Cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein

Canllaw i rieni/gofalwyr ac athrawon

Weithiau fe'i gelwir yn gam-drin rhwng cyfoedion, ac mae cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein yn amlach nawr nag y bu unwaith.

Dysgwch beth ydyw, gan gynnwys yr arwyddion, a sut y gallwch gefnogi a hysbysu pobl ifanc i atal cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein rhag digwydd mewn ysgolion a gartref.

Beth sydd ar y dudalen hon

Beth yw cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein?

Mae cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein yn aml yn gysylltiedig â seiberfwlio. Fodd bynnag, dim ond rhan ohono yw hynny. esbonia Ofsted y gall hefyd gynnwys:

Er bod ysgolion yn aml yn derbyn hyfforddiant ar gyfer cam-drin plentyn-ar-plentyn all-lein, dim ond 68% o ysgolion mewn arolwg a wnaed gan Sefydliad Marie Collins awgrymu eu bod yn derbyn hyfforddiant ar gam-drin yn benodol ar-lein. Yn yr hyfforddiant hwn, dim ond 48% o ysgolion oedd yn cynnwys yr holl staff. O'r herwydd, mae yna aelodau allweddol o staff nad ydynt efallai wedi'u hyfforddi'n briodol i ymdrin â cham-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein.

Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o gam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein yn digwydd y tu allan i oriau ysgol pan fo plant gartref ac ar ddyfeisiau. Felly, mae gan rieni a gofalwyr ran allweddol i'w chwarae hefyd i sicrhau nad yw plant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn yr ymddygiadau hyn. Yn ogystal, mae angen i athrawon a rhieni gydweithio i helpu pobl ifanc i ddeall beth i'w wneud os ydynt yn cael eu hunain mewn sefyllfa gamdriniol ar-lein.

Stori Rhiant bwlb golau

Mae blogiwr a mam i 3, Emma Bradley, yn rhannu ei phrofiad o gam-drin plentyn-ar-blentyn a'i chyngor ar sut i'w atal.

DARLLENWCH MWY

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Mae rhieni a gofalwyr yn chwarae rhan allweddol wrth addysgu eu plentyn am ymddygiadau priodol ar-lein. Cael agor sgyrsiau am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein a sut maent yn rhyngweithio ag eraill. Helpwch nhw i ddeall sut olwg sydd ar ymddygiadau iach a lle gallant fynd os oes angen cymorth arnynt.

Mewnwelediad gan Dr Linda Papadopolous

Seicolegydd Dr Linda Papadopoulos yn trafod rôl rhieni wrth atal cam-drin plentyn-ar-blentyn yn y fideo hwn. Dewch i weld sut y gallai effeithio ar eich plentyn a beth allwch chi ei wneud i'w gefnogi os ydyn nhw'n cael eu cam-drin gan blentyn arall.

Pam efallai na fydd plant yn adrodd am gam-drin plentyn-ar-plentyn a sut i'w cefnogi

“Llawer o weithiau, mae gan blentyn sy'n cael ei gam-drin deimlad o euogrwydd yn ei gylch. Gallant brofi meddyliau hunanddinistriol neu hyd yn oed golli hunan-barch neu fel nad ydynt yn haeddu cael eu helpu.”

Rôl technoleg mewn cam-drin plentyn-ar-plentyn

“Mae plant gyda’u dyfeisiau drwy’r amser. Felly, tra bod cam-drin 'traddodiadol' rhwng cymheiriaid yn digwydd lle mae pobl yn agos iawn, pan fydd ar-lein, gall ddigwydd o unrhyw le yn y byd; gallai fod yn faith; mae'n anodd dianc."

Creu amgylchedd i siarad am gam-drin plentyn-ar-plentyn

“Mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud. Rwy'n meddwl mai'r un cyntaf yw creu amser a lle diogel i siarad. Dangoswch i'ch plentyn nad ydych chi'n mynd i gael sioc - eich bod chi'n ei gredu, eich bod chi'n ymddiried ynddo. Gwrandewch arnyn nhw.”

Beth allwch chi ei wneud i gefnogi'ch plentyn os yw'n cael ei gam-drin

“Sut ydych chi'n gwneud i'ch plentyn deimlo ei fod yn ôl yn rheoli'r hyn sy'n digwydd? Efallai ei fod yn wynebu'r camdriniwr ac efallai'n dweud wrth yr oedolion eraill yn eu bywydau i'w cadw'n ddiogel. Gall fod yn newid ymddygiad neu’n newid lleoliad fel na all eu camdriniwr gael gafael arnynt mwyach, boed hynny trwy eu dyfais neu yn yr ysgol.”

