BWYDLEN

Diogelwch Digidol Cynhwysol

Mae’r hwb yn grymuso rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol trwy gyngor a mewnwelediad wedi’u teilwra. Gwneud ymyriadau ystyrlon ym mywydau plant a phobl ifanc sydd fwyaf tebygol o brofi risgiau ar gyfryngau cymdeithasol a mannau ar-lein eraill.

Mae angen i ddiogelwch ar-lein fod yn rhan annatod o daith ddigidol plant. O'r herwydd, gall yr adnoddau hyn sydd wedi'u teilwra helpu i lunio e-ddiogelwch pob plentyn ar-lein.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Wrth i'r byd barhau i newid, mae'n bwysig bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i addasu a ffynnu ynddo.

Mae rhan gynyddol o'u byd yn cael ei byw ar-lein. P'un a yw'n cymdeithasu â ffrindiau, yn hapchwarae gyda'r teulu, neu'n gwneud gwersi ar-lein, mae'r rhyngrwyd bellach yn rhan hanfodol o becyn cymorth dyddiol plant.

Er bod y rhyngrwyd yn cynnig buddion gwych, gall hefyd amlygu plant a phobl ifanc i risgiau a all ddatblygu'n niwed.

O ymchwil, rydym yn gwybod bod plant sy'n profi gwendidau all-lein yn fwy tebygol o brofi risgiau ar-lein.

Dyna pam rydyn ni, ynghyd â SWGfL, wedi creu'r canolbwynt Diogelwch Digidol Cynhwysol.

Man y gall rhieni, gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol, anableddau, neu ffyrdd o fyw sy'n eu peryglu, gael eu cyfarparu a'u grymuso i wneud ymyriadau ystyrlon yn eu bywydau digidol.

Mae'n cynnwys ystod o;

Canllawiau cyngor,
Taflenni ffeithiau mewnwelediad ac ymchwil,
Canolfan adnoddau
Mynegai o niwed ar-lein
a fforwm gweithiwr proffesiynol

Gan gydnabod bod angen i ddiogelwch ar-lein fod yn rhan annatod o daith ddigidol plant, gall yr adnoddau wedi'u teilwra hyn helpu i lunio diogelwch pob plentyn ar-lein.

Beth welwch chi yn y canolbwynt cyngor

Oes gennych chi gwestiwn i'w ofyn?

Mae’n bwysig bod pob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant yn gallu adnabod, ymateb a datrys y problemau diogelwch rhyngrwyd y mae plant yn dod ar eu traws ar-lein. Mae hyn yn arbennig o wir wrth ystyried plant sy'n agored i niwed.

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol sydd â phryder neu gwestiwn i'w godi, ymwelwch â'r Fforwm ar-lein proffesiynol Diogelwch Digidol Cynhwysol. Byddwch yn gallu postio'ch cwestiwn a chael adborth gan weithwyr proffesiynol eraill sy'n rhan o'r gymuned.

Angen help i riportio mater?

Os ydych chi'n poeni am blentyn a allai fod mewn perygl o niwed, mae yna ystod o sefydliad a all gynnig cefnogaeth i chi. Ewch i'n mater adroddiad tudalen am gefnogaeth.

Os yw'r plentyn mewn perygl uniongyrchol, byddem yn eich annog i gysylltu â'r heddlu i gael cefnogaeth.

Chwilio am yr ymchwil ddiweddaraf?

Mae gwybodaeth yn allweddol o ran sicrhau bod pob person ifanc yn elwa o dechnoleg gysylltiedig yn ddiogel.

O'n hymchwil, rydym yn gwybod bod plant a phobl ifanc sydd eisoes yn wynebu gwendidau all-lein, yn fwy tebygol o wynebu risg a niwed ar-lein.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y risgiau y gallai plant a phobl ifanc eu hwynebu ar-lein a sut i ymyrryd a'u cefnogi ymwelwch â'n canolfan ymchwil a mewnwelediad.

Am gael adnoddau penodol i gefnogi plentyn?

Os hoffech chi gefnogi plentyn neu berson ifanc ar faes penodol o'i fywyd digidol, edrychwch ar ein adnoddau argymelledig a ddewisir yn benodol i gefnogi plant ag anghenion ychwanegol, anableddau, neu rai ffyrdd o fyw y gallant eu cymryd i risg ar-lein.

Mewn partneriaeth â SWGfL

Mae'r canolbwynt cyngor wedi'i greu mewn cydweithrediad â SWGfL, elusen sydd â chenhadaeth i helpu plant i elwa ar dechnoleg, yn rhydd o niwed. Maent yn arbenigo mewn cefnogi ysgolion, asiantaethau a theuluoedd i effeithio ar newid parhaol trwy ddefnyddio technoleg yn ddiogel.