Ysgolion uwchradd

Adnoddau diogelwch ar-lein

Dewch o hyd i ddetholiad o adnoddau y gallwch eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant neu defnyddiwch ein pecyn rhieni i annog rhieni i barhau â sgyrsiau diogelwch ar-lein gartref.

Yn ogystal â'n pecyn rhieni sy'n cynnwys adnoddau pwrpasol i rieni, fe welwch ystod o adnoddau ysgolion cynradd (KS3 a KS4) i helpu plant i ddatblygu'r sgiliau digidol cywir i gadw'n ddiogel ar-lein yn yr ystafell ddosbarth a gartref gyda rhieni.

Yn yr ystafell ddosbarth

O ran addysgu plant ysgol uwchradd am ddiogelwch ar-lein, fel athrawon gall fod yn her parhau i addasu eich deunyddiau addysgu i esblygu gydag oedran a thechnolegau newydd y plentyn.

Rydym wedi llunio detholiad amrywiol o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu eraill i'ch helpu i gael y gorau o'ch amser a ddyrennir i ddiogelwch ar-lein. Cadwch olwg am ddiweddariadau gan y byddwn yn ychwanegu mwy fyth wrth iddynt ddod ar gael.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
OnlineGaming-1200x630
Cyngor gêm ar-lein
Er mwyn eich helpu i ddeall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein, rydym wedi creu canolbwynt cyngor i egluro sut mae'n gweithio, y buddion a beth i wylio amdano wrth iddynt ddod yn fwy egnïol ar-lein.
I'ch helpu i ddeall byd ...
Adnoddau gwersi
bil.png
Bod yn Smart gyda'ch ffôn clyfar
Mae Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn (PSA) wedi cynllunio gwers a ddyluniwyd i athrawon ei defnyddio gyda phlant 8-11 oed i'w helpu i ddeall ei bod yn bosibl gwario arian go iawn trwy eu ffonau
Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn ...
Adnoddau gwersi
TES_logo.png
Adnoddau addysgu uwchradd
xxxx
xxxx
canllaw
Rhywio a'r gyfraith - Educare
Rhywio a'r gyfraith
xxxxxx
xxxxxx

Sgwrs gartref

Mae llawer o rieni yn teimlo yn y tywyllwch o ran ysgolion diogelwch rhyngrwyd ac ymddiriedaeth eu plant i'w helpu i ddod yn gyflym.

Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Rydym wedi darparu rhai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi. Mae adnoddau ar gael hefyd i'w helpu i ddod o hyd i ffyrdd mwy deniadol i gael plant i siarad am e-ddiogelwch.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
SocialMediaAdviceHub-1200x630
Hwb cyngor cyfryngau cymdeithasol
Rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor i'ch helpu chi i annog eich plentyn yn ei arddegau i adeiladu'r offer i wneud i'r cyfryngau cymdeithasol weithio iddyn nhw a llywio'r risgiau a'r gwobrau y gall eu cynnig.
Rydyn ni wedi creu canolbwynt cyngor i ...
canllaw
PositiveBodyImage1200x630
Awgrymiadau i hyrwyddo delwedd gorff positif
Er mwyn helpu plant i herio delweddau delfrydol ar gyfryngau cymdeithasol a rhoi gwerth mewn mwy na dim ond yr hyn maen nhw'n ei weld yn y drych, defnyddiwch ein cynghorion a'n cyngor arbenigol i'w grymuso i ddatblygu delwedd gorff bositif.
Er mwyn helpu plant i herio delweddau delfrydol ar ...
canllaw
AdroddiadSuicideContent-1200x630
Rhoi gwybod am bryderon ynghylch cymdeithasol
Helpwch blant i weithredu os dônt ar draws cynnwys a allai ddangos bod ffrind neu gariad mewn perygl ar gyfryngau cymdeithasol.
Helpwch blant i weithredu os dônt ...
ymchwil
Effaith defnydd cyfryngau cymdeithasol a sgrin - Senedd y DU
Effaith defnydd cyfryngau cymdeithasol a sgrin ar iechyd pobl ifanc
xxxxx
xxxxx

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
ThingsNeedToKnowGrooming-1200x630
Canllaw ymbincio ar-lein
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu cysylltiad emosiynol â phlentyn er mwyn ennill ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol. Mae'n digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb.
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu ...
canllaw
AmddiffynChildrenOnlinePorn-1200x630
Amddiffyn plant rhag pornograffi ar-lein
Erbyn oedran 15 mae plant yn fwy tebygol na pheidio o fod wedi bod yn agored i bornograffi ar-lein felly, gall siarad â nhw'n gynnar roi'r offer ymdopi cywir iddynt i ddelio ag ef.
Erbyn oed 15 mae plant yn ...
canllaw
ToolkitPosters-1200x630
Pecyn rhieni: Posteri
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein gyda'r nos, sesiynau un i un neu fel tecawê syml.
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ...
canllaw
HelpingChildrenStaySafeOnlineLeaflets-1200x630
Helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Dysgu mwy am ein gwaith a sut rydyn ni'n helpu'r ysgol a theuluoedd i fynd i'r afael â materion ar-lein a chefnogi plant i gael y gorau o dechnoleg.
Dysgu mwy am ein gwaith a sut ...

Cadw i fyny â hyfforddiant a pholisi diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

ymchwil
Effaith defnydd cyfryngau cymdeithasol a sgrin - Senedd y DU
Effaith defnydd cyfryngau cymdeithasol a sgrin ar iechyd pobl ifanc
xxxxx
xxxxx
ymchwil
Diogelwch ar-lein ar draws cenedlaethau - FOSI
Diogelwch Ar-lein ar Draws y Cenedlaethau
ymchwil
Cynllun Gwaith Atal Hunanladdiad - Gov
Atal Hunanladdiad
xxxx
xxxx
canllaw
Taith Arweiniad-Cefnogi-plant-digidol - 212x300
Canllaw taith ddigidol
Canllaw i rieni i helpu plant i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel.
Canllaw i rieni i helpu plant i lywio ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o
Sgroliwch i Fyny