Erthygl

Gweler y newyddion diogelwch ar-lein diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf
PSA: Ymgyrch newydd wedi'i lansio i gynnig cyngor diogelwch ar-lein i deuluoedd
Mae NCA yn rhagweld cynnydd mewn cam-drin rhywiol ar-lein oherwydd pandemig coronafirws
Mae Google a YouTube yn lansio adnodd newydd 'Teach from Home' ar gyfer athrawon a theuluoedd
Mae Instagram yn cyhoeddi nodweddion newydd i frwydro yn erbyn seiberfwlio
Mynd i'r afael â radicaleiddio a meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn ystod argyfwng COVID-19 a thu hwnt
Mae llawer ohonom yn chwilio am ddysgu ar-lein. Ond ble mae'r pethau da?
Mae ymgyrch Cyber ​​Aware Government yn lansio i helpu teuluoedd i gadw'n ddiogel ar-lein
Mynd i'r afael â newyddion ffug yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
Canllaw newydd i rieni i helpu plant i fynd i'r afael â newyddion ffug sy'n achosi pryder yn ystod pandemig coronafirws
Mae 43% o blant â phroblemau iechyd meddwl yn debycach i gael eu seiber-fwlio
Awgrymiadau ar gyfer ychydig o hwyl ddigidol i'r teulu y Pasg hwn
Cyrraedd yn ôl i'r ysgol gartref - awgrymiadau i gefnogi'ch teulu
Mae'r GIG yn gweithredu yn erbyn newyddion ffug coronavirus ar-lein
Sefydlu'r gosodiadau diogelwch priodol ar gyfryngau cymdeithasol
Cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol gartref yn ystod pandemig coronafirws
Ymgyrch #FeelGoodFridays
Hyfforddi a siarad mewn byd sydd wedi mynd yn wallgof
Diogelwch ap TikTok - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Nodwedd Iechyd Meddwl Newydd Snapchat 'Yma i Chi'
Helpu plant i gadw cysylltiad cymdeithasol wrth ynysu yn gorfforol
Ffrydio a argymhellir ar gyfer amser segur teulu o ansawdd da
Beth yw'r app Houseparty? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Mae dysgu'n mynd yn fyw i gefnogi addysg gartref i deuluoedd
Mae Google yn creu canolbwynt i'ch helpu chi i osgoi sgamiau ar-lein Covid-19
Zoombombing - yr hyn sydd angen i chi ei wybod am hyn i amddiffyn eich teulu
Canllawiau iechyd meddwl a lles plant gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn ystod pandemig COVID-19
Lansiwyd ap Spotify Kids i ddarparu caneuon wedi'u curadu i blant 3 oed a hŷn
10 peth hwyl i'w gwneud â'ch teulu
Cyngor arbenigol ar gaeth i gemau ymhlith pobl ifanc a phlant
Mae Netflix yn rhyddhau rheolaethau rhieni newydd a gwell
Meysydd chwarae rhithwir - cysylltu'ch plant â'u ffrindiau ysgol
Sut y gall gemau fideo helpu plant i reoli eu hemosiynau
Canllawiau DfE i ysgolion - beth mae hyn yn ei olygu i blant gartref?
Mae Internet Matters yn ymuno â Samsung i gynnig cyngor diogelwch ar-lein hanfodol i deuluoedd wrth gloi
Wrth i hapchwarae esgyn yn ystod y broses gloi, mae ymchwil yn dangos mai dim ond 1 o bob 3 rhiant sy'n gwirio graddfeydd oedran
Bod yn egnïol gyda thechnoleg
5 awgrym ar gyfer gweithio gartref gyda phlant yn ystod yr achosion o coronafirws
Gwylio partïon - y nodwedd gwylio grŵp ewch i
Mae'r Llywodraeth yn darparu cyngor diogelwch ar-lein newydd i deuluoedd yn ystod cyfnod cloi Coronavirus

Cyfarfod â'n Panel Arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn cynnig cyngor i rieni ar faterion diogelwch ar-lein y maen nhw'n poeni fwyaf amdanyn nhw.

Atebwch y bleidlais

Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Ffyrdd o wella lles digidol
48
Rheoli amser sgrin plant
65
Effaith cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc
74

Cymerwch arolwg

Helpwch ni, helpwch chi, rhowch eich adborth i ni er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynnig y cyngor gorau ar y wefan.

Ewch i'n hybiau cyngor materion ar-lein i gael cefnogaeth

Sgroliwch i Fyny