Diogelwch ap TikTok - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Fideos diogelwch TikTok 'Your In Control' i hyrwyddo preifatrwydd, diogelwch a phositifrwydd i ddefnyddwyr

Mae TikTok yn ap rhwydweithio cymdeithasol a ddisodlodd yr ap poblogaidd Musical.ly pan aeth oddi ar-lein yn 2017. Yn cael ei adnabod fel Douyin yn Tsieina, mae'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr wylio a chreu clipiau byr o hyd at 60 eiliad. Gyda 1 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol ar draws gwledydd 155, mae'n ceisio hyrwyddo diogelwch ac yn ddiweddar mae wedi rhyddhau ystod o fideos diogelwch i hyrwyddo ei offer diogelwch.

Beth yw TikTok?

Canllaw rhiant TikTok gan Josh Ochs yn SmartSocial.com
delwedd pdf

Canllaw diogelwch TikTok - Mynd i'r afael â'r offer diogelwch sydd ar gael ar yr ap a'r ffyrdd y gall eich plentyn yn ei arddegau wneud y gorau o'i amser ar y platfform.

gweler y canllaw

Mae'n ap cyfryngau cymdeithasol sy'n rhoi cyfle i ddefnyddwyr rannu ail fideos byr 60 gyda ffrindiau, teulu neu'r byd i gyd. Fel Vine a Musical.ly sy'n eiddo i Twitter o'i flaen, roedd fideos a rennir yn amrywio o frasluniau doniol i fideos cydamseru gwefusau sy'n cynnwys effeithiau arbennig. Ar hyn o bryd, mae'r ap ar gael mewn ieithoedd 75 gyda 1 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol (Rhagfyr 2019). Fel Musical.ly o'i blaen, mae'n fwyaf poblogaidd gyda dan 16s. Mae hefyd bellach wedi dod yn ap 2019 sydd wedi'i lawrlwytho fwyaf.

Enghraifft o fideos y byddwch yn dod o hyd iddynt ar blatfform TikTok
Rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol TikTok i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.
Canllaw Rhyngrwyd TikTok Materion

Gweler y canllaw

Ewch i Ganolfan Ddiogelwch TikTok i ddysgu mwy am ei gyfres fideo addysgol, “Rydych chi mewn Rheolaeth” - meithrin amgylchedd diogel, cadarnhaol lle mae defnyddwyr yn rheoli ac yn gallu mynegi eu hunain yn greadigol.

ymweliad â'r Safle

Beth allwch chi ddod o hyd iddo ar yr app?

Fideos yn cynnwys brasluniau comedi neu synau gwefusau yn cynnwys y caneuon neu'r lleisiau diweddaraf dros ddarnau o ffilmiau.

Beth yw'r oedran lleiaf ar gyfer app TikTok?

13 yw'r oedran lleiaf yn ôl telerau ac amodau TikTok.

Sut mae TikTok yn gweithio?

Pan fyddwch yn lawrlwytho'r ap, gallwch weld y fideos y mae eraill wedi'u postio ar y sianel ar unwaith ond na allant rannu na phostio unrhyw beth nes eich bod wedi sefydlu'ch cyfrif eich hun.

Sut i greu cyfrif

Cliciwch ar yr eicon 'person' a gallwch ddewis ymuno ag e-bost, ffôn neu gyfrif Google, Facebook, Twitter neu Instagram sy'n bodoli eisoes.

Ar ôl i chi ddewis opsiwn, yna gofynnir i chi nodi'ch dyddiad geni, os yw o dan 13 oed, mae'r ap yn dangos y neges ganlynol: “Mae'n ddrwg gennym, mae'n edrych fel nad ydych chi'n gymwys i gael TikTok. Ond diolch am ein gwirio ni! ”

Mae eich porthiant yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd yn eich cymuned ac mae porthiant 'I chi' ar wahân yn dangos argymhellion wedi'u teilwra ar eich cyfer chi.

Mae yna hefyd elfen lles digidol sy'n rhybuddio defnyddwyr sydd wedi bod ar yr ap am fwy nag oriau 2.

Pam mae pobl ifanc yn caru TikTok?

Mae'n ffordd i fynegi eu hunain a chreu clipiau fideo ffurf fer i ennill dilyniant ac adeiladu cymuned o amgylch eu nwydau. Mae hefyd yn cynnwys rhai effeithiau arbennig gwych y gall defnyddwyr eu cymhwyso i'w fideos i'w gwneud yn fwy unigryw. Gallwch hefyd groes-bostio'r cynnwys ar lwyfannau eraill i'w rannu gyda mwy o bobl.

Beth mae rhieni'n ei ddweud am yr ap?

Gweld cynnwys amhriodol

Mae rhieni wedi mynegi pryderon ynghylch iaith amhriodol rhai o'r fideos a bostiwyd a allai wneud hyn yn llai addas i blant iau.

Cyswllt gan ddieithriaid

Mae ysglyfaethwyr sy'n ceisio cysylltu â phlant yn risg arall y mae rhieni wedi'i ddweud wrth eu plant.
I gael mwy o fewnwelediad ar adolygiad rhieni, ewch i Common Sense Cyfryngau.

Am beth ddylai rhieni boeni?

Pan fyddwch yn lawrlwytho'r app gall defnyddwyr weld yr holl gynnwys heb greu cyfrif er nad ydyn nhw'n gallu postio, hoffi na rhannu unrhyw beth nes eu bod nhw wedi sefydlu cyfrif ar yr ap.

Gallwch sefydlu'ch cyfrif trwy ddefnyddio'ch cyfrif Google, Facebook, Instagram presennol, trwy e-bost neu ffôn.

Yn ddiofyn mae'r holl gyfrifon yn gyhoeddus felly gall unrhyw un ar yr ap weld beth mae'ch plentyn yn ei rannu. Fodd bynnag, dim ond dilynwyr cymeradwy sy'n gallu anfon negeseuon atynt.

Gall defnyddwyr hoffi neu ymateb i fideo, dilyn cyfrif neu anfon negeseuon at ei gilydd. Mae risg bod bydd dieithriaid yn gallu cysylltu'n uniongyrchol â phlant ar yr app.

Gall plant fod yn cael eu temtio i fentro i gael mwy o ddilyniant neu'n hoffi ar fideo felly mae'n bwysig siarad am yr hyn maen nhw'n ei rannu a gyda phwy.

I ddileu cyfrif mae'n rhaid i chi ofyn am god o'r app gan ddefnyddio rhif ffôn.

Mae TikTok wedi dweud: “Mae’r cyhoeddiad heddiw yn ymwneud â mynd un cam ymhellach i roi amddiffyniadau rhagweithiol cryfach ar waith i gadw aelodau iau ein cymuned yn ddiogel.

Rydym yn edrych ymlaen at adborth ein cymuned a'n holl randdeiliaid wrth i ni wella'n gyson gyda nodweddion ac adnoddau newydd i helpu ein cymuned i reoli eu profiad TikTok. "

A oes gan TikTok unrhyw nodweddion diogelwch?

Fel Facebook ac Instagram, mae ganddo a elfen lles digidol (sydd wedi'i warchod gan gyfrinair) sy'n rhybuddio defnyddwyr sydd wedi bod ar yr ap am fwy na 2 awr. Gallwch hefyd droi 'modd cyfyngedig' ymlaen i hidlo cynnwys amhriodol ar yr app.

Gosodwch eich cyfrif yn breifat

Hefyd, gallwch gosod cyfrif i fod yn breifat fel mai dim ond y crëwr a neb arall ar y platfform y gellir gweld pob fideo. Gyda chyfrif preifat, gallwch gymeradwyo neu wadu defnyddwyr a chyfyngu negeseuon sy'n dod i mewn i ddilynwyr yn unig.
Sylwch, hyd yn oed gyda chyfrif preifat, mae llun proffil, enw defnyddiwr a bio eich plentyn yn dal i fod yn weladwy i'r holl ddefnyddwyr ar y platfform. Gallwch chi rheoli pwy all wneud sylwadau, deuawd a neges uniongyrchol eich plentyn ar yr ap.

Ar ddiwedd 2019, cyflwynwyd y nodweddion canlynol yn fyd-eang:

Ffrydio byw: Bydd y terfyn oedran lleiaf i gynnal llif byw yn dal i fod yn 16 oed.

Yn ogystal, bydd angen i ddefnyddwyr sy'n dymuno defnyddio'r nodwedd ffrydio byw fod â hanes o greu cynnwys o safon sy'n dilyn TikTok's Canllawiau Cymunedol. Bydd yn ofynnol i ddefnyddwyr sydd am gael llif byw fod â nifer penodol o gefnogwyr cyn y gallant ddefnyddio'r nodwedd hon.

Ar 16 Ebrill 2020, gweithredwyd y nodweddion canlynol:

  • Pâr o Deuluoedd (Modd Diogelwch Teulu yn flaenorol): Mae Modd Diogelwch Teulu newydd TikTok a fydd yn cael ei gyflwyno'n fyd-eang yn ystod yr wythnosau nesaf, yn nodwedd mewn-app sydd wedi'i chynllunio ar gyfer rhieni i helpu i gadw eu plant yn ddiogel wrth ddefnyddio TikTok.
  • Newidiadau i'r polisi rhoddion rhithwir: Bydd y polisi newydd ond yn caniatáu i'r rheini dros 18 oed brynu, anfon neu dderbyn rhoddion rhithwir - darllenwch fwy yma.
  • Rydych chi yng nghyfres Control Education: Mae TikTok yn parhau â'r gyfres hon i helpu defnyddiwr TikTok i ddeall sut y gallant hidlo sylwadau, dewis cyfrif preifat, cyfyngu deuawdau a llawer mwy.
  • Agor Ymddiriedolaeth a Hwb Diogelwch yn Nulyn: Daeth Hwb Ymddiriedolaeth a Diogelwch wedi'i gynllunio i gryfhau polisïau, technolegau a strategaethau TikTok.
  • Egwyddorion Gwirfoddol: Gyda chefnogaeth cenhedloedd Pum Llygaid yn fyd-eang, i wrthsefyll camfanteisio ar blant ar-lein. Darllen mwy ewch yma.
  • Newidiadau i Negeseuon Uniongyrchol:  Nawr, dim ond y rhai 16 oed a hŷn fydd yn gallu anfon a derbyn Negeseuon Uniongyrchol.
  • Gosodiadau preifatrwydd newydd: Bydd cyfrifon defnyddwyr TikTok o dan 18 oed yn cael eu gosod yn breifat yn ddiofyn (o Ionawr 2021) Darllen mwy yma.
  • Mynd i'r afael â newyddion ffug a chamwybodaeth: Nodwedd gwirio ffeithiau newydd a fydd yn cadarnhau ac yn dileu cynnwys os yw'n ffug (o Chwefror 2021). Darllen mwy yma.

Ychwanegodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae angen i ddiogelwch plant a phobl ifanc ar-lein fod yn flaenoriaeth i sefydliadau ar draws y diwydiant.

Mae anablu negeseuon uniongyrchol ar blatfform TikTok ar gyfer plant dan 16 oed yn gam sylweddol wrth flaenoriaethu diogelwch eu defnyddwyr ifanc ac rydym yn falch o weld amddiffyniad eu defnyddwyr iau yn cael blaenoriaeth yn eu newidiadau cynnyrch.

Mae TikTok yn darparu cyfleoedd gwych i fod yn greadigol a chael hwyl, yn enwedig yn yr amseroedd digynsail hyn ac mae'n galonogol eu gweld yn buddsoddi mewn nifer o fentrau sy'n helpu i greu amgylchedd mwy diogel i bobl ifanc. ”
Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru ap TikTok i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y nodweddion diweddaraf.

Sut i riportio cynnwys amhriodol ar ap TikTok?

gallwch adrodd ar gynnwys nid yw hynny'n dilyn TikTok's canllawiau cymunedol o fewn yr ap, cliciwch yma i ddarganfod sut i'w wneud ar yr app.

gallwch dileu dilynwyr neu 'Fans'trwy ddewis y ffan yr hoffech ei dynnu a dewis' Bloc 'o'r ddewislen opsiynau.

Chwechedau y gallwch chi eu gwneud i'w cadw'n ddiogel ar yr ap

1. Siaradwch â nhw am Seiberfwlio

Gall defnyddwyr adael sylwadau ar fideos a bostiwyd felly, gallai hyn adael eich plentyn yn agored i dderbyn negeseuon negyddol. Rhoi arweiniad iddynt ynglŷn â beth i'w wneud os ydyn nhw seiberfwlio neu bydd gweld eraill yn cael eu seiberfwlio yn eu helpu i gadw eu hunain yn ddiogel.

2. Gosodwch eu cyfrif cerddorol yn breifat

Ewch i'w tudalen proffil cyfrif a thapio ar y tri dot yn y gornel dde uchaf. Yna dewiswch “Preifatrwydd a Gosodiadau”. O'r opsiynau, dewiswch opsiynau "Preifatrwydd a Diogelwch" a thynnu "Cyfrif Preifat”Ymlaen / i ffwrdd.

3. Sicrhewch eu bod yn Share Aware

Helpwch nhw i feddwl yn fwy gofalus am yr hyn maen nhw'n ei bostio a phwy y gall gael ei weld fel eu bod nhw'n amddiffyn eu hunain.

4. Ymgyfarwyddo â'r canllawiau cymunedol

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n gwybod beth sy'n cael ei dderbyn ac nad yw'n cael ei dderbyn ar yr ap, gallwch chi a'ch plentyn darllenwch y canllawiau cymunedol i'w helpu i gael gwybod am yr hyn y gallant ac na allant ei wneud ar yr ap.

5. Byddwch yn ymwybodol o ganeuon penodol ar yr ap

Efallai y bydd gan rai o'r caneuon sydd i'w gweld ar ap TikTok gynnwys iaith a rhywiol penodol nad ydynt efallai'n addas i'ch plentyn. Y peth gorau yw adolygu'r ap ynghyd â'ch plentyn ymlaen llaw.

6. Trowch y gosodiadau Lles Digidol ymlaen ar app TikTok

Er mwyn galluogi “Lles DigidolDewiswch y tri dot o'r gornel dde. O'r opsiynau, dewiswch "Lles Digidol" o dan osodiadau'r ap. Tap “Turn on” a gosod côd post a thynnu “Rheoli Amser Sgrin”.

Gallwch hefyd osod y “Modd Cyfyngedig’ yn yr un modd i gyfyngu ar gynnwys amhriodol ar yr app.

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny