Ysgolion uwchradd

Adnoddau diogelwch ar-lein

Dewch o hyd i ddetholiad o adnoddau y gallwch eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant neu defnyddiwch ein pecyn rhieni i annog rhieni i barhau â sgyrsiau diogelwch ar-lein gartref.

Yn ogystal â'n pecyn rhieni sy'n cynnwys adnoddau pwrpasol i rieni, fe welwch ystod o adnoddau ysgolion cynradd (KS3 a KS4) i helpu plant i ddatblygu'r sgiliau digidol cywir i gadw'n ddiogel ar-lein yn yr ystafell ddosbarth a gartref gyda rhieni.

Yn yr ystafell ddosbarth

O ran addysgu plant ysgol uwchradd am ddiogelwch ar-lein, fel athrawon gall fod yn her parhau i addasu eich deunyddiau addysgu i esblygu gydag oedran a thechnolegau newydd y plentyn.

Rydym wedi llunio detholiad amrywiol o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu eraill i'ch helpu i gael y gorau o'ch amser a ddyrennir i ddiogelwch ar-lein. Cadwch olwg am ddiweddariadau gan y byddwn yn ychwanegu mwy fyth wrth iddynt ddod ar gael.

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau gwersi
bil.png
Bod yn Smart gyda'ch ffôn clyfar
Mae Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn (PSA) wedi cynllunio gwers a ddyluniwyd i athrawon ei defnyddio gyda phlant 8-11 oed i'w helpu i ddeall ei bod yn bosibl gwario arian go iawn trwy eu ffonau
Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn ...
Adnoddau gwersi
Gwers bwlio a seiberfwlio
Cynllun gwers bwlio a seiberfwlio
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar fwlio ar-lein a seiberfwlio sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar fwlio ar-lein a ...
Adnoddau gwersi
BodyImage
Delwedd y corff yn y byd digidol
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar ddelwedd y corff yn y byd digidol sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnodd yn canolbwyntio ar ddelwedd y corff yn ...
Adnoddau gwersi
Straen ar-lein a FOMO
Pecyn cynllun gwers straen ar-lein
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar straen ar-lein a FOMO ('ofn colli allan') sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i'w ddefnyddio yn y dosbarth.
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar straen ar-lein a ...

Sgwrs gartref

Mae llawer o rieni yn teimlo yn y tywyllwch o ran ysgolion diogelwch rhyngrwyd ac ymddiriedaeth eu plant i'w helpu i ddod yn gyflym.

Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Rydym wedi darparu rhai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi. Mae adnoddau ar gael hefyd i'w helpu i ddod o hyd i ffyrdd mwy deniadol i gael plant i siarad am e-ddiogelwch.

Adnoddau a argymhellir

Canllawiau
newydd
SocialMediaTopTips-1200x630
Syniadau da ar y cyfryngau cymdeithasol
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a dangos eu creadigrwydd. Fel rhiant, mae yna bethau syml y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod profiad eich plant yn ddiogel ac yn hwyl.
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych ar gyfer ...
Canllawiau
social-media-profile-image-2
Canllaw rhieni cyfryngau cymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i'w cael cyn i blant fynd yn gymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i gael ...
Canllawiau
New-Project-15.png
Pecyn rhieni: Canllawiau cymdeithasol
Rhestr o ganllawiau cyfryngau cymdeithasol i helpu rhieni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwyfannau mwyaf poblogaidd a'u helpu i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir.
Rhestr o ganllawiau cyfryngau cymdeithasol i helpu ...
Canllawiau
SocialMediaAdviceHub-1200x630
Hwb cyngor cyfryngau cymdeithasol
Rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor i'ch helpu chi i annog eich plentyn yn ei arddegau i adeiladu'r offer i wneud i'r cyfryngau cymdeithasol weithio iddyn nhw a llywio'r risgiau a'r gwobrau y gall eu cynnig.
Rydyn ni wedi creu canolbwynt cyngor i ...

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

Canllawiau
newydd
delwedd bachgen ar sgrin ffôn
Awgrymiadau i helpu pobl ifanc i reoli eu hunaniaeth ar-lein
Er mwyn helpu plant i wynebu barn a phwysau ar-lein i ffitio i mewn, defnyddiwch ein cynghorion i'w helpu i ddod yn fwy hyderus a diogel ohonynt eu hunain ar ac oddi ar-lein.
Er mwyn helpu plant i wynebu barn ar-lein a ...
Canllawiau
newydd
SocialMediaTopTips-1200x630
Syniadau da ar y cyfryngau cymdeithasol
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a dangos eu creadigrwydd. Fel rhiant, mae yna bethau syml y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod profiad eich plant yn ddiogel ac yn hwyl.
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych ar gyfer ...
Canllawiau
SmartSpeakers-1200x627
Siaradwyr Clyfar - Canllaw i Rieni
Awgrymiadau i rieni gael y gorau o dechnoleg glyfar
Awgrymiadau i rieni gael y gorau ...
Rheolaethau rhieni
delwedd siaradwr craff
Sefydlu Siaradwyr Clyfar Canllaw Diogel
Cyngor ac awgrymiadau i rieni ar sefydlu siaradwyr craff yn ddiogel i blant.
Cyngor ac awgrymiadau i rieni ar osod ...

Cadw i fyny â hyfforddiant a pholisi diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

Polisi ac arweiniad
UKCCIS_logo.png
Defnyddio Ymwelwyr Allanol i Gefnogi Addysg Diogelwch Ar-lein
Crëwyd y canllaw hwn i alluogi Arweinwyr Diogelu Dynodedig (DSLs), Arweinwyr PSHE a staff eraill sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch defnyddio ymwelwyr allanol yn effeithiol i gefnogi addysg ddiogelwch ar-lein.
Mae'r canllaw hwn wedi'i greu i alluogi ...
Polisi ac arweiniad
Addysg-mewn-byd cysylltiedig
Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig
Mae fframwaith UKCCIS yn cynnig arweiniad ar y wybodaeth a'r sgiliau digidol y dylai plant a phobl ifanc gael cyfle i'w datblygu ar wahanol oedrannau a chyfnodau yn eu bywydau.
Mae fframwaith UKCCIS yn cynnig arweiniad ynghylch y ...
Polisi ac arweiniad
Welsh_gov_keeping_learners_safe.png
Cadw Dysgwyr yn Ddiogel
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant o dan adran 175 o Ddeddf Addysg 2002.
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys arweiniad i awdurdodau lleol ...
Polisi ac arweiniad
dfe-logo.png
Atal a Dyletswydd Sianel - Pecyn Cymorth i Ysgolion
Mae'r pecyn cymorth Atal a Dyletswydd Sianel yn cynnig canllawiau ar sut i weithredu strategaeth Atal mewn ysgolion ac mae'n ymddangos fel hunanasesiad i'r rheini sydd â rôl i'w chwarae wrth ddiogelu plant.
Mae'r pecyn cymorth Prevent a Channel Duty yn cynnig ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o
Sgroliwch i Fyny