Beth yw Rec Room? Beth sydd angen i rieni ei wybod

Beth yw Rec Room a Rec.Net?

Mae Rec Room yn dilyn yn ôl troed Roblox a gemau tebyg eraill. Gyda'r gêm fideo aml-chwaraewr traws-lwyfan rhad ac am ddim hon yn dod yn fwy poblogaidd, mae'n bwysig deall beth ydyw a sut y gall plant aros yn ddiogel.

Beth yw Ystafell Rec?

Mae Rec Room yn gêm fideo aml-chwaraewr ar-lein rhad ac am ddim o America a grëwyd ym mis Ebrill 2016. Gall defnyddwyr archwilio miliynau o ystafelloedd a grëwyd gan chwaraewyr a chyfathrebu â phobl o bob cwr. Neu gallant greu eu dyfeisiadau eu hunain (eitemau wedi'u gwneud gan chwaraewr) i'w rhannu ag eraill.

Gall defnyddwyr lawrlwytho Rec Room am ddim ar draws llwyfannau, gan gynnwys PC, Mac, iOS, Android, PlayStation, XBox ac Oculus. Mae ei arddull person cyntaf o gameplay yn ei gwneud yn ffit da ar gyfer amrywiaeth o glustffonau rhith-realiti (VR).

Mae'r arddull hon o gameplay hefyd yn addas ar gyfer lle yn y metaverse, sy'n amgylchynu'r syniad o greu bydoedd digidol rhithwir a realiti tebyg i fywyd go iawn. Dysgwch fwy am y metaverse yma.

Beth yw Rec Net?

Rec Net (Rec.net) yw gwefan gymunedol Rec Room. Mae defnyddwyr ar Rec.net yn mewngofnodi gyda'u manylion Ystafell Rec i siopa, archwilio dyfeisiadau defnyddwyr a gweld digwyddiadau yn y gêm sydd ar ddod. Dyma hefyd lle gall defnyddwyr uwchraddio eu cyfrif neu ychwanegu arian byd go iawn ar gyfer pryniannau yn y gêm.

Gall rhieni fewngofnodi i Rec Net i reoli cyfrif eu plentyn hefyd.

Lleiafswm oedran yr Ystafell Rec

Mae Rec Room ar agor i ddefnyddwyr o bob oed. Fodd bynnag, mae defnyddwyr o dan 13 oed wedi'u cofrestru i Gyfrif Iau.

Mae Cyfrifon Iau yn cyfyngu ar sgwrsio llais a thestun, y mathau o enwau defnyddwyr y gall plant eu cael, lle gallant greu dyfeisiadau a chynnwys amhriodol megis opsiynau 'tân cyfeillgar' mewn Quests a chynnwys wedi'i wneud gan chwaraewr gyda themâu aeddfed neu frawychus.

Sut mae'n gweithio

Ymuno â'r Rec Room

Ystafell Rec yn lawrlwytho i unrhyw ddyfais o ffonau smart i glustffonau VR. O'r herwydd, gall defnyddwyr lawrlwytho mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys yn uniongyrchol o'r wefan, ar Steam, siop Apple neu siop Google Play.

Ar ôl ei lawrlwytho, gofynnir i ddefnyddwyr hefyd osod Easy Anti-Cheat. Mae Easy Anti-Cheat yn feddalwedd sydd wedi'i chynllunio i atal hacio a thwyllo mewn gemau aml-chwaraewr ar-lein. Ar ôl i ddefnyddwyr osod Rec Room a Easy Anti-Cheat, maen nhw'n creu cyfrif trwy ddewis "Dewch i ni Dechrau".

Yn gyntaf rhaid i ddefnyddwyr addasu eu rhithffurf, gan gynnwys lliw croen, steil wyneb, gwallt, dillad ac ategolion. Gall chwaraewyr wneud newidiadau yn ddiweddarach.

Yna gofynnir i chwaraewyr am eu hoedran. Os ydynt o dan 13 oed, rhaid iddynt nodi cyfeiriad e-bost rhiant neu ofalwr. Mae gan blant dan 13 oed Gyfrif Iau yn awtomatig ac mae'r gêm yn cynhyrchu enw defnyddiwr ar eu cyfer. Maent yn dewis eu cyfrinair eu hunain.

Mae'n syniad da mynd trwy setup gyda'ch plentyn. Mae hyn oherwydd ar ôl iddynt gyflwyno'ch e-bost a'u manylion mewngofnodi, mae'r gêm yn gofyn i rieni gadarnhau eu e-bost.

Unwaith y bydd rhieni yn cadarnhau eu e-bost, maent yn derbyn eu henw defnyddiwr a chyfrinair eu hunain i fewngofnodi i Rec Net ag ef. Yma, gallant newid eu cyfrinair a monitro Cyfrif Iau eu plentyn.

