BWYDLEN

Polisi ac arweiniad athrawon

Ymchwil ac adroddiadau i weithwyr proffesiynol

Mae'r gofod ar-lein yn newid yn gyson yn union fel addysg. Gweler ein hystod eang o adnoddau polisi ac arweiniad athrawon isod i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac i fod yn rhan o’r datblygiadau diweddaraf mewn diogelwch ar-lein.

Cyngor a chanllawiau i weithwyr proffesiynol

Dysgwch am faterion diogelwch ar-lein cyffredin fel cam-drin plentyn-ar-plentyn, hunanddelwedd, gwendidau a mwy gyda'n tudalennau cyngor a chanllawiau penodol i helpu i lywio polisi a chanllawiau athrawon.

Cam-drin Plentyn-ar-Plentyn Ar-lein

Archwiliwch ein cyngor i athrawon, rhieni a phobl ifanc ar bwnc cam-drin plentyn-ar-plentyn a sut mae'n cyflwyno ar-lein.

GWELER CANLLAW

Hwb Diogelwch Digidol Cynhwysol

Dysgwch am y risgiau a'r buddion ar-lein i blant sy'n agored i niwed a sut i'w cefnogi.

HWB YMWELIAD

Newid Sgyrsiau

Darganfyddwch sut i gefnogi plant ag SEND sy'n defnyddio'r gofod ar-lein i'w helpu i ddysgu sgiliau diogelwch allweddol.

GWELER CANLLAW

Ymchwil ac adroddiadau

Wedi’u cwblhau gan ein tîm ymchwil neu mewn partneriaeth â’n cefnogwyr a’n partneriaid, mae’r adroddiadau hyn yn amlygu materion diogelwch ar-lein pwysig i gefnogi polisi a chanllawiau athrawon.

Lles Plant mewn Byd Digidol

Prosiect blynyddol i ymchwilio i effaith defnydd digidol ar blant a phobl ifanc yn y DU i lywio newidiadau.

GWELER YR ADRODDIAD MYNEGAI

Demystifying Teens Rhyngweithio Ar-lein

Mae pobl ifanc yn rhannu eu profiadau ar-lein a sut mae hyn yn effeithio ar eu perthnasoedd, eu hunanfynegiant a’u gallu i greu.

HWB YMWELIAD

Defnydd Bwriadol

Ymchwil a gefnogir gan TikTok sy'n archwilio barn pobl ifanc yn eu harddegau a rhieni ar gael asiantaeth a'i rôl wrth reoli amser sgrin.

GWELER ADRODDIAD

Egwyddorion ar gyfer Gwaith Cymdeithasol

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys 9 egwyddor i helpu gweithwyr proffesiynol i gefnogi gofalwyr a phlant mewn gofal i aros yn ddiogel ar-lein.

GWELER ADRODDIAD

Polisi a chanllawiau eraill i athrawon

Mae'r adnoddau isod yn cynnwys ymchwil pellach ac adroddiadau o wahanol ffynonellau i helpu ysgolion ac athrawon i lywio eu polisïau.

