BWYDLEN

Dysgu amdano

Darganfyddwch am y math o gynnwys amhriodol y gall eich plentyn ei weld ar draws y llwyfannau a'r apiau y maen nhw'n eu defnyddio a beth yw'r heriau i'w cadw'n ddiogel.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw cynnwys amhriodol?

Wrth i blant ddod yn fwy egnïol ar-lein yn iau, mae'r posibilrwydd a'r tebygolrwydd y byddan nhw'n gweld rhywbeth amhriodol i gyd yn dibynnu ar yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein.

P'un a yw'n hysbyseb naid benodol ar gêm am ddim, fideos sy'n arddangos cymeriadau cartŵn plant mewn sefyllfaoedd oedolion, neu'n fforwm sy'n hyrwyddo hunan-niweidio, gall chwiliad diniwed ddatgelu plant i gynnwys a all wneud iddynt deimlo'n ofidus ac yn ddryslyd.

Beth yw cynnwys amhriodol - crynodeb o'r hyn y mae angen i rieni ei wybod am y mater
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Gan fod gan y rhyngrwyd lawer o gynnwys, gyda rhywfaint ohono'n oedolyn ei natur, mae'n bosibl y bydd plant yn baglu ar draws pethau nad ydyn nhw'n addas ar gyfer eu hoedran na'u cam datblygu.

Mae ystadegau'n dangos bod 63% o bobl ifanc yn credu bod cyrchu cynnwys amhriodol ar-lein yn ddamweiniol yn broblem

Hefyd, gall yr hyn rydych chi'n meddwl sy'n amhriodol i'ch plentyn fod yn wahanol i farn plentyn a bydd yn dibynnu ar ei oedran a'i lefel aeddfedrwydd

I grynhoi, mae cynnwys amhriodol yn cynnwys gwybodaeth neu ddelweddau sy'n cynhyrfu'ch plentyn, deunydd sydd wedi'i anelu at oedolion, gwybodaeth anghywir neu wybodaeth a allai arwain eich plentyn i ymddygiad anghyfreithlon neu beryglus.

Mae cyrchu cynnwys amhriodol yn bosibl ar unrhyw ddyfais sydd wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd. Efallai y bydd eich plentyn yn baglu ar ddeunydd anaddas ar wefannau, apiau, dolenni a anfonir gan ffrindiau, a neu wrth sgwrsio ag eraill ar-lein.

Pa weithgareddau ar-lein a all gynyddu'r posibilrwydd a'r tebygolrwydd y bydd fy mhlentyn yn gweld cynnwys amhriodol?

 • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf
 • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydyn nhw'n briodol i'w hoedran
 • Gwylio ffrydiau byw a allai ddangos cynnwys amhriodol neu gymryd rhan ynddynt a chael eu hecsbloetio'n anymwybodol
Mwy o wybodaeth bwlb golau

'Rwy'n poeni y gallai fy mhlentyn weld rhywbeth amhriodol ar-lein' - darllenwch erthygl Thinkuknow i ddysgu mwy.

Darllenwch yr erthygl

Cynnwys amhriodol: Ffeithiau ac ystadegau

delwedd pdf

Mae 56% o bobl ifanc 11-16 wedi gweld deunydd penodol ar-lein ffynhonnell ar-lein

delwedd pdf

Mae traean o blant Prydain 12-15 wedi dod ar draws cynnwys rhywiaethol, hiliol neu wahaniaethol ffynhonnell ar-lein

delwedd pdf

Dywedodd un o bob deg plentyn 8 -11 sy'n mynd ar-lein eu bod wedi gweld rhywbeth cas neu bryderus ar-lein ffynhonnell ar-lein

O ymchwil, rydyn ni'n gwybod wrth i blant ddod yn fwy egnïol ar-lein ei bod hi'n debygol iawn y byddan nhw'n gweld rhywbeth na fyddan nhw'n gallu ei brosesu o bosib ac mewn sawl achos efallai na fyddan nhw'n dweud wrth unrhyw un am yr hyn maen nhw wedi'i weld. Yn ôl ymchwil gan LGfL - Gobeithion a nentydd dywedodd un allan o blant 5 nad oedd erioed wedi dweud wrth unrhyw un y peth gwaethaf a ddigwyddodd iddynt.

Pa fath o gynnwys amhriodol y gallai fy mhlentyn ei weld?

Mae'n debyg y bydd yr hyn sy'n ddeunydd amhriodol yn eich barn chi yn wahanol i farn eich plentyn chi neu farn rhieni eraill. Bydd hefyd yn dibynnu ar oedran ac lefel aeddfedrwydd eich plentyn.

Mae cynnwys amhriodol yn cynnwys gwybodaeth neu ddelweddau sy'n cynhyrfu'ch plentyn, deunydd sydd wedi'i anelu at oedolion, gwybodaeth anghywir neu wybodaeth a allai arwain neu demtio'ch plentyn i ymddygiad anghyfreithlon neu beryglus. Gallai hyn fod:

 • Deunydd pornograffig
 • Cynnwys sy'n cynnwys rhegi
 • Safleoedd sy'n annog fandaliaeth, trosedd, terfysgaeth, hiliaeth, anhwylderau bwyta, hyd yn oed hunanladdiad
 • Lluniau, fideos neu gemau sy'n dangos delweddau o drais neu greulondeb i bobl neu anifeiliaid eraill
 • Safleoedd gamblo
 • Ystafelloedd sgwrsio heb eu modiwleiddio - lle nad oes unrhyw un yn goruchwylio'r sgwrs ac yn gwahardd sylwadau anaddas.
 • Rhywiaeth neu wefannau sy'n portreadu menywod mewn rolau traddodiadol iawn nad ydynt yn adlewyrchu gwerthoedd a disgwyliadau cyfoes
Diwrnod ym mywyd merch yn ei harddegau ar-lein - mae'r fideo hon gan Common Sense Media yn tynnu sylw at y nifer o ffyrdd y mae plant yn rhyngweithio ar-lein gan ei gwneud hi'n bwysicach fyth eu paratoi ar gyfer yr hyn y gallent ei weld ar-lein.

Graddfeydd oedran a gwiriadau oedran - sut maen nhw'n gweithio?

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi weithio allan a yw darn o gynnwys yn addas i'ch plentyn. Mae llawer o lwyfannau yn defnyddio math o sgôr i gynghori ar lefel y trais a'r cynnwys penodol y mae darn o gyfryngau yn ei gynnwys.

Yn y DU mae Bwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain yn helpu i reoleiddio a dosbarthu cynnwys ffilmiau a ddangosir yn y sinema ond mae bellach yn gweithio ar ddeddfwriaeth i gyfyngu mynediad i bornograffi ar-lein trwy ei gwneud yn ofynnol i wefannau pornograffi masnachol gyflwyno dilysu oedran i gadw allan o dan 18s .

Tra bod hyn yn cael ei weithio allan, dyma ychydig o bethau y gallwch wylio amdanynt i'ch helpu i wneud dewis gwybodus ynghylch a yw ap, gwefan neu ddarn o gynnwys yn addas i'ch plentyn.

Adnoddau dogfen

Gweler arolwg Hopes & Stream gan LGfL - mae 40,000 o ddisgyblion yn rhannu'r hyn sy'n digwydd y tu ôl i sgriniau caeedig

Sgoriau fideos cerddoriaeth ar-lein

Roedd Cynhaliodd BBFC beilot i raddio fideo cerddoriaeth ar-lein yn yr un modd ag y mae ffilmiau'n cael eu graddio i helpu rhieni a phlant i wneud penderfyniad hyddysg ynghylch a oedd y cynnwys yr oeddent yn ei wylio yn briodol i'w hoedran. Mae'r sgôr yn ymddangos ar y ddau blatfform rhannu fideo mwyaf VEVO a YouTube.

 • On YouTube, fe welwch y label 'Rating Partner' ar y fideo o dan y fideo a fydd yn dangos a yw'r fideo yn PG, 12, 15, neu 18.
 • On VEVO fe welwch y symbol ardrethi ar gornel chwith uchaf y chwaraewr fideo pan fydd yn llwytho fideo. Gallwch hefyd glicio ar yr 'i' i gael mwy o wybodaeth am y sgôr.

Llwyfannau ar alw

Ar apiau fel Netflix, BBC iPlayer a Amazon Prime, fe welwch graddfeydd oedran yn cael eu harddangos ar draws y cynnwys mae ganddyn nhw ar gynnig. Gall y rhain fod yn wahanol i lwyfannau ond bydd y sgôr bob amser yn cynghori a yw rhywbeth ar gyfer cynulleidfa 'aeddfed' neu'n nodi a yw'r cynnwys 'yn cynnwys iaith gref'.

Deall graddfeydd oedran App

Mae'r ddau Google Chwarae Store a defnydd siop app Apple graddfeydd app i dynnu sylw at lefel y cynnwys rhywiol, rhegi, themâu aeddfed a cham-drin sylweddau y gall ap eu cynnwys.

