Canllaw ar brynu technoleg plant

Awgrymiadau mewnol i ddewis technoleg sy'n addas i blant

Bydd plant bob amser eisiau bod yn berchen ar declynnau a chynhyrchion technoleg, ac wrth iddynt heneiddio gallant ofyn am eu ffôn symudol neu dabled eu hunain. Wrth brynu dyfeisiau ar gyfer eich plentyn, gall fod yn anodd gwybod beth i edrych amdano o safbwynt diogelwch ar-lein a beth sy'n briodol i'w oedran.

Gyda chymorth ein harbenigwr technoleg Andy Robertson, rydym wedi creu canllaw yn argymell y dechnoleg ddiweddaraf i blant sy'n gyfeillgar i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'i brofiad digidol.

Ynglŷn â'r canllaw

Yn eich helpu chi i ddewis

Mae'r mwyafrif o gategorïau'n cynnwys adolygiadau cynnyrch unigol. Mae cymaint i'w ddewis fel ein bod wedi bod yn ddetholus yn ein hadolygiadau i gwmpasu'r dyfeisiau hynny sydd fwyaf poblogaidd gyda phlant, neu sydd fwyaf priodol yn ein barn ni.

Trefnir yn ôl categori

Rydyn ni wedi dewis pum categori allweddol - gliniaduron a thabledi, ffonau smart, consolau gemau, setiau teledu clyfar a theclynnau eraill. Mae'r rhain yn cwmpasu'r mwyafrif o ddyfeisiau y gallai plant fod eisiau eu defnyddio ac yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch mewn un lle.

Yn dweud wrthych chi beth sydd angen i chi ei wybod

Mae yna lawer o wybodaeth ar gael a gall fod yn anodd didoli drwyddo, felly ar gyfer pob categori rydyn ni wedi dwyn ynghyd yr ystyriaethau e-ddiogelwch allweddol i rieni wrth ddewis dyfais.

Popeth am ddiogelwch ar-lein

Ein prif bryder yw eich diweddaru chi â'r hyn sydd ar gael a'ch helpu chi i benderfynu beth yw pryniant da gyda'ch plentyn mewn golwg. Rydyn ni'n canolbwyntio ar roi'r wybodaeth gywir i chi i'w cadw'n ddiogel ar-lein pan maen nhw'n defnyddio gwahanol ddyfeisiau.

Dewiswch y math o dechnoleg y mae gennych ddiddordeb ynddo

Adnoddau a chanllawiau ategol

Monitro bywydau digidol plant

Gall dod o hyd i'r amser iawn i siarad â phlant am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein fod yn anodd. I Eileen mam briod i ddau o blant mae'n arbennig o anodd wrth iddi rannu ei stori.

Pan aiff pethau o chwith ar-lein

Mae Sharon yn Mam sy'n gweithio gyda phedwar o blant o 10 i 17. Nid yw'n syndod eu bod yn siarad am y Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, ond mae Sharon yn deall o lygad y ffynnon y gall pethau fynd o chwith o hyd!

Sgroliwch i Fyny