BWYDLEN

Beth yw cynnwys amhriodol?

Canllawiau i gynnwys oedolion sy'n effeithio ar blant

Darganfyddwch am wahanol fathau o gynnwys amhriodol y gallai eich plentyn ei weld ar draws y llwyfannau a'r apiau y mae'n eu defnyddio.

4 peth i'w wybod am gynnwys amhriodol

Beth yw cynnwys amhriodol?

Mae cynnwys amhriodol yn cynnwys gwybodaeth neu ddelweddau sy'n cynhyrfu'ch plentyn, deunydd sydd wedi'i gyfeirio at oedolion, gwybodaeth anghywir neu wybodaeth a allai arwain neu demtio eich plentyn i ymddygiad anghyfreithlon neu beryglus.

Beth os yw plentyn arall yn anfon cynnwys amhriodol

Gall pobl ifanc weithiau fod yn gyfrifol am anfon cynnwys amhriodol. Er ei bod yn hanfodol cytuno ar gynllun gweithredu ar gyfer sut y dylai eich plentyn ymateb, mae gennym hefyd ganllawiau i gefnogi plant y mae'n effeithio arnynt cam-drin plentyn-ar-plentyn a pha weithred rhieni dylai gymryd.

Beth allai gynyddu'r siawns y bydd fy mhlentyn yn gweld cynnwys amhriodol?

Mae yna ychydig o bethau a allai gynyddu'r siawns y bydd eich plentyn yn cyrchu cynnwys amhriodol:

 • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf
 • Mynediad i'r rhyngrwyd heb oruchwyliaeth
 • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydyn nhw'n briodol i'w hoedran
 • Gwylio ffrydiau byw a allai ddangos cynnwys amhriodol neu gymryd rhan ynddynt a chael eu hecsbloetio'n anymwybodol
 • Diffyg rheolaethau rhieni

Ble gallaf ddarganfod a yw gêm fy mhlentyn yn addas?

O ran gemau fideo, defnyddir Gwybodaeth Gêm Pan-Ewropeaidd neu PEGI i gynghori ar ba gemau fideo sydd ond yn addas ar gyfer pobl ifanc hŷn neu iau neu oedolion yn unig oherwydd y math o gynnwys sydd ganddynt. Gallwch archwilio graddfeydd gêm ewch yma.

Hefyd, nid yw'r graddfeydd hyn yn ymwneud â lefel anhawster y gêm dim ond lefel y cynnwys priodol

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am gynnwys amhriodol

Gall cynnwys amhriodol fod ar sawl ffurf, o wybodaeth anghywir, i gynnwys a allai arwain eich plentyn at ymddygiad anghyfreithlon. Gall plant sydd â mynediad heb oruchwyliaeth i'r rhyngrwyd faglu ar draws y cynnwys hwn neu gallai hyd yn oed gael ei anfon atynt yn uniongyrchol gan blentyn neu oedolyn arall. Y ffurfiau mwyaf cyffredin y gallai eu cymryd yw:

 • Deunydd pornograffig
 • Cynnwys sy'n cynnwys rhegi
 • Safleoedd sy'n annog fandaliaeth, trosedd, terfysgaeth, hiliaeth, anhwylderau bwyta, hyd yn oed hunanladdiad
 • Lluniau, fideos neu gemau sy'n dangos delweddau o drais neu greulondeb i bobl neu anifeiliaid eraill
 • Safleoedd gamblo
 • Ystafelloedd sgwrsio heb eu modiwleiddio - lle nad oes unrhyw un yn goruchwylio'r sgwrs ac yn gwahardd sylwadau anaddas.
 • Rhywiaeth neu wefannau sy'n portreadu menywod mewn rolau traddodiadol iawn nad ydynt yn adlewyrchu gwerthoedd a disgwyliadau cyfoes

Beth allai gynyddu'r siawns y bydd fy mhlentyn yn gweld cynnwys oedolion?

Mae ein hymchwil yn dweud wrthym wrth i blant ddod yn fwy actif ar-lein ei fod yn fwy Tebygol y byddant yn gweld rhywbeth efallai na fyddant yn gallu ei brosesu. Yn ogystal â diffyg rheolaethau rhieni, mynediad heb oruchwyliaeth i'r rhyngrwyd ac ymuno â'r cyfryngau cymdeithasol cyn yr oedran a argymhellir. Fodd bynnag, gall cymryd yr amser i gael sgwrs gyda'ch plentyn am gynnwys ei baratoi ar gyfer unrhyw beth y gallent ei weld.

Mewn llawer o achosion efallai na fyddant yn dweud wrth neb am yr hyn y maent wedi'i weld. Gwnaethom arolwg o deuluoedd a chanfod hynny tra 21% o blant wedi profi cynnwys treisgar ar-lein, dim ond 14% o rieni oedd yn ymwybodol o hyn.

Sut ydw i'n gwybod a yw'r cynnwys y mae fy mhlentyn yn edrych arno yn briodol?

Er bod y rhan fwyaf o ffilmiau wedi'u dosbarthu'n glir, gall fod yn anoddach o ran y rhyngrwyd. Mae gemau fideo, fel Fortnite neu Minecraft yn destun Gwybodaeth Gêm Pan-Ewropeaidd (graddau PEGI). Defnyddir y rhain i gynghori ar ba gemau fideo sydd ond yn addas ar gyfer pobl ifanc hŷn neu iau neu oedolion yn unig oherwydd y math o gynnwys sydd ganddynt. Gallwch archwilio graddfeydd gêm ewch yma.

Gallwch hefyd ychwanegu rheolyddion rhieni ar draws eich porwr rhyngrwyd i rwystro cynnwys arall. Archwiliwch ein canllawiau rheolaeth rhieni yma.

Ffeithiau ac ystadegau cynnwys amhriodol

Canfu’r NSPCC fod 56% o bobl ifanc 11-16 oed wedi gweld deunydd penodol ar-lein

Yn ôl OFCOM, dywedodd un o bob deg o blant 8-11 oed sy’n mynd ar-lein eu bod wedi gweld rhywbeth cas neu bryderus ar-lein

Mae ein hymchwil yn dangos bod drosodd 23% o blant wedi bod yn agored i iaith casineb ar-lein. Er mai dim ond 9% o rieni sy'n ymwybodol o brofiad eu plentyn

OFCOM darganfod bod traean o blant Prydain 12-15 oed wedi dod ar draws cynnwys rhywiaethol, hiliol neu wahaniaethol

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella