Ysgol Gynradd

Adnoddau diogelwch ar-lein

Rydyn ni wedi creu canolbwynt o adnoddau i helpu athrawon i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Fe welwch ddetholiad o adnoddau y gallwch eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant neu ddefnyddio ein pecyn rhieni i barhau â'r sgwrs ddiogelwch ar-lein gartref.

Yn ogystal â'n pecyn rhieni sy'n cynnwys adnoddau pwrpasol i rieni, fe welwch ystod o adnoddau ysgolion cynradd (KS1 a KS2) i helpu plant i ddatblygu'r sgiliau digidol cywir i gadw'n ddiogel ar-lein yn yr ystafell ddosbarth a gartref gyda rhieni.

Yn yr ystafell ddosbarth

O ran addysgu plant ysgolion cynradd am ddiogelwch ar-lein, fel athrawon gall fod yn her parhau i addasu eich deunyddiau addysgu i esblygu gydag oedran a thechnolegau newydd y plentyn.

Rydym wedi llunio detholiad amrywiol o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu eraill i'ch helpu i gael y gorau o'ch amser a ddyrennir i ddiogelwch ar-lein. Cadwch olwg am ddiweddariadau gan y byddwn yn ychwanegu mwy fyth wrth iddynt ddod ar gael.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
OnlineGaming-1200x630
Cyngor gêm ar-lein
Er mwyn eich helpu i ddeall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein, rydym wedi creu canolbwynt cyngor i egluro sut mae'n gweithio, y buddion a beth i wylio amdano wrth iddynt ddod yn fwy egnïol ar-lein.
I'ch helpu i ddeall byd ...
Adnoddau gwersi
TES_logo.png
Adnoddau addysgu cynradd
Canolbwynt mawr o adnoddau ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 1 - 6 a grëwyd ar gyfer athrawon gan athrawon. Fe welwch syniadau addysgu i gefnogi myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn.
Canolbwynt mawr o adnoddau ar gyfer y Flwyddyn ...
canllaw
Delwedd rhedwr band
Gêm Rhedwr Band Thinkuknow
Mae Band Runner yn gêm ryngweithiol hwyliog sy'n helpu plant 8-10 i ddysgu sut i gadw'n ddiogel rhag risgiau y gallent ddod ar eu traws ar-lein.
Mae Rhedwr Band yn gêm ryngweithiol hwyliog ...
canllaw
Rhywio a'r gyfraith - Educare
Rhywio a'r gyfraith
xxxxxx
xxxxxx

Sgwrs gartref

Mae llawer o rieni yn teimlo yn y tywyllwch o ran ysgolion diogelwch rhyngrwyd ac ymddiriedaeth eu plant i'w helpu i ddod yn gyflym.

Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Rydym wedi darparu rhai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi. Mae adnoddau ar gael hefyd i'w helpu i ddod o hyd i ffyrdd mwy deniadol i gael plant i siarad am e-ddiogelwch.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
ThingsNeedToKnowGrooming-1200x630
Canllaw ymbincio ar-lein
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu cysylltiad emosiynol â phlentyn er mwyn ennill ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol. Mae'n digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb.
Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu ...
canllaw
BacktoSchoolGuides-1200x630
Canllawiau diogelwch Yn ôl i'r Ysgol Ar-lein
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd, yn gwneud ffrindiau digidol newydd wrth iddyn nhw symud i'r 'ysgol fawr' neu'n parhau i adeiladu eu cylch cymdeithasol digidol yn yr ysgol uwchradd; defnyddiwch ein canllawiau oedran i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn ...
Apiau ac Offer
Ap Coedwig
Ap y Goedwig
Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, mae Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig yr App Coedwig fel offeryn defnyddiol.
Os ydych chi'n poeni faint o amser ...
canllaw
ImpactSeeingPornography-1200x630
Effaith gweld pornograffi ar-lein
Gweler ein ffeithlun yn arddangos canfyddiadau allweddol ein hymchwil gyda rhieni ynghylch eu pryderon ynghylch effaith gweld pornograffi ar-lein.
Gweler ein ffeithlun yn arddangos y canfyddiadau allweddol ...

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
HelpingChildrenStaySafeOnlineLeaflets-1200x630
Helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Dysgu mwy am ein gwaith a sut rydyn ni'n helpu'r ysgol a theuluoedd i fynd i'r afael â materion ar-lein a chefnogi plant i gael y gorau o dechnoleg.
Dysgu mwy am ein gwaith a sut ...
canllaw
DigitalAtPrimarySchool-1200x630
Darganfod digidol yn yr ysgol gynradd
Cefnogwch eich plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol a phrofi pethau digidol cyntaf. Gweler ein canllaw am awgrymiadau ymarferol i'w helpu i ddatblygu arferion diogelwch da ar-lein y gallant adeiladu arnynt yn y dyfodol.
Cefnogwch eich plentyn wrth iddo ddechrau ei ...
canllaw
SharentingTips-1200x630
Rhannu awgrymiadau i rieni
Os ydych chi'n falch o'ch plant, amddiffynwch nhw wrth rannu delweddau ohonyn nhw ar-lein gyda'n cynghorion syml 5.
Os ydych chi'n falch o'ch plant, ...
canllaw
ShareDigitalLives-1200x630
Dechreuwyr sgwrs
Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml 4 hyn. Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml 4 hyn.
Helpu plant i ddelio â materion ar-lein a ...

Cadw i fyny â hyfforddiant a pholisi diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
newydd
Canllaw seiberfwlio
Canolbwyntiwch ar: Seiberfwlio
Internet Matters, NCB a Gwrth-fwlio canllaw cynhwysfawr yn egluro beth yw seiberfwlio a sut y gall effeithio ar blant.
Mae Materion Rhyngrwyd, NCB a Chynghrair Gwrth-fwlio yn gynhwysfawr ...
Adnoddau gwersi
asedau.publishing.service.gov.uk
Mynd i'r afael â Bwlio wedi'i Dargedu ar gyfer Hil a Ffydd
Wedi'i greu gan UKCCIS a'r Gynghrair Gwrth-fwlio, mae'r canllaw hwn yn tynnu sylw at rai gweithredoedd allweddol a all atal, ac ymateb i fwlio wedi'i dargedu ar sail hil a ffydd mewn amgylchedd ysgol. Mae yna hefyd gysylltiadau ag adnoddau a gweithgareddau pellach a all eich helpu chi yn eich dull o hyrwyddo perthnasoedd da a chydraddoldeb yn eich ysgol.
Creu gan UKCCIS a'r Gynghrair Gwrth-fwlio, ...
Polisi ac arweiniad
creu-a-ysgol-gyfan-ymagwedd at wrth-fwlio - Gwobr Diana
Ymagwedd ysgol gyfan at fwlio
Mae Gwrth-fwlio Pro wedi creu canllaw proses i staff weithredu dull ysgol gyfan o fwlio.
Mae Pro gwrth-fwlio wedi creu canllaw proses ...
canllaw
Newydd-Brosiect.png
Adnodd diogelwch ar-lein - peiriant chwilio
Cant ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano? Ceisiwch edrych ymlaen yma - mae London Grid for Learning wedi creu canolfan adnoddau gynhwysfawr i roi mynediad i rieni, athrawon ac arweinwyr ysgolion at adnoddau gwych ar gyfer pob cam allweddol a nifer o faterion ar-lein.
Cant ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano? Rhowch gynnig ar ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o
Sgroliwch i Fyny