BWYDLEN

Apiau lles i blant

Mae helpu'ch plentyn i reoli ei iechyd a'i les yn brif flaenoriaeth i lawer, a dyna pam mae cymaint o apiau'n bodoli ar gyfer hyn. Rydym wedi dod o hyd i rai o'r apiau lles ac ymwybyddiaeth ofalgar gorau a mwyaf poblogaidd i chi a'ch teulu.

O adnabod emosiynau i ymarfer technegau cyfryngu, mae'r apiau hyn yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd o reoli lles.

Er y gall yr apiau hyn fod yn ddefnyddiol, nid ydynt yn cymryd lle ceisio cyngor meddygol proffesiynol. Gweler ein tudalen adnoddau am ragor o gyngor.

Mathau o apiau lles i blant

Apiau lles cyffredinol i blant

Mae'r apiau hyn yn helpu plant i reoli eu lles cyffredinol o ddydd i ddydd. Gall plant ddysgu sut i ymarfer myfyrdodau dyddiol neu ddefnyddio offer i gadw eu rhyngweithio ar-lein yn gadarnhaol.

CBeebies Go Explore: Dysgwch

Addas ar gyfer: 5 ac iau

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae’r ap hwn gan y BBC yn helpu plant dan 5 oed i ddysgu amrywiaeth o bynciau gan gynnwys lles mewn ffordd ymarferol.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn ogystal â sgiliau rhifedd a llythrennedd, mae ap CBeebies hefyd yn helpu plant i ymarfer ymarferion lles fel technegau anadlu.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Headspace

Addas ar gyfer: Pob oedran

Sut mae'r ap yn gweithio?

Ar gael i bob tanysgrifiwr a'u plant, gall defnyddwyr fwynhau gweithgareddau hwyliog, difyr sy'n dysgu hanfodion ymwybyddiaeth ofalgar iddynt. Byddant yn ymarfer ymarferion anadlu, delweddu a hyd yn oed yn rhoi cynnig ar rywfaint o fyfyrdod yn seiliedig ar ffocws.

Headspace i Blant, sydd ar gael i ddefnyddwyr tanysgrifio, ag ymarferion pwrpasol wedi'u teilwra ar gyfer plant 3-5 oed, 6-8 oed a 9-12 oed.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae plant yn dysgu technegau ymwybyddiaeth ofalgar i beidio â chynhyrfu ac ymlacio
 • Maent yn dysgu am bynciau eraill hefyd - megis tosturi, creadigrwydd a charedigrwydd

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim i'w lawrlwytho ond mae angen tanysgrifiad i'w ddefnyddio. Opsiynau tanysgrifio yw £49.99 y flwyddyn neu £9.99/mis gyda threial am ddim.

Pwerau Meddwl

Addas ar gyfer: 4-12 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?
Mae Pwerau Meddwl yn seiliedig ar ddull sy'n seiliedig ar sgiliau sy'n helpu plant i feithrin perthynas iachach â bywyd, straen a phryder. Mae'n grymuso plant i ddod â thawelwch i'w bywydau ar flaenau eu bysedd.

Trwy gyfres o 10 sesiwn flaengar a rhyngweithiol dan arweiniad llais, mae plant yn dysgu sut i feistroli pwerau ymwybyddiaeth ofalgar - y gallu i wybod a deall beth sy'n digwydd yn eich pen ar unrhyw adeg benodol heb gael eu cario i ffwrdd ganddo.

Cyn pob gwers, mae plant yn llyfnhau eu 'Flibbertigibbet' eu hunain, sydd mewn cyflwr cynhyrfus, gyda chyffyrddiad eu bys.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'r rhyngweithio ailadroddus hwn sy'n seiliedig ar synhwyrau yn sbarduno ymateb gorffwys a threulio'r corff, gan helpu plant i ymlacio ac adennill ffocws
 • Mae plant yn dysgu sgiliau gydol oes defnyddiol i reoli straenwyr a phryder

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Fi: Dyddiadur Plentyn

Addas ar gyfer: 8-12 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap hwn yn defnyddio tasgau creadigol i annog ac adeiladu hunanymwybyddiaeth, hunanhyder, empathi a charedigrwydd. Mae'n caniatáu i blant ddogfennu eu bydoedd trwy luniadau, animeiddiadau, recordiadau a ffotograffau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'r awgrymiadau a roddir i blant yn eu helpu i ddod yn fwy ymwybodol o bwy ydyn nhw
 • Mae'n caniatáu mynegiant creadigol o bethau yn eu bywydau, waeth sut maen nhw'n teimlo

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: £2.99

Apiau i ddysgu am emosiynau

I rai plant, gall fod yn anodd rheoli eu hemosiynau. Wrth iddynt dyfu, efallai y byddant yn cael trafferth gyda theimladau dwys y maent yn ei chael yn anodd eu rheoli. Mae'r apiau hyn yn dysgu plant sut i adnabod yr emosiynau hyn a'u sbardunau. Maent hefyd yn addysgu strategaethau ymdopi ar gyfer yr emosiynau hyn.

Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Addas ar gyfer: 5 oed ac iau

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i ddwyn i chi gan Sesame.org, mae'r ap hwn yn dysgu dull 'Anadlu, Meddwl, Gwneud' Sesame sy'n seiliedig ar ymchwil i ddatrys problemau a delio â sefyllfaoedd anodd. Fel pob peth Sesame Street, mae'n ddeniadol ac yn hygyrch i bob plentyn.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n helpu'ch plentyn i ddysgu strategaethau ymdopi i'w helpu i beidio â chynhyrfu
 • Mae'r adran 'rhagor o awgrymiadau' yn helpu'ch plentyn i ddatblygu gwytnwch trwy roi offer iddynt ddatrys problemau

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

eQuoo

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae eQuoo yn gêm ffitrwydd emosiynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth sydd wedi'i phrofi i adeiladu gwydnwch, rhoi hwb i'ch sgiliau perthynas, gwella twf personol a lleihau pryder.

Mae'r sgiliau a'r llinellau stori yn seiliedig ar seicoleg gyfredol gan ddefnyddio seico-addysg, elfennau o CBT, Seicoleg Bositif, EQ, gamification ac AI i fynd â chi ar antur sy'n rhoi sgiliau i blant y tu hwnt i'r gêm.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae plant yn profi iechyd meddwl ac emosiynau hwb
 • Mae pobl ifanc yn dysgu sgiliau rheoleiddio y gellir eu cymhwyso trwy gydol eu hoes

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app a hysbysebion)

Cydymaith MindDoc

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MindDoc, Moodpath gynt, yn gadael i ddefnyddwyr gofnodi eu hiechyd meddwl a'u hwyliau mewn amser real. Dros amser, mae'r app yn galluogi defnyddwyr i adnabod patrymau a nodi sbardunau. Mae yna hefyd amrywiaeth o gyrsiau ac ymarferion i helpu defnyddwyr i ddysgu mwy am les emosiynol.

Wedi'i ddatblygu gan seicolegwyr clinigol ac ymchwilwyr, gall MindDoc helpu'r rhai sy'n dioddef o iselder, gorbryder, anhunedd ac anhwylderau bwyta.

Sut y gall helpu plant?

 • Gall pobl ifanc ddefnyddio'r ap i fonitro eu hemosiynau a nodi'r hyn sy'n sbarduno'r emosiynau hyn
 • Gall eu helpu i adnabod a dysgu am eu hemosiynau ynghyd â mecanweithiau ymdopi er lles eu lles

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

MindShift CBT

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MindShift yn defnyddio strategaethau sy'n seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) i helpu i leihau pryder. Mae'n annog defnyddwyr i wirio eu hemosiynau ac addasu eu meddwl trwy fyfyrdod dan arweiniad ac ymarferion. Gall defnyddwyr osod nodau ac olrhain eu cynnydd.

Fe'i cynlluniwyd i helpu'r rhai sy'n cael trafferth gyda phryder, panig, perffeithrwydd, pryder cymdeithasol a ffobiâu.

Sut y gall helpu plant?

 • Gwneir pobl ifanc yn fwy ymwybodol o'u hemosiynau a rhoddir gweithgareddau cyflym iddynt i'w gwneud i helpu i ymdopi â sefyllfaoedd sy'n achosi straen neu bryder
 • Gallant olrhain eu cynnydd a gweld eu gwelliant dros amser.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Pengwiniaid positif

