BWYDLEN

Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Logo OnlyFans

Gydag OnlyFans yn adrodd am gynnydd mewn cofrestriadau ers dechrau mis Mawrth 2020, mae'n blatfform y gallech fod wedi clywed amdano. Fodd bynnag, mae pryderon am ochr dywyll OnlyFans. Mae mwy o bobl ifanc dan oed yn defnyddio'r platfform hwn i werthu cynnwys rhywiol amlwg ohonyn nhw eu hunain am arian.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw OnlyFans?

Mae OnlyFans yn blatfform ac ap ar-lein a grëwyd yn 2016. Gydag ef, gall pobl dalu am gynnwys (lluniau, fideos a ffrydiau byw) trwy aelodaeth fisol. Mae cynnwys yn cael ei greu yn bennaf gan YouTubers, hyfforddwyr ffitrwydd, modelau, crewyr cynnwys a ffigurau cyhoeddus er mwyn rhoi gwerth ariannol ar eu proffesiwn. Mae hefyd yn boblogaidd gyda chrewyr cynnwys oedolion.

Isafswm oedran y Ffans

Yn ôl polisi OnlyFans, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

Pryderon am OnlyFans

Daeth y wefan ym Mhrydain yn fwyfwy poblogaidd i bobl a oedd yn ddi-waith neu'n gweithio gartref yn ystod y pandemig coronafirws. Fodd bynnag, mae hefyd yn gynyddol boblogaidd ymhlith gweithwyr rhyw.

Bu rhaglen ddogfen y BBC, #Nudes4Sale, yn ymchwilio i’r cynnydd yn nifer y rhai dan 18 oed sy’n gwerthu cynnwys penodol i oedolion ar-lein. Canfu'r rhaglen ddogfen fod cymaint â thraean o ddefnyddwyr Twitter a hysbysebodd ddelweddau amlwg o dan 18. Yn ogystal, mae nifer fawr o grewyr dan oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i werthu noethlymun yn gyfnewid am arian ac anrhegion.

Dywedodd Twitter ei fod wedi “dim goddefgarwch ar gyfer unrhyw ddeunydd sy’n nodweddu neu’n hyrwyddo camfanteisio’n rhywiol ar blant.” Gofynnodd y cwmni am “wybodaeth bellach am y cyfrifon a ddarganfuwyd yn y rhaglen ddogfen a allai fod wedi bod yn cysylltu â chynnwys o’r fath.”

Gweler gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar gyfer Twitter.

Dywedodd Snapchat wrth y BBC: “Rydym yn gwahardd cyfrifon sy'n hyrwyddo neu'n dosbarthu cynnwys pornograffig yn llym. Nid ydym yn sganio cynnwys cyfrifon preifat, ond rydym yn edrych yn barhaus am ffyrdd o ddod o hyd i'r cyfrifon hyn a'u dileu, gan gynnwys trafodaethau â llwyfannau eraill fel Twitter. ”

Gweler Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch Snapchat.

Mae OnlyFans hefyd yn wasanaeth tanysgrifio. Mae hyn yn golygu i gael mynediad at gynnwys Crëwr, rhaid i ddefnyddwyr dalu amdano. Os oes gan berson ifanc fynediad at gerdyn credyd neu fath arall o daliad, gallant danysgrifio i gynnwys rhywun heb i riant wybod.

Dysgwch sut i eu helpu i reoli eu harian.

Beth mae cyfraith y DU yn ei ddweud?

Mae cyfraith y DU yn nodi bod yn rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i werthu neu ddosbarthu cynnwys penodol. Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i lwyfannau ar-lein fonitro cynnwys penodol a allai fod wedi deillio o ddefnyddwyr dan oed. Mae hyn yn golygu y byddai crëwr y cynnwys a’r sawl sy’n ei brynu yn wynebu atebolrwydd troseddol pe bai unrhyw gamau’n cael eu cymryd.

Deddfau newydd o dan y Bil Diogelwch Ar-lein yn dweud y gallai cwmnïau fod dirwy o £ 18m neu 10% o'u trosiant byd-eang os ydyn nhw'n methu â chadw plant yn ddiogel ar eu platfformau.

A oes gan OnlyFans unrhyw fesurau diogelwch?

Ym mis Mai 2019, cyflwynodd OnlyFans broses gwirio cyfrif newydd. Rhaid i Greawdwr nawr ddarparu 'hunlun' ynghyd â'u ID yn y ddelwedd i brofi eu hunaniaeth. Eto i gyd, dangosodd ymchwil fod defnyddwyr dan oed yn defnyddio IDau pobl eraill, gan greu cyfrifon heb broblem. Mae hyn yn awgrymu nad yw'r gwirio oedran yn ddigon cryf.