Sut gall ysgolion gefnogi eich plentyn

“Eglurwch i’r ysgol beth sy’n digwydd, gofynnwch i’r ysgol beth yw eu proses ar gyfer delio â hyn a gofynnwch iddynt am arweiniad clir ar sut i gydweithio i sicrhau bod y plentyn yn ddiogel.”

Syniadau i rieni a gofalwyr

Gweld pa arwyddion i gadw llygad amdanynt os yw'ch plentyn yn rhan o gam-drin plentyn-ar-plentyn naill ai fel y dioddefwr neu'r troseddwr. Dysgwch beth allwch chi ei wneud i gefnogi eu hadferiad a'u dealltwriaeth gyda'r awgrymiadau arbenigol hyn.

Cael sgyrsiau sy'n briodol i oedran

Sicrhewch fod eich plentyn neu berson ifanc yn ei arddegau yn deall beth yw cam-drin plentyn-ar-plentyn cael sgyrsiau rheolaidd.

Eglurwch iddynt sut mae ymddygiad amhriodol yn edrych fel sy'n briodol i'w hoedran a'u grymuso i adrodd am unrhyw beth sy'n eu gwneud yn anghyfforddus, hyd yn oed os yw'n cael ei wneud gan ffrind agos. Mae'n bwysig nad ydynt yn dileu ymddygiad camdriniol fel tynnu coes diniwed.

Gwella eich gwybodaeth am y gwahanol faterion ar-lein y gall plant eu hwynebu a sut y gallent gael eu targedu yma.

Sefydlu rheolaethau preifatrwydd a diogelwch

Mae gan y rhan fwyaf o apiau, llwyfannau a dyfeisiau osodiadau preifatrwydd a diogelwch y gall defnyddwyr eu defnyddio i gadw eu hunain yn ddiogel ar-lein.

Gyda'ch plentyn neu'ch arddegau, sefydlwch y rheolaethau hyn. Eglurwch sut maent yn gweithio a pha effaith y gallent ei chael ar eu diogelwch. Gall eu sefydlu gyda'i gilydd eu helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth a chymryd perchnogaeth o'u diogelwch.

Cael y teulu cyfan i ymwneud â ffiniau digidol a diogelwch ar-lein gyda a cytundeb teulu.

Addysgu gwytnwch digidol a chyfrifoldeb

Yn union fel dysgu croesi'r ffordd yn ddiogel neu gael trwydded ffordd, mae angen rhywfaint o wybodaeth, cyfrifoldeb a gwytnwch i gael mynediad at bopeth sydd gan y byd ar-lein i'w gynnig.

Pan fydd yn cael ei ddyfais gyntaf, helpwch eich plentyn i ddysgu sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn iawn. Gallai hyn gynnwys sut i gyfathrebu ag eraill a ble i gael cymorth pan fydd ei angen arnynt.

Ewch gyda nhw ar eu taith wrth iddynt basio cerrig milltir fel cael dyfais newydd neu ymuno â llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i'w helpu i ryngweithio'n gadarnhaol ag eraill.

Gwyliwch am yr arwyddion

Gallai arwyddion y gallai plentyn fod yn ddioddefwr cam-drin plentyn-ar-plentyn gynnwys:

 • newidiadau yn eu hymddygiad arferol
 • gwybodaeth am bethau sy'n amhriodol i'w hoedran
 • camddefnyddio sylweddau
 • problemau gyda chwsg
 • osgoi ysgol
 • anafiadau anesboniadwy
 • hunan-niweidio

Cydnabod eu teimladau

Gwnewch le ar gyfer yr hyn y gallent fod yn ei deimlo o ganlyniad i gam-drin plentyn-ar-plentyn. Gwrandewch ar sut maen nhw'n teimlo - yn drist, yn ddig, yn ofnus - a rhowch wybod iddyn nhw ei bod hi'n iawn teimlo'r pethau hynny cyn belled â'ch bod chi'n eu cefnogi wrth iddyn nhw wella.

Fodd bynnag, mae plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin yn tueddu i feio eu hunain, ac mae'n hanfodol eich bod yn herio'r teimladau hyn o euogrwydd. Ni ddigwyddodd eu cam-drin iddynt oherwydd eu bod wedi gwneud rhywbeth o'i le. Nid eu bai nhw ydyw; nid oeddent yn haeddu'r gamdriniaeth. Helpwch nhw i allanoli'r meddyliau hyn yn lle rhoi'r bai arnyn nhw eu hunain.

Estynnwch allan i ysgol eich plentyn

Os ydych yn ymwybodol o gam-drin plentyn-ar-plentyn nad yw'r ysgol yn ei wneud, mae'n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod iddynt fel y gallant roi eu mesurau diogelu eu hunain ar waith i amddiffyn eich plentyn. Gofynnwch iddynt am eu polisïau a'u proses ar gyfer delio â'r mater; gofynnwch iddynt am arweiniad clir ar yr hyn y gallwch ei wneud fel eu gwarcheidwad.

Beth i'w wneud os mai'ch plentyn yw'r troseddwr

Os byddwch yn darganfod bod eich plentyn wedi targedu plentyn arall mewn rhyw ffordd, efallai y bydd yn anodd delio ag ef. Isod mae rhai awgrymiadau i'ch helpu i'w helpu i ddysgu o'u camgymeriadau a dod o hyd i gefnogaeth.

Beth yw'r arwyddion?

Mae ymddygiadau sy’n gysylltiedig â phlentyn a allai fod yn gamdriniol tuag at blentyn arall yn cynnwys:

 • ymddygiad ymosodol
 • ysgogiad
 • byr-dymheredd
 • diffyg empathi
 • yn rhwystredig yn hawdd
 • llai tebygol o gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd
 • angen rheoli neu fynnu goruchafiaeth
Eu dal yn atebol

Mae'n bwysig nad yw ymddygiad amhriodol yn cael ei anwybyddu na'i ddileu fel camsyniad un-amser. Mae angen ei herio. Gweithio gyda'u hysgol i drefnu canlyniadau a helpu i'w haddysgu am ymddygiad priodol.

Addysgwch nhw

Mewn llawer o achosion, efallai na fyddant yn sylweddoli bod anfon noethlymun neu rannu fideos treisgar neu drin ffrind yn wael yn ymddygiad difrïol. Dysgwch nhw am gam-drin plentyn-ar-plentyn a pham bod y camau a gymerwyd ganddynt yn anghywir. Gweler ein canllaw i blant a phobl ifanc.

Cael sgyrsiau tawel

Mae'n hawdd gwylltio os byddwch chi'n canfod bod eich plentyn yn ymddwyn yn amhriodol. Fodd bynnag, gall siarad â nhw'n dawel i ddeall pam eu bod wedi cymryd y camau a wnaethant eu helpu i ddeall eu camgymeriadau. Gall hefyd ddatgelu anghenion ychwanegol sydd ganddynt y gallwch gael cymorth ar eu cyfer.

Mynnwch gefnogaeth i chi'ch hun

Yn dibynnu ar ddifrifoldeb y cam-drin, efallai y byddwch chi'n teimlo dan straen neu dan bwysau. Er mwyn gallu cefnogi'ch plentyn yn llawn, mae angen i chi gynnal eich hun. Siaradwch â sefydliadau fel Bywydau Teulu ac Young Minds i gael cymorth a chyngor ar sut i symud ymlaen.

Gwybodaeth i athrawon ac ysgolion

Mae athrawon ac ysgolion yn aml yn gyfrifol am ddarparu gofal i blant sy'n ymestyn y tu hwnt i addysg. Mewn llawer o achosion, maent ar flaen y gad o ran materion diogelu a bugeiliol. Fodd bynnag, o ran cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein, nid ydynt bob amser yn teimlo'n barod. A adroddiad gan Sefydliad Marie Collins Canfuwyd bod 90% o ymatebwyr wedi profi achosion o gam-drin plentyn ar-lein yn eu hysgol ond dim ond 68% a ddywedodd eu bod wedi derbyn hyfforddiant ar gyfer hyn.

Mae’r adran hon yn cynnwys cyngor i helpu i gefnogi athrawon ac ysgolion i greu amgylchedd sy’n cefnogi plant a phobl ifanc a allai fod yn ddioddefwyr neu’n gyflawnwyr.

Syniadau i athrawon ac ysgolion

Gweld pa arwyddion all ddod i'r amlwg os yw'ch myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cam-drin plentyn-ar-plentyn naill ai fel y dioddefwr neu'r troseddwr. Dysgwch beth allwch chi ei wneud i gefnogi eu hadferiad a'u dealltwriaeth gyda'r awgrymiadau hyn a grëwyd gyda chymorth arbenigwr diogelwch ar-lein, Karl Hopwood.

Mewnwelediad Arbenigwr bwlb golau

Dewch i weld beth mae'r athrawes a Dr Tamasine Preece yn ei ddweud am reoli cam-drin plentyn-ar-plentyn mewn ysgolion.

