BWYDLEN

Ein partneriaid a'n cefnogwyr

Ni ellir cyflawni'r gwaith a wnawn heb ein partneriaid a'n cefnogwyr sydd wedi rhoi eu hymrwymiad cyson ers dechrau Internet Matters. Mae eu cefnogaeth a'u gweledigaeth o greu clymblaid ar draws y diwydiant wedi caniatáu inni gael effaith ym mywydau teuluoedd ac ysgolion ar ddiogelwch ar-lein.

Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol IM

Carolyn Bunting

Prif Swyddog Gweithredol, Internet Matters

Neges gan y Prif Swyddog Gweithredol

“Ar ran Internet Matters, hoffwn ddiolch i bawb rydyn ni'n gweithio gyda nhw am eu cefnogaeth a'u hymrwymiad parhaus i fynd i'r afael â'r mater cymdeithasol heriol hwn. Ni fu erioed yn bwysicach ein bod, gyda'n gilydd, yn creu dyfodol lle rydym yn sicrhau y gall plant a phobl ifanc elwa o'r cyfan sydd gan dechnoleg gysylltiedig i'w gynnig heb ddod i niwed. ”

Pwysigrwydd gweithio gyda'n gilydd

Mae ein partneriaid a'n cefnogwyr yn cydnabod bod gan y diwydiant gyfrifoldeb i helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein. Mae eu cefnogaeth a'u buddsoddiad sylweddol yn hanfodol i sicrhau bod Internet Matters yn gallu darparu gwybodaeth ddiogelwch ar-lein am ddim a chysylltu rhieni â'r adnoddau gorau gan sefydliadau arbenigol eraill.

Ynglŷn â'n partneriaid

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd

Darllen mwy

 

 

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Logo Amazon Kids ar gefndir porffor.

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Logo Tesco Mobile gyda "Every little help" wedi'i ysgrifennu oddi tano mewn glas

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

NAWR logo newydd

Darllen mwy

Darllen mwy

Am ein cefnogwyr

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd

Roblox

“Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth ag Internet Matters i helpu i rymuso plant, pobl ifanc yn eu harddegau, rhieni a gofalwyr gyda'r sgiliau a'r hyder i greu profiadau cadarnhaol ac iach ar-lein iddyn nhw eu hunain ac eraill. Trwy bartneriaethau fel ein gwaith gydag Internet Matters, mae gennym gyfle unigryw i ymgysylltu â chymuned ehangach o bobl ifanc, helpu i lunio eu hymddygiad cadarnhaol ar-lein ac all-lein, a galluogi rhieni i'w harwain wrth iddynt adeiladu cymdeithasol, creadigol, pwysig. a sgiliau eraill ar-lein.”

Sony Adloniant Rhyngweithiol

“Yn Sony Interactive Entertainment, rydym yn hyrwyddo arloesedd i greu profiadau hapchwarae diogel a llawen ar gyfer ein cymuned PlayStation, gan gynnwys ein chwaraewyr ieuengaf a mwyaf agored i niwed. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu offer a gwybodaeth hawdd, sythweledol i rieni a gwarcheidwaid wrth iddynt lywio profiadau hapchwarae eu plant. Rydym yn falch o’n partneriaeth ag Internet Matters i ymestyn ymhellach adnoddau addysgol diogelwch ar-lein o amgylch gemau i rieni, gofalwyr a chwaraewyr.”

Twitter

“Mae Twitter wedi bod yn gefnogwr o Internet Matters ers sawl blwyddyn ac maen nhw'n parhau i'n helpu i ddefnyddio eu platfform i gynyddu ein cyrhaeddiad a'n heffaith trwy gyfraniad ariannol mewn nwyddau.”

Ein gweledigaeth

Rydym yn ysbrydoli sefydliadau blaenllaw i greu dyfodol lle mae plant a phobl ifanc yn barod i elwa'n ddiogel o effaith technoleg gysylltiedig.

Rydym yn bodoli i:

  • Rhowch y canllawiau ar sail tystiolaeth sydd eu hangen ar rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i helpu plant i gofleidio'r rhyngrwyd yn hyderus a'u hamddiffyn rhag niwed ar-lein.
  • Codi ymwybyddiaeth trwy ymgyrchoedd a phartneriaethau diwydiant fel y gall plant a phobl ifanc fod yn hapus ac yn iach ar-lein.
  • Sicrhau bod diwydiant, llunwyr polisi a'r llywodraeth yn clywed barn rhieni a phlant yn gyson ac yn systematig.