Canllaw apiau lles i blant

Mae cadw'ch plant yn iach ac yn iach yn brif flaenoriaeth ac erbyn hyn mae yna lawer o apiau ar gael i helpu i wella lles cyffredinol eich plentyn. Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd sydd ar gael i'w lawrlwytho.

O dechnegau myfyrio i gemau teuluol sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ymarfer deall eu teimladau. Er y gall yr apiau hyn fod yn ddefnyddiol, nid ydynt yn cymryd lle ceisio cyngor meddygol proffesiynol os oes gennych bryderon am les eich plentyn.

Apiau lles gorau i blant yn 2020

Apiau lles ar gyfer pob oed

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant o bob oed.

I Mi - Ap Childline

Nodweddion sy'n addas i blant

Mae'r ap cyfryngau cymdeithasol sy'n rhannu lluniau yn rhoi cyfle i blant archwilio byd rhwydweithio cymdeithasol mewn amgylchedd diogel.

Gall plant olygu eu lluniau trwy ychwanegu testun a lluniadau ac yna rhannu'r delweddau gyda rhestr gymeradwy o ffrindiau. Dim ond hoffi, ymateb (wedi'i gyfyngu i dri ymateb cadarnhaol) y gall ffrindiau sy'n derbyn y ddelwedd wneud sylwadau a rhoi sylwadau ar y lluniau.

Gan mai prif nod yr ap yw dysgu moesau rhyngweithio ar-lein, mae ganddo atgoffa cyson i gadw pethau'n bositif fel y blwch sylwadau sy'n cyfarwyddo defnyddwyr i 'adael sylw braf'. Mae'r ap hefyd yn dewis defnyddwyr sydd wedi modelu ymddygiad da i fod yn llysgenhadon i ddefnyddwyr Kudos eraill.

Nodweddion diogelwch

 • Mae pob cyfrif yn ei gwneud yn ofynnol i riant neu ofalwr ddarparu dilysiad a chymeradwyaeth e-bost. Ni ellir ychwanegu unrhyw ffrindiau nes bod rhiant yn cymeradwyo'r cyfrif.
 • Ni chynigir geo-dargedu felly ni fydd delweddau'n rhannu lleoliad eich plentyn.
 • Mae lluniau'n cael eu monitro i sicrhau nad ydyn nhw'n amhriodol a bod yr holl bethau tebyg i luniau yn anhysbys.

Graddiwyd: 12 +

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Ap cwnsela plant ar gyfer pobl ifanc
Gofod i blant

Ar gael i bob tanysgrifiwr, gall plant (a'u rhieni) fwynhau gweithgareddau hwyliog, gafaelgar sy'n dysgu hanfodion ymwybyddiaeth ofalgar iddynt. Byddant yn ymarfer ymarferion anadlu, delweddu a hyd yn oed roi cynnig ar fyfyrio ar sail ffocws.

nodweddion allweddol

Dyma ran y plant o'r ap poblogaidd Headspace sy'n helpu plant i ddysgu bod yn glem ac ymlacio a hefyd dysgu tosturi, creadigrwydd a charedigrwydd.

Mae'r ap wedi ymarfer pwrpasol wedi'i deilwra ar gyfer 3-5s, 6-8s a 9-12s. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Calm - Mae hwn yn ymarfer anadlu syml i helpu plant i deimlo'n ddigynnwrf ac yn hamddenol.
 • Caredigrwydd - Ymarfer delweddu i ddysgu plant am fod yn agored ac yn hael.
 • gwerthfawrogi - Yn helpu plant i ddysgu sut i werthfawrogi pobl eraill a'r byd o'u cwmpas.
 • Talu Sylw - Defnyddio pŵer y dychymyg i helpu plant i ganolbwyntio.
 • Oeri i ffwrdd - Mae hyn yn helpu plant i 'ail-gydbwyso' os ydyn nhw'n teimlo'n ddig neu'n rhwystredig.
 • Cwsg yn dynn - Mae'r gweithgaredd hwn yn helpu plant i baratoi ar gyfer y gwely a chwympo i gysgu.
 • Arhoswch Cadarnhaol - Wedi'i anelu at blant 6 oed neu'n hŷn i'w helpu i reoli teimladau a allai eu gadael yn teimlo'n ddryslyd, yn ofnus neu'n drist.
 • Nos da - Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu plant i ddiffodd ar ôl diwrnod prysur.
 • Bore Da - Mae hyn yn helpu plant i ddechrau'r diwrnod yn rhuthro gyda streipiau, gan anadlu i ddeffro'r ymennydd.
 • Gorffwys ac Ymlacio - Mae hyn wedi'i anelu at ddod â phlant i lawr o eiliadau egni uchel i'w helpu i ddatblygu pwyll a chydbwysedd.
 • Ymgartrefu - Gweithgaredd i helpu rhai ifanc i 'ddad-halogi ac ailosod'.

Graddiwyd: 4+

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim i danysgrifwyr Headspace

Ap myfyrdod plant
Push2Play

Mae'n cynnig ystod o gemau i helpu plant i wneud amser sgrin yn egnïol

Yn cynnwys nifer fawr o gemau i gemau y gallwch eu gwneud gyda nifer benodol o berson, mae'r ap yn addasu awgrym gêm i gadw plant yn ddifyr ac yn egnïol.

Sut mae'n gweithio?

Mae ganddo ddarganfyddwr gêm sy'n helpu plant i ddod o hyd i gemau yn seiliedig ar ble maen nhw'n rae a faint o chwaraewr sydd ganddyn nhw. Mae hefyd yn cynnig opsiwn i gofnodi'r holl weithgareddau corfforol y mae plant yn eu gwneud.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Annog chwarae creadigol
 • Yn logio gweithgaredd corfforol

Graddiwyd: 4+
Ar gael ar y: iOS
Cost: Am ddim

Ap darganfyddwr gêm ar gyfer chwarae yn yr awyr agored
Nani Plant

Mae'r ap yn rhoi noethni bach hwyliog i blant i'w helpu i fynd i'r arfer o yfed dŵr yn rheolaidd trwy gydol y dydd trwy ei gyfuno â'r broses o dyfu planhigyn.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch ddewis o ddetholiad o blanhigion rhithwir a nodi gwybodaeth sylfaenol fel pwysau eich plentyn a faint o ddŵr y dylent fod yn ei yfed.

Pan fyddwch wedi sefydlu hyn, bydd eich plentyn yn cael ei annog i ddyfrio'r planhigyn trwy gydol y dydd er mwyn ei gadw'n fyw a bydd yn rhaid iddo yfed dŵr ar yr un pryd.

Ar ôl i'r planhigyn dyfu'n llawn gellir ei blannu mewn gardd ddigidol a gallwch gynhyrchu hadau newydd i ddechrau'r broses gyfan eto.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Arhoswch yn hydradol trwy gydol y dydd
 • Adeiladu ar arferion da

Mae ap yn annog plant i dyfu planhigion rhithwir i aros yn hydradol

Apiau lles am 4-7 blynedd

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant 4-7 oed.

Ap Worrinots

Mae ap Worrinots yn darparu lle diogel i blant rannu ofnau a phryderon eu pryderon, sydd yn ei dro yn darparu mecanwaith ymdopi hwyl hwyliog ar gyfer eu hofnau, gan ddefnyddio un o'r pedwar cymeriad Worrinots.

Mae plant hapus, diogel yn ffynnu yn ysbrydol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol, felly pan fydd The Worrinots yn gofalu am bryderon plant, gall rhieni / gofalwyr fod yn sicr bod eu plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.

Pan fydd plant yn chwilio am awgrymiadau a chyngor Worri gan ddefnyddio'r ap, gall rhieni / gofalwyr deimlo'n ddiogel yn eu gwybodaeth o wybod bod ap Worrinots yn blatfform diogel y gallant ymddiried ynddo.

nodweddion allweddol

 • Mae cymeriadau ymgysylltu Rip, Stomp, Shakey a Chomp yn helpu plant i rannu eu pryderon a'u pryderon
 • Defnyddio hwyl - defnyddir y cymeriadau hyn i annog plant i siarad am eu hemosiynau tra hefyd yn eu hamlygu i strategaethau ymdopi
 • Mae gan yr ap fersiwn rhiant cydymaith sy'n caniatáu i blant gael hwyl ar yr ap tra gall rhieni fonitro sgyrsiau cymeriad ar yr ap.

Graddiwyd: 5+

Ar gael ar: iOS

Cost: Am ddim

Logo'r ap worrinots

Wedi'i gynllunio i helpu plant i reoli pryder

Plant GoNoodle

Mae GoNoodle Kids yn annog plant i godi a chael eu cyrff i symud, gan wneud amser sgrin yn egnïol gyda 300+ o fideos dawns, ymarferion ioga, a gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar i blant.

Gall plant bori trwy lyfrgell fawr o fideos byr sy'n amrywio rhwng tua dau a phum munud o hyd. Dilynwch yr arddangosiadau i ddawnsio, neidio i fyny ac i lawr, troelli o gwmpas, rheoleiddio anadlu, mynd i mewn i ystumiau ioga, a mwy.

nodweddion allweddol

Mae'r holl gynnwys yn cael ei greu a'i guradu i fod yn ddiogel i blant gyda chymorth coreograffwyr ac arbenigwyr ymwybyddiaeth ofalgar. Mae'r mathau o fideos y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar yr ap yn cynnwys; Dawnsio dan Arweiniad, Symud Am Ddim, Ymestyn, Chwaraeon ac Ymarfer, Dysgu Cinesthetig, Cydlynu a Thawelu. Mae sianeli, ar y llaw arall, yn dilyn thema gyffredin, ond yn cynnwys fideos o nifer o wahanol gategorïau.

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Yn helpu plant i gadw'n actif
Canolbwyntiwch ar y Go!

Cyfres o gemau teuluol wedi'u cynllunio i helpu plant i ymarfer deall a chyfleu eu teimladau a datblygu sgiliau i dawelu mewn sefyllfaoedd heriol. Mae archwiliad teulu i weld sut mae'r teulu'n olrhain ac adnoddau, awgrymiadau a fideos pellach gyda'r nod o adeiladu gwytnwch.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n helpu i ddatblygu sgiliau wrth nodi emosiynau, datrys problemau, a gwella cyfathrebu
 • Mae'n helpu i adeiladu gwytnwch teulu yn ei gyfanrwydd trwy gameplay

Graddiwyd: 4+

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Mae ap gêm addysg deuluol yn helpu i reoli emosiynau

Tri Peth Da

Wedi'i ddwyn i chi gan Sesame.org, mae hwn ar gyfer y plant dan bump oed. Mae'n dysgu dull 'Anadlu, Meddwl, Gwneud' sy'n seiliedig ar ymchwil Sesame i ddatrys problemau a delio â sefyllfaoedd anodd. Fel popeth Sesame Street mae'n ddeniadol, yn hygyrch ac o ansawdd uchel.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu'ch plentyn i ddysgu strategaethau ymdopi i'w helpu i beidio â chynhyrfu
 • Mae ganddo hefyd adran 'mwy o awgrymiadau' i helpu'ch plentyn i ddatblygu gwytnwch trwy roi offer iddynt ddatrys problemau

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Tri Peth Da - ap syfrdanol

Ap i ddysgu plant sut i ddysgu wrth ymyl eu hunain

Fi: Dyddiadur Plant

Mae Me: A Kid's Diary yn rhoi cannoedd o hwyl, ysgogiadau ysbrydoledig i blant helpu plant i ddysgu mwy amdanynt eu hunain a'r bobl o'u cwmpas. Mewn lluniadau, geiriau, animeiddiadau, recordiadau, a ffotograffau, gall plant ddogfennu eu bydoedd: eu teuluoedd, ffrindiau, anifeiliaid anwes, teimladau, hoff bethau, cas bethau, dymuniadau a breuddwydion. Wrth iddynt chwarae a chreu, mae plant yn adeiladu hunanymwybyddiaeth, hunanhyder, empathi a charedigrwydd.

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS

Cost: Am ddim

Mae ap yn helpu plant i greu cyfnodolyn hapusrwydd
Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Wedi'i ddwyn i chi gan Sesame.org, mae hwn ar gyfer y plant dan bump oed. Mae'n dysgu dull 'Anadlu, Meddwl, Gwneud' sy'n seiliedig ar ymchwil Sesame i ddatrys problemau a delio â sefyllfaoedd anodd. Fel popeth Sesame Street mae'n ddeniadol, yn hygyrch ac o ansawdd uchel.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu'ch plentyn i ddysgu strategaethau ymdopi i'w helpu i beidio â chynhyrfu
 • Mae ganddo hefyd adran 'mwy o awgrymiadau' i helpu'ch plentyn i ddatblygu gwytnwch trwy roi offer iddynt ddatrys problemau

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Ap yn seiliedig ar gymeriadau i ddysgu plant sut i beidio â chynhyrfu

Apiau lles am 7-11 blynedd

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant 7-11 oed.

Harry Potter - Dewiniaid yn Uno

Dewiniaid Harry Potter Yn Uno yn gallu darparu dewis arall mwy egnïol yn lle hobïau mwy eisteddog - p'un a yw hynny'n ormod o ddarllen, teledu neu ormod o hapchwarae. Yn debyg i ddal Pokémon, rydych chi'n defnyddio'ch ffôn clyfar neu dabled i fwrw swynion ac anfon eitemau neu unigolion yn ôl i fyd hud. Mae'r eitemau'n ymddangos ar y map wrth i chi gerdded o amgylch y byd go iawn ac mae swynion yn cael eu bwrw trwy olrhain patrymau penodol ar sgrin y ddyfais. Mae'n gyfle gwych i fynd allan gyda'r teulu sy'n rhoi man rhyngweithiol i deithiau cerdded a diwrnodau allan.

Graddiwyd: PEGI 7

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Mae app yn gwneud gameplay yn weithredol i gefnogwyr Harry Potter
BBC Own It

Daeth Yn berchen arno ap yn rhoi help llaw i'ch plentyn pan fyddant yn derbyn eu ffôn clyfar cyntaf, yn cefnogi eu lles digidol, yn dangos iddynt sut i wneud dewisiadau doethach a mwy gwybodus a'u helpu i dyfu i fod yn ddinasyddion digidol hyderus, cadarnhaol a hapus. Mae'r ap a'r bysellfwrdd yn defnyddio technoleg dysgu peiriannau a ddatblygwyd yn arbennig ynghyd â swyddogaeth hunan-adrodd i adeiladu darlun o sut mae'ch plentyn yn gwneud, gan hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol ar-lein a chamu i mewn i helpu pan fydd eich plentyn yn ei chael hi'n anodd.

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Annog plant i ddefnyddio technoleg yn gadarnhaol
Pwerau Meddwl

Mae Mindful Powers wedi'i adeiladu ar ddull sy'n seiliedig ar sgiliau sy'n helpu plant yn ystod plentyndod cynnar a chanolig i adeiladu perthynas iachach â bywyd, straen a phryder - mae Mindful Powers yn grymuso plant i ddod â thawelwch i'w bywydau wrth gyffyrddiad eu bysedd. Trwy gyfres o 10 sesiwn flaengar a rhyngweithiol dan arweiniad llais, mae plant yn dysgu sut i feistroli pwerau ymwybyddiaeth ofalgar - y gallu i wybod a deall yr hyn sy'n digwydd yn eich pen ar unrhyw adeg benodol, heb gael eu cario i ffwrdd ganddo.

Cyn pob gwers, mae plant yn llyfnhau eu Flibbertigibbet eu hunain, sydd mewn cyflwr cynhyrfus, gyda chyffyrddiad eu bys. Mae'r rhyngweithio ailadroddus hwn sy'n seiliedig ar synhwyrau yn sbarduno ymateb gorffwys a threulio'r corff, gan helpu plant i ymlacio ac adennill ffocws.

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Ap i ddysgu ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar
Pengwiniaid positif

Mae gan yr app Positive Penguins fyfyrdod syml dan arweiniad 5 munud i blant ddysgu eistedd, ymlacio a gollwng y meddyliau wrth iddynt ddod i'w pennau. Mae yna strategaeth hefyd i blant ddeall bod digwyddiad neu sefyllfa wedi digwydd a greodd emosiwn ynddynt - nid yw'r emosiwn hwn yn iawn nac yn anghywir, yn hytrach gwybodaeth - unwaith maen nhw'n deall hyn ac yn gallu archwilio'r meddyliau neu'r straeon maen nhw'n eu dweud wrth eu hunain am sefyllfaoedd. , gallant wedyn herio'r straeon y maent yn eu hadrodd eu hunain a helpu i ddatrys problemau. Mae'r ap wedi'i gynllunio i helpu plant i ddeall pam eu bod yn teimlo teimlad penodol ac yn ymddwyn mewn ffordd gynhyrchiol.

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS

Cost: £ 0.99

Ap i helpu plant i ddeall eu hemosiynau

Calm

Mae tawelwch yn helpu plant ledled y byd i syrthio i gysgu fel y gall eu rhieni hefyd gael ychydig o heddwch ac ymlacio. Mae Straeon Cwsg yn straeon amser gwely sy'n cynnwys cymysgedd lleddfol o eiriau, cerddoriaeth a synau ysgafn i helpu plant i symud i wlad y breuddwydion. Mae tawelwch yn cynnwys casgliad o fyfyrdodau, straeon cysgu, offer ymwybyddiaeth ofalgar, golygfeydd natur a cherddoriaeth ar gyfer ffocws, ymlacio a chysgu.

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS

Cost: Am ddim

Yn helpu plant i gyfryngu a chasglu eu meddyliau
Myfyrdodau Cwsg i Blant

Wedi'i ddylunio gan yr athro yoga blaenllaw Christiane Kerr, mae Christiane yn tywys plant yn fedrus i ran greadigol eu meddwl trwy nifer o fyfyrdodau stori sydd wedi'u sgriptio'n ofalus. Gall y recordiadau ymlaciol iawn hyn helpu'ch plant gyda phroblemau cysgu, anhunedd, straen, pryder a chyda theimladau o hyder a lles. Mae gan bob stori fyfyrio is-haen o effeithiau sain cynnil a cherddoriaeth dyner sydd, ynghyd â llais tawelu Christiane, yn eu gwneud yn anorchfygol ac yn ymlaciol iawn. Bydd y recordiadau yn helpu plant i ymlacio a byddant yn gwella teimladau o foddhad. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer ymlacio cyffredinol neu fel adnodd addysgu.

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS

Cost: Am ddim

Mae ap gêm addysgol yn helpu i reoli emosiynau

Apiau lles am 12+ mlynedd

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant 12 oed a hŷn.

Ad-daliad - Symud yn Dda, Cysgu'n Dda, Byddwch yn Dda

Ap iechyd a lles yn yr arddegau

Pwrpas yr ap hwn yw gwella lefelau hwyliau ac egni mewn rhaglen bersonol chwe wythnos. Mae'n helpu i wella'r drefn cysgu / deffro gyda nodau dyddiol i'ch cael chi i rolio allan o'r gwely yn gyflym. Rydyn ni i gyd eisiau ychydig mwy o egni ac mae hyn yn gweithio'n dda i'n cael ni i fyny ac allan o'r gwely ar y dwbl.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn annog eich plentyn i gael patrymau cysgu rheolaidd
 • Yn monitro'r berthynas rhwng hwyliau, egni, ymarfer corff a chwsg

Graddiwyd: 12 +

Ar gael ar: iOS yn unig

Cost: Am ddim

Ad-daliad - Symud yn Dda, Cysgu'n Dda, Byddwch yn Dda
Ap i helpu plant i ddeall eu hemosiynau

Meddwl Gwenu

Mae Smiling Mind yn ap myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar a ddatblygwyd gan seicolegwyr ac addysgwyr i helpu i ddod â chydbwysedd. Dyluniwyd rhaglenni i gynorthwyo pobl i ddelio â phwysau, straen a heriau bywyd bob dydd.

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae pob sesiwn yn cychwyn trwy ofyn i chi asesu eich hwyliau ar sail tri maen prawf: hapusrwydd, bodlonrwydd a bywiogrwydd. Ar ddiwedd y sesiwn, fe'ch anfonir yn ôl i'r byd “gyda gwên ar eich meddwl.”

Sut y gall helpu plant?

Mae Smiling Mind yn cynnig rhaglenni i blant o wahanol grwpiau oedran, sy'n canolbwyntio ar eu profiad o dyfu i fyny. O ddarganfod yn araf pwy ydyn nhw ac ennill ymdeimlad o annibyniaeth, i ddysgu sut i ryngweithio'n gymdeithasol a pharchu eraill, mae'r ap yn cynnig cefnogaeth ar gyfer yr heriau posib o fod yn blentyn.

Graddiwyd: +4

Ar gael ar: iOS a Android

Cost: Am ddim

Ap myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar
Zombies, rhedeg!

Gyda dros 1 miliwn o chwaraewyr Zombies, Rhedeg! yn ap poblogaidd sy'n olrhain eich symudiadau GPS i'ch galluogi i chwarae'r gêm. Wrth i chi redeg gyda'ch clustffonau i mewn, gallwch glywed y zombies yn agosáu at eich annog i redeg hyd yn oed ymhellach.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch gerdded neu redeg wrth ichi ddod yn brif gymeriad ym mrwydr dynoliaeth am oroesi. Mae'n olrhain eich cyflymder a'ch pellter wrth i chi gasglu cyflenwadau rhithwir i arbed eich hun rhag y zombies sy'n dod i mewn. Mae'r ap yn cadw cofnod o'ch holl rediadau a gallwch rannu'ch rhediadau â'ch ffrindiau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn gwella eu lefel ffitrwydd
 • Yn annog problem i'w datrys a meddwl yn greadigol

Graddiwyd: 12 +

Ar gael ar: iOS ac Android

Cost: Am ddim

Antur rhedeg i blant
Sgroliwch i Fyny