Blynyddoedd Cynnar

Adnoddau diogelwch ar-lein

Dewch o hyd i ddetholiad o adnoddau y gallwch eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant neu defnyddiwch ein pecyn rhieni i annog rhieni i barhau â sgyrsiau diogelwch ar-lein gartref.

Yn ogystal â'n pecyn rhieni sy'n cynnwys adnoddau pwrpasol i rieni, fe welwch ystod o adnoddau Blynyddoedd Cynnar i helpu plant i ddatblygu'r sgiliau digidol cywir i gadw'n ddiogel ar-lein yn yr ystafell ddosbarth ac yn y cartref gyda rhieni.

Yn yr ystafell ddosbarth

O ran addysgu plant ysgol uwchradd am ddiogelwch ar-lein, fel athrawon gall fod yn her parhau i addasu eich deunyddiau addysgu i esblygu gydag oedran a thechnolegau newydd y plentyn.

Rydym wedi llunio detholiad amrywiol o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu eraill i'ch helpu i gael y gorau o'ch amser a ddyrennir i ddiogelwch ar-lein. Cadwch olwg am ddiweddariadau gan y byddwn yn ychwanegu mwy fyth wrth iddynt ddod ar gael.

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau gwersi
bil.png
Bod yn Smart gyda'ch ffôn clyfar
Mae Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn (PSA) wedi cynllunio gwers a ddyluniwyd i athrawon ei defnyddio gyda phlant 8-11 oed i'w helpu i ddeall ei bod yn bosibl gwario arian go iawn trwy eu ffonau
Childnet International a'r Awdurdod Gwasanaethau â Thâl Ffôn ...
canllaw
Argymhelliad pratical Diogelwch Ar-lein - Educare
Cadwch blant yn ddiogel ar-lein
ymchwil
Diogelwch ar-lein ar draws cenedlaethau - FOSI
Diogelwch Ar-lein ar Draws y Cenedlaethau
fideo
Ni yw'r rhai sydd â rheolaeth - llais
Ni yw'r rhai sy'n rheoli

Sgwrs gartref

Mae llawer o rieni yn teimlo yn y tywyllwch o ran ysgolion diogelwch rhyngrwyd ac ymddiriedaeth eu plant i'w helpu i ddod yn gyflym.

Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Rydym wedi darparu rhai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi. Mae adnoddau ar gael hefyd i'w helpu i ddod o hyd i ffyrdd mwy deniadol i gael plant i siarad am e-ddiogelwch.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
ThingsNeedToKnowGrooming-1200x630
Canllaw ymbincio ar-lein
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu cysylltiad emosiynol â phlentyn er mwyn ennill ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol. Mae'n digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb.
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu ...
canllaw
AmddiffynChildrenOnlinePorn-1200x630
Amddiffyn plant rhag pornograffi ar-lein
Erbyn oedran 15 mae plant yn fwy tebygol na pheidio o fod wedi bod yn agored i bornograffi ar-lein felly, gall siarad â nhw'n gynnar roi'r offer ymdopi cywir iddynt i ddelio ag ef.
Erbyn oed 15 mae plant yn ...
canllaw
ToolkitPosters-1200x630
Pecyn rhieni: Posteri
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein gyda'r nos, sesiynau un i un neu fel tecawê syml.
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ...
canllaw
HelpingChildrenStaySafeOnlineLeaflets-1200x630
Helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Dysgu mwy am ein gwaith a sut rydyn ni'n helpu'r ysgol a theuluoedd i fynd i'r afael â materion ar-lein a chefnogi plant i gael y gorau o dechnoleg.
Dysgu mwy am ein gwaith a sut ...

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
ToolkitPosters-1200x630
Pecyn rhieni: Posteri
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein gyda'r nos, sesiynau un i un neu fel tecawê syml.
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ...
canllaw
HelpingChildrenStaySafeOnlineLeaflets-1200x630
Helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Dysgu mwy am ein gwaith a sut rydyn ni'n helpu'r ysgol a theuluoedd i fynd i'r afael â materion ar-lein a chefnogi plant i gael y gorau o dechnoleg.
Dysgu mwy am ein gwaith a sut ...
canllaw
BregusChildrenDigitalWorld-1200x630
Infograffig Plant Bregus
Gweler mewnwelediadau gan ein hadroddiad diweddaraf plant agored i niwed yn y byd digidol sy'n datgelu mewnwelediad i'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu ar-lein ac atebion posibl.
Gweld mewnwelediadau gan ein plant bregus diweddaraf ...
canllaw
SharentingTips-1200x630
Rhannu awgrymiadau i rieni
Os ydych chi'n falch o'ch plant, amddiffynwch nhw wrth rannu delweddau ohonyn nhw ar-lein gyda'n cynghorion syml 5.
Os ydych chi'n falch o'ch plant, ...

Cadw i fyny â hyfforddiant a pholisi diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

ymchwil
Diogelwch ar-lein ar draws cenedlaethau - FOSI
Diogelwch Ar-lein ar Draws y Cenedlaethau
canllaw
Taith Arweiniad-Cefnogi-plant-digidol - 212x300
Canllaw taith ddigidol
Canllaw i rieni i helpu plant i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel.
Canllaw i rieni i helpu plant i lywio ...
Polisi ac arweiniad
Addysg-mewn-byd cysylltiedig
Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig
Mae fframwaith UKCCIS yn cynnig arweiniad ar y wybodaeth a'r sgiliau digidol y dylai plant a phobl ifanc gael cyfle i'w datblygu ar wahanol oedrannau a chyfnodau yn eu bywydau.
Mae fframwaith UKCCIS yn cynnig arweiniad ynghylch y ...
Polisi ac arweiniad
Welsh_gov_keeping_learners_safe.png
Cadw Dysgwyr yn Ddiogel
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant o dan adran 175 o Ddeddf Addysg 2002.
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys arweiniad i awdurdodau lleol ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o
Sgroliwch i Fyny