Mewn datganiad i'r BBC, dywedodd OnlyFans: “Rydyn ni'n adolygu ein systemau yn gyson i sicrhau eu bod mor gadarn â phosib. Os cawn ein rhybuddio am unrhyw unigolyn dan oed sydd wedi ennill neu geisio sicrhau mynediad anghyfreithlon i'r platfform, byddwn bob amser yn cymryd camau ar unwaith i ymchwilio ac atal y cyfrif. "

Fodd bynnag, un ferch 17 oed a ddywedodd ei bod wedi llwyddo i ddefnyddio OnlyFans am saith mis. Er bod ei chyfrifon yn cael eu hadrodd a'u cau dro ar ôl tro, roedd hi'n gallu defnyddio ID ffrind hŷn i gofrestru eto. Er nad oedden nhw'n edrych fel ei gilydd, roedd hi'n llwyddiannus. Oherwydd enghreifftiau fel hyn, mae'r wefan bellach yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ystumio wrth ymyl cerdyn adnabod ac yna cyflwyno ffotograff yn ei ddal i fyny at eu hwyneb.

Pam fyddai pobl ifanc eisiau cyfrif OnlyFans?

Efallai y bydd pobl ifanc am ymuno fel ffordd 'hawdd' o wneud arian. Yn ôl y sôn, gall rhai Crewyr wneud cymaint â £30,000 y mis. Fodd bynnag, nid yw pobl ifanc yn deall mai canran fach iawn yw hon.

Er bod OnlyFans wedi'i gysylltu'n agos â chynnwys oedolion, nid yw cynnwys arall yn gofyn am noethni na gweithredoedd rhywiol i wneud arian. Efallai y bydd pobl ifanc yn gweld hyn fel cyfle iddynt.

A adroddiad gan VoiceBox ac mae OnlyFans, a gomisiynwyd gan Parent Zone, yn archwilio'r syniad yn fanwl iawn.

'Sut mae mynd i'r afael â chasineb ar-lein? Cymerwch y cwis rhyngweithiol i ddechrau arni' gyda logo The Online Together Project.

Mynd i'r afael â chasineb ar-lein

Helpwch i gadw gofod ar-lein eich plentyn yn bositif gyda'r cwis rhyngweithiol hwn a grëwyd gyda Samsung.

CHWARAE NAWR >>

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Adroddiad Sexting bwlb golau

Gweld ein hadroddiad 'Edrychwch arna i - pobl ifanc, secstio a risgiau' mewn cydweithrediad ag Youthworks, ar secstio.
Edrych arnaf ddelwedd

Gweld yr adroddiad

Apiau tebyg i wylio amdanynt

Gyda rhwystrau i ymuno â OnlyFans, efallai y bydd pobl ifanc yn chwilio am ddewisiadau eraill. Dyma ychydig o rai poblogaidd i gadw llygad amdanynt:

Patreon

Beth yw Patreon?

Mae Patreon yn blatfform aelodaeth sy'n gweithio'n debyg i OnlyFans. Mae'n aml yn cael ei hyrwyddo gan grewyr cynnwys ar YouTube ac Instagram, gan gynnig cynnwys ychwanegol i'r rhai sy'n tanysgrifio. Gall rhai cynnwys gynnwys themâu oedolion.

Yn ogystal, gall crewyr fynd â mwy o'r arian y maent yn ei ennill adref o'i gymharu ag OnlyFans a llwyfannau eraill.

Pwy all ddefnyddio Patreon?

Gall unrhyw un dros 13 oed ddefnyddio Patreon. Fodd bynnag, i ddod yn noddwr i greawdwr neu i greu cynnwys, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn oni bai bod ganddynt ganiatâd rhiant. Oherwydd bod pobl ifanc yn cael defnyddio Patreon, efallai y byddant yn fwy tebygol o gofrestru naill ai fel noddwr neu fel crëwr i ennill incwm.

Yn ôl y canllawiau cymunedol, nid yw Patreon i wleidyddion ymgyrchu na sefydliadau treisgar, troseddol a chas (neu'r rhai sy'n gysylltiedig â'r grwpiau hyn).

Cynnwys Patreon

Ni chaniateir y cynnwys canlynol ar Patreon yn ôl eu canllawiau cymunedol:

 • bwlio, aflonyddu a bygythiadau
 • lleferydd casineb
 • cynnwys di-fflag i oedolion sy’n darlunio “sefyllfaoedd rhywiol amlwg, gan gynnwys noethni a chyd-destunau rhywiol”
 • cynnwys rhywiol dan oed
 • pornograffi
 • creadigaethau sarhaus a graffig
 • Doxing
 • gweithgareddau niweidiol ac anghyfreithlon

Fanvue

Beth yw Fanvue?

Mae Fanvue yn blatfform tanysgrifio cymdeithasol tebyg i OnlyFans. Gall crewyr uwchlwytho cynnwys ac ennill tanysgrifwyr ar gyfer ffrwd incwm ychwanegol. Mae’r platfform yn ymfalchïo mewn bod yn “rhydd o sensoriaeth ormesol”. Gall y rhai sy'n creu cynnwys gymryd hyd at 80% o'u henillion adref.

Pwy all ddefnyddio Fanvue?

Mae Fanvue yn caniatáu cynnwys gan ddylanwadwyr, athletwyr ac artistiaid yn ogystal â chrewyr sy'n oedolion. O'r herwydd, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn i'w ddefnyddio. Wrth i hwn a llwyfannau tebyg ddod yn boblogaidd, mae'n bwysig cadw llygad am bobl ifanc sy'n archwilio allan o chwilfrydedd.

Cynnwys Fanvue

Yn ôl canllawiau cymunedol Fanvue, maen nhw’n hybu “rhyddiaith” ond ni fyddan nhw’n goddef lleferydd casineb yn erbyn “unrhyw grŵp ethnig, crefyddol, rhyw nac arall”. Fodd bynnag, mae'r gymuned yn caniatáu cynnwys penodol. Rhaid i grewyr ei farcio'n briodol ac ni allant gynnwys unrhyw un o dan 18 oed.

yn wyntog

Beth yw Fansly?

Mae gan y wefan ac ap Fansly “gynnwys heb gyfyngiadau”. Fel OnlyFans, mae'n hyrwyddo cynnwys gan grewyr. Yn wahanol i OnlyFans, dim ond cynnwys oedolion y mae'n ei gynnwys.

Pwy all ddefnyddio Fansly?

Dim ond y rhai 18 oed a hŷn all ddefnyddio Fansly naill ai fel model (creawdwr cynnwys) neu ddefnyddiwr. Oherwydd rhai tebygrwydd i OnlyFans, efallai y bydd pobl ifanc yn dod yn ymwybodol o'r platfform, felly mae'n bwysig cadw llygad ar eu defnydd o'r rhyngrwyd i drafod pam nad yw gwefan Fansly yn briodol ar eu cyfer.

Fansly cynnwys

Er bod Fansly yn cynnwys cynnwys oedolion, nid yw'n caniatáu puteindra nac unrhyw ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol. Mae'n annog defnyddwyr i roi gwybod am unrhyw gynnwys y maent yn ei weld sy'n mynd yn groes i'r telerau gwasanaeth hyn. Maent yn cadw'r hawl i wahardd unrhyw gyfrif fel y gwelant yn dda.

Ffyrdd o amddiffyn eich plentyn a beth i wylio amdano

 • Mae adroddiadau'n dangos bod pobl ifanc dan 18 oed yn defnyddio IDau ffug a phasbortau aelodau'r teulu i sefydlu cyfrifon. Cadwch y dogfennau hyn yn ddiogel lle bo modd.
 • Ar ôl cofrestru, mae angen i ddefnyddwyr ddarparu eu manylion banc i dderbyn taliadau trwy OnlyFans. Sicrhewch fod gennych a clo rhieni neu leoliadau eraill yn anabl / wedi'u galluogi i reoli mynediad i'ch cyfrifon banc chi neu eu cyfrifon banc.
 • Gall defnyddwyr dan oed fod yn fwy agored i gamdriniaeth rywiol. Efallai nad ydynt yn deall pam fod rhannu cynnwys oedolion ar y platfform yn niweidiol. Ein hadroddiad, Edrychwch Ar Fi - Pobl Ifanc yn eu Harddegau, Sectio a Risgiau, wedi canfod bod y tebygolrwydd y bydd plentyn yn anfon delwedd benodol yn fwy na dyblu rhwng 14 a 15 oed.

Felly, mae'n bwysig:

 • Cael sgyrsiau gonest yn gynnar gyda nhw am ganlyniadau rhannu cynnwys rhywiol. Gallai hyn gynnwys siarad am ysglyfaethwyr rhywiol, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, blacmel neu hyd yn oed sut y gall yr heddlu gymryd rhan os ydynt yn cyflawni 'pornor dial'.
 • Gosodwch reolaethau preifatrwydd ar eu dyfeisiau.
 • Hidlo a / neu floc gwefannau neu apiau o'ch dewis gyda'ch darparwr band eang.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar