Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Logo OnlyFans

Gyda OnlyFans yn nodi cynnydd o 75% mewn cofrestriadau ers dechrau mis Mawrth, mae'n blatfform rydych chi efallai wedi clywed amdano. Fodd bynnag, codwyd pryderon ynghylch ochr dywyll OnlyFans, a bod pobl ifanc dan oed yn defnyddio'r platfform hwn i werthu cynnwys rhywiol eglur eu hunain am arian.

Beth yw OnlyFans?

Mae OnlyFans yn blatfform ac ap ar-lein a grëwyd yn 2016 lle gall pobl dalu am gynnwys (lluniau a fideos, ffrydiau byw) trwy aelodaeth fisol. Mae cynnwys yn cael ei greu yn bennaf gan YouTubers, hyfforddwyr ffitrwydd, modelau, crewyr cynnwys, ffigurau cyhoeddus, er mwyn monetiseiddio eu proffesiwn.

Beth yw isafswm terfyn oedran OnlyFans?

Yn ôl polisi OnlyFans, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

Beth yw'r pryderon a godwyd am OnlyFans?

Mae'r wefan ym Mhrydain wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd i bobl sydd wedi dod yn ddi-waith oherwydd y pandemig coronafirws, ond hefyd, mae'n boblogaidd ymhlith gweithwyr rhyw.
Ymchwiliodd rhaglen ddogfen ddiweddar gan y BBC - # Nudes4Sale i gynnydd y rhai dan 18 oed yn gwerthu cynnwys eglur nid yn unig ar OnlyFans ond ar Twitter a Snapchat Premium. Canfu’r rhaglen ddogfen fod cymaint â thraean o ddefnyddwyr Twitter yn hysbysebu delweddau eglur gyda hashnodau “nudes4sale” neu “buymynudes” o dan 18 oed, yn ôl dadansoddiad gan technoleg adnabod wynebau. Yn destun pryder, mae nifer fawr o grewyr dan oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i werthu noethlymunau yn gyfnewid am arian ac anrhegion.

Dywedodd Twitter ei fod wedi “Dim goddefgarwch am unrhyw ddeunydd sy’n nodweddu neu’n hyrwyddo camfanteisio rhywiol ar blant,” a gofynnodd am wybodaeth bellach ar y cyfrifon a geir yn y rhaglen ddogfen a allai fod wedi bod yn cysylltu â chynnwys o’r fath. ”

Dywedodd Snapchat wrth y BBC: “Rydym yn gwahardd cyfrifon sy'n hyrwyddo neu'n dosbarthu cynnwys pornograffig yn llym. Nid ydym yn sganio cynnwys cyfrifon preifat, ond rydym yn edrych yn barhaus am ffyrdd o ddod o hyd i'r cyfrifon hyn a'u dileu, gan gynnwys trafodaethau â llwyfannau eraill fel Twitter. ”

Beth mae cyfraith y DU yn ei ddweud?

Mae cyfraith y DU yn nodi bod yn rhaid i chi fod dros 18 oed i werthu neu ddosbarthu cynnwys penodol. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i lwyfannau ar-lein fonitro cynnwys penodol a allai fod wedi deillio o ddefnyddwyr dan oed. Mae hyn yn golygu y byddai crëwr y cynnwys a'r person sy'n ei brynu yn wynebu atebolrwydd troseddol pe bai unrhyw gamau yn cael eu cymryd.

Fodd bynnag, gall hyn newid yn y dyfodol wrth i'r Papur Gwyn Niwed Ar-lein yn ceisio cyflwyno deddfwriaeth i fynd i'r afael â chynnwys niweidiol ar-lein.

A oes gan OnlyFans unrhyw fesurau diogelwch?

Ym mis Mai 2019, cyflwynodd OnlyFans broses gwirio cyfrifon newydd y mae'n rhaid i Greawdwr nawr ddarparu 'hunlun' ynghyd â'i ID yn y ddelwedd i brofi ei hunaniaeth. Fodd bynnag, o'n hymchwil ni ac ymchwil y BBC, mae defnyddwyr dan oed wedi defnyddio IDau pobl eraill ac wedi creu cyfrif heb broblem - sy'n awgrymu nad yw'r dilysu oedran yn ddigon cadarn.

Mewn datganiad i'r BBC, dywedodd OnlyFans: “Rydyn ni'n adolygu ein systemau yn gyson i sicrhau eu bod mor gadarn â phosib.
Os cawn ein rhybuddio am unrhyw unigolyn dan oed sydd wedi ennill neu geisio sicrhau mynediad anghyfreithlon i'r platfform, byddwn bob amser yn cymryd camau ar unwaith i ymchwilio ac atal y cyfrif. "

Fodd bynnag, achos penodol lle mae merch 17 oed yn dweud iddi arwyddo yn 16 oed - er iddi gymryd sawl ymgais iddi sefydlu proffil ar ôl iddo gael ei riportio dro ar ôl tro a'i gau. Defnyddiodd ID ffrind hŷn, er nad oeddent yn edrych fel ei gilydd, a llwyddodd i ddefnyddio OnlyFans am saith mis gan ddefnyddio proffiliau amrywiol.

Pam fyddai pobl ifanc eisiau cyfrif OnlyFans?

Mae apêl i bobl ifanc ymuno fel ffordd hawdd o wneud arian ac nad oes angen i rai fod yn noeth er mwyn gwneud 'arian hawdd' o'r wefan. Mae'r atyniad hwn hefyd y gall Crewyr ei wneud cymaint â £ 30,000 y mis, ond heb wybod mai canran fach iawn o Grewyr sydd mewn gwirionedd yn gwneud cymaint.

Ffyrdd o amddiffyn eich plentyn

Ein hadroddiad secstio diweddar - Edrychwch arna i - pobl ifanc, secstio a risgiau, wedi datgelu bod rhwng 14 a 15 oed - y tebygolrwydd y bydd plentyn yn anfon delwedd benodol yn fwy na dyblu. Felly, mae'n bwysig:

I gael mwy o gyngor, gwiriwch ein cyngor gan ein panel arbenigol yma .

Adroddiad Sexting 2020 bwlb golau

Gweld ein hadroddiad diweddaraf 'Edrychwch arna i - Pobl ifanc yn eu harddegau, secstio a risgiau' mewn cydweithrediad ag Youthworks, ar secstio.
Edrych arnaf ddelwedd

Gweld yr adroddiad
Sgroliwch i Fyny