BWYDLEN

Adnoddau Ysgolion Cynradd

Deunyddiau addysgu diogelwch ar-lein am ddim
Er bod llawer o gemau ac apiau cyfryngau cymdeithasol wedi'u cynllunio ar gyfer plant 13+, mae plant oed ysgol gynradd yn dal i fod yn actif ar-lein. Dyna pam ei bod yn bwysig rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau diogel gydag adnoddau ysgol gynradd o safon.

O seibrfwlio i feddwl yn feirniadol am y wybodaeth ar-lein y maent yn ei darllen, mae gennym amrywiaeth o adnoddau ysgolion cynradd i helpu i addysgu plant am ddefnydd diogel ar-lein.

Adnoddau addysgu ysgolion cynradd

Materion diogelwch ar-lein cyffredin yn yr ysgol gynradd

Mae’r byd digidol yn cynnig amrywiaeth o fanteision i blant a phobl ifanc, ond nid yw pob plentyn yn deall y risgiau niweidiol a all effeithio arnynt ar-lein. Isod mae materion diogelwch ar-lein cyffredin y gall plant yn CA1 a CA2 eu profi. Gweld beth ydyn nhw a sut gall athrawon eu cefnogi.

Seiberfwlio

Yn ôl Adroddiad 2022 Ofcom, Roedd 76% o rieni plant 8-11 oed yn poeni am fwlio ar-lein. Plant 8-11 oed oedd fwyaf tebygol o gael eu bwlio wyneb yn wyneb ond mae bwlio ar-lein yn parhau trwy apiau testun/negeseuon ac mewn gemau ar-lein. Fodd bynnag, mae'r grŵp oedran hwn hefyd yn fwyaf tebygol o ddweud wrth rywun fel oedolyn y gellir ymddiried ynddo eu bod wedi cael eu bwlio. Mae'r tebygolrwydd hwn yn lleihau gydag oedran.

Mae peth ymchwil yn awgrymu y gallai plant roi’r gorau i adrodd am fwlio oherwydd eu bod yn teimlo nad yw’n cael ei drin yn briodol. Fel addysgwyr, mae'n bwysig addysgu plant am y llwybrau gorau ar gyfer adrodd am fwlio ar-lein tra hefyd yn rhannu adnoddau iddynt eu defnyddio. Ni ddylai ymddygiad camdriniol byth fynd heb ei wirio.

Darllen ychwanegol

Adnoddau ysgolion cynradd i gefnogi plant

Newyddion ffug a chamwybodaeth

Mae gan 47% o blant 5-11 oed eu proffil cyfryngau cymdeithasol eu hunain er bod angen isafswm oed o 13 ar y rhan fwyaf o lwyfannau. Gyda chymaint o wybodaeth ffug yn cael ei lledaenu trwy gyfryngau cymdeithasol, mae'n bwysig addysgu plant sut i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein.

Gelwir gwybodaeth ffug yn aml yn 'newyddion ffug', ond mae'n fwy na hynny. Y ddau brif fath o wybodaeth ffug yw gwybodaeth anghywir a chamwybodaeth. Mae gwybodaeth anghywir yn wybodaeth ffug y mae pobl yn ei rhannu oherwydd eu bod yn meddwl ei bod yn wir tra bod gwybodaeth anghywir yn wybodaeth ffug y gwyddys ei bod yn ffug ac sy'n cael ei rhannu'n bwrpasol. Mewn llawer o achosion, gall camwybodaeth ddod yn wybodaeth anghywir.

Os bydd rhywun yn rhannu gwybodaeth ffug yn bwrpasol, fel arfer mae ganddynt gymhelliad dros hynny. Gallai hyn fod er mwyn gwerthu, dylanwadu ar gredoau neu gael barn/ymgysylltu â thudalennau. Pan fydd eraill yn credu'r wybodaeth, maen nhw'n debygol o'i rhannu a'i lledaenu i eraill a allai hefyd ei chredu. Os nad yw defnyddwyr yn gwirio'r hyn a welant, efallai y byddant yn parhau i'w ledaenu'n ddiarwybod.

Darllen ychwanegol

Adnoddau ysgolion cynradd i gefnogi plant

Cynnwys amhriodol

Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gemau yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn. Fodd bynnag, Adroddiad 2022 Ofcom Canfuwyd bod gan 33% o blant 5-7 oed a 60% o blant 8-11 oed broffil cyfryngau cymdeithasol eisoes. Dim ond 42% o rieni yn yr un adroddiad allai nodi’r oedran isaf cywir ar gyfer cael cyfrif cyfryngau cymdeithasol. Mewn llawer o achosion, nid yw plant yn deall y rhesymau y tu ôl i ofynion oedran. Felly, mae'n bwysig eu haddysgu.

Gall cynnwys amhriodol gynnwys unrhyw beth nad yw'n addas ar gyfer oedran plentyn megis:

  • fideos neu ddelweddau pornograffig
  • iaith gas
  • lleferydd casineb
  • cynnwys sy'n hybu anhwylderau bwyta a hunan-niweidio
  • delweddau neu fideos yn dangos gweithredoedd treisgar neu greulon
  • rhywiaeth neu gynnwys misogynistaidd

Gall sgyrsiau a gwersi gyda phlant am gynnwys amhriodol eu helpu i ddeall yr hyn sy'n iawn ac nad yw'n iawn iddynt ei weld.

Darllen ychwanegol

Adnoddau ysgolion cynradd i gefnogi plant

Preifatrwydd a diogelwch

Yn eu 2022 Defnydd ac Agweddau Plant o'r Cyfryngau adroddiad, canfu Ofcom fod 35% o blant yn defnyddio nodweddion preifatrwydd a diogelwch a allai eu rhoi mewn mwy o berygl. Yn union fel oedolion, mae plant mewn perygl o gael eu hunaniaeth wedi'i ddwyn neu effeithio ar eu henw da ar-lein wrth iddynt ddefnyddio eu dyfeisiau.

Mae plant yn fwy tebygol nag oedolion o orrannu manylion personol fel eu cyfeiriad neu rif ffôn ar-lein. Efallai na fyddant yn deall yn iawn sut y gellid defnyddio eu gwybodaeth i'w targedu ar gyfer blacmel, meithrin perthynas amhriodol, cam-drin neu fwlio, felly mae'n bwysig rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

O ran cyfrineiriau, mae llawer o blant yn defnyddio geiriau syml neu nid ydynt yn deall yr angen am gyfuniad o rifau, priflythrennau a llythrennau bach a nodau. Maent fel arfer yn creu cyfrineiriau sy'n weddol wan, y gallant eu defnyddio ar draws llwyfannau a chyfrifon, ac y gallant eu rhannu gyda ffrindiau.

Darllen ychwanegol

Adnoddau ysgolion cynradd i gefnogi plant

Amser sgrin

Mae gan 44% o blant 5 i 11 oed eu ffonau symudol eu hunain. Maent yn defnyddio amrywiaeth o ddyfeisiau a llwyfannau gan gynnwys gemau fideo, llwyfannau rhannu fideos ac apiau cyfryngau cymdeithasol. Ar gyfartaledd: mae bechgyn yn chwarae tua 4 awr o gemau fideo y dydd tra bod merched yn chwarae tua 2 awr; mae plant 7-16 oed yn treulio ychydig llai na 3 ½ awr y dydd ar-lein; mae plant 4-15 oed yn treulio ychydig llai na chwe awr yr wythnos yn gwylio cynnwys fideo. Yn ogystal, mae gan 62% o blant 7-16 oed fynediad i'w ffonau symudol bob amser, sy'n golygu efallai y byddant yn treulio mwy o amser nag a gofnodir.

Yn yr un adroddiad gan Ofcom fel yr uchod, dywed 40% o rieni eu bod yn cael trafferth rheoli amser sgrin eu plentyn. Mae cefnogaeth gan ysgolion yn hanfodol i helpu plant i ddeall sut i gydbwyso defnydd sgrin.

Mae defnydd sgrin cytbwys yn golygu defnyddio dyfeisiau at wahanol ddibenion. Gall hyn gynnwys chwarae gemau fideo neu bori cyfryngau cymdeithasol ond gallai hefyd gynnwys cwblhau gwaith cartref, gwneud gwaith ysgol, dysgu sgiliau newydd, ymarfer lles a mwy. Mae hefyd yn golygu cymryd seibiannau o ddigidol i ganolbwyntio ar weithgareddau all-lein fel ysgol, treulio amser gyda theulu a ffrindiau, aros yn actif a mwy. Mewn llawer o achosion, mae angen cymorth ar blant i helpu i reoli'r cydbwysedd hwn, yn enwedig ar lefel gynradd.

Darllen ychwanegol

Adnoddau ysgolion cynradd i gefnogi plant

Ysgol Fawr, Sgrin Fach

Dewch o hyd i offer ac awgrymiadau i gefnogi'r pontio o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7.

EWCH I'R CANLLAWIAU DIOGELWCH

Llwyfannau poblogaidd i blant CA1 a CA2

Dysgwch am y gemau a'r llwyfannau mwy poblogaidd y gallai eich myfyrwyr eu defnyddio, gan gynnwys eu buddion a'r materion i gadw llygad amdanynt.

Sylwer: Mae llawer o lwyfannau yn addas ar gyfer plant dros 13 oed yn unig ond gall plant CA1 a CA2 eu defnyddio. Fodd bynnag, mae'r canlynol yn addas ar gyfer y grŵp oedran hwn.

Adnoddau ysgol gynradd dan sylw i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth

Mae ein hadnoddau diogelwch ar-lein rhad ac am ddim yn helpu i wneud addysgu diogelwch ar-lein yn hawdd. O wersi manwl i offer unigryw, mae'r adnoddau hyn ar gyfer ysgolion cynradd yn ymdrin â rhai o'r pynciau diogelwch ar-lein pwysicaf i blant yn yr ysgol gynradd.

Mae Materion Digidol yn blatfform gwersi diogelwch ar-lein rhad ac am ddim i athrawon

Materion Digidol

Yn cyd-fynd â fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig, mae Materion Digidol yn adnodd ysgol gynradd am ddim a llwyfan dysgu i addysgu diogelwch ar-lein i blant ym mlynyddoedd 5 a 6. Dewch i weld sut y gall ennyn diddordeb eich myfyrwyr yn eu diogelwch ar-lein.

GWELER ADNODD

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Defnyddiwch yr offeryn hwn i ddechrau trafodaeth am stereoteipiau a geir ar-lein. Creu gwers am gasineb ar-lein gan ddefnyddio cwis fel asesiad, gweithgaredd neu gychwyn, i ddechrau herio rhagfarnau ar-lein.

GWELER ADNODD

FTF-darganfod-y-ffug-cwis

Dod o hyd i'r Ffug

Helpwch blant i ddysgu sut i adnabod gwybodaeth annibynadwy neu ffug ar-lein gan ddefnyddio'r cwis hwn a grëwyd gyda Google. Defnyddiwch ef yn eich gwers fel man cychwyn, prif weithgaredd neu asesiad i helpu i leihau risg ar-lein.

GWELER ADNODD

Delwedd cartŵn o fachgen yn cael ei seiberfwlio

Sgyrsiau seibrfwlio

Defnyddiwch ein canllawiau cychwyn sgwrs i helpu myfyrwyr i deimlo'n gyfforddus ynglŷn â bod yn onest am seiberfwlio. Creu tasg gwaith cartref i gael rhieni i gymryd rhan yn niogelwch ar-lein eu plentyn.

GWELER ADNODD

Gwydnwch Digidol6-10-1200x630

Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol

Dysgwch blant i fod yn wydn ar-lein trwy ddefnyddio'r adnodd ysgol gynradd hwn fel canllaw i'ch gwers. Neu anfonwch yr adnodd hwn adref i helpu rhieni i gefnogi gwytnwch digidol plant gartref ac yn yr ysgol.

GWELER ADNODD

Teulu gyda dyfeisiau ac eiconau yn symbol o gytundeb.

Cytundeb digidol

Helpwch blant i feddwl faint o amser y mae eu teuluoedd yn ei dreulio ar ddyfeisiau gyda'r templed cytundeb teulu hwn. Gofynnwch i'r plant greu un i'w rannu gyda'u teuluoedd neu anfon y templed adref at rieni.

GWELER ADNODD

Adnoddau eraill

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella