Erthygl

Gweler y newyddion diogelwch ar-lein diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf
Mae'r GIG yn gweithredu yn erbyn newyddion ffug coronavirus ar-lein
Beth yw Wattpad? Dadansoddiad i rieni
Rydym yn partner gyda DevicesDotNow i gael y DU i gysylltu'n ddiogel yn ystod y broses gloi
Canllawiau iechyd meddwl a lles plant gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn ystod pandemig COVID-19
Zoombombing - yr hyn sydd angen i chi ei wybod am hyn i amddiffyn eich teulu
Mae ymgyrch Cyber ​​Aware Government yn lansio i helpu teuluoedd i gadw'n ddiogel ar-lein
Hyfforddi a siarad mewn byd sydd wedi mynd yn wallgof
Ffrydio a argymhellir ar gyfer amser segur teulu o ansawdd da
Mae Xbox yn rhyddhau eu app Gosodiadau Teulu (rhagolwg)
Wrth i hapchwarae esgyn yn ystod y broses gloi, mae ymchwil yn dangos mai dim ond 1 o bob 3 rhiant sy'n gwirio graddfeydd oedran
Mae Facebook yn ymuno â'r glymblaid i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein
Mynd i'r afael â radicaleiddio a meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn ystod argyfwng COVID-19 a thu hwnt
Mae dysgu'n mynd yn fyw i gefnogi addysg gartref i deuluoedd
Mae Google a YouTube yn lansio adnodd newydd 'Teach from Home' ar gyfer athrawon a theuluoedd
Mae Internet Matters yn ymuno â Samsung i gynnig cyngor diogelwch ar-lein hanfodol i deuluoedd wrth gloi
Canllawiau DfE i ysgolion - beth mae hyn yn ei olygu i blant gartref?
Mae Instagram yn cyhoeddi nodweddion newydd i frwydro yn erbyn seiberfwlio
Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd i rymuso pobl ifanc â SEND
Cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol gartref yn ystod pandemig coronafirws
Sut y gall gemau fideo helpu plant i reoli eu hemosiynau
Mae ymchwil BT yn datgelu bod 89 y cant o deuluoedd y DU yn teimlo bod technoleg ar-lein wedi bod yn fendith wrth gloi
Helpu plant i gadw cysylltiad cymdeithasol wrth ynysu yn gorfforol
Cyrraedd yn ôl i'r ysgol gartref - awgrymiadau i gefnogi'ch teulu
Lansio Cronfa Ddata Gêm Fideo i Deuluoedd
Mae NCA yn rhagweld cynnydd mewn cam-drin rhywiol ar-lein oherwydd pandemig coronafirws
Beth yw'r app Houseparty? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Cyngor arbenigol ar gaeth i gemau ymhlith pobl ifanc a phlant
PSA: Ymgyrch newydd wedi'i lansio i gynnig cyngor diogelwch ar-lein i deuluoedd
Mae LEGO Group yn lansio heriau 'Adeiladu a Sgwrs' i annog teuluoedd i siarad am ddiogelwch ar-lein
Bod yn egnïol gyda thechnoleg
Mae 43% o blant â phroblemau iechyd meddwl yn debycach i gael eu seiber-fwlio
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Meysydd chwarae rhithwir - cysylltu'ch plant â'u ffrindiau ysgol
Mae llawer ohonom yn chwilio am ddysgu ar-lein. Ond ble mae'r pethau da?
Mae Netflix yn rhyddhau rheolaethau rhieni newydd a gwell
10 peth hwyl i'w gwneud â'ch teulu
Nodwedd Iechyd Meddwl Newydd Snapchat 'Yma i Chi'
Gwylio partïon - y nodwedd gwylio grŵp ewch i
Canllaw newydd i rieni i helpu plant i fynd i'r afael â newyddion ffug sy'n achosi pryder yn ystod pandemig coronafirws
Gweithgaredd ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a phobl ifanc
Diogelwch ap TikTok - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Mynd i'r afael â newyddion ffug yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
Cymdeithasu'n ddiogel ar-lein
Mae'r Llywodraeth yn darparu cyngor diogelwch ar-lein newydd i deuluoedd yn ystod cyfnod cloi Coronavirus
5 awgrym ar gyfer gweithio gartref gyda phlant yn ystod yr achosion o coronafirws
Grymuso teuluoedd bregus i gysylltu a chadw'n ddiogel ar-lein
Mae Google yn creu canolbwynt i'ch helpu chi i osgoi sgamiau ar-lein Covid-19

Cyfarfod â'n Panel Arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn cynnig cyngor i rieni ar faterion diogelwch ar-lein y maen nhw'n poeni fwyaf amdanyn nhw.

Atebwch y bleidlais

Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Ffyrdd o wella lles digidol
48
Rheoli amser sgrin plant
77
Effaith cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc
85

Cymerwch arolwg

Helpwch ni, helpwch chi, rhowch eich adborth i ni er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynnig y cyngor gorau ar y wefan.

Ewch i'n hybiau cyngor materion ar-lein i gael cefnogaeth

Sgroliwch i Fyny