Polisi a hyfforddiant

Adnoddau diogelwch ar-lein

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein a'n pecyn cymorth i rieni wneud yr un peth.

Cadw i fyny â pholisi ac arweiniad diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

Polisi ac arweiniad
shutterstock_1481795831 (1)
Templed archwilio adnoddau bregus
Polisi ac arweiniad
UKCCIS_logo.png
Defnyddio Ymwelwyr Allanol i Gefnogi Addysg Diogelwch Ar-lein
Crëwyd y canllaw hwn i alluogi Arweinwyr Diogelu Dynodedig (DSLs), Arweinwyr PSHE a staff eraill sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch defnyddio ymwelwyr allanol yn effeithiol i gefnogi addysg ddiogelwch ar-lein.
Mae'r canllaw hwn wedi'i greu i alluogi ...
Polisi ac arweiniad
Addysg-mewn-byd cysylltiedig
Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig
Mae fframwaith UKCCIS yn cynnig arweiniad ar y wybodaeth a'r sgiliau digidol y dylai plant a phobl ifanc gael cyfle i'w datblygu ar wahanol oedrannau a chyfnodau yn eu bywydau.
Mae fframwaith UKCCIS yn cynnig arweiniad ynghylch y ...
Polisi ac arweiniad
Welsh_gov_keeping_learners_safe.png
Cadw Dysgwyr yn Ddiogel
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant o dan adran 175 o Ddeddf Addysg 2002.
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys arweiniad i awdurdodau lleol ...

hyfforddiant

Dewch o hyd i'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf sydd ar gael ar ystod o faterion ar-lein

Adnoddau a argymhellir

hyfforddiant
Hanfodion gwarchod diogel -
Hyfforddiant Diogelu ac E-ddiogelwch Ar-lein
Mae cyrsiau hyfforddi ar-lein a grëir gan gymorth E-ddiogelwch yn syml i'w dosbarthu a'u monitro. Maent yn ffordd gost-effeithiol i sicrhau bod cymuned eich ysgol gyfan yn derbyn hyfforddiant cyfoes rheolaidd.
Cyrsiau hyfforddi ar-lein wedi'u creu gan gymorth E-ddiogelwch ...
hyfforddiant
dig_wings
Ôl-troed Digidol
hyfforddiant
gweithdy zap kidscape
Gweithdai pendantrwydd ZAP
Mae ZAP yn weithdy undydd AM DDIM i blant a phobl ifanc 9-16 sydd wedi profi bwlio.
Mae ZAP yn weithdy undydd AM DDIM ar gyfer ...
hyfforddiant
thinkuknowlogo-sq.png
Cwrs hyfforddi
Bydd Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein (KCSO) yn eich helpu i ennill y sgiliau i weithredu'n briodol ac yn hyderus i amddiffyn y plant a'r bobl ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw.
Bydd Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein (KCSO) yn helpu ...

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

Canllawiau
Merch ar yr eicon ffôn yn gwenu
Dyddio Ar-lein i Bobl Ifanc - Cyngor Rhianta
Cymerwch gip ar ein canllaw i ddarganfod cyngor rhieni ar helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel o ran dyddio ar-lein.
Cymerwch gip ar ein canllaw i ...
Canllawiau
OnlineHateTroll-1200x630
Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â phob un ar-lein, mae'n bwysig eu helpu i gydnabod ymddygiadau a all ledaenu cynnwys niweidiol. Yn aml gall twf lleferydd casineb a throlio ar-lein arwain at ganlyniadau yn y byd go iawn felly mae'n hanfodol eu harfogi â'r offer i fynd i'r afael â'r materion hyn.
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â ...
Canllawiau
BacktoSchoolGuides-1200x630
Canllawiau diogelwch Yn ôl i'r Ysgol Ar-lein
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd, yn gwneud ffrindiau digidol newydd wrth iddyn nhw symud i'r 'ysgol fawr' neu'n parhau i adeiladu eu cylch cymdeithasol digidol yn yr ysgol uwchradd; defnyddiwch ein canllawiau oedran i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn ...
Canllawiau
OnlineSafety-1200x630
Canllaw Diogelwch Ar-lein
Mae defnydd plant o'r rhyngrwyd yn dod yn fwy symudol a rhyngweithiol gan gynnig mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ryngweithio a chwrdd â phobl newydd, felly ni fu erioed yn bwysicach sicrhau eich bod yn helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel yn y byd digidol.
Mae defnydd plant o'r rhyngrwyd yn dod yn ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o
Sgroliwch i Fyny