BWYDLEN

Polisi a hyfforddiant

Adnoddau diogelwch ar-lein

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein a'n pecyn cymorth i rieni wneud yr un peth.

Cadw i fyny â pholisi ac arweiniad diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau
yr_ateb_mawr_16x9
The Big Ask: Yr Ateb Mawr - Comisiynydd Plant Lloegr
Mewn ymateb i The Big Ask, arolwg a ofynnodd i blant eu meddyliau am wella eu bywydau, mae Comisiynydd Plant Lloegr bellach wedi cyhoeddi'r canlyniadau ar ffurf The Big Answer.
Mewn ymateb i The Big Ask, a ...
Adnoddau
ITU
Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein
Darllenwch fwy am bedair set Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein (COP) 2020, dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol berthnasol sy'n targedu plant, rhieni ac addysgwyr, llunwyr diwydiant a pholisi a phori trwy adnoddau pellach.
Darllenwch fwy am y pedair set o ...
Kelsi-logo.png
Diogelwch ar-lein i Ddysgwyr gyda SEND
Canllawiau diogelwch ar-lein i ddysgwyr ag Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau (SEND).
Canllawiau diogelwch ar-lein i ddysgwyr sydd â ...
Ymchwil
plant_commissioner-logo
Tyfu i fyny yn ddigidol mewn gofal
Tyfu i fyny Digidol mewn Gofal - adroddiad yn 2017 gan y Comisiynydd Plant, sy'n ystyried pa mor dda y mae plant yn barod i ymgysylltu â'r rhyngrwyd.
Tyfu i fyny Digidol mewn Gofal - a ...

hyfforddiant

Dewch o hyd i'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf sydd ar gael ar ystod o faterion ar-lein

Adnoddau a argymhellir

Adnoddau gwersi
Adnodd IBSHA
Deall a Brwydro yn erbyn Profiadau Ieuenctid o Aflonyddu a Cham-drin Rhywiol ar Sail Delwedd
Mae’r adnoddau hyn gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) yn dilyn eu hymchwil i aflonyddu a cham-drin rhywiol ar sail delweddau. Nod y gweithdai hyn ar y mater yw helpu athrawon i hysbysu ac addysgu myfyrwyr.
Mae'r adnoddau hyn gan Gymdeithas Ysgolion ...
Ymchwil
cc2
Adroddiad Newid Sgyrsiau
Mae Newid sgyrsiau yn archwilio’r ymagwedd bresennol at risgiau ar-lein y mae plant agored i niwed yn eu hwynebu a sut y gall rheolyddion, gweithwyr proffesiynol a rhieni/gofalwyr newid yr arferion hyn i gefnogi’r plant hyn yn well.
Mae newid sgyrsiau yn archwilio'r dull presennol o ...
Canllawiau
egwyddorion ar gyfer gwaith cymdeithasol
Egwyddorion ar gyfer gwaith cymdeithasol ym maes gofal cymdeithasol plant
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: naw egwyddor i helpu gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol proffesiynol eraill i gefnogi gofalwyr maeth a phlant sydd â phrofiad o ofal i ddeall sut i elwa'n ddiogel o fod ar-lein.
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: ...
hyfforddiant
Newydd
Logo DianaAward
Cynhwysiant LGBT + a mynd i'r afael ag agweddau ac ymddygiadau Homoffobig, Biffobig a Thraffobig

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

Canllawiau
Merch ar yr eicon ffôn yn gwenu
Dyddio Ar-lein i Bobl Ifanc - Cyngor Rhianta
Cymerwch gip ar ein canllaw i ddarganfod cyngor rhieni ar helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel o ran dyddio ar-lein.
Cymerwch gip ar ein canllaw i ...
Canllawiau
OnlineHateTroll-1200x630
Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â phob un ar-lein, mae'n bwysig eu helpu i gydnabod ymddygiadau a all ledaenu cynnwys niweidiol. Yn aml gall twf lleferydd casineb a throlio ar-lein arwain at ganlyniadau yn y byd go iawn felly mae'n hanfodol eu harfogi â'r offer i fynd i'r afael â'r materion hyn.
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â ...
Canllawiau
BacktoSchoolGuides-1200x630
Canllawiau diogelwch Yn ôl i'r Ysgol Ar-lein
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd, yn gwneud ffrindiau digidol newydd wrth iddyn nhw symud i'r 'ysgol fawr' neu'n parhau i adeiladu eu cylch cymdeithasol digidol yn yr ysgol uwchradd; defnyddiwch ein canllawiau oedran i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn ...
Canllawiau
OnlineSafety-1200x630
Canllaw Diogelwch Ar-lein
Mae defnydd plant o'r rhyngrwyd yn dod yn fwy symudol a rhyngweithiol gan gynnig mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ryngweithio a chwrdd â phobl newydd, felly ni fu erioed yn bwysicach sicrhau eich bod yn helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel yn y byd digidol.
Mae defnydd plant o'r rhyngrwyd yn dod yn ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler pethau sylfaenol diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein a chael y gorau o gyflymder technoleg sy'n symud yn gyflym.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o