Adnoddau gwersi
arwr
Llyfr Chwarae TikTok
Gyda byd cyfan o gynnwys digidol ar flaenau bysedd eich myfyrwyr, mae gan ein Llyfr Chwarae TikTok yr holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnoch i adnabod y materion diogelu posibl, deall y nodweddion preifatrwydd a diogelwch diweddaraf a chefnogi myfyrwyr i ddefnyddio'r platfform yn ddiogel.
Gyda byd cyfan o gynnwys digidol ...
Ymchwil
cc2
Adroddiad Newid Sgyrsiau
Mae Newid sgyrsiau yn archwilio’r ymagwedd bresennol at risgiau ar-lein y mae plant agored i niwed yn eu hwynebu a sut y gall rheolyddion, gweithwyr proffesiynol a rhieni/gofalwyr newid yr arferion hyn i gefnogi’r plant hyn yn well.
Mae newid sgyrsiau yn archwilio'r dull presennol o ...
Canllawiau
shutterstock_471961235-600x314
Egwyddorion ar gyfer gwaith cymdeithasol ym maes gofal cymdeithasol plant
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: naw egwyddor i helpu gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol proffesiynol eraill i gefnogi gofalwyr maeth a phlant sydd â phrofiad o ofal i ddeall sut i elwa'n ddiogel o fod ar-lein.
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: ...
Adnoddau gwersi
Adroddiad-delwedd-ffôn
Deall a Brwydro yn erbyn Profiadau Ieuenctid o Aflonyddu a Cham-drin Rhywiol ar Sail Delwedd
Mae’r adnoddau hyn gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) yn dilyn eu hymchwil i aflonyddu a cham-drin rhywiol ar sail delweddau. Nod y gweithdai hyn ar y mater yw helpu athrawon i hysbysu ac addysgu myfyrwyr.
Mae'r adnoddau hyn gan Gymdeithas Ysgolion ...
Ymchwil
Mehefin 2022 traciwr ft img
Traciwr Mehefin 2022
Cynhelir ein harolwg tracio ddwywaith y flwyddyn gyda sampl o 1000 o blant 9-16 oed a 2000 o rieni. Mae'r arolwg hwn yn ein helpu i ddadansoddi tueddiadau dros amser a chymharu ymatebion yn ôl oedran, rhyw, bregusrwydd plentyn a mwy. Mae hefyd yn ein galluogi i ddadansoddi gwahaniaethau yn yr hyn y mae rhieni a phlant yn ei adrodd.
Cynhelir ein harolwg tracio ddwywaith y ...
Ymchwil
mewnwelediadau traciwr Rhagfyr ft delwedd
Mewnwelediadau traciwr Rhagfyr 2021
Cynhelir ein harolwg tracio ddwywaith y flwyddyn. Roedd gan yr arolwg hwn sampl o 2000 o rieni plant 4-16 oed yn y DU. Roedd tua 25% yn rhieni plant agored i niwed. Mae'r arolwg hwn yn ein helpu i ddadansoddi tueddiadau dros amser a chymharu ymatebion yn ôl oedran, rhyw, bregusrwydd plentyn a mwy. Mae hefyd yn ein galluogi i ddadansoddi gwahaniaethau yn yr hyn y mae rhieni a phlant yn ei adrodd.
Cynhelir ein harolwg tracio ddwywaith y ...
Adnoddau
yr_ateb_mawr_16x9
The Big Ask: Yr Ateb Mawr - Comisiynydd Plant Lloegr
Mewn ymateb i The Big Ask, arolwg a ofynnodd i blant eu meddyliau am wella eu bywydau, mae Comisiynydd Plant Lloegr bellach wedi cyhoeddi'r canlyniadau ar ffurf The Big Answer.
Mewn ymateb i The Big Ask, a ...
Adnoddau
ITU
Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein
Darllenwch fwy am bedair set Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein (COP) 2020, dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol berthnasol sy'n targedu plant, rhieni ac addysgwyr, llunwyr diwydiant a pholisi a phori trwy adnoddau pellach.
Darllenwch fwy am y pedair set o ...

Mwy o adnoddau addysgu

Ewch i'n hadrannau ysgolion eraill am ragor o gyngor ar ddiddordebau myfyrwyr a sut i ddysgu diogelwch ar-lein iddynt.

Ewch i'n tudalen ysgolion am adnoddau diogelwch ar-lein a mewnwelediad p'un a ydych yn addysgu'r blynyddoedd cynnar, cynradd neu uwchradd.

GWELER ADNODDAU

Cysylltwch â chartref y disgyblion gyda phecynnau ac adnoddau rhieni. Dewiswch o gyflwyniadau i ddramâu a mwy!

CAEL PECYNNAU RHIANT

Byddwch yn barod am seibiannau ar ôl ysgol i gadw plant yn ddiogel drwy gydol y flwyddyn ysgol gyda chyngor dychwelyd i'r ysgol.

GWELER GUIDES
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella