BWYDLEN

Apiau meithrin sgiliau i blant

Helpu plant i ddatblygu diddordebau a sgiliau newydd

Ydy'ch plentyn erioed wedi bod eisiau creu gêm? Neu gynhyrchu eu cerddoriaeth eu hunain neu adrodd straeon trwy gomics?

Archwiliwch isod ystod o apiau meithrin sgiliau ar gyfer dyfeisiau y maent eisoes yn eu defnyddio i'w helpu i feithrin sgiliau ar gyfer y dyfodol.

Ffôn clyfar gyda bwlb golau ar y sgrin i ddangos adeiladu sgiliau. Mae'r testun yn darllen 'Arbrofi a dysgu gyda'n gilydd.' Mae logo Internet Matters yn y gornel chwith isaf.

Pynciau i blant a phobl ifanc ddysgu amdanyn nhw

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM)

Gyda thechnoleg yn parhau i ddatblygu a symud ymlaen, mae sgiliau STEM yn arwain y ffordd mewn llawer o yrfaoedd sy'n seiliedig ar dechnoleg. Efallai na fydd y swyddi sydd gan blant yn y dyfodol yn bodoli eto, ond gallant barhau i baratoi.

Archwiliwch isod apiau meithrin sgiliau a all gefnogi eu dyfodol nawr.

Apiau mathemateg

Mae’r apiau meithrin sgiliau hyn yn helpu plant i ddatblygu eu sgiliau Mathemateg mewn gwahanol feysydd i gadw ar ben rhifedd a datrys problemau.

GwyddbwyllKid

Addas ar gyfer: 3+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap meithrin sgiliau hwn yn dysgu plant sut i chwarae'r gêm resymeg, gwyddbwyll. Mae'n gadael i blant chwarae yn erbyn bots heriol neu ffrindiau am ddim. Gyda thanysgrifiad, mae'n cynnwys gwersi a phosau i gefnogi dysgu.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn datblygu rhesymeg a datrys problemau sy'n gysylltiedig â gwyddbwyll
 • Yn gwella dealltwriaeth o gwyddbwyll a strategaeth.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim gyda'r opsiwn i brynu Aelodaeth Aur

Lumosity

Addas ar gyfer: 13+ (gyda chaniatâd rhiant)

Sut mae'r ap yn gweithio?

Nid yn unig ar gyfer Mathemateg, mae Lumosity yn helpu defnyddwyr i hyfforddi eu hymennydd gydag amrywiaeth o gemau mewn strategaeth, meddwl yn feirniadol, datrys problemau, cof, canolbwyntio a mwy.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mewn ychydig funudau bob dydd, gall plant gynyddu'r meysydd a grybwyllir uchod
 • Mae gemau yn ddeniadol ac yn gystadleuol
 • Yn hyrwyddo gosod nodau a chyrraedd targedau personol.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Mae'r ap sylfaenol yn rhad ac am ddim ond mae nodweddion ychwanegol fel chwarae diderfyn yn costio'n ychwanegol.

Pos Plant

Addas ar gyfer: 3+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae hon yn gêm bos llusgo a gollwng syml sy'n addas ar gyfer plant yn y Blynyddoedd Cynnar. Rhaid i'r plant ddod o hyd i siapiau a'u symud i'r gofodau maen nhw'n cydweddu â nhw. Mae'n cynnwys pedair gêm: Paru Siapiau, Adeiladwr Gwrthrychau, Dyfalu'r Gwrthrych a Phosau Jig-so.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Helpu plant ifanc i ddatblygu dealltwriaeth o siapiau
 • Yn gwella cydsymud llaw-llygad
 • Yn annog meddwl beirniadol a datrys problemau.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Dragonbox Mathemateg

Addas ar gyfer: 4+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Dyma gyfres o apiau ar gyfer plant 4-8 oed ac 8+. Yn eiddo i Kahoot!, mae'r apiau hyn yn helpu plant i ddysgu sgiliau gwahanol mewn Mathemateg gyda rhai yn canolbwyntio ar ddarllen a gwyddoniaeth. O ddysgu rhifau i ddeall algebra, gall apiau Dragonbox helpu plant i ddatblygu eu sgiliau Mathemateg.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Dewis o bynciau gwahanol i ganolbwyntio ar unrhyw sgil
 • Cymeriadau hwyliog i ennyn diddordeb plant ifanc
 • Gwneud Mathemateg a dysgu yn hwyl.

Ar gael ar gyfer: defnyddwyr iOS ac Android.
Cost: Am ddim i'w lawrlwytho gydag opsiynau prynu mewn-app.