Addas ar gyfer: 7-11 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae gan ap Positive Penguins fyfyrdod dan arweiniad 5 munud syml i blant ddysgu eistedd, ymlacio a gollwng meddyliau negyddol wrth iddynt ddod i'w pennau. Mae plant yn dysgu strategaethau i ddeall sut mae digwyddiadau neu sefyllfaoedd yn effeithio ar eu hemosiynau. Fe'i cynlluniwyd i newid patrymau meddwl.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu plant i ddeall pam eu bod yn teimlo teimlad penodol a'u helpu i feddwl yn fwy cadarnhaol
 • Mae wedi'i gynllunio i helpu plant i ddod yn ymwybodol o sut mae sefyllfaoedd yn dylanwadu ar eu hemosiynau

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: £0.89

Meddwl Gwenu

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Smiling Mind yn gymhwysiad myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar a ddatblygwyd gan seicolegwyr ac addysgwyr i helpu i ddod â chydbwysedd i feddyliau defnyddwyr. Mae rhaglenni wedi'u cynllunio i gynorthwyo pobl i ddelio â phwysau, straen a heriau bywyd bob dydd.

Mae pob sesiwn yn dechrau trwy ofyn i blant asesu eu hwyliau yn seiliedig ar dri maen prawf: hapusrwydd, bodlonrwydd a bywiogrwydd. Ar ddiwedd y sesiwn, cânt eu hanfon yn ôl i'r byd 'gyda gwên ar eich meddwl.'

Sut y gall helpu plant?

 • O ddarganfod yn araf pwy ydyn nhw ac ennill ymdeimlad o annibyniaeth, i ddysgu sut i ryngweithio'n gymdeithasol a pharchu eraill, mae'r ap yn cynnig cefnogaeth ar gyfer heriau posibl bod yn blentyn
 • Mae plant yn dysgu technegau y gallant barhau i fod yn oedolion

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Apiau i helpu i reoli pryder

Gall rhai plant deimlo’n bryderus am yr hyn y maent yn ei weld ar-lein neu’r hyn sy’n digwydd yn eu bywydau. Gall yr emosiynau hyn effeithio ar berson ifanc, felly mae'n bwysig iddo ddysgu sut i reoli'r teimladau hyn.

Panda Chill

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Chill Panda yn helpu defnyddwyr i ddeall a monitro'r berthynas rhwng cyfradd curiad y galon a phryder. Gofynnir i ddefnyddwyr gwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gyfradd eu calon a dechrau emosiynau gyda'r nod o gynyddu eu hwyliau.

Mae gweithgareddau'n cynnwys technegau anadlu, ystumiau ioga, ymarferion a gemau tawelu.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n helpu plant nid yn unig i fonitro eu hemosiynau ond hefyd i'w hadnabod a dysgu technegau ymdopi
 • Mae plant yn dysgu technegau gydol oes i reoli straen bywyd.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Nintendo Switch defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Ofn Clir

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i ddatblygu gan seicolegydd clinigol, mae'r ap yn defnyddio Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) i helpu defnyddwyr i ddysgu sut i ymateb i emosiynau uwch. Mae'n helpu defnyddwyr i reoli eu pryder trwy ystod o weithgareddau ac ymarferion yn yr ap.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall plant sy'n dueddol o bryderu gael eu hunain yn ymateb yn gorfforol i straen. Mae Ofn Clir yn eu helpu i ddysgu sut i leihau'r ymatebion hyn
 • Mae'n helpu defnyddwyr i newid y meddyliau a'r ymddygiadau sy'n gwneud iddynt deimlo'n fwy pryderus
 • Mae defnyddwyr yn dysgu sut i ryddhau emosiynau sy'n achosi pryder iddynt

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Cydymaith MindDoc

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MindDoc, Moodpath gynt, yn gadael i ddefnyddwyr gofnodi eu hiechyd meddwl a'u hwyliau mewn amser real. Dros amser, mae'r app yn galluogi defnyddwyr i adnabod patrymau a nodi sbardunau. Mae yna hefyd amrywiaeth o gyrsiau ac ymarferion i helpu defnyddwyr i ddysgu mwy am les emosiynol.

Wedi'i ddatblygu gan seicolegwyr clinigol ac ymchwilwyr, gall MindDoc helpu'r rhai sy'n dioddef o iselder, gorbryder, anhunedd ac anhwylderau bwyta.

Sut y gall helpu plant?

 • Gall pobl ifanc ddefnyddio'r ap i fonitro eu hemosiynau a nodi'r hyn sy'n sbarduno'r emosiynau hyn
 • Gall eu helpu i adnabod a dysgu am eu hemosiynau ynghyd â mecanweithiau ymdopi er lles eu lles

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

MindShift CBT

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MindShift yn defnyddio strategaethau sy'n seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) i helpu i leihau pryder. Mae'n annog defnyddwyr i wirio eu hemosiynau ac addasu eu meddwl trwy fyfyrdod dan arweiniad ac ymarferion. Gall defnyddwyr osod nodau ac olrhain eu cynnydd.

Fe'i cynlluniwyd i helpu'r rhai sy'n cael trafferth gyda phryder, panig, perffeithrwydd, pryder cymdeithasol a ffobiâu.

Sut y gall helpu plant?

 • Gwneir pobl ifanc yn fwy ymwybodol o'u hemosiynau a rhoddir gweithgareddau cyflym iddynt i'w gwneud i helpu i ymdopi â sefyllfaoedd sy'n achosi straen neu bryder
 • Gallant olrhain eu cynnydd a gweld eu gwelliant dros amser.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Apiau lles corfforol

Boed hynny’n ymarfer corff neu’n yfed digon o ddŵr, mae lles corfforol yr un mor bwysig â lles meddwl. Mae'r apiau hyn wedi'u cynllunio i helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu eu dealltwriaeth o'u hiechyd corfforol wrth eu hannog i symud.

Fideos GoNoodle Kids

Addas ar gyfer: 6-12 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae GoNoodle Kids yn annog plant i godi a chael eu cyrff i symud, gan wneud amser sgrin yn egnïol gyda dros 300 o fideos dawns, ymarferion ioga a gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar i blant.

Gall plant bori trwy lyfrgell fawr o fideos byr yn amrywio o tua dwy i bum munud o hyd. Dilynwch yr arddangosiadau i ddawnsio, neidio i fyny ac i lawr, troelli o gwmpas, rheoli anadlu, mynd i ystumiau ioga a mwy.

Mae'r holl gynnwys yn cael ei greu a'i guradu i fod yn ddiogel i blant gyda chymorth coreograffwyr ac arbenigwyr ymwybyddiaeth ofalgar.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn hyrwyddo gweithgaredd a lles corfforol
 • Mae ymarferion fideos yn hybu ymwybyddiaeth ofalgar
 • Gall helpu lles meddwl cadarnhaol

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Nani Plant

Addas ar gyfer: 9+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap yn rhoi hwb bach hwyliog i blant i'w helpu i ddod i'r arfer o yfed dŵr yn rheolaidd trwy gydol y dydd trwy ei gyfuno â'r broses o dyfu planhigyn rhithwir.

Gallwch ddewis o ddetholiad o blanhigion rhithwir a nodi gwybodaeth sylfaenol fel pwysau eich plentyn a faint o ddŵr y dylai fod yn ei yfed.

Pan fyddwch chi wedi sefydlu hyn, bydd eich plentyn yn cael ei annog i ddyfrio'r planhigyn trwy gydol y dydd er mwyn ei gadw'n fyw, a bydd yn rhaid iddo yfed dŵr ar yr un pryd. Unwaith y bydd y planhigyn wedi tyfu'n llawn, gellir ei blannu mewn gardd ddigidol a gall gynhyrchu hadau newydd i ddechrau'r broses gyfan eto.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Helpwch nhw i gadw'n hydradol trwy gydol y dydd
 • Yn annog arferion iach a all ddod yn ail natur ac yn rhan reolaidd o'u bywydau bob dydd

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Zombies, Rhedeg!

Addas ar gyfer: 14+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gyda dros 1 miliwn o chwaraewyr, Zombies, Run! yn app poblogaidd sy'n olrhain symudiadau GPS i chwarae'r gêm. Wrth i'ch arddegau redeg gyda'u clustffonau i mewn, gallant glywed y zombies yn agosáu, gan eu hannog i redeg hyd yn oed ymhellach.

Gall defnyddwyr gerdded neu redeg wrth iddynt ddod yn brif gymeriad ym mrwydr dynoliaeth i oroesi. Mae'n olrhain cyflymder a phellter wrth i ddefnyddwyr gasglu cyflenwadau rhithwir i achub eu hunain rhag y zombies sy'n dod i mewn. Mae'r app yn cadw cofnod o holl rediadau eich arddegau a gallant eu rhannu gyda'u ffrindiau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn gwella eu lefel ffitrwydd
 • Yn darparu cymhelliant ar gyfer ffitrwydd cardio
 • Yn annog datrys problemau a meddwl yn greadigol

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app a hysbysebion)

Ioga Super Stretch

Addas ar gyfer: 7 ac iau

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap syml hwn yn defnyddio animeiddiad a fideo i helpu plant ifanc i ymestyn ac anadlu ystumiau ioga. O'r dechrau i'r diwedd, mae plant yn dysgu symudiadau sylfaenol wrth gael hwyl. Mae'r strwythur ailadroddus yn ei gwneud hi'n hawdd iddynt gael gafael arno.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn rhoi dealltwriaeth sylfaenol i blant o ymestyn ac anadlu
 • Egluro pam mae symudiadau yn dda i'w cyrff
 • Yn eu hannog i symud

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Apiau i helpu gyda chwsg

Os yw'ch plentyn yn profi pryder cwsg neu'n cael trafferth ymlacio amser gwely, gall yr apiau hyn helpu. Trwy amrywiaeth o straeon, mae plant yn dysgu am ymwybyddiaeth ofalgar ac yn cael eu tawelu i gysgu.

Tawel

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r platfform yn gweithio?

Mae Calm yn helpu plant ledled y byd i syrthio i gysgu. Chwedlau amser gwely yw Storïau Cwsg sy’n cynnwys cymysgedd lleddfol o eiriau, cerddoriaeth a synau ysgafn i helpu plant i lifo i wlad y breuddwydion. Mae Calm yn cynnwys casgliad o fyfyrdodau, straeon cwsg, offer ymwybyddiaeth ofalgar, golygfeydd natur a cherddoriaeth ar gyfer ffocws, ymlacio a chwsg.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu i ymlacio plant pryderus a allai gael trafferth cwympo i gysgu
 • Mae ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn sgil y gall plant ddod gyda nhw trwy gydol eu hoes

Ar gael ar gyfer: iOS, Android ac porwyr gwe.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Myfyrdodau Cwsg Plant

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Children's Sleep Meditations yn cynnwys nifer o straeon i blant o bob oed i annog ymwybyddiaeth ofalgar cyn mynd i'r gwely. Gyda'r straeon, dysgir technegau myfyrio i blant hefyd. Mae pynciau stori yn amrywio o reoli dicter i leddfu straen arholiadau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'r ystod o fyfyrdodau sydd ar gael yn golygu bod eich plentyn yn debygol o ddod o hyd i stori i helpu gyda pha bynnag broblem y mae'n ei hwynebu, o ddiffyg hyder i bryder yn yr ysgol.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Kid Breuddwydiol

Addas ar gyfer: 3-17 oed

Sut mae'r ap hwn yn gweithio?

Gellir defnyddio Dreamy Kid ar gyfer cwsg neu yn ystod y dydd i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar. Mae'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau yn amrywio o fyfyrdodau ar sail materion i ymarferion iachau gan ddefnyddio recordiadau fideo a sain.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae plant yn dysgu sut i reoli problemau y gallent fod yn cael trafferth gyda nhw
 • Dysgant dechnegau ymlacio sy'n cynorthwyo cwsg
 • Gall ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar fod yn rhywbeth y byddant yn ei gymryd gyda nhw pan fyddant yn oedolion

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr. A fersiwn ar y we hefyd ar gael.
Cost: Am ddim (pryniadau mewn-app gan gynnwys tanysgrifiad i gael mynediad i'r rhan fwyaf o'r cynnwys)

Moshi: Cwsg a Myfyrdod

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Trwy wahanol gymeriadau a bydoedd, mae Moshi yn helpu plant sy'n cael trafferth cysgu, yn profi pryder neu'n teimlo dan straen. Gyda dros 85 awr o straeon i blant hyd at 10 oed, mae'r ap yn opsiwn gwych ar gyfer amser gwely tawelach.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'r lleisiau lleddfol yn helpu plant i dawelu eu meddyliau a chwympo i gysgu'n haws. Wrth i straeon fynd rhagddynt, maent hefyd yn dod yn dawelach i sicrhau nad yw plant yn cael eu deffro unwaith y byddant yn cysgu.
 • Mae yna bynciau i annog ymwybyddiaeth ofalgar ac maent yn cynnwys caredigrwydd, diolchgarwch, meddwl yn bositif a mwy.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim i'w lawrlwytho. Mae angen tanysgrifiad i gael mynediad at gynnwys am £44.99 y flwyddyn neu £7.99 y mis gyda threial 7 diwrnod am ddim.

Myfyrdodau Cwsg i Blant

Addas ar gyfer: 12 ac iau

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i ddylunio gan yr athro yoga blaenllaw, Christiane Kerr, mae plant yn cael eu harwain i ran greadigol eu meddyliau trwy nifer o fyfyrdodau stori wedi'u sgriptio'n ofalus. Mae pob stori fyfyrdod yn cynnwys effeithiau sain cynnil a cherddoriaeth ysgafn sy'n eu gwneud yn anorchfygol ac yn hynod ymlaciol.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall y recordiadau helpu plant i ymlacio a theimlo'n fwy bodlon
 • Gellir ei ddefnyddio ar gyfer ymlacio cyffredinol neu fel adnodd addysgu
 • Gall ymlacio a myfyrdod wella arferion cysgu

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Apiau lles i blant ag SEND

Roedd plant ag AAA yn cael trafferth gyda'u lles mewn ffyrdd a allai fod yn wahanol i'w cyfoedion. Mae'r apiau hyn naill ai wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant ag AAA neu gallant fod o fudd i'r plant hyn mewn ffyrdd penodol.

Cydymaith MindDoc

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MindDoc, Moodpath gynt, yn gadael i ddefnyddwyr gofnodi eu hiechyd meddwl a'u hwyliau mewn amser real. Dros amser, mae'r app yn galluogi defnyddwyr i adnabod patrymau a nodi sbardunau. Mae yna hefyd amrywiaeth o gyrsiau ac ymarferion i helpu defnyddwyr i ddysgu mwy am les emosiynol.

Wedi'i ddatblygu gan seicolegwyr clinigol ac ymchwilwyr, gall MindDoc helpu'r rhai sy'n dioddef o iselder, gorbryder, anhunedd ac anhwylderau bwyta.

Sut y gall helpu plant?

 • Gall pobl ifanc ddefnyddio'r ap i fonitro eu hemosiynau a nodi'r hyn sy'n sbarduno'r emosiynau hyn
 • Gall eu helpu i adnabod a dysgu am eu hemosiynau ynghyd â mecanweithiau ymdopi er lles eu lles

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

MindShift CBT

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MindShift yn defnyddio strategaethau sy'n seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) i helpu i leihau pryder. Mae'n annog defnyddwyr i wirio eu hemosiynau ac addasu eu meddwl trwy fyfyrdod dan arweiniad ac ymarferion. Gall defnyddwyr osod nodau ac olrhain eu cynnydd.

Fe'i cynlluniwyd i helpu'r rhai sy'n cael trafferth gyda phryder, panig, perffeithrwydd, pryder cymdeithasol a ffobiâu.

Sut y gall helpu plant?

 • Gwneir pobl ifanc yn fwy ymwybodol o'u hemosiynau a rhoddir gweithgareddau cyflym iddynt i'w gwneud i helpu i ymdopi â sefyllfaoedd sy'n achosi straen neu bryder
 • Gallant olrhain eu cynnydd a gweld eu gwelliant dros amser.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Apiau cwnsela a therapi

Mae rhai o'r apiau hyn yn addas ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau i siarad yn uniongyrchol â rhywun tra bod eraill yn defnyddio Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) i helpu plant i reoli eu straen a'u pryder. Mae’r apiau hyn yn rhoi cyfle i bobl ifanc feddwl am bethau sydd wedi digwydd a chael cyngor i helpu.

Nid yw apiau cwnsela a therapi yn lle cymorth proffesiynol go iawn.

7 Cwpan - Sgwrs am Bryder a Straen

Addas ar gyfer: Pobl ifanc 13+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae 7 Cups yn defnyddio sgwrs destun i siarad am sut rydych chi'n teimlo. Gall defnyddwyr sgwrsio un-i-un â gwrandawyr hyfforddedig a chymryd rhan mewn ystafelloedd sgwrsio cefnogol a fforymau cymunedol. Mae ganddynt gefnogaeth arbenigol i ddefnyddwyr 13-17 oed.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall pobl ifanc siarad yn ddienw â gwrandawyr hyfforddedig, sy'n ffordd haws i rai agor.
 • Mae ganddynt fynediad i wybodaeth ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys materion LGBTQ+ ac astudio.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

MindShift CBT

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MindShift yn defnyddio strategaethau sy'n seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) i helpu i leihau pryder. Mae'n annog defnyddwyr i wirio eu hemosiynau ac addasu eu meddwl trwy fyfyrdod dan arweiniad ac ymarferion. Gall defnyddwyr osod nodau ac olrhain eu cynnydd.

Fe'i cynlluniwyd i helpu'r rhai sy'n cael trafferth gyda phryder, panig, perffeithrwydd, pryder cymdeithasol a ffobiâu.

Sut y gall helpu plant?

 • Gwneir pobl ifanc yn fwy ymwybodol o'u hemosiynau a rhoddir gweithgareddau cyflym iddynt i'w gwneud i helpu i ymdopi â sefyllfaoedd sy'n achosi straen neu bryder
 • Gallant olrhain eu cynnydd a gweld eu gwelliant dros amser.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Olee

Addas ar gyfer: 8-11 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i greu gan Parent Zone, nod yr ap Olee yw helpu plant i brosesu eu profiadau gyda chefnogaeth gan rieni a gofalwyr.

Yn gyntaf, gofynnir i blant am yr hyn yr hoffent siarad amdano cyn plymio i mewn i sut maent yn teimlo a beth sy'n achosi'r emosiwn hwnnw. Yna rhoddir cyngor neu syniadau iddynt i'w helpu i weithio trwy eu hemosiynau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Os yw'ch plentyn yn anghyfforddus yn siarad â chi neu oedolyn dibynadwy arall am sut mae'n teimlo, gall hyn fod yn ffordd ddienw iddo gael cyngor ar ei faterion penodol.
 • Mae'n eu helpu i drafod sut maen nhw'n teimlo wrth feddwl am achos eu hemosiynau

Ar gael ar gyfer: pawb drwy y ap gwe
Cost: Am ddim

Apiau ar gyfer lles y teulu cyfan

Gall y teulu cyfan gymryd rhan yn yr apiau lles hyn. Dysgwch am dechnegau a thasgau ystyriol y gellir eu cwblhau i gefnogi iechyd meddwl pawb.

Canolbwyntio ar Deuluoedd Maeth

Addas ar gyfer: Pob oed/plant mewn gofal 8 ac iau

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap hwn wedi'i gynllunio ar gyfer gofalwyr i gefnogi plant yn eu gofal. Gall gofalwyr ddod o hyd i gyngor ar sut i gefnogi'r plant hyn sydd â phroblemau cyffredin fel sut deimlad yw mynd i gartref newydd a sut y gallwch gefnogi plant yn eich gofal. Mae yna hefyd dasgau lleddfol y gall plant eu gwneud i dawelu os ydyn nhw wedi cynhyrfu.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Oherwydd y bydd eu gofalwyr yn fwy gwybodus, bydd yn helpu i sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth os ydynt yn teimlo'n ofnus neu'n drist.
 • Gall gweithgareddau amrywiol helpu plant i ymdawelu os ydynt dan straen neu'n bryderus.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim

Canolbwyntiwch ar y Go!

Addas ar gyfer: Pob oed/plant 8 ac iau

Sut mae'r ap yn gweithio?

Cyfres o gemau teuluol wedi'u cynllunio i helpu plant i ymarfer deall a chyfathrebu eu teimladau a datblygu sgiliau i ymdawelu mewn sefyllfaoedd heriol. Mae yna archwiliad teulu i weld sut mae'r teulu yn olrhain ac adnoddau pellach, awgrymiadau a fideos gyda'r nod o adeiladu gwydnwch.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Helpu i ddatblygu sgiliau adnabod emosiynau, datrys problemau a gwella cyfathrebu
 • Mae'n helpu i adeiladu gwytnwch teulu yn ei gyfanrwydd trwy gameplay.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim

Manatee

Addas ar gyfer: Pob oedran

Sut mae'r ap yn gweithio?

Pan fydd rhieni'n gosod yr ap, gofynnir iddynt gofrestru ar gyfer y cwrs pryder. Yna byddwch chi'n ychwanegu'ch plant ac yn ei osod ar eu dyfais. Yn y cwrs, mae plentyn a rhiant yn derbyn nodau wythnosol i'w cwblhau gyda'i gilydd. Gall rhieni eraill ymuno hefyd, ac mae plant dros 12 oed yn cael eu gwirio i mewn i wirio eu cynnydd.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n cynnwys y teulu cyfan wrth reoli iechyd meddwl eich plentyn, a all eu helpu i deimlo eu bod yn cael eu cefnogi a'u deall
 • Mae plant yn cael cyfleoedd i ddyddlyfru a chatbot sy'n darparu ymarferion CBT.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.

Cost: Am ddim