Canllaw apiau lles i gefnogi plant | Materion Rhyngrwyd

Canllaw apiau lles i blant

Mae cadw'ch plant yn iach a lles yn brif flaenoriaeth ac erbyn hyn mae yna lawer o apiau ar gael i helpu i wella lles cyffredinol eich plentyn. Rydyn ni wedi sgwrio'r gorau o'r rhwyd ​​i ddatgelu apiau lles poblogaidd sydd ar gael i'w lawrlwytho.

O dechnegau myfyrio i gemau teuluol sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ymarfer deall eu teimladau. Er y gall yr apiau hyn fod yn ddefnyddiol, nid ydynt yn cymryd lle ceisio cyngor meddygol proffesiynol os oes gennych bryderon am les eich plentyn.

Apiau lles gorau i blant 

Apiau lles ar gyfer pob oed

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant o bob oed.

Gofod i Blant

Sut mae'r ap yn gweithio?

Ar gael i'r holl danysgrifwyr a phlant (a'u rhieni) a all fwynhau gweithgareddau hwyliog, gafaelgar sy'n dysgu hanfodion ymwybyddiaeth ofalgar iddynt. Byddant yn ymarfer ymarferion anadlu, delweddiadau a hyd yn oed roi cynnig ar fyfyrio ar sail ffocws.

Dyma ran plant yr ap poblogaidd Headspace sy'n helpu plant i ddysgu bod yn bwyllog ac yn hamddenol a hefyd ddysgu tosturi, creadigrwydd a charedigrwydd.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

Mae'r ap wedi ymarfer corff pwrpasol wedi'i deilwra ar gyfer 3-5s, 6-8s a 9-12s. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Calm - Mae hwn yn ymarfer anadlu syml i helpu plant i deimlo'n ddigynnwrf ac yn hamddenol.
 • Caredigrwydd - Ymarfer delweddu i ddysgu plant am fod yn agored ac yn hael.
 • gwerthfawrogi - Yn helpu plant i ddysgu sut i werthfawrogi pobl eraill a'r byd o'u cwmpas.
 • Talu Sylw - Defnyddio pŵer y dychymyg i helpu plant i ganolbwyntio.
 • Oeri i ffwrdd - Mae hyn yn helpu plant i 'ail-gydbwyso' os ydyn nhw'n teimlo'n ddig neu'n rhwystredig.
 • Cwsg yn dynn - Mae'r gweithgaredd hwn yn helpu plant i baratoi ar gyfer y gwely a chwympo i gysgu.
 • Arhoswch Cadarnhaol - Wedi'i anelu at blant 6 oed neu'n hŷn i'w helpu i reoli teimladau a allai eu gadael yn teimlo'n ddryslyd, yn ofnus neu'n drist.
 • Nos da - Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu plant i ddiffodd ar ôl diwrnod prysur.
 • Bore Da - Mae hyn yn helpu plant i ddechrau'r diwrnod yn iawn gydag ymestyniadau, gan anadlu i ddeffro'r ymennydd.
 • Gorffwys ac Ymlacio - Mae hyn wedi'i anelu at ddod â phlant i lawr o eiliadau egni uchel i'w helpu i ddatblygu pwyll a chydbwysedd.
 • Ymgartrefu - Gweithgaredd i helpu rhai ifanc i 'ddad-halogi ac ailosod'.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim i danysgrifwyr Headspace.

Ap myfyrdod plant
Push2Play

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Push2Play yn cynnig ystod o gemau i helpu plant i wneud amser sgrin yn egnïol. Mae'n cynnwys nifer fawr o gemau i gemau y gallwch chi eu gwneud gyda nifer benodol o'r person, mae'r ap yn addasu awgrym gêm i gadw plant yn ddifyr ac yn egnïol. Mae gan yr ap ddarganfyddwr gemau sy'n helpu plant i ddod o hyd i gemau yn seiliedig ar ble maen nhw a faint o chwaraewyr sydd ganddyn nhw. Mae hefyd yn cynnig opsiwn i gofnodi'r holl weithgareddau corfforol y mae plant yn eu gwneud.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Annog chwarae creadigol.
 • Yn logio gweithgaredd corfforol.