Mae athrawon yn aml yn ei chael hi'n anodd mynd i'r afael â cham-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein, sydd angen hyfforddiant

DARLLENWCH MWY
Arhoswch yn wybodus

Dylai athrawon a staff ysgol fod yn ymwybodol o’r gwahanol fathau o blant sy’n cael eu cam-drin a chael cyfleoedd i siarad am achosion penodol.

Beth yw cam-drin plentyn-ar-plentyn/cyfoedion-ar-cyfoedion?

KCSIE (Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg) yn cyfeirio at wahanol fathau o gam-drin plentyn-ar-plentyn:

 • Bwlio (gan gynnwys seiberfwlio, bwlio ar sail rhagfarn a bwlio gwahaniaethol)
 • Camdriniaeth mewn perthnasoedd personol agos rhwng plant
 • Cam-drin corfforol
 • Trais rhywiol ac aflonyddu rhywiol
 • Rhannu delweddau noethlymun a lled-noethlymun yn gydsyniol ac yn anghydsyniol
 • Achosi rhywun i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol heb ganiatâd
 • Upskirting (tynnu llun o dan ddillad rhywun heb eu caniatâd)
 • Trais a defodau cychwyn/math o wyllt.

Adroddwch bopeth

Mae'n bwysig adrodd/cofnodi hyd yn oed y pryderon lleiaf a allai fod gennych. Er y gall ymddangos yn ddi-nod, gallai fod yn hollbwysig o’i weld fel rhan o ddarlun ehangach neu batrwm ymddygiad dros gyfnod hwy o amser. Bydd gan y DSL (Arweinydd Diogelu Penodedig) y trosolwg pan na fydd gan lawer (yn wir y rhan fwyaf) o staff eraill.

Cymerwch adroddiadau myfyrwyr o ddifrif

Mae angen i athrawon ac ysgolion fod yn gefnogol ynghylch unrhyw ddigwyddiadau sydd wedi digwydd y tu allan i leoliad yr ysgol a hefyd fabwysiadu safiad “gallai ddigwydd yma”.

Mae’n bwysig peidio â diystyru cam-drin plentyn-ar-plentyn fel “cellwair” neu “rhan o dyfu i fyny” neu “dim ond cael chwerthin” neu “bechgyn yn fechgyn”. Amlygir hyn yn eglur yn KCSIE ac mae'n hollbwysig nad yw pobl ifanc yn cael yr argraff mai dyma farn yr ysgol neu'r staff. Dylai pawb fod yn glir y bydd eu pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif.

Creu lle diogel

Cofiwch y gall fod yn anhygoel o anodd i blant a phobl ifanc siarad am gam-drin plentyn-ar-plentyn. Fel y cyfryw, dylai ysgolion wneud pob ymdrech i greu mannau diogel lle gall pobl ifanc siarad am yr hyn sydd wedi digwydd iddynt.

Byddwch yn glir am y broses, peidiwch ag addo cadw'r hyn y maent yn ei ddweud wrthych yn gyfrinachol os oes pryderon diogelu ond eglurwch beth fydd yn digwydd os bydd rhywun yn datgelu cam-drin plentyn-ar-blentyn.

Hysbysu disgyblion

Mae llwybrau adrodd yn hanfodol bwysig, a dylai pobl ifanc fod yn ymwybodol o’r hyn sydd ar gael. Wrth iddynt fynd yn hŷn, maent yn llai tebygol o siarad â rhiant/gofalwr neu athro ac maent yn fwy tebygol o geisio delio ag ef eu hunain. Dylai ysgolion gyfeirio’n glir at lwybrau adrodd posibl:

Syniadau i blant a phobl ifanc

Mae’n bosibl y bydd plant a phobl ifanc yn ei chael hi’n anodd deall sut beth yw cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein a sut/ble y gallant roi gwybod am yr ymddygiad hwn neu gael cymorth. Mae’r canllaw hwn yn cynnig awgrymiadau a chanllawiau defnyddiol fel y gallant aros yn ddiogel a theimlo’n hyderus ar-lein.

Os ydynt wedi cyflawni cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein neu all-lein:

Anogwch nhw i siarad â rhywun maen nhw’n ymddiried ynddo: Gall fod yn anodd cymryd y cam cyntaf i wneud pethau'n iawn, felly gall siarad â rhywun y maent yn ymddiried ynddo eu helpu i ddarganfod beth i'w wneud nesaf. Gall siarad â chwnselwyr trwy Childline neu The Mix helpu hefyd os nad ydyn nhw eisiau siarad â rhiant neu athro.

