Adnoddau diogelwch ar-lein ar gyfer ysgolion cynradd | Materion Rhyngrwyd

Ysgol Gynradd

Adnoddau diogelwch ar-lein

Rydyn ni wedi creu canolbwynt o adnoddau i helpu athrawon i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Fe welwch ddetholiad o adnoddau y gallwch eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant neu ddefnyddio ein pecyn rhieni i barhau â'r sgwrs ddiogelwch ar-lein gartref.

Yn ogystal â'n pecyn rhieni sy'n cynnwys adnoddau pwrpasol i rieni, fe welwch ystod o adnoddau ysgolion cynradd (KS1 a KS2) i helpu plant i ddatblygu'r sgiliau digidol cywir i gadw'n ddiogel ar-lein yn yr ystafell ddosbarth a gartref gyda rhieni.

 

Yn yr ystafell ddosbarth

O ran addysgu plant ysgolion cynradd am ddiogelwch ar-lein, fel athrawon gall fod yn her parhau i addasu eich deunyddiau addysgu i esblygu gydag oedran a thechnolegau newydd y plentyn.

Rydym wedi llunio detholiad amrywiol o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu eraill i'ch helpu i gael y gorau o'ch amser a ddyrennir i ddiogelwch ar-lein. Cadwch olwg am ddiweddariadau gan y byddwn yn ychwanegu mwy fyth wrth iddynt ddod ar gael.

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau gwersi
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Adnoddau
Newydd
Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
Mae’r gwasanaeth cymorth hwn ar gael i unrhyw un yn Lloegr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc fel arweinwyr diogelu dynodedig o fewn ysgolion cynradd ac uwchradd a darpariaeth amgen.
Mae'r gwasanaeth cymorth hwn ar gael i unrhyw un...
Adnoddau
posteri abw
Posteri i helpu Herio Cam-drin Cymheiriaid
Mae London Grid for Learning wedi creu 2 boster newydd ar gyfer yr Wythnos Gwrth-fwlio i ddechrau'r trafodaethau pwysig hynny a chreu diwylliant lle mae bwlio yn annerbyniol. Efallai y bydd codi pethau a all ymddangos fel dim yn eu hatal rhag gwaethygu i rywbeth llawer mwy difrifol:
Mae London Grid for Learning wedi creu 2 ...

Sgwrs gartref

Mae llawer o rieni yn teimlo yn y tywyllwch o ran ysgolion diogelwch rhyngrwyd ac ymddiriedaeth eu plant i'w helpu i ddod yn gyflym.

Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Rydym wedi darparu rhai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi. Mae adnoddau ar gael hefyd i'w helpu i ddod o hyd i ffyrdd mwy deniadol i gael plant i siarad am e-ddiogelwch.

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau gwersi
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Canllawiau
HelpingChildrenStaySafeOnlineLeaflets-1200x630
Helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Dysgu mwy am ein gwaith a sut rydyn ni'n helpu'r ysgol a theuluoedd i fynd i'r afael â materion ar-lein a chefnogi plant i gael y gorau o dechnoleg.
Dysgu mwy am ein gwaith a sut ...
Canllawiau
cco_siarad_i_eich_plentyn_am_ar-lein_cyfeiriad_aflonyddu_rhywiol_we_banner-1024x576
Cyngor pobl ifanc ar siarad â'ch plentyn am aflonyddu rhywiol ar-lein
Mae canllaw newydd gan Gomisiynydd Plant Lloegr yn helpu rhieni i gael sgyrsiau ynghylch aflonyddu rhywiol ar-lein y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.
Canllaw newydd gan y Comisiynydd Plant ...

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

Canllawiau
TipsDealWithCyberbullying-1200x630
Awgrymiadau gorau i ddelio â seiberfwlio
Mae bwlio wedi newid a bellach gall ddigwydd yn unrhyw le, unrhyw bryd. Helpwch i amddiffyn eich plentyn rhag effeithiau parhaol seiberfwlio trwy ddysgu sut i'w helpu i ddelio ag ef.
Mae bwlio wedi newid a gall ddigwydd nawr ...
Canllawiau
seiberfwlio-stats.png
Cyflwyniad rhieni - Seiberfwlio
Cyflwyniad seiberfwlio, ynghyd â'r sgriptiau, y gallwch eu lawrlwytho a'u defnyddio gyda'r nos neu mewn gwasanaethau rhieni.
Cyflwyniad seiberfwlio, ynghyd â'r sgriptiau, sy'n ...
Canllawiau
bwlio-cyflwyniad-delwedd-newid maint.png
Cyflwyniad rhieni - Bwlio
Cyflwyniad diogelwch ar-lein, ynghyd â'r sgript, y gallwch ei lawrlwytho a'i ddefnyddio gyda'r nos neu mewn gwasanaethau rhieni.
Cyflwyniad diogelwch ar-lein, ynghyd â'r sgript, ...

Cadw i fyny â hyfforddiant a pholisi diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

Polisi ac arweiniad
creu-a-ysgol-gyfan-ymagwedd at wrth-fwlio - Gwobr Diana
Ymagwedd ysgol gyfan at fwlio
Mae Gwrth-fwlio Pro wedi creu canllaw proses i staff weithredu dull ysgol gyfan o fwlio.
Mae Pro gwrth-fwlio wedi creu canllaw proses ...
Polisi ac arweiniad
dfe-logo.png
Canllawiau Bwlio ar gyfer ysgolion
Canllawiau i ysgolion ar atal ac ymateb i fwlio.
Canllawiau i ysgolion ar atal ac ymateb ...
Polisi ac arweiniad
childnet-cyberbullying-guide.png
Canllawiau seiberfwlio
Mae'r Canllawiau hyn wedi'u bwriadu i gefnogi'r ysgol i atal ac ymateb i seiberfwlio. Fe’i crëwyd gan Childnet fel rhan o ganolfan Diogelwch Rhyngrwyd y DU. Mae iddo bedair rhan, deall bwlio, atal seiberfwlio, ymateb i seiberfwlio a chefnogi staff ysgolion.
Mae'r Canllawiau hyn wedi'u bwriadu i gefnogi'r ysgol ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o
Sgroliwch i Fyny