Canllaw apiau lles i blant

Mae cadw'ch plant yn iach ac yn iach yn brif flaenoriaeth ac erbyn hyn mae yna lawer o apiau ar gael i helpu i wella lles cyffredinol eich plentyn.
Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd (AM DDIM) sydd ar gael i'w lawrlwytho. O dechnegau myfyrio i gemau teuluol sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ymarfer deall eu teimladau.
Er y gall yr apiau hyn fod yn ddefnyddiol, nid ydynt yn cymryd lle ceisio cyngor meddygol proffesiynol os oes gennych bryderon am les eich plentyn.

I Mi - ap Childline

Ap cwnsela ar gyfer pobl ifanc

Nodweddion sy'n addas i blant

Mae'r ap cyfryngau cymdeithasol sy'n rhannu lluniau yn rhoi cyfle i blant archwilio byd rhwydweithio cymdeithasol mewn amgylchedd diogel.

Gall plant olygu eu lluniau trwy ychwanegu testun a lluniadau ac yna rhannu'r delweddau gyda rhestr gymeradwy o ffrindiau. Dim ond hoffi, ymateb (wedi'i gyfyngu i dri ymateb cadarnhaol) y gall ffrindiau sy'n derbyn y ddelwedd wneud sylwadau a rhoi sylwadau ar y lluniau.

Gan mai prif nod yr ap yw dysgu moesau rhyngweithio ar-lein, mae ganddo atgoffa cyson i gadw pethau'n bositif fel y blwch sylwadau sy'n cyfarwyddo defnyddwyr i 'adael sylw braf'. Mae'r ap hefyd yn dewis defnyddwyr sydd wedi modelu ymddygiad da i fod yn llysgenhadon i ddefnyddwyr Kudos eraill.

Nodweddion diogelwch

 • Mae pob cyfrif yn ei gwneud yn ofynnol i riant neu ofalwr ddarparu dilysiad a chymeradwyaeth e-bost. Ni ellir ychwanegu unrhyw ffrindiau nes bod rhiant yn cymeradwyo'r cyfrif.
 • Ni chynigir geo-dargedu felly ni fydd delweddau'n rhannu lleoliad eich plentyn.
 • Mae lluniau'n cael eu monitro i sicrhau nad ydyn nhw'n amhriodol a bod yr holl bethau tebyg i luniau yn anhysbys.

Graddiwyd: 12 +

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Canolbwyntiwch ar fynd

Mae ap gêm addysg deuluol yn helpu i reoli emosiynau

Cyfres o gemau teuluol wedi'u cynllunio i helpu plant i ymarfer deall a chyfleu eu teimladau a datblygu sgiliau i dawelu mewn sefyllfaoedd heriol. Mae archwiliad teulu i weld sut mae'r teulu'n olrhain ac adnoddau, awgrymiadau a fideos pellach gyda'r nod o adeiladu gwytnwch.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n helpu i ddatblygu sgiliau wrth nodi emosiynau, datrys problemau, a gwella cyfathrebu
 • Mae'n helpu i adeiladu gwytnwch teulu yn ei gyfanrwydd trwy gameplay

Graddiwyd: 4+

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Pwrpas yr ap hwn yw gwella lefelau hwyliau ac egni mewn rhaglen bersonol chwe wythnos. Mae'n helpu i wella'r drefn cysgu / deffro gyda nodau dyddiol i'ch cael chi i rolio allan o'r gwely yn gyflym. Rydyn ni i gyd eisiau ychydig mwy o egni ac mae hyn yn gweithio'n dda i'n cael ni i fyny ac allan o'r gwely ar y dwbl.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn annog eich plentyn i gael patrymau cysgu rheolaidd
 • Yn monitro'r berthynas rhwng hwyliau, egni, ymarfer corff a chwsg

Graddiwyd: 12 +

Ar gael ar: iOS yn unig

Cost: Am ddim

Anadlwch Meddwl Gwnewch gyda Sesame

Ap yn seiliedig ar gymeriadau i ddysgu plant sut i beidio â chynhyrfu

Wedi'i ddwyn i chi gan Sesame.org, mae hwn ar gyfer y plant dan bump oed. Mae'n dysgu dull 'Anadlu, Meddwl, Gwneud' sy'n seiliedig ar ymchwil Sesame i ddatrys problemau a delio â sefyllfaoedd anodd. Fel popeth Sesame Street mae'n ddeniadol, yn hygyrch ac o ansawdd uchel.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu'ch plentyn i ddysgu strategaethau ymdopi i'w helpu i beidio â chynhyrfu
 • Mae ganddo hefyd adran 'mwy o awgrymiadau' i helpu'ch plentyn i ddatblygu gwytnwch trwy roi offer iddynt ddatrys problemau

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Ap Tri Peth Da

Yn creu cyfnodolyn hapusrwydd i gynyddu positifrwydd

Mae'r ap hwn yn caniatáu i blant greu cyfnodolyn hapusrwydd sy'n eu cymell i ysgrifennu tri pheth da bob dydd ac olrhain eu cynnydd mewn positifrwydd. Mae'r rhyngwyneb yn cael ei greu fel gêm iddo, mae'n ddiddorol i bobl ifanc ei ddefnyddio. Gallant ychwanegu ceisiadau i gyd ar unwaith neu wrth iddynt ddigwydd ac fe'u gwobrwyir trwy ddringo i fyny lefelau wrth iddynt recordio eu ceisiadau dros ddiwrnodau yn olynol.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu'ch plentyn i ddysgu sut i edrych ar weithgareddau dyddiol gyda safbwynt cadarnhaol
 • Mae'n ffordd wych o gadw cofnod o'r hyn y mae eich plentyn yn ddiolchgar amdano

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS

Cost: Am ddim

Ap Powerme

Yn helpu plant i ddeall eu hemosiwn gan ddefnyddio emojis

Mae ap Powerme yn helpu plant i adnabod eu hemosiynau a dysgu sut i'w trin yn well wrth iddynt dyfu.

Gallant sefydlu eu avatar eu hunain a chymryd rhan mewn gweithgareddau arbennig sy'n caniatáu iddynt ddysgu strategaethau ymdopi i ymdopi â theimladau a allai fod yn llethol i ddelio â nhw.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn dysgu plant i ddysgu ei bod hi'n iawn cael emosiynau a sut i'w trin
 • Mae'n defnyddio dawns a gweithgareddau corfforol i wella hwyliau plentyn

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS

Cost: Am ddim

Sgroliwch i Fyny