Ar gael iiOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Ap darganfyddwr gêm ar gyfer chwarae yn yr awyr agored
Nani Plant

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap yn rhoi noethni bach hwyliog i blant i'w helpu i fynd i'r arfer o yfed dŵr yn rheolaidd trwy gydol y dydd trwy ei gyfuno â'r broses o dyfu planhigyn. Gallwch ddewis o ddetholiad o blanhigion rhithwir a nodi gwybodaeth sylfaenol fel pwysau eich plentyn a faint o ddŵr y dylent fod yn ei yfed.

Pan fyddwch wedi sefydlu hyn, bydd eich plentyn yn cael ei annog i ddyfrio'r planhigyn trwy gydol y dydd er mwyn ei gadw'n fyw a bydd yn rhaid iddo yfed dŵr ar yr un pryd. Ar ôl i'r planhigyn dyfu'n llawn gellir ei blannu mewn gardd ddigidol a gallwch gynhyrchu hadau newydd i ddechrau'r broses gyfan eto.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Helpwch nhw i aros yn hydradol trwy gydol y dydd.
 • Adeiladu arferion da.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Mae ap yn annog plant i dyfu planhigion rhithwir i aros yn hydradol

JoyPoP

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae ap JoyPop gan Youth Resilience yn helpu i dynnu sylw oddi wrth rywbeth a allai fod yn achosi straen. Mae'r ap yn gofyn i ddefnyddwyr gwblhau 'Mood Ratings' bob dydd. Os yw'r defnyddiwr yn graddio eu hapusrwydd fel llai na 50%, gofynnir iddynt raddio pa mor drist, blin, neu “meh” y maent yn ei deimlo, fel y gallant nodi beth yw'r emosiwn negyddol y mae'n ei deimlo, gan hyrwyddo ymwybyddiaeth emosiynol. Pan fydd y defnyddiwr yn graddio eu hwyliau yn negyddol, yna fe'u cyfarwyddir i gwblhau gweithgaredd i symud eu meddylfryd tuag at emosiwn cadarnhaol.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn hyrwyddo gwytnwch a lles emosiynol.
 • Gall y gêm dan sylw - 'SquareMoves' (gêm debyg i Tetris) helpu cof gweithio, sylw, a gostyngiad mewn ôl-fflachiadau trawma sy'n gysylltiedig â PTSD.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: £6.99

Ap JoyPop

Apiau lles am 4-7 blynedd

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant 4-7 oed.

Ap Worrinots

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae ap Worrinots yn darparu lle diogel i blant rannu ofnau a phryderon eu pryderon, sydd yn ei dro yn darparu mecanwaith ymdopi hwyl hwyliog ar gyfer eu hofnau, gan ddefnyddio un o'r pedwar cymeriad Worrinots. Mae plant hapus, diogel yn ffynnu yn ysbrydol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol, felly pan fydd The Worrinots yn gofalu am bryderon plant, gall rhieni / gofalwyr fod yn sicr bod eu plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.

Pan fydd plant yn chwilio am awgrymiadau a chyngor Worri gan ddefnyddio'r ap, gall rhieni / gofalwyr deimlo'n ddiogel yn eu gwybodaeth o wybod bod ap Worrinots yn blatfform diogel y gallant ymddiried ynddo.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae cymeriadau ymgysylltu Rip, Stomp, Shakey a Chomp yn helpu plant i rannu eu pryderon a'u pryderon.
 • Defnyddir cymeriadau i annog plant i siarad am eu hemosiynau tra hefyd yn eu hamlygu i strategaethau ymdopi.
 • Mae gan yr ap fersiwn rhiant cydymaith sy'n caniatáu i blant gael hwyl ar yr ap tra gall rhieni fonitro sgyrsiau cymeriad ar yr ap.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Logo'r ap worrinots

Wedi'i gynllunio i helpu plant i reoli pryder

Plant GoNoodle

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae GoNoodle Kids yn annog plant i godi a chael eu cyrff i symud, gan wneud amser sgrin yn egnïol gyda 300+ o fideos dawns, ymarferion ioga, a gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar i blant. Gall plant bori trwy lyfrgell fawr o fideos byr sy'n amrywio rhwng tua dau a phum munud o hyd. Dilynwch yr arddangosiadau i ddawnsio, neidio i fyny ac i lawr, troelli o gwmpas, rheoleiddio anadlu, mynd i mewn i ystumiau ioga, a mwy.

Mae'r holl gynnwys yn cael ei greu a'i guradu i fod yn ddiogel i blant gyda chymorth coreograffwyr ac arbenigwyr ymwybyddiaeth ofalgar. Mae'r mathau o fideos y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar yr ap yn cynnwys; Dawnsio dan Arweiniad, Symud Am Ddim, Ymestyn, Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Dysgu Cinesthetig, Cydlynu a Thawelu. Mae sianeli, ar y llaw arall, yn dilyn thema gyffredin ond yn cynnwys fideos o nifer o wahanol gategorïau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn hyrwyddo plant i fod yn egnïol.
 • Yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ofalgar.
 • Yn gallu cynorthwyo lles meddyliol cadarnhaol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.


Ap gweithredol GoNoodle i blant

Canolbwyntiwch ar y Go!

Sut mae'r ap yn gweithio?

Cyfres o gemau teuluol wedi'u cynllunio i helpu plant i ymarfer deall a chyfleu eu teimladau a datblygu sgiliau i dawelu mewn sefyllfaoedd heriol. Mae archwiliad teulu i weld sut mae'r teulu'n olrhain ac adnoddau, awgrymiadau a fideos pellach gyda'r nod o adeiladu gwytnwch.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n helpu i ddatblygu sgiliau wrth nodi emosiynau, datrys problemau, a gwella cyfathrebu.
 • Mae'n helpu i adeiladu gwytnwch teulu yn ei gyfanrwydd trwy gameplay.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim.

Mae ap gêm addysg deuluol yn helpu i reoli emosiynau

Tri Peth Da

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae ap Three Good Things yn ymwneud ag ysgrifennu tri pheth a aeth yn dda i chi heddiw a phob dydd. Maent yn cynghori defnyddio eu app 10 munud / diwrnod am o leiaf wythnos.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu'ch plentyn i ymarfer diolchgarwch.
 • Gall wella eu lles cymdeithasol ac emosiynol neu les eraill.
 • Mae'n helpu i ddarparu dulliau ar gyfer bywyd hapusach, mwy ystyrlon.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Tri Peth Da - ap syfrdanol

Ffordd i diwnio i mewn i'r digwyddiadau cadarnhaol yn eich bywyd

Fi: Dyddiadur Plant

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Me: A Kid's Diary yn rhoi cannoedd o hwyl, ysgogiadau ysbrydoledig i blant helpu plant i ddysgu mwy amdanynt eu hunain a'r bobl o'u cwmpas. Mewn lluniadau, geiriau, animeiddiadau, recordiadau, a lluniau, gall plant ddogfennu eu bydoedd: eu teuluoedd, ffrindiau, anifeiliaid anwes, teimladau, hoff bethau, cas bethau, dymuniadau a breuddwydion.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Wrth iddynt chwarae a chreu, mae plant yn adeiladu hunanymwybyddiaeth, hunanhyder, empathi a charedigrwydd.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Mae ap yn helpu plant i greu cyfnodolyn hapusrwydd
Anadlwch, Meddyliwch, Gwnewch gyda Sesame

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i ddwyn i chi gan Sesame.org, mae hwn ar gyfer y plant dan bump oed. Mae'n dysgu dull 'Anadlu, Meddwl, Gwneud' sy'n seiliedig ar ymchwil Sesame i ddatrys problemau a delio â sefyllfaoedd anodd. Fel popeth Sesame Street mae'n ddeniadol, yn hygyrch ac o ansawdd uchel.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu'ch plentyn i ddysgu strategaethau ymdopi i'w helpu i beidio â chynhyrfu.
 • Mae ganddo hefyd adran 'mwy o awgrymiadau' i helpu'ch plentyn i ddatblygu gwytnwch trwy roi offer iddynt ddatrys problemau.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Ap yn seiliedig ar gymeriadau i ddysgu plant sut i beidio â chynhyrfu

Kid Breuddwydiol

Sut mae'r ap hwn yn gweithio?

Ap cyfryngu ystyriol i chwarae i blant wrth iddyn nhw syrthio i gysgu neu effro i helpu i ymwybyddiaeth ofalgar a lleihau pryder.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall y datganiadau ddylanwadu'n gadarnhaol arnyn nhw.
 • Gellir ei ddefnyddio i helpu plant i syrthio i gysgu.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Logo Dreamy Kid
Ap myfyrdod plant

Apiau lles am 7-11 blynedd

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant 7-11 oed.

Harry Potter - Dewiniaid yn Uno

Sut mae'r ap yn gweithio?

Dewiniaid Harry Potter Yn Uno yn gallu darparu dewis arall mwy egnïol yn lle hobïau mwy eisteddog - p'un a yw hynny'n ormod o ddarllen, teledu neu ormod o hapchwarae. Yn debyg i ddal Pokémon, rydych chi'n defnyddio'ch ffôn clyfar neu dabled i fwrw swynion ac anfon eitemau neu unigolion yn ôl i fyd hud. Mae'r eitemau'n ymddangos ar y map wrth i chi gerdded o amgylch y byd go iawn ac mae swynion yn cael eu bwrw trwy olrhain patrymau penodol ar sgrin y ddyfais.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n gyfle gwych i fynd allan gyda'r teulu sy'n rhoi man rhyngweithiol i deithiau cerdded a diwrnodau allan.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Mae app yn gwneud gameplay yn weithredol i gefnogwyr Harry Potter
BBC Own It

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r Ap Own It yn rhoi help llaw i'ch plentyn pan fyddant yn derbyn eu ffôn clyfar cyntaf, yn cefnogi eu lles digidol, yn dangos iddynt sut i wneud dewisiadau doethach a mwy gwybodus a'u helpu i dyfu i fod yn ddinasyddion digidol hyderus, cadarnhaol a hapus. Mae'r ap a'r bysellfwrdd yn defnyddio technoleg dysgu peiriannau a ddatblygwyd yn arbennig ynghyd â swyddogaeth hunan-adrodd i adeiladu darlun o sut mae'ch plentyn yn gwneud, gan hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol ar-lein a chamu i mewn i helpu pan fydd eich plentyn yn ei chael hi'n anodd.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol.
 • Mae'n helpu i greu dinesydd digidol cadarnhaol ar y cyfan.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Annog plant i ddefnyddio technoleg yn gadarnhaol
Pwerau Meddwl

Sut mae'r ap yn gweithio?
Mae Mindful Powers wedi'i adeiladu ar ddull sy'n seiliedig ar sgiliau sy'n helpu plant yn ystod plentyndod cynnar a chanolig i adeiladu perthynas iachach â bywyd, straen a phryder - mae Mindful Powers yn grymuso plant i ddod â thawelwch i'w bywydau wrth gyffyrddiad eu bysedd. Trwy gyfres o 10 sesiwn flaengar a rhyngweithiol dan arweiniad llais, mae plant yn dysgu sut i feistroli pwerau ymwybyddiaeth ofalgar - y gallu i wybod a deall yr hyn sy'n digwydd yn eich pen ar unrhyw adeg benodol, heb gael eu cario i ffwrdd ganddo.
Cyn pob gwers, mae plant yn llyfnhau eu 'Flibbertigibbet' eu hunain, sydd mewn cyflwr cynhyrfus, gyda chyffyrddiad eu bys.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'r rhyngweithio ailadroddus hwn sy'n seiliedig ar synhwyrau yn sbarduno ymateb gorffwys a threulio'r corff, gan helpu plant i ymlacio ac adennill ffocws.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Ap i ddysgu ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar
Pengwiniaid positif

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae gan yr app Positive Penguins fyfyrdod syml dan arweiniad 5 munud i blant ddysgu eistedd, ymlacio a gollwng y meddyliau wrth iddynt ddod i'w pennau. Mae yna strategaeth hefyd i blant ddeall bod digwyddiad neu sefyllfa wedi digwydd a greodd emosiwn ynddynt - nid yw'r emosiwn hwn yn iawn nac yn anghywir, yn hytrach gwybodaeth - unwaith maen nhw'n deall hyn ac yn gallu archwilio'r meddyliau neu'r straeon maen nhw'n eu dweud wrth eu hunain am sefyllfaoedd. , gallant wedyn herio'r straeon y maent yn eu hadrodd eu hunain a helpu i ddatrys problemau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu plant i ddeall pam eu bod yn teimlo teimlad penodol ac yn ymddwyn mewn ffordd gynhyrchiol.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: £ 0.99.

Ap i helpu plant i ddeall eu hemosiynau

Calm

Sut mae'r platfform yn gweithio?

Mae tawelwch yn helpu plant ledled y byd i syrthio i gysgu fel y gall eu rhieni hefyd gael ychydig o heddwch ac ymlacio. Mae Straeon Cwsg yn straeon amser gwely sy'n cynnwys cymysgedd lleddfol o eiriau, cerddoriaeth a synau ysgafn i helpu plant i symud i wlad y breuddwydion. Mae tawelwch yn cynnwys casgliad o fyfyrdodau, straeon cysgu, offer ymwybyddiaeth ofalgar, golygfeydd natur, a cherddoriaeth ar gyfer ffocws, ymlacio a chysgu.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gall helpu plant i gysgu.
 • Gall eu lleddfu trwy synau heddychlon.

Ar gael ar gyfer: pob defnyddiwr.
Cost: Am ddim.

Yn helpu plant i gyfryngu a chasglu eu meddyliau
Myfyrdodau Cwsg i Blant

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i ddylunio gan yr athro yoga blaenllaw Christiane Kerr, mae Christiane yn tywys plant yn fedrus i ran greadigol eu meddyliau trwy nifer o fyfyrdodau stori sydd wedi'u sgriptio'n ofalus. Gall y recordiadau ymlaciol iawn hyn helpu'ch plant gyda materion cysgu, anhunedd, straen, pryder, a theimladau o hyder a lles. Mae gan bob stori fyfyrio is-haen o effeithiau sain cynnil a cherddoriaeth dyner sydd, ynghyd â llais tawelu Christiane, yn eu gwneud yn anorchfygol ac yn ymlaciol iawn.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Bydd y recordiadau yn helpu plant i ymlacio a byddant yn gwella teimladau o foddhad.
 • Gellir ei ddefnyddio ar gyfer ymlacio cyffredinol neu fel adnodd addysgu.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Mae ap gêm addysgol yn helpu i reoli emosiynau

Apiau lles am 12+ mlynedd

Gweld ystod o apiau lles sy'n addas ar gyfer plant 12 oed a hŷn.

Meddwl Gwenu

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Smiling Mind yn ap myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar a ddatblygwyd gan seicolegwyr ac addysgwyr i helpu i ddod â chydbwysedd. Dyluniwyd rhaglenni i gynorthwyo pobl i ddelio â phwysau, straen a heriau bywyd bob dydd.
Mae pob sesiwn yn cychwyn trwy ofyn i chi asesu eich hwyliau ar sail tri maen prawf: hapusrwydd, bodlonrwydd a bywiogrwydd. Ar ddiwedd y sesiwn, fe'ch anfonir yn ôl i'r byd “gyda gwên ar eich meddwl.”

Sut y gall helpu plant?

 • Mae Smiling Mind yn cynnig rhaglenni i blant o wahanol grwpiau oedran, sy'n canolbwyntio ar eu profiad o dyfu i fyny.
 • O ddarganfod yn araf pwy ydyn nhw ac ennill ymdeimlad o annibyniaeth, i ddysgu sut i ryngweithio'n gymdeithasol a pharchu eraill, mae'r ap yn cynnig cefnogaeth ar gyfer yr heriau posib o fod yn blentyn.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Ap myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar
Zombies, rhedeg!

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gyda dros 1 miliwn o chwaraewyr Zombies, Rhedeg! yn ap poblogaidd sy'n olrhain eich symudiadau GPS i'ch galluogi i chwarae'r gêm. Wrth i chi redeg gyda'ch clustffonau i mewn, gallwch glywed y zombies yn agosáu at eich annog i redeg hyd yn oed ymhellach.

Gallwch gerdded neu redeg wrth ichi ddod yn brif gymeriad ym mrwydr dynoliaeth am oroesi. Mae'n olrhain eich cyflymder a'ch pellter wrth i chi gasglu cyflenwadau rhithwir i arbed eich hun rhag y zombies sy'n dod i mewn. Mae'r ap yn cadw cofnod o'ch holl rediadau a gallwch rannu'ch rhediadau â'ch ffrindiau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn gwella eu lefel ffitrwydd.
 • Yn annog problem i'w datrys a meddwl yn greadigol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Antur rhedeg i blant
eQuoo

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gêm Ffitrwydd Emosiynol ar sail tystiolaeth yw eQuoo y profwyd ei fod yn adeiladu gwytnwch, yn hybu eich sgiliau perthynas, yn gwella twf personol ac yn lleihau pryder.

Mae'r sgiliau a'r llinellau stori yn seiliedig ar seicoleg gyfredol gan ddefnyddio seico-addysg, elfennau o Therapi Ymddygiad Gwybyddol, a elwir hefyd yn CBT, Seicoleg Gadarnhaol, EQ, gamification ac AI i fynd â chi ar antur sy'n disodli'r gêm

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn hybu iechyd meddwl ac emosiynol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim.

Gêm ar sail tystiolaeth i helpu gyda lles
Sgroliwch i Fyny