BWYDLEN

Ysgol Gynradd

Adnoddau addysgu diogelwch ar-lein

Er bod llawer o gemau ac apiau cyfryngau cymdeithasol wedi'u cynllunio ar gyfer plant 13+, mae plant oed ysgol gynradd yn dal i fod yn actif ar-lein. Dyna pam ei bod yn bwysig rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau diogel.

O seibrfwlio i feddwl yn feirniadol am y wybodaeth ar-lein y maent yn ei darllen, mae gennym amrywiaeth o adnoddau i helpu i addysgu plant am ddefnydd diogel ar-lein.

Materion diogelwch ar-lein cyffredin yng Nghyfnodau Allweddol 1 a 2

Mae’r byd digidol yn cynnig amrywiaeth o fuddion i blant a phobl ifanc, ond nid yw pob plentyn yn deall y risgiau niweidiol a all effeithio arnynt ar-lein. Isod mae materion e-ddiogelwch cyffredin y gall plant yn CA1 a CA2 eu profi. Gweld beth ydyn nhw a sut y gall athrawon eu cefnogi.

Seiberfwlio

Yn ôl Adroddiad 2022 Ofcom, Roedd 76% o rieni plant 8-11 oed yn poeni am fwlio ar-lein. Roedd plant yn y grŵp oedran hwn yn fwyaf tebygol o gael eu bwlio wyneb yn wyneb gyda bwlio ar-lein yn parhau trwy apiau testun/negeseuon ac mewn gemau ar-lein. Fodd bynnag, y grŵp oedran hwn hefyd sydd fwyaf tebygol o ddweud wrth rywun fel oedolyn y gellir ymddiried ynddo eu bod wedi cael eu bwlio. Lleihaodd y tebygolrwydd hwn gydag oedran.

Mae peth ymchwil yn awgrymu y gallai plant roi’r gorau i adrodd am achosion oherwydd eu bod yn cael eu hanwybyddu neu nad ydynt yn cael eu trin yn briodol. Fel addysgwyr, mae'n hanfodol addysgu plant am y llwybrau gorau ar gyfer adrodd am fwlio ar-lein tra hefyd yn rhannu adnoddau ychwanegol iddynt eu defnyddio. Ni ddylai ymddygiad camdriniol fyth fynd heb ei wirio.

Darllen ychwanegol

Adnoddau i gefnogi plant

Newyddion ffug a chamwybodaeth

Mae gan 47% o blant 5-11 oed eu proffil cyfryngau cymdeithasol eu hunain er bod angen isafswm oed o 13 ar y rhan fwyaf o lwyfannau. Gyda chymaint o wybodaeth ffug yn cael ei lledaenu trwy gyfryngau cymdeithasol, mae'n bwysig addysgu plant sut i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei weld yn unig.

Gelwir gwybodaeth ffug yn aml yn 'newyddion ffug', ond mae'n fwy na hynny. Y ddau brif fath o wybodaeth ffug yw gwybodaeth anghywir a chamwybodaeth. Mae gwybodaeth anghywir yn wybodaeth ffug y mae pobl yn ei rhannu oherwydd eu bod yn meddwl ei bod yn wir tra bod gwybodaeth anghywir yn wybodaeth ffug y gwyddys ei bod yn ffug ac sy'n cael ei rhannu'n bwrpasol. Mewn llawer o achosion, gall camwybodaeth ddod yn wybodaeth anghywir.

Os bydd rhywun yn rhannu gwybodaeth ffug yn bwrpasol, fel arfer mae ganddynt gymhelliad dros hynny. Gallai hyn fod er mwyn gwerthu, dylanwadu ar gredoau neu gael barn/ymgysylltu â thudalennau. Pan fydd eraill yn credu'r wybodaeth, maen nhw'n debygol o'i rhannu a'i lledaenu i eraill a allai hefyd ei chredu. Os nad yw defnyddwyr yn gwirio'r hyn a welant, efallai y byddant yn parhau i'w ledaenu'n ddiarwybod.

Darllen ychwanegol

Adnoddau i gefnogi plant

Cynnwys amhriodol

Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gemau yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn. Fodd bynnag, Adroddiad 2022 Ofcom Canfuwyd bod gan 33% o blant 5-7 oed a 60% o blant 8-11 oed broffil cyfryngau cymdeithasol eisoes. Dim ond 42% o rieni yn yr un adroddiad allai nodi’r oedran isaf cywir ar gyfer cael cyfrif cyfryngau cymdeithasol. Mewn llawer o achosion, nid yw plant yn deall y rhesymau y tu ôl i ofynion oedran. Felly, mae'n bwysig eu haddysgu.

Gall cynnwys amhriodol gynnwys unrhyw beth nad yw'n addas ar gyfer oedran plentyn megis:

  • fideos neu ddelweddau pornograffig
  • iaith gas
  • lleferydd casineb
  • cynnwys sy'n hybu anhwylderau bwyta a hunan-niweidio
  • delweddau neu fideos yn dangos gweithredoedd treisgar neu greulon
  • rhywiaeth neu gynnwys misogynistaidd

Gall sgyrsiau a gwersi gyda phlant am gynnwys amhriodol eu helpu i ddeall yr hyn sy'n iawn ac nad yw'n iawn iddynt ei weld.

Darllen ychwanegol

Adnoddau i gefnogi plant

Yn ogystal â'n pecyn rhieni sy'n cynnwys adnoddau pwrpasol i rieni, fe welwch ystod o adnoddau ysgolion cynradd (KS1 a KS2) i helpu plant i ddatblygu'r sgiliau digidol cywir i gadw'n ddiogel ar-lein yn yr ystafell ddosbarth a gartref gyda rhieni.

 

Yn yr ystafell ddosbarth

O ran addysgu plant ysgolion cynradd am ddiogelwch ar-lein, fel athrawon gall fod yn her parhau i addasu eich deunyddiau addysgu i esblygu gydag oedran a thechnolegau newydd y plentyn.

Rydym wedi llunio detholiad amrywiol o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu eraill i'ch helpu i gael y gorau o'ch amser a ddyrennir i ddiogelwch ar-lein. Cadwch olwg am ddiweddariadau gan y byddwn yn ychwanegu mwy fyth wrth iddynt ddod ar gael.

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau gwersi
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Adnoddau gwersi
natterhub
Natterhub
Mae Natterhub yn blatfform diogelwch ar-lein a llythrennedd cyfryngau trochi sy’n addysgu disgyblion i lywio’r rhyngrwyd a defnyddio cyfryngau cymdeithasol.
Mae Natterhub yn ddiogelwch ar-lein trochi a ...
Adnoddau gwersi
Newydd
DM logo gwyn bg
Llwyfan dysgu Materion Digidol
Wedi’i greu gyda chefnogaeth gan ESET, Digital Matters yw ein platfform dysgu newydd i helpu ysgolion i newid y ffordd y maent yn addysgu diogelwch ar-lein. Gyda gweithgareddau rhyngweithiol, trafodaeth a senarios trochi, bydd plant yn cyffroi am ddiogelwch digidol.
Wedi'i greu gyda chefnogaeth ESET, Digital Matters ...

Sgwrs gartref

Mae llawer o rieni yn teimlo yn y tywyllwch o ran ysgolion diogelwch rhyngrwyd ac ymddiriedaeth eu plant i'w helpu i ddod yn gyflym.

Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Rydym wedi darparu rhai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi. Mae adnoddau ar gael hefyd i'w helpu i ddod o hyd i ffyrdd mwy deniadol i gael plant i siarad am e-ddiogelwch.

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau gwersi
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Canllawiau
HelpingChildrenStaySafeOnlineLeaflets-1200x630
Helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Dysgu mwy am ein gwaith a sut rydyn ni'n helpu'r ysgol a theuluoedd i fynd i'r afael â materion ar-lein a chefnogi plant i gael y gorau o dechnoleg.
Dysgu mwy am ein gwaith a sut ...
Ymchwil
ofcom
Plant a rhieni: adroddiad defnydd o’r cyfryngau ac agweddau 2022
Mae’r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar ddefnydd o’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 3-17 oed er mwyn llywio eu diogelwch ar-lein yn well.
Mae'r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar gyfryngau ...

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

Canllawiau
TipsDealWithCyberbullying-1200x630
Awgrymiadau gorau i ddelio â seiberfwlio
Mae bwlio wedi newid a bellach gall ddigwydd yn unrhyw le, unrhyw bryd. Helpwch i amddiffyn eich plentyn rhag effeithiau parhaol seiberfwlio trwy ddysgu sut i'w helpu i ddelio ag ef.
Mae bwlio wedi newid a gall ddigwydd nawr ...
Canllawiau
seiberfwlio-stats.png
Cyflwyniad rhieni - Seiberfwlio
Cyflwyniad seiberfwlio, ynghyd â'r sgriptiau, y gallwch eu lawrlwytho a'u defnyddio gyda'r nos neu mewn gwasanaethau rhieni.
Cyflwyniad seiberfwlio, ynghyd â'r sgriptiau, sy'n ...
Canllawiau
bwlio-cyflwyniad-delwedd-newid maint.png
Cyflwyniad rhieni - Bwlio
Cyflwyniad diogelwch ar-lein, ynghyd â'r sgript, y gallwch ei lawrlwytho a'i ddefnyddio gyda'r nos neu mewn gwasanaethau rhieni.
Cyflwyniad diogelwch ar-lein, ynghyd â'r sgript, ...

Cadw i fyny â hyfforddiant a pholisi diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o