Prodigy

Addas ar gyfer: 6-13

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Prodigy yn cynnwys quests, straeon ac anturiaethau y gall plant fynd ymlaen wrth ddysgu am Fathemateg. Maent yn dechrau trwy greu cymeriad a brwydro yn erbyn gwrthwynebwyr yn y bydoedd gwahanol hyn. Wrth iddynt ddysgu mwy am Fathemateg, daw eu cymeriad yn gryfach, gan ddatgloi ardaloedd mapiau newydd i'w harchwilio.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae plant yn dysgu gwahanol gysyniadau Mathemateg wrth gael hwyl
 • Mae'r arddull gêm fideo antur yn ddeniadol i blant ifanc heb gymryd i ffwrdd o'r dysgu

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim i'w lawrlwytho gyda phryniannau mewn-app.

Plant Academi Khan

Addas ar gyfer: Plant 2-8 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Academi Khan yn adnabyddus am ei gwersi rhad ac am ddim ar draws ystod o bynciau. Mae fersiwn y Plant yn defnyddio cymeriadau a chelf sy'n gyfeillgar i blant i'w wneud yn gyffrous. Mae'n cynnwys opsiynau i ddysgu ffeithiau a rhifau Mathemateg ynghyd â meysydd eraill o ddarllen ac ysgrifennu.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Ymarfer dyddiol ar gyfer sgiliau allweddol a fydd yn eu cadw ar y trywydd iawn yn yr ysgol
 • Mae gemau, gweithgareddau a chymeriadau yn cadw plant i gymryd rhan
 • Yn helpu plant i ddatblygu diddordebau newydd i archwilio.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Gemau Dysgu Cyn-ysgol

Addas ar gyfer: Plant 2-5 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap meithrin sgiliau hwn yn cynnwys 15 o gemau addysgol i gefnogi datblygiad cynnar. Mae'r gemau'n cynnwys: gwisgo i fyny, patrymau, rhesymeg, siapiau a mwy. Nid yw'n cynnwys unrhyw apiau i sicrhau bod plant yn aros yn yr ap.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn cefnogi datblygiad canfyddiad, sgiliau echddygol manwl a chydsymud
 • Yn annog meddwl rhesymegol, sylw a chof
 • Yn gallu paratoi plant ar gyfer trosglwyddo i'r ysgol gynradd.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app

Apiau gwyddoniaeth

Ennyn eu chwilfrydedd am y byd o'u cwmpas gydag apiau gwyddoniaeth sy'n annog arbrofi ac archwilio.

Gwylio Cosmig

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gan ddefnyddio dyfeisiau symudol, mae Cosmic Watch yn gadael i ddefnyddwyr archwilio'r awyr uwch eu pennau a dysgu am gytserau, planedau a mwy. Mae'n defnyddio realiti estynedig (AR) i ganiatáu i blant (ac oedolion) archwilio'r cosmos yn y presennol, y gorffennol a'r dyfodol.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Bydd plant sydd â diddordeb mewn seryddiaeth wrth eu bodd â'r cysylltiad uniongyrchol â'r awyr
 • Maent nid yn unig yn dysgu'r enwau ond hefyd am leoliad, cylchdroi a hanes eu symudiad
 • Mae'n weithgaredd bondio gwych i'r rhiant a'r plentyn ac mae'n eu hannog i fynd allan a dysgu.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: £5.99

Golygfa 3D Corff Dynol

Addas ar gyfer: 8+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gall plant archwilio gweithrediadau mewnol y corff dynol gyda model 3D yn yr ap meithrin sgiliau hwn. Maent yn dysgu gwahanol rannau'r sgerbwd, enwau gwahanol systemau'r corff a mwy yn yr ap gwyddonol gywir hwn. Mae fersiynau gwrywaidd a benywaidd ar gael hefyd.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae plant yn dysgu enwau cywir rhannau o'r corff
 • Maent yn rhydd i archwilio gwybodaeth fanwl trwy destun a fideo
 • Mae cwisiau yn helpu i gadarnhau eu dealltwriaeth o'r corff dynol.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Ffrwd Chwilfrydedd

Addas ar gyfer: pob oed (Mae Modd Plant ar gael)

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae CuriosityStream yn wasanaeth ffrydio ar gyfer pynciau ffeithiol fel gwyddoniaeth, natur, hanes, bywgraffiadau a mwy. Gyda rhaglenni a gwybodaeth gan David Attenborough a Brian Greene, gall plant gydbwyso eu hamser sgrin trwy wylio cynnwys a fydd yn eu helpu i ddysgu am eu byd.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn eu hannog i wylio cynnwys sy'n eu helpu i ddysgu rhywbeth newydd
 • Gydag amrywiaeth o bynciau, mae rhywbeth at ddant pawb
 • Bydd defnyddio Kids Mode yn sicrhau eu bod yn gallu cyrchu cynnwys sy'n briodol i'w hoedran datblygiadol.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: O $2.99 ​​USD/mis i $69.99 USD/blwyddyn.

Straeon Clyfar

Addas ar gyfer: 2-8

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Smart Tales yn cynnwys ystod o lyfrau sy'n helpu plant i ddysgu pynciau gwyddoniaeth a mwy wrth adeiladu geirfa.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae'n helpu plant i ddysgu sgiliau STEM trwy straeon difyr
 • Yn cynnwys nodweddion i addasu eu taith ar gyfer lefelau dysgu ac anghenion hygyrchedd
 • Yn cefnogi datblygiad sgiliau rhesymeg plant.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app.

Chwarae DNA

Addas ar gyfer: 6-8 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gyda Chwarae DNA, mae plant yn dysgu am DNA trwy greadigaethau angenfilod. Trwy gwblhau posau DNA sylfaenol, mae plant yn cael dealltwriaeth gychwynnol o sut mae'r wyddoniaeth y tu ôl i'n hymddangosiadau yn gweithio. Yna gallant chwarae gyda'u bwystfilod, gan ychwanegu at yr hwyl o greu angenfilod!

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn ennyn eu diddordeb yn y fioleg y tu ôl i DNA
 • Yn eu cyflwyno i gysyniadau gwyddonol sylfaenol i'w cychwyn ar lwybr mewn gwyddoniaeth neu archwilio
 • Yn gwneud gwyddoniaeth yn ddifyr ac yn hwyl.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: £2.49

Lab Cyffwrdd: Elfennau

Addas ar gyfer: 3+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Toca Labs: Elements yn helpu plant i adeiladu eu sgiliau gwyddoniaeth gyda chyflwyniad i'r Tabl Cyfnodol o Elfennau. Gall plant chwarae a thrin elfennau, gan redeg eu harbrofion digidol eu hunain.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn eu cyflwyno i elfennau gwyddonol y byddant yn eu defnyddio yn yr ysgol
 • Yn annog chwilfrydedd ac arbrofi i brofi eu syniadau.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: £3.99

Apiau codio

O ddatblygu gwefan i greu gemau newydd a chymaint mwy, mae plant yn dechrau ymddiddori mwy mewn codio. Helpwch nhw i ddysgu'r pethau sylfaenol gyda'r apiau a'r gemau meithrin sgiliau hyn.

Dreams

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gêm ar gyfer PlayStation 4 yw Dreams. Mae'n annog defnyddwyr i greu cynnwys y gall chwaraewyr eraill ryngweithio ag ef. Gall y cynnwys hwn fod ar ffurf gemau, 'profiadau' clyweledol ac asedau gêm y gall eraill eu defnyddio. Mae Dreams hefyd wedi datblygu gemau cysylltiedig gan gynnwys profiadau VR (realiti rhithwir).

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae'n eu cyflwyno i gysyniadau dylunio gêm. Mae modd golygu yn eu cyflwyno i elfennau i helpu i greu 'Breuddwydion' gyda sylw ar gerflunio, paentio, creu effeithiau a mwy. Os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn dylunio gemau, gallai hyn fod yn fan cychwyn iddyn nhw.

Ar gael ar gyfer: PlayStation 4
Cost: £34.99 (treial am ddim ar gael)

PictoBlox

Addas ar gyfer: 3+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae PictoBlox yn defnyddio blociau i addysgu codio gyda chysylltiadau â roboteg, deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu â pheiriant. Yn syml, mae plant yn llusgo a gollwng blociau codio yn eu lle i greu eu gemau, animeiddiadau a mwy eu hunain.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae plant yn dysgu hanfodion codio, gan gynnwys rhesymeg, algorithmau a dilyniannu
 • Yn datblygu creadigrwydd, rhesymu rhesymegol, meddwl beirniadol a sgiliau datrys problemau
 • Yn dysgu cysyniadau sylfaenol ar gyfer technoleg sy'n dod i'r amlwg fel AI ac adnabod lleferydd.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Hopscotch: Rhaglennu i Blant

Addas ar gyfer: 10-16 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Ar gael ar ffôn symudol, gall plant greu unrhyw beth y gallant ei ddychmygu, gan gynnwys gemau ac animeiddiadau. Yna gallant rannu eu creadigaethau neu waith chwarae a grëwyd gan blant eraill.

Mae’r ap yn cyflwyno plant i raglennu ac yn eu hannog i fynd yn flêr, gwneud camgymeriadau ac, yn anad dim, bod yn greadigol.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Maent yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o godio a rhaglennu
 • Mae'n caniatáu iddynt fod yn greadigol a dysgu cysyniadau technegol mewn ffyrdd hawdd.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Gemau Robot

Addas ar gyfer: 3+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gall plant o bob oed ddysgu hanfodion rhaglennu gyda'r ap meithrin sgiliau hwn. Fel apiau eraill, mae'n defnyddio blociau codio wedi'u marcio ag eiconau penodol. Mae'r plant yn llusgo a threfnu'r blociau i gyrraedd canlyniadau gwahanol. Mae'r ymagwedd hon yn gofyn i blant drechu gelynion trwy raglennu.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn dysgu codio ar lefel syml sy'n hygyrch i'r rhai nad ydynt yn darllen
 • Yn annog datrys problemau a meddwl yn feirniadol
 • Yn gallu tanio diddordebau mewn rhaglennu a roboteg.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Garej Adeiladwr Gêm

Addas ar gyfer: 7+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Garej Gêm Adeiladwr yn helpu plant i wneud eu gemau eu hunain yn arddull a genre eu diddordeb. Mae'n rhoi cyfarwyddyd cam wrth gam ar gyfer hanfodion rhaglennu y gellir wedyn eu defnyddio yn y gêm i greu.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn eu helpu i ddysgu hanfodion manwl rhaglennu a allai danio angerdd gydol oes
 • Mae'n eu hannog i feddwl yn rhesymegol ac yn greadigol i'w helpu i adeiladu rhywbeth eu hunain yn gyfan gwbl
 • Yn rhoi balchder iddyn nhw eu hunain am greu rhywbeth o ddim byd.

Ar gael ar gyfer: Nintendo Switch
Cost: £26.99

crafjr

Addas ar gyfer: 5+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae ScratchJr yn gadael i blant adeiladu eu straeon a'u gemau rhyngweithiol eu hunain wrth ddysgu rhaglennu sylfaenol. Gan ddefnyddio blociau graffigol, gall plant wneud i'w cymeriadau neidio, canu a mwy. Mae'n cynnwys opsiynau addasu i bersonoli'r straeon i ddiddordebau'r plentyn. Hefyd, mae'n gyflwyniad i iaith raglennu, Scratch.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn rhoi cyflwyniad iddynt i iaith raglennu go iawn
 • Yn datblygu llythrennedd codio mewn plant
 • Yn annog datrys problemau a meddwl yn rhesymegol.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Apiau peirianneg

Mae'r apiau hyn yn helpu plant i ddarganfod sut mae pethau'n gweithio wrth ddefnyddio eu dychymyg i greu rhywbeth newydd. Ar gyfer unrhyw blant sy'n chwilfrydig am y byd o'u cwmpas.

Dŵr Prysur

Addas ar gyfer: 6-10 +

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gan ddefnyddio ffiseg dŵr go iawn, mae Busy Water yn gofyn i blant arwain Archie y pysgodyn yn ôl i'w danc. Rhaid iddynt ddefnyddio offer a thriciau ffiseg amrywiol i'w gael yn ôl yn ddiogel. O'r herwydd, mae'n dysgu amrywiaeth o sgiliau sy'n ddefnyddiol ar gyfer dyfodol ym maes peirianneg i blant.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn dysgu achos ac effaith wrth archwilio gwahanol gyflyrau dŵr
 • Yn ogystal â sgiliau peirianneg, mae'n annog creadigrwydd a rhesymu gofodol
 • Yn helpu i ddatblygu meddwl beirniadol a sgiliau echddygol manwl.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr
Cost: £3.19

Teuluoedd Technovation: Heriau Dylunio

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Technovation Families, a elwid gynt yn Curiosity Machine, yn seiliedig ar borwr ac mae'n darparu fideos hyfforddi a heriau am ddim i blant a theuluoedd i'w haddysgu am wahanol gysyniadau fel deallusrwydd artiffisial (AI), peirianneg sifil, gwyddor bwyd a mwy! Mae plant yn dysgu am arbrofion y gallant eu gwneud neu bethau y gallant eu creu i ddatrys problemau bob dydd sy'n bwysig iddynt.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn cysylltu'r byd ar-lein â'r byd all-lein trwy annog plant i greu ac arbrofi (gyda goruchwyliaeth oedolyn)
 • Yn meddu ar ystod eang o weithgareddau iddynt eu harchwilio beth bynnag yw eu diddordeb
 • Yn annog dysgu STEAM a allai danio diddordeb a dysgu gydol oes.

Ar gael ar gyfer: unrhyw porwr
Cost: Am ddim

Gears Crazy

Addas ar gyfer: 6-8 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gêm bos yw Crazy Gears sy'n gadael i blant chwarae gyda gerau, cadwyni, gwiail a phwlïau mewn lleoliad digidol. Mae angen iddynt ddefnyddio rhesymeg a chreadigrwydd i fynd trwy bob lefel i gyd wrth ddysgu am y gwahanol fecaneg a sut maent yn effeithio ar ei gilydd. Mae’n siŵr o danio chwilfrydedd o ran sut mae popeth yn eu byd go iawn yn gweithio hefyd!

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn ennyn eu creadigrwydd a'u sgiliau meddwl beirniadol
 • Yn eu helpu i ddysgu am hanfodion peirianneg ffisegol
 • Yn caniatáu lle iddynt ddarganfod sut mae pob elfen yn gweithio ac yn effeithio ar elfennau eraill.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr
Cost: £2.49

Thinkrolls 2

Addas ar gyfer: 3-9 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gan ddefnyddio cymeriadau hwyliog, mae'r ap meithrin sgiliau hwn yn helpu plant i ddysgu am ffiseg ac adeiladu eu sgiliau rhesymu rhesymeg. Mae Thinkrolls 2 yn gofyn i blant symud pêl trwy gyfres o ddrysfeydd gan ddefnyddio eu gwybodaeth o ffiseg.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Maent yn datblygu gwytnwch trwy rwystrau y mae'n rhaid iddynt eu pasio, yn aml gyda phrawf a chamgymeriad
 • Mae'n eu helpu i adnabod effaith egwyddorion ffiseg megis sut mae disgyrchiant a dŵr yn effeithio ar symudiad
 • Yn datblygu datrys problemau, meddwl beirniadol a rhesymu rhesymegol.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: £3.49

Khan Academi

Addas ar gyfer: 11 +

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Academi Khan yn helpu plant i adeiladu eu sgiliau gyda gwahanol bynciau. Er bod cyrsiau ar gyfer plant mor ifanc â 2 oed, o ran pynciau peirianneg, plant mewn ysgolion uwchradd a hŷn sy'n elwa fwyaf. O ffiseg sylfaenol i beirianneg drydanol, mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael ar draws grwpiau oedran.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Gall plant ddewis pwnc sydd o ddiddordeb iddynt, gan eu cadw'n brysur
 • Mae'n darparu gwybodaeth fanwl ac addysgu trwy destun, fideos a chwisiau
 • Yn eu helpu i ffurfio arferion meithrin sgiliau cadarnhaol yn ifanc.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Trainyard

Addas ar gyfer: 4+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Yn berffaith ar gyfer plant sy'n caru trenau, mae Trainyard yn cynnwys cyfres o bosau trên. Rhaid i blant gysylltu traciau yn y ffordd gywir i osgoi gwrthdrawiad a chael trenau i mewn i'r orsaf gywir yn ddiogel. Heb unrhyw derfyn amser, mae'n rhoi cyfle i blant feddwl o ddifrif sut y bydd y cyfan yn gweithio cyn rhoi cynnig arni. Ar ben hynny, mae'n cynyddu'n raddol mewn anhawster i helpu i ymestyn a herio plant.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn rhoi amser i blant ddatrys problemau heb gloc yn cyfrif i lawr i roi pwysau arnynt, gan gadw lefelau straen yn isel
 • Yn annog datrys problemau a meddwl yn feirniadol
 • Gorfodi plant i feddwl sawl cam ymlaen a datblygu eu hymwybyddiaeth ofodol.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: £0.99

Llythrennedd ac Iaith

O nofelwyr i ieithyddion, gall dysgu sgiliau llythrennedd ac iaith yn gynnar gefnogi gyrfaoedd a diddordebau plant yn y dyfodol.

Helpwch nhw i wneud cysylltiadau cryfach ag apiau wrth ddysgu ieithoedd newydd, ysgrifennu a mwy.

Darllen apps

P'un a yw'ch plentyn yn ddarllenwr brwd, yn amharod neu newydd ddechrau arni, mae'r apiau meithrin sgiliau hyn yn helpu i ymgysylltu â nhw a'u hannog i ddarllen mwy. Gyda geirfa fwy a gallu i ddeall, mae plant yn gwneud yn well ym mhob maes pwnc.

ABC Plant - Olrhain a Ffoneg

Addas ar gyfer: 2+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Ar gyