Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod | Materion Rhyngrwyd

Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Logo OnlyFans

Gyda OnlyFans yn nodi cynnydd o 75% mewn cofrestriadau ers dechrau mis Mawrth 2020, mae'n blatfform efallai eich bod wedi clywed amdano. Fodd bynnag, codwyd pryderon ynghylch ochr dywyll OnlyFans, sef bod pobl ifanc dan oed yn defnyddio'r platfform hwn i werthu cynnwys rhywiol eglur eu hunain am arian.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw OnlyFans?

Mae OnlyFans yn blatfform ac ap ar-lein a grëwyd yn 2016 lle gall pobl dalu am gynnwys (lluniau a fideos, ffrydiau byw) trwy aelodaeth fisol. Mae cynnwys yn cael ei greu yn bennaf gan YouTubers, hyfforddwyr ffitrwydd, modelau, crewyr cynnwys, ffigurau cyhoeddus, er mwyn monetiseiddio eu proffesiwn.

Beth yw isafswm terfyn oedran OnlyFans?

Yn ôl polisi OnlyFans, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

Beth yw'r pryderon a godwyd am OnlyFans?

Mae'r wefan ym Mhrydain wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd i bobl sydd wedi dod yn ddi-waith oherwydd y pandemig coronafirws, ond hefyd, mae'n boblogaidd ymhlith gweithwyr rhyw.
Ymchwiliodd rhaglen ddogfen ddiweddar gan y BBC - # Nudes4Sale i gynnydd y rhai dan 18 oed yn gwerthu cynnwys eglur ar nid yn unig OnlyFans ond Twitter a Snapchat Premium. Canfu’r rhaglen ddogfen fod cymaint â thraean o ddefnyddwyr Twitter yn hysbysebu delweddau eglur gyda hashnodau “nudes4sale” neu “buymynudes” o dan 18 oed - yn ôl technoleg dadansoddi wynebau gan Yoti. Yn destun pryder, mae nifer fawr o grewyr dan oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i werthu noethlymunau yn gyfnewid am arian ac anrhegion.

Dywedodd Twitter ei fod wedi: “Dim goddefgarwch am unrhyw ddeunydd sy’n nodweddu neu’n hyrwyddo camfanteisio rhywiol ar blant,” a gofynnodd am “wybodaeth bellach ar y cyfrifon a geir yn y rhaglen ddogfen a allai fod wedi bod yn cysylltu â chynnwys o’r fath.”

Dywedodd Snapchat wrth y BBC: “Rydym yn gwahardd cyfrifon sy'n hyrwyddo neu'n dosbarthu cynnwys pornograffig yn llym. Nid ydym yn sganio cynnwys cyfrifon preifat, ond rydym yn edrych yn barhaus am ffyrdd o ddod o hyd i'r cyfrifon hyn a'u dileu, gan gynnwys trafodaethau â llwyfannau eraill fel Twitter. ”

Beth mae cyfraith y DU yn ei ddweud?

Mae cyfraith y DU yn nodi bod yn rhaid i chi fod dros 18 oed i werthu neu ddosbarthu cynnwys penodol. Yn ogystal, ar hyn o bryd nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i lwyfannau ar-lein fonitro cynnwys penodol a allai fod wedi deillio o ddefnyddwyr dan oed. Byddai ystyr, crëwr y cynnwys a'r person sy'n ei brynu yn wynebu atebolrwydd troseddol pe cymerid unrhyw gamau.

Deddfau newydd a gyhoeddwyd yn y Bil Diogelwch Ar-lein ym mis Mai, meddai cwmnïau dirwy o £ 18m neu 10% o'u trosiant byd-eang os ydyn nhw'n methu â chadw plant yn ddiogel ar eu platfformau.

A oes gan OnlyFans unrhyw fesurau diogelwch?

Ym mis Mai 2019, cyflwynodd OnlyFans broses gwirio cyfrifon newydd y mae'n rhaid i Greawdwr nawr ddarparu 'hunlun' ynghyd â'i ID yn y ddelwedd i brofi ei hunaniaeth. Ac eto, o'n hymchwil ni ac ymchwil y BBC, mae defnyddwyr dan oed wedi defnyddio IDau pobl eraill ac wedi creu cyfrif heb broblem - sy'n awgrymu nad yw'r dilysiad oedran yn ddigon cadarn.

Mewn datganiad i'r BBC, dywedodd OnlyFans: “Rydyn ni'n adolygu ein systemau yn gyson i sicrhau eu bod mor gadarn â phosib. Os cawn ein rhybuddio am unrhyw unigolyn dan oed sydd wedi ennill neu geisio sicrhau mynediad anghyfreithlon i'r platfform, byddwn bob amser yn cymryd camau ar unwaith i ymchwilio ac atal y cyfrif. "

Fodd bynnag, achos penodol lle mae merch 17 oed yn dweud iddi arwyddo yn 16 oed. Er iddi gymryd sawl ymgais i sefydlu proffil ar ôl iddo gael ei riportio dro ar ôl tro a'i gau. Defnyddiodd ID ffrind hŷn, er nad oeddent yn edrych fel ei gilydd, a llwyddodd i ddefnyddio OnlyFans am saith mis gan ddefnyddio proffiliau amrywiol.

Yn ddiweddar, mae'r wefan bellach yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr sefyll wrth ymyl cerdyn adnabod ac yna cyflwyno ffotograff yn ei ddal hyd at eu hwyneb.

Pam fyddai pobl ifanc eisiau cyfrif OnlyFans?

Mae apêl i bobl ifanc ymuno fel ffordd hawdd o wneud arian ac nad oes angen i rai fod yn noeth er mwyn gwneud 'arian hawdd' o'r wefan. Mae'r atyniad hwn hefyd y gall Crewyr ei wneud cymaint â £ 30,000 y mis, ond heb wybod mai canran fach iawn o Grewyr sydd mewn gwirionedd yn gwneud cymaint.

Mae adroddiad diweddar OnlyFans gan VoiceBox, a gomisiynwyd gan Parent Zone, yn trafod sut mae pobl ifanc yn defnyddio OnlyFans.

Ffyrdd o amddiffyn eich plentyn a beth i wylio amdano

  • Mae adroddiadau diweddar yn dangos bod plant dan 18 oed wedi bod yn cael dynodiadau ffug a hefyd yn defnyddio pasbortau aelodau teulu i sefydlu cyfrifon.
  • Wrth gofrestru, bydd angen i ddefnyddwyr ddarparu eu manylion banc i dderbyn taliadau trwy OnlyFans, fodd bynnag, mae adroddiadau'n dangos y gellir gwneud taliadau trwy ddarparwyr amgen, megis Cash Cash (trosglwyddo arian trwy ffôn symudol). Sicrhewch fod gennych chi clo rhieni neu leoliadau eraill yn anabl / wedi'u galluogi felly nid oes gan eich plentyn fynediad hawdd i'ch cyfrifon banc neu'ch cyfrifon banc.

Datgelodd ein hadroddiad secstio diweddar - Edrychwch arna i - Pobl Ifanc, Rhywio a Risgiau, rhwng 14 a 15 oed - bod y tebygolrwydd y bydd plentyn yn anfon delwedd benodol yn fwy na dyblau. Felly, mae'n bwysig:

  • Cael sgyrsiau di-flewyn-ar-dafod yn gynharach gyda nhw ynglŷn â rhannu cynnwys rhywiol yn benodol a chanlyniadau hyn, ee ysglyfaethwyr rhywiol, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, blacmel, neu hyd yn oed drosedd heddlu os ydyn nhw'n cyflawni 'porn dial'.
  • Gosodwch reolaethau preifatrwydd ar eu dyfeisiau.
  • Hidlo a / neu floc gwefannau neu apiau a ddewiswyd gyda'ch darparwr band eang. Os oes gennych Sky, edrychwch ar y Amddiffyn Tarian Band Eang Sky canllaw sut i arwain - wedi'i gynllunio i wneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i deuluoedd.

Cyhoeddiad diweddaraf gan OnlyFans

Gwahardd ar luniau penodol ar y platfform
Yn dilyn pwysau gan bartneriaid bancio, cyhoeddodd Onlyfans ei fod yn mynd i rwystro lluniau a fideos rhywiol eglur o 1 Hydref 2021. Fodd bynnag, wythnos yn ddiweddarach, dilëwyd y penderfyniad fel bod cynnwys eglur yn parhau i gael sylw ar y platfform.  Gweler yr adroddiad llawn gan Reuters

I gael mwy o gyngor, gwiriwch ein cyngor gan ein panel arbenigol yma.

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Adroddiad Sexting bwlb golau

Gweld ein hadroddiad 'Edrychwch arna i - pobl ifanc, secstio a risgiau' mewn cydweithrediad ag Youthworks, ar secstio.
Edrych arnaf ddelwedd

Gweld yr adroddiad
Sgroliwch i Fyny