Rhowch wybod iddynt am y camau nesaf: Gan ddibynnu ar ba fath o gamdriniaeth ydyw, efallai y bydd angen iddynt roi’r gorau i ryngweithio â’r person yn gyfan gwbl. Efallai y gofynnir iddynt hefyd ymddiheuro neu efallai y bydd angen iddynt siarad â'r heddlu.

Helpwch nhw i ddysgu o'u camgymeriadau: Beth bynnag sy'n rhaid iddynt ei wneud, mae'n bwysig eu bod yn dysgu o'r profiad. Helpwch nhw i ddysgu am gam-drin plentyn-ar-plentyn fel y gallant osgoi ailadrodd yr un camgymeriadau â rhywun arall.

1. Hyrwyddo positifrwydd ar-lein ac i ffwrdd

O'r sylwadau a wnewch ar gyfryngau cymdeithasol i sut rydych chi'n rhyngweithio â phobl mewn gemau fideo, mae rhyngweithio cadarnhaol yn helpu pobl i deimlo'n hapus ac yn ddiogel ar-lein. Mae hynny hefyd yn golygu galw allan neu adrodd am ymddygiad nad yw mor gadarnhaol.

Os ydych yn gweld ymddygiad bwlio ar-lein neu yn yr ysgol (hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr), helpwch y dioddefwyr trwy riportio'r peth i oedolyn dibynadwy neu ar y platfform ei hun.

A meddyliwch am eich geiriau cyn i chi wneud sylwadau neu eu dweud. Sut bydd y person arall yn teimlo pan fydd yn clywed neu'n darllen yr hyn rydych chi'n ei ddweud a sut mae'n adlewyrchu arnoch chi?

2. Gwybod sut olwg sydd ar ymddygiad iach

Mae ymddygiad iach yn gwneud i bobl deimlo'n dda amdanynt eu hunain. Ac maen nhw'n gwneud i chi deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun hefyd!

Cefnogwch bobl ar-lein trwy ddilyn, hoffi, rhoi sylwadau ar negeseuon neis a chwarae gemau fideo gyda'ch gilydd.

Ond meddyliwch ddwywaith cyn gwneud sylwadau ar negeseuon negyddol - sarhad, sbamio, pethau i roi pobl i lawr - neu cyn tynnu a rhannu delweddau heb ganiatâd y bobl sydd ynddynt (gan gynnwys dieithriaid).

A fyddech chi eisiau i lun ar hap ohonoch chi'ch hun gael ei rannu â phobl efallai nad ydych chi'n eu hadnabod?

3. Aros yn y gwybod

Cydnabod sut beth yw cam-drin plentyn-ar-plentyn fel y gallwch chi helpu i'w atal rhag digwydd. Gallai unrhyw beth sy’n gwneud i berson ifanc arall deimlo’n anghyfforddus neu’n anniogel oherwydd person ifanc arall fod yn gam-drin plentyn ar blentyn.

Cadwch lygad allan a riportiwch unrhyw beth y credwch a allai fod yn gamdriniol.

Hyd yn oed os oes gennych eich amheuon, mae'n well rhoi gwybod amdano a bod yn anghywir na'i anwybyddu a bod yn iawn!

4. Creu rhwyd ​​​​ddiogelwch ar eich dyfeisiau

Mae gan bob ffôn clyfar ac ap eu rhai eu hunain gosodiadau preifatrwydd a diogelwch. Gydag oedolyn dibynadwy, trefnwch y rhain i'ch helpu i deimlo'n ddiogel ar-lein.

Cadwch gyfrifon yn breifat, trowch i ffwrdd gosodiadau rhannu delweddau fel AirDrop, a gosodwch eich ffrydiau cymdeithasol fel eu bod ond yn dangos cynnwys y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Dysgwch sut i riportio a rhwystro pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n anniogel neu'n anghyfforddus.

5. Siaradwch!

Mae gennych chi lais pwerus a all roi diwedd ar unrhyw beth sy'n gwneud i chi neu rywun arall deimlo'n anniogel neu'n anghyfforddus.

Mae rhai pobl yn poeni na fydd unrhyw un yn gwrando neu y bydd yn gwaethygu'r sefyllfa, ond bydd cadw'n dawel yn sicrhau na fydd unrhyw beth byth yn gwella. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn riportio popeth - mawr neu fach - a daliwch ati i adrodd amdano.

Dywedwch wrth oedolyn y gallwch ymddiried ynddo fel rhiant, gofalwr neu athro. Neu, os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn siarad â rhywun rydych chi'n ei adnabod, gallwch chi ffonio/tecstio/negesu gwasanaethau fel Childline ac Y Cymysgedd i siarad â rhywun dienw.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella