr a neb arall ar y platfform y gellir gweld pob fideo. Gyda chyfrif preifat, gallwch gymeradwyo neu wadu defnyddwyr a chyfyngu negeseuon sy'n dod i mewn i ddilynwyr yn unig.

Sylwch, hyd yn oed gyda chyfrif preifat, mae llun proffil, enw defnyddiwr a bio eich plentyn yn dal i fod yn weladwy i'r holl ddefnyddwyr ar y platfform. Gallwch chi rheoli pwy all wneud sylwadau, deuawd a neges uniongyrchol eich plentyn ar yr ap.

gosodiadau preifatrwydd

Bydd cyfrifon defnyddwyr TikTok o dan 18 oed wedi'u gosod yn breifat yn ddiofyn, sy'n golygu mai dim ond rhywun y mae'r defnyddiwr yn ei gymeradwyo fel dilynwr sy'n gallu gweld eu fideos. Mae'r newid yn rhan o becyn ehangach o fesurau sydd wedi'u cynllunio i yrru safonau uwch o breifatrwydd a diogelwch defnyddwyr. Dadlwythwch y gosodiadau preifatrwydd wedi'u diweddaru yma.

Meddai Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae angen i ddiogelwch plant a phobl ifanc ar-lein fod yn flaenoriaeth i sefydliadau ar draws y diwydiant.

Mae anablu negeseuon uniongyrchol ar blatfform TikTok ar gyfer plant dan 16 oed yn gam sylweddol wrth flaenoriaethu diogelwch eu defnyddwyr ifanc ac rydym yn falch o weld amddiffyniad eu defnyddwyr iau yn cael blaenoriaeth yn eu newidiadau cynnyrch.

Mae TikTok yn darparu cyfleoedd gwych i fod yn greadigol a chael hwyl, yn enwedig yn yr amseroedd digynsail hyn ac mae'n galonogol eu gweld yn buddsoddi mewn nifer o fentrau sy'n helpu i greu amgylchedd mwy diogel i bobl ifanc. ”

Edrychwch ar ein Rheolaethau rhieni preifatrwydd a diogelwch TikTok i ddysgu mwy.

Diweddariadau diweddaraf TikTok

Mehefin 2022:

Mae TikTok wedi cyhoeddi cynlluniau i gefnogi rheoli amser sgrin gydag awgrymiadau newydd i hyrwyddo seibiannau. Mae hyn yn ategu'r nodweddion sy'n bodoli eisoes sy'n caniatáu i ddefnyddwyr osod terfynau dyddiol drostynt eu hunain. Bydd y dangosfwrdd amser sgrin hefyd yn gadael i ddefnyddwyr weld eu hystadegau defnydd i weld sut maen nhw'n treulio eu hamser yn yr ap. Daw'r nodwedd hon ar ôl ein hymchwil gyda TikTok a ganfu y byddai pobl ifanc yn hoffi cymorth i reoli eu hamser sgrin yn annibynnol. Dysgwch fwy am y nodwedd sydd i ddod yma.

O Ionawr 2021, gweithredwyd y nodweddion canlynol:

 • Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch newydd: Bydd cyfrifon defnyddwyr TikTok o dan 18 oed yn cael eu gosod yn breifat yn ddiofyn (o Ionawr 2021) fel y soniwyd uchod.
 • Mynd i'r afael â newyddion ffug a chamwybodaeth: Nodwedd gwirio ffeithiau newydd a fydd yn cadarnhau ac yn dileu cynnwys os yw'n ffug (o Chwefror 2021). Darllen mwy yma.
 • Atal nodwedd bwlio: Bellach mae crewyr yn gallu rheoli pa sylwadau y gellir eu postio ar eu cynnwys cyn iddo fynd yn fyw. Yn ogystal, bydd defnyddwyr sy'n gwneud sylwadau yn cael proc i'w cynghori i ailystyried eu sylw os yw'n amhriodol (o fis Mawrth 2021). Darllen mwy yma.
 • Tynhau'r opsiynau ar gyfer rhoi sylwadau ar fideos a grëwyd gan y rhai 13-15 oed: Gall defnyddwyr iau nawr ddewis rhwng “ffrindiau” neu “neb,” ac mae’r gosodiad sylwadau “pawb” yn cael ei ddileu.
 • Newid gosodiadau Deuawd a Phwyth: Ni fydd cymuned ehangach TikTok yn gallu defnyddio'r nodweddion hynny gyda chynnwys a grëwyd gan bobl dan 16 oed, er y gall unrhyw un Deuawd a Pwytho gyda chynnwys cymwys gan ddefnyddwyr dros 16 oed. Ar gyfer defnyddwyr 16-17 oed, bydd y gosodiad diofyn ar gyfer y nodweddion hyn nawr cael ei osod i Ffrindiau.
 • Dileu'r gallu i lawrlwytho fideos a grëwyd gan y rhai dan 16: Ar gyfer defnyddwyr 16-17 oed, bydd y swyddogaeth hon nawr yn cael ei “diffodd” yn ddiofyn, gyda'r opsiwn i ganiatáu lawrlwytho fideos os yw defnyddiwr yn dewis.
 • Gan osod “awgrymu eich cyfrif i eraill” i “ddiffodd” yn ddiofyn ar gyfer cyfrifon 13-15 oed.
 • Bloc amser gwely ar rybuddion app - Mae TikTok wedi cyhoeddi nodwedd sy'n atal pobl ifanc yn eu harddegau rhag derbyn hysbysiadau y tu hwnt i'w hamser gwely. Ni fyddant bellach yn anfon hysbysiadau ar ôl 9 pm at ddefnyddwyr 13-15 oed. Ond ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed, ni fydd hysbysiadau yn cael eu hanfon ar ôl 10 yr hwyr.

Sut i riportio cynnwys amhriodol ar ap TikTok?

Gallwch adrodd ar gynnwys nid yw hynny'n dilyn TikTok's Canllawiau Cymunedol o fewn yr ap, cliciwch yma i ddarganfod sut i'w wneud ar yr app.

Gallwch dilynwyr bloc 'trwy ddewis y ffan yr hoffech ei dynnu a dewis' Bloc 'o'r ddewislen opsiynau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru ap TikTok i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y nodweddion diweddaraf.

Rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol TikTok i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.
Canllaw Rhyngrwyd TikTok Materion

Gweler y canllaw
Llyfr Chwarae TikTok bwlb golau

Dysgwch sut i ddefnyddio TikTok yn ddiogel ac yn effeithiol fel athro ar gyfer adnoddau, gweithgareddau ac awgrymiadau addysgu.

GWELER CANLLAW

Pethau y gallwch chi eu gwneud i'w cadw'n ddiogel ar yr ap

1. Siaradwch â nhw am Seiberfwlio

Gall defnyddwyr adael sylwadau ar fideos a bostiwyd felly, gallai hyn adael eich plentyn yn agored i dderbyn negeseuon negyddol. Rhoi arweiniad iddynt ynglŷn â beth i'w wneud os ydyn nhw seiberfwlio neu bydd gweld eraill yn cael eu seiberfwlio yn eu helpu i gadw eu hunain yn ddiogel.

2. Gosodwch eu cyfrif TikTok yn breifat

Ewch i'w tudalen proffil cyfrif a thapio ar y tri dot yn y gornel dde uchaf. Yna dewiswch “Preifatrwydd a Gosodiadau”. O'r opsiynau, dewiswch opsiynau "Preifatrwydd a Diogelwch" a thynnu "Cyfrif Preifat”Ymlaen / i ffwrdd.

3. Sicrhewch eu bod yn Share Aware

Helpwch nhw i feddwl yn fwy gofalus am yr hyn maen nhw'n ei bostio a phwy y gall gael ei weld fel eu bod nhw'n amddiffyn eu hunain.

4. Ymgyfarwyddo â'r canllawiau cymunedol

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n gwybod beth sy'n cael ei dderbyn ac nad yw'n cael ei dderbyn ar yr ap, gallwch chi a'ch plentyn darllenwch y canllawiau cymunedol i'w helpu i gael gwybod am yr hyn y gallant ac na allant ei wneud ar yr ap.

5. Byddwch yn ymwybodol o ganeuon penodol ar yr ap

Efallai y bydd gan rai o'r caneuon sydd i'w gweld ar ap TikTok gynnwys iaith a rhywiol penodol nad ydynt efallai'n addas i'ch plentyn. Y peth gorau yw adolygu'r ap ynghyd â'ch plentyn ymlaen llaw.

6. Trowch y gosodiadau Lles Digidol ymlaen ar app TikTok

Galluogi Lles Digidol. Gallwch hefyd alluogi'r Modd Cyfyngedig.

7. Gwybod sut a phryd i adrodd

Gallwch riportio unrhyw Fyw amhriodol, ymosodol, fideo, sylw neu unrhyw beth arall ar y platfform yma.

swyddi diweddar