Gameplay a chyfeiriadedd

Unwaith y bydd yr e-bost wedi'i gadarnhau, daw'r Cod Ymddygiad ar y sgrin:

Mae cod ymddygiad Rec Room yn annog chwaraewyr i fod yn garedig â'i gilydd

Unwaith y bydd defnyddwyr yn cytuno i'r cod, mae Cyfeiriadedd yn dechrau llwytho. Yma, mae plant yn dysgu'r rheolyddion gêm ar gyfer eu dyfais ac yn ymarfer gwahanol ryngweithio yn yr hyn sy'n edrych fel Canolfan Hamdden. Mae chwaraewyr yn ymarfer gweithgareddau amrywiol fel pêl osgoi, ffrisbi a saethyddiaeth cyn iddynt ddechrau chwarae'n llawn.

Drwy gydol y Cyfeiriadedd, mae'r waliau wedi'u haddurno â nodiadau atgoffa o'r Cod Ymddygiad ynghyd â chyfarwyddiadau. Er enghraifft, maent yn dysgu bod defnyddio'r weithred 'siarad â llaw' yn tawelu chwaraewyr eraill.

Unwaith y bydd chwaraewyr yn ei wneud trwy Cyfeiriadedd, gallant fynd i'w dorm, sy'n addasadwy, neu gallant archwilio bydoedd a grëwyd gan chwaraewyr.

Terfynau Cyfrif Iau

Mae'n bosibl na fydd defnyddiwr sydd â Chyfrif Iau ar Rec Room yn gallu ymuno â rhai ystafelloedd cyhoeddus. Os gallai'r cynnwys fod yn amhriodol i'w hoedran, ni roddir mynediad iddynt. Mewn ystafelloedd cyhoeddus y gallant gael mynediad iddynt, ni allant gyfathrebu â defnyddwyr eraill. Y ffocws i chwaraewyr Iau yw hwyl y gêm ei hun yn hytrach na chymdeithasu.

Pori Rec Net

Y tu allan i'r gêm ei hun, gall defnyddwyr fewngofnodi i Rec.net i gael mwy o brofiadau. Gall defnyddwyr siopa gan ddefnyddio tocynnau yn y gêm yn ogystal ag arian cyfred y byd go iawn. Gallant hefyd bori trwy gynnwys a wneir gan chwaraewyr fel dyfeisiadau, bydoedd a gemau yn haws. O'r fan hon, gall defnyddwyr ddewis gemau Rec Room y maent am eu chwarae, a fydd yn agor y cymhwysiad Rec Room.

Nid oes gan Blant â Chyfrifon Iau fynediad i adran Siop Rec Net. Gall eu gwariant yn y gêm hefyd gael ei gyfyngu o'r cyfrif rhiant.

Pethau i wylio amdanynt

Nid yw Rec Room wedi cael llawer o ddadlau yn y newyddion ond fel gydag unrhyw gêm fideo aml-chwaraewr ar-lein, mae'n bwysig cadw llygad am risgiau posibl i blant a phobl ifanc.

Cyfathrebu â dieithriaid

Nid yw pobl ifanc yn eu harddegau yn cael eu cyfyngu o ran pwy y gallant siarad â nhw yn yr Ystafell Rec, felly mae'n bwysig siarad â nhw cadw gwybodaeth bersonol yn breifat. Dylent hefyd fod yn ymwybodol nad yw pobl bob amser yn dweud eu bod.

Archwiliwch ein canolbwynt cyngor ar feithrin perthynas amhriodol i wybod beth i chwilio amdano a beth i'w drafod i gadw'ch plentyn yn ddiogel.

Gwariant yn y gêm

Fel llawer o gemau ar-lein eraill, gellir prynu ac ennill tocynnau yn y gêm yn Rec Room. Mae gwario'r tocynnau hyn yn galluogi defnyddwyr i addasu afatarau ac ystafelloedd dorm ymhlith pethau eraill. Mae'n bwysig siarad â'ch plentyn am reoli eu gwariant ar-lein.

Yn ogystal, gall rhieni reoli galluoedd gwario ar Gyfrifon Iau gyda'u mewngofnodi Rec Net. Dysgwch fwy am sut i reoli Cyfrifon Iau gyda Canllaw rhieni Rec Room.

Cynnwys amhriodol

Tra bod Rec Room yn gwneud hynny yr hyn a all i gyfyngu ar gynnwys amhriodol, efallai y bydd rhai yn disgyn drwy'r hidlwyr. Yn aml, efallai y bydd angen i ddefnyddiwr sy'n adrodd am gynnwys ar lwyfan i'r tîm safoni ddileu rhywbeth.

Cael sgyrsiau rheolaidd gyda'ch plentyn am yr hyn y mae'n ei wneud a'i weld yn yr Ystafell Rec neu ar Rec Net. Bydd hyn yn eich helpu i gadw ar ben yr hyn y maent yn ei wneud neu'n ei weld. Ymhellach, sicrhewch eu bod gwybod sut i rwystro neu riportio cynnwys amhriodol trwy archwilio'r platfform gyda'ch gilydd.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar