BWYDLEN

Datganiadau i'r wasg

Darllenwch ein datganiadau i'r wasg diweddaraf i ddysgu mwy am ein hymgyrchoedd ymchwil ac ymwybyddiaeth ddiweddaraf i helpu rhieni i gefnogi eu plant yn y byd digidol.

Mae bachgen yn eistedd, gan ddefnyddio ffôn clyfar.

Datganiad diweddaraf i'r wasg

Mae 1 o bob 7 o bobl ifanc yn eu harddegau wedi profi cam-drin yn ymwneud â 'rhannu noethlymun' ar-lein

Mae adroddiad newydd Internet Matters, 'Shifting the deial', yn nodi cynigion newydd i atal plant rhag rhannu delweddau rhywiol ohonynt eu hunain.

Datganiadau i'r Wasg 2024

Adroddiad yn datgelu bod 1 o bob 7 o bobl ifanc yn eu harddegau wedi profi cam-drin yn ymwneud â 'rhannu noethlymun' ar-lein, galwadau am atal yn gynharach mewn ysgolion

Darllen mwy

Rhybudd bod merched yn eu harddegau yn derbyn yn gynyddol aflonyddu a chamdriniaeth fel rhan safonol o fywyd ar-lein 

Darllen mwy

Mae ymchwil newydd yn rhybuddio nad yw llawer o ysgolion a rhieni yn barod ar gyfer y chwyldro AI

Darllen mwy

Mae rhieni'n ofni bod dyfeisiau technoleg yn effeithio ar amser teulu ac iechyd corfforol, cwsg a chanolbwyntio plant

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2023

Mae ymchwil newydd yn gweld safbwyntiau ffafriol tuag at Andrew Tate gan fechgyn yn eu harddegau a thadau ifanc

Darllen mwy

Mae adroddiad plant sy'n cael prydau ysgol am ddim sy'n fwy agored i niwed ar-lein yn datgelu

Darllen mwy

Adroddiad yn datgelu pryderon ynghylch plant yn cael eu targedu gan sgamiau arian cyfred digidol ar-lein

Darllen mwy

Datgelwyd: Mae nifer y plant sy'n profi lleferydd casineb ar-lein yn cynyddu ond a yw rhieni'n siarad amdano?

Darllen mwy

Mae Amazon Kids yn ymuno ag Internet Matters i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Darllen mwy

Adroddiad Blwyddyn 2 o Fynegai Lles Plant mewn Byd Digidol wedi'i ryddhau

Darllen mwy

Gwybodaeth o'r metaverse ymhlith rhieni a phlant yn gyfyngedig: Adroddiad

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2022

Mae cwis rhyngweithiol newydd yn hwyluso dealltwriaeth o nodweddion diogelwch PlayStation

Darllen mwy

Dysgwch sgiliau llythrennedd cyfryngol hanfodol gyda lansiad platfform dysgu digidol rhad ac am ddim, Materion Digidol

Darllen mwy

Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn dweud wrth ASau eu bod yn cefnogi mwy o reoleiddio rhyngrwyd

Darllen mwy

Gofalwyr maeth y DU yn cael hyfforddiant newydd i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Darllen mwy

Internet Matters yn lansio mynegai newydd i fesur 'lles digidol' plant y DU

Darllen mwy

1 o bob 8 plentyn yn dweud bod amser ar-lein yn niweidio eu gwaith ysgol | Cymdeithas y Plant

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2021

Mae'r digrifwr Katherine Ryan yn wynebu Ymgyrch Gemau Fideo Internet Matters a Chelfyddydau Electronig

Darllen mwy

Lansiwyd Pecyn Cymorth Digidol fy Nheulu ar gyfer cyngor 'wedi'i wneud i fesur' i rieni

Darllen mwy

Mae EE yn lansio trwydded ffôn gyntaf y genedl, PhoneSmart, i helpu i baratoi plant ar gyfer bywyd ar-lein

Darllen mwy

Cyhoeddwyd adroddiad mewn partneriaeth â Roblox yn archwilio rhyngweithiadau ar-lein pobl ifanc

Darllen mwy

Lansio ymgyrch Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae Smart i sicrhau gemau diogel a chyfrifol

Darllen mwy

Offeryn rhyngweithiol wedi'i lansio mewn partneriaeth â Samsung Electronics UK yn hyrwyddo diwylliant cynhwysol ar-lein

Darllen mwy

Pasbort Digidol wedi'i lansio i helpu i fynd i'r afael â niwed ar-lein i blant mewn gofal

Darllen mwy

Mae rhieni'n datgelu sut mae technoleg wedi helpu eu plant trwy gloi

Darllen mwy

Pryder wrth i rieni gyfaddef nad ydyn nhw'n siarad â phlant yn rheolaidd am ddiogelwch ar-lein

Darllen mwy

Mae canllaw newydd yn helpu rhieni i reoli arferion arian ar-lein eu plant

Darllen mwy

Y gwersi a ddysgwyd o addysg gartref a sut y bydd yn effeithio ar blant yn y dyfodol

Darllen mwy

Rhaid i ni amddiffyn 2 filiwn o blant bregus y DU rhag niwed dwbl ar-lein

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2020

Cynorthwyo ieuenctid i fynd i'r afael â'r anawsterau y maent yn dod ar eu traws yn y byd digidol

Darllen mwy

Mae ofnau newyddion ffug dros COVID-19 yn dod yn brif bryder i rieni

Darllen mwy

Mae 1 o bob 3 bachgen yn gweld cynnwys ar-lein yn eu hannog i 'swmpio'u corff'

Darllen mwy

Hwb Diogelwch Digidol Cynhwysol i gefnogi plant sy'n agored i niwed ar-lein

Darllen mwy

Cronfa ddata Gêm Fideo Teulu yn lansio gyda chefnogaeth UKIE & ParentZone

Darllen mwy

Lansio hwb Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein

Darllen mwy

Mae 1 o bob 5 o blant sydd wedi anfon sexts, yn dweud eu bod 'dan bwysau neu flacmel'

Darllen mwy

Cefnogi nod DevicesDotNow i gael y genedl gyfan i gysylltu yn ystod y broses gloi

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2019

Cyngor newydd i rieni ar bersonoliaethau ar-lein 'perffaith llun'

Darllen mwy

Pe baech chi'n gadael eich plant i'w dyfeisiau eu hunain ... Efallai na fyddan nhw byth yn gadael eu dyfeisiau

Darllen mwy

O seiberfwlio i hunan-niweidio, mae adroddiad yn datgelu sut y gellid rhagweld risgiau ar-lein ymhlith plant bregus y DU

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2018

Sgwrs grŵp yw'r bygythiad seiberfwlio newydd wrth i 8 allan o rieni 10 ddatgelu pryderon

Darllen mwy

Internet Matters a phartner Google i gynnig cyngor diogelwch ar-lein i Rieni ym Manceinion

Darllen mwy

Mae'r ymgyrch yn dangos sut mae pwysau ar-lein yn berwi drosodd ym mlwyddyn gyntaf yr ysgol uwchradd

Darllen mwy

Canllaw Insta-grans i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein yr haf hwn

Darllen mwy

Cynnydd 40 y cant mewn pobl ifanc yn rheoli eu harian ar-lein

Darllen mwy

Mae 7 allan o bobl ifanc 10 eisiau i rieni osod hidlwyr i'w hamddiffyn ar-lein

Darllen mwy

Cariad a chyfeillgarwch ar-lein

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2017

Gwyliwch y fideo: Sut y gallai un gair fod yn cuddio angst digidol eich plentyn

Darllen mwy

Mae Huawei yn cyhoeddi partneriaeth newydd gyda Internet Matters

Darllen mwy

Sut y gallai un gair fod yn cuddio angst digidol eich plentyn yn y flwyddyn ysgol newydd

Darllen mwy

Mae Internet Matters yn cyhoeddi awgrymiadau ar 'sharenting' diogel ar gyfer y diwrnod cyntaf yn ôl yn yr ysgol

Darllen mwy

Mae Internet Matters yn lansio ymgyrch 'screensafe' gwyliau haf

Darllen mwy

Mae rhieni 1 yn 5 yn cyfaddef bod eu plentyn wedi derbyn sylwadau creulon ar-lein

Darllen mwy

Mae Internet Matters yn lansio canolbwynt arbenigol newydd dan arweiniad Dr Linda Papadopoulus

Darllen mwy

Datgelwyd: Bywyd cyfrinachol plant chwech oed ar-lein

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2016

Mae chwiliadau ar-lein am seiberfwlio yn esgyn wyth gwaith ym mis Hydref

Darllen mwy

Mae ysgolion lleol yn fuddugol yng nghystadleuaeth seiberfwlio ledled y wlad i guro'r bwlis

Darllen mwy
Datganiadau i'r Wasg 2015

Anogwyd rhieni ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio: 'Mae'n bryd dysgu moesau Rhyngrwyd i'ch plant'

Darllen mwy
Adnoddau dogfen

Mae ein hadroddiad Effaith yn edrych yn ôl ar y gwaith gwych rydyn ni wedi'i gyflawni i gefnogi teuluoedd ar adeg pan ddaeth technoleg yn rhan hanfodol o fywydau plant i'w helpu i gysylltu, dysgu a chymdeithasu.
Mam a dad yn eistedd ar soffa gyda dyfeisiau tra bod eu plentyn yn gorwedd wyneb i waered gyda'i ddyfais ei hun. Mae’r testun yn darllen “Gyda’n gilydd am adroddiad gwell ar yr effaith ar y rhyngrwyd 2021/22

GWELER YR ADRODDIAD EFFAITH DIWEDDARAF

Ymholiadau partneriaeth:

Os ydych chi'n gwmni sydd â diddordeb mewn partneru â ni, cysylltwch â:

Materion Rhyngrwyd,
Tŷ Llysgennad,
75 St Michael's Street,
Llundain, W2 1QS

E-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Ymholiadau gan y wasg a'r cyfryngau:

Gallwch anfon e-bost gydag enw eich gwefan neu gyhoeddiad a phwnc eich ymholiad iddo [e-bost wedi'i warchod].

Gallwch hefyd ffonio 0203 770 7612. Sylwch, rheolir y rhif hwn gan ein swyddfa gyfryngau ac ni all gymryd galwadau am faterion eraill.