Er bod y graddfeydd hyn yn ddefnyddiol i benderfynu a yw ap yn briodol i'ch plentyn, mewn rhai achosion efallai na fydd y 'sgôr oedran' a roddir ar ap yn adlewyrchiad cywir o lefel y risgiau y gallai eich plentyn fod yn agored i gynnwys oedolion. Yn ogystal â chael eich tywys gan y graddfeydd oedran, mae bob amser yn syniad da archwilio'r ap ynghyd â'ch plentyn a darllen arno i gael mwy o fewnwelediad.

Graddfeydd PEGI gemau ar-lein

Gwybodaeth Gêm Pan Ewropeaidd neu PEGI yn cael eu defnyddio i gynghori ar ba gemau fideo sydd ond yn addas ar gyfer pobl ifanc hŷn neu iau neu oedolion yn unig oherwydd y math o gynnwys sydd ganddyn nhw.

Cyflwynwyd graddfeydd Pegi yn 2003 ac yn amrywio o PEGI !, PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 a PEGI 18. Mae'r rhif yn ymwneud â'r oedran y mae'r gêm yn briodol ar ei chyfer. Felly, os oes gan gêm sgôr PEGI 7, mae'n addas ar gyfer plant 7 a throsodd. Mae'r cyfraddau hyn yn orfodadwy yn gyfreithiol felly mae'n anghyfreithlon gwerthu gêm PEGI 18 i blentyn. Hefyd, nid yw'r graddfeydd hyn yn ymwneud â lefel anhawster y gêm dim ond lefel y cynnwys priodol

Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol isafswm oedran defnyddio

Mae'r rhan fwyaf o delerau ac amodau llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cynghori y dylai plant fod yn 13 a throsodd i ddefnyddio'r platfformau. Y rheswm am hyn isafswm oedran nid yw'n ymwneud â'r ffaith bod y cynnwys ar y platfform yn addas ar gyfer 13 a throsodd yn unig ond oherwydd COPPA (Deddf Preifatrwydd Ar-lein Plant) sef deddf yn yr UD a basiwyd i amddiffyn preifatrwydd o dan 13s).

Yn ddiweddar, mae'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) Cyflwynwyd hefyd i sicrhau bod pob sefydliad sy'n casglu data gan blant o dan 13 yn cael caniatâd rhieni cyn i blant ddechrau defnyddio eu gwasanaethau. Ers y newid, mae nifer o blatfform cyfryngau cymdeithasol wedi newid eu telerau a'u cyflwr i gydymffurfio. Ceisiodd WhatsApp newid ei isafswm oedran i 16 yn hytrach na 13.

Felly, mae'n dal yn bwysig ystyried archwilio unrhyw blatfform cyfryngau cymdeithasol y mae'ch plentyn yn bwriadu ei ddefnyddio i ymgyfarwyddo ag y gallent ei weld a beth yw'r nodweddion diogelwch a phreifatrwydd sydd ganddo i'w amddiffyn i wneud dewis gwybodus ynghylch a yw'n barod i wneud hynny Defnyddia fe.

Heriau i fonitro'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein

Gall fod yn anodd monitro'r hyn y mae eich plentyn yn edrych arno gan ei fod yn gallu cyrchu'r deunydd hwn trwy unrhyw ddyfais sydd wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd, gan gynnwys rhai symudol fel ffôn neu lechen.

Weithiau gall eich plentyn faglu ar wefannau anaddas ar ddamwain, trwy apiau y maen nhw wedi'u lawrlwytho i'w ddyfais symudol neu trwy ddolenni maen nhw wedi'u hanfon gan ffrindiau, sgwrsio ag eraill ar-lein, neu hyd yn oed trwy systemau cyfathrebu rhyng-ddyfais fel Bluetooth neu Apple's. AirDrop.

Er bod nifer o offer y gallwch eu defnyddio'n agos monitro'r hyn maen nhw'n ei wneud ar eu dyfais a rhwystro mynediad at gynnwys penodol drwyddo hidlwyr, mae paratoi eich plentyn ar gyfer yr hyn y gallai ei weld yn hanfodol i sicrhau ei fod yn gwybod sut i ddelio ag ef os yw'n gweld rhywbeth na ddylent.

Mae ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos yn cynnig cyngor ar bwysigrwydd hynny gwytnwch digidol yn gallu chwarae i helpu plant i ddelio â risgiau ar-lein a chael y gorau o'u bywydau digidol.