BWYDLEN

Beth yw cynnwys amhriodol?

Canllawiau i gynnwys oedolion sy'n effeithio ar blant

Darganfyddwch am wahanol fathau o gynnwys amhriodol y gallai eich plentyn ei weld ar draws y llwyfannau a'r apiau y mae'n eu defnyddio.

Dysgwch fwy am gynnwys amhriodol.
Arddangos trawsgrifiad fideo
0:00
gan fod y rhyngrwyd yn dal llawer o gynnwys
0:03
rhai ohonynt yn oedolion ei natur
0:06
posibl y gall plant faglu
0:07
ar draws pethau nad ydynt yn addas ar eu cyfer
0:09
ystadegau eu hoedran neu eu cyfnod datblygu
0:14
yn dangos bod 63% o bobl ifanc yn credu hynny
0:17
cyrchu cynnwys amhriodol ar-lein
0:19
ddamweiniol yn fater hefyd yr hyn yr ydych
0:25
meddwl sy'n amhriodol i'ch plentyn
0:27
gall fod yn wahanol i farn ac ewyllys plentyn
0:29
dibynnu ar eu hoedran a lefel eu haeddfedrwydd
0:34
yn gryno cynnwys amhriodol
0:37
yn cynnwys gwybodaeth neu ddelweddau sy'n
0:39
cynhyrfu eich plentyn deunydd hynny
0:42
cyfeirio at oedolion anghywir
0:44
gwybodaeth neu wybodaeth a allai
0:46
arwain eich plentyn i mewn i anghyfreithlon neu
0:48
ymddygiad peryglus mynediad
0:52
mae cynnwys amhriodol yn bosibl ar unrhyw un
0:55
dyfais rhyngrwyd gall eich plentyn
0:57
baglu ar ddeunydd anaddas ar
0:59
gwefannau apiau dolenni a anfonwyd gan ffrindiau neu
1:02
wrth sgwrsio â rhieni eraill ar-lein
1:07
gall offer rheoli helpu i amddiffyn eich
1:09
plentyn rhag cyrchu amhriodol
1:11
cynnwys ond ni all rwystro popeth
1:16
yn ogystal â chael rheolaethau rheolaidd
1:18
sgyrsiau am yr hyn y gallent ei weld
1:20
yn helpu plant i adeiladu ymdopi da
1:23
strategaethau i ddelio â beth bynnag y
1:25
rhyngrwyd yn taflu atynt wedi llawer o safleoedd
1:29
lleiafswm yr un Llundain i 13 gan gynnwys
1:32
Mae YouTube a Facebook yn esbonio i'ch
1:35
plentyn y mae terfynau oedran yno i helpu
1:37
eu hamddiffyn rhag gweld pethau y gallent
1:39
peidio â bod yn barod i siarad â rhieni eraill
1:43
ac ysgol eich plentyn i weld pa fath
1:45
o reolau maen nhw'n eu dilyn a beth maen nhw
1:47
byddwn yn argymell darganfod y math o
1:51
pethau mae'ch plentyn yn hoffi eu gwneud ar-lein a
1:53
cytuno pa wefannau ac apiau sydd orau
1:56
ar eu cyfer a gosod rhai rheolau siarad am
1:59
sut maen nhw'n chwilio'r rhyngrwyd sydd yno
2:01
peiriannau chwilio sy'n gyfeillgar i blant sydd
2:03
addas ar gyfer plant gadael eich plentyn
2:07
gwybod y gallant siarad â chi neu a
2:08
oedolyn yr ymddiriedir ynddo os deuant ar eu traws
2:10
unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu ar-lein gan
2:16
rhoi ychydig o fesurau syml ar waith
2:17
gallwch reoli mynediad i amhriodol
2:19
cynnwys a helpwch eich plentyn i ganolbwyntio arno
2:22
profi'r gorau o'r Rhyngrwyd
2:25
dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud
2:28
band eang cartref yw gwraidd eich
2:29
mynediad plentyn i'r rhyngrwyd a gallwch chi
2:32
cyrchu rheolaethau rhieni i sect
2:34
terfynau derbyniol ar y cynnwys eich
2:36
gall plentyn weld a yw band eang eich cartref
2:41
a ddefnyddir gan eich teulu yna efallai y byddwch am wneud hynny
2:43
gosod rheolaethau rhieni ar y chwiliad yn unig
2:45
mae peiriannau a ddefnyddiant yn gwneud defnydd o'r
2:50
rheolaethau rhieni sydd ar gael ar eich
2:52
dyfais plentyn i reoli wort ac uwch
2:55
maent yn rhannu cynnwys ar-lein ac yn rhyngweithio
2:57
gydag eraill actifadu'r nodweddion diogelwch
3:01
a gynigir gan wahanol wefannau cyfryngau cymdeithasol
3:04
mae gan wefannau fel Facebook breifatrwydd
3:06
gosodiadau a fydd yn helpu i atal eich
3:08
plentyn yn gweld hysbysebu anaddas gan
3:13
siarad â'ch plentyn am eu
3:14
diddordebau y gallwch eu helpu i ddod o hyd iddynt
3:16
safleoedd ac apiau addas i'w defnyddio adolygu
3:19
y safleoedd hyn wrth iddynt gael trefn
3:24
rhowch yr offer i'ch plentyn wybod pryd
3:26
a sut i adrodd am unrhyw Gynnwys a all
3:28
bod yn ofidus ar y llwyfannau y maent yn eu defnyddio
3:31
gall sefydliadau fel sêl ac IWF helpu
3:34
dileu ac ymdrin ag adroddiadau rhywiol
3:36
lluniau o blant ar-lein

4 peth i'w wybod am gynnwys amhriodol

Sut olwg sydd arno

Mae cynnwys amhriodol yn cynnwys gwybodaeth, delweddau neu ddeunydd sydd wedi'i gyfeirio at oedolion. Gallai hyn hefyd gynnwys gwybodaeth anghywir neu wybodaeth a allai arwain neu demtio eich plentyn i ymddygiad anghyfreithlon neu beryglus.

Gall gymryd llawer o siapiau, ac mae effeithiau ar les yn dibynnu ar bob plentyn.

Efallai y bydd plentyn yn anfon cynnwys amhriodol

Weithiau mae pobl ifanc yn anfon cynnwys amhriodol at eraill. Er ei bod yn hanfodol cytuno ar gynllun gweithredu ar gyfer sut y dylai eich plentyn ymateb, mae gennym ni hefyd canllawiau i gefnogi plant yr effeithir arnynt gan gam-drin plentyn-ar-plentyn a pha gamau y dylai rhieni eu cymryd.

Mae mam, Emma, ​​yn rhannu enghraifft lle gwnaeth plentyn AirDropped gynnwys treisgar i ffôn ei merch. Darllenwch am ei phrofiad yma.

Pethau sy'n cynyddu'r risg o ddod i gysylltiad

Mae yna ychydig o bethau a allai gynyddu'r siawns y bydd eich plentyn yn cyrchu cynnwys amhriodol. Gallai’r rhain gynnwys:

 • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf, sydd fel arfer yn 13 oed neu'n hŷn.
 • Mynediad heb oruchwyliaeth i'r rhyngrwyd yn breifat yn hytrach nag mewn mannau cyffredin gartref.
 • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydynt yn briodol i'w hoedran neu ddatblygiad.
 • Ffrydio cynnwys a allai ddangos deunydd amhriodol neu gymryd rhan mewn ffrydiau byw a chael ei ecsbloetio’n anymwybodol.
 • Rheolaethau cyfyngedig gan rieni i gyfyngu mynediad.

Gallwch wirio a yw'r cynnwys yn addas

Mae Gwybodaeth Gêm Pan Ewropeaidd (PEGI) yn hysbysu defnyddwyr yn y DU a thir mawr Ewrop am gyfraddau gemau fideo. Gallwch ddefnyddio'r rhain i wirio a yw gemau'n addas ar gyfer eich plentyn.

Mae gan gyfryngau eraill fel ffilmiau, cynnwys ar wasanaethau ffrydio a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eu systemau graddio eu hunain hefyd.

Fodd bynnag, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw adolygu cynnwys y mae eich plentyn yn dymuno ei gyrchu neu sefydlu rheolaethau rhieni i gyfyngu ar fynediad i gynnwys amhriodol.

Ydych chi'n poeni am bornograffi ar-lein?

Archwiliwch wybodaeth benodol yn ein hyb cyngor.

CANOLFAN CYNGOR YMWELIAD

Beth yw cynnwys amhriodol?

Gall cynnwys amhriodol fod ar sawl ffurf, o wybodaeth anghywir, i gynnwys a allai arwain eich plentyn at ymddygiad anghyfreithlon. Gall plant sydd â mynediad heb oruchwyliaeth i'r rhyngrwyd faglu ar draws y cynnwys hwn neu gallai hyd yn oed gael ei anfon atynt yn uniongyrchol gan blentyn neu oedolyn arall. Y ffurfiau mwyaf cyffredin y gallai eu cymryd yw:

 • Deunydd pornograffig
 • Cynnwys sy'n cynnwys cabledd neu iaith aflednais
 • Safleoedd sy'n annog fandaliaeth, trosedd, terfysgaeth, hiliaeth, anhwylderau bwyta neu hunanladdiad
 • Lluniau, fideos neu gemau sy'n dangos delweddau o drais neu greulondeb i bobl neu anifeiliaid eraill
 • Safleoedd gamblo
 • Ystafelloedd sgwrsio heb eu modiwleiddio - lle nad oes unrhyw un yn goruchwylio'r sgwrs ac yn gwahardd sylwadau anaddas.
 • Rhywiaeth neu safleoedd sy'n camliwio pobl o wahanol ryw
 • Cynnwys sy'n hyrwyddo casineb yn erbyn nodweddion gwarchodedig

Gall rhywfaint o gynnwys hefyd ecsbloetio plant at wahanol ddibenion megis meithrin perthynas amhriodol or llinellau sirol.

Ffeithiau ac ystadegau cynnwys amhriodol

Canfu’r NSPCC fod 56% o bobl ifanc 11-16 oed wedi gweld deunydd penodol ar-lein

Yn ôl Ofcom, mae un o bob deg o blant 8-11 oed sy’n mynd ar-lein yn dweud eu bod wedi gweld rhywbeth cas neu bryderus ar-lein

Mae ein hymchwil yn dangos bod drosodd 23% o blant wedi bod yn agored i iaith casineb ar-lein. Er mai dim ond 9% o rieni sy'n ymwybodol o brofiad eu plentyn

Ofcom yn adrodd bod traean o blant Prydain 12-15 oed wedi dod ar draws cynnwys rhywiaethol, hiliol neu wahaniaethol

Ble mae plant yn gweld cynnwys oedolion?

Ein hymchwil yn dweud wrthym wrth i blant ddod yn fwy actif ar-lein, mae'n fwy tebygol y byddant yn gweld rhywbeth amhriodol. Gallai hyn gynnwys cynnwys fel fideos treisgar, jôcs oedolion neu ddelweddaeth awgrymog. Gallant ddod ar draws y cynnwys hwn ar gyfryngau cymdeithasol, mewn gemau fideo, trwy gyfryngau wedi'u ffrydio a mwy. Ar ben hynny, gall cyrchu llwyfannau neu gynnwys sy'n anaddas i'w hoedran eu gadael yn agored i'r cynnwys hwn.

O'r herwydd, mae'n bwysig bod plant yn defnyddio llwyfannau sy'n briodol i'w hoedran yn ogystal â'u haeddfedrwydd a'u datblygiad. Nid yw pob plentyn 13+ oed yn barod ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft.

Mewn llawer o achosion, efallai na fydd plentyn yn dweud wrth neb am yr hyn y mae wedi'i weld. Er enghraifft, mae 21% o blant yn dweud eu bod wedi gweld cynnwys treisgar ar-lein ond dim ond 14% o rieni a ddywedodd yr un peth am eu plentyn.

A yw'r cynnwys y mae fy mhlentyn yn ei weld yn briodol ar ei gyfer?

Er bod y rhan fwyaf o ffilmiau wedi'u labelu'n glir, mae'n aml yn fwy anodd pan ddaw i'r rhyngrwyd. Gemau fideo, fel Fortnite or Minecraft yn destun Gwybodaeth Gêm Draws-Ewropeaidd (graddau PEGI). Defnyddir y rhain i gynghori'r math o gynnwys sydd gan gêm fideo a'r grwpiau oedran y maent yn addas ar eu cyfer. Gallwch ddysgu mwy am sgôr gêm fideo yma.

Fodd bynnag, mae'n bwysig ystyried y plentyn unigol; mae graddfeydd cynnwys yn ganllaw oni nodir hynny yn nhelerau defnyddio platfform. Efallai na fydd cynnwys sy’n briodol ar gyfer un plentyn 13 oed yn briodol ar gyfer plentyn 13 oed arall. Bydd gan rai plant wahanol anghenion, lefelau aeddfedrwydd a sgiliau meddwl beirniadol.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw adolygu'r cynnwys y maent yn ei gyrchu i benderfynu drosoch eich hun beth sy'n briodol.

Mynnwch gefnogaeth gyda diogelwch eich plentyn

Derbyn adnoddau a chyngor personol i'ch teulu sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'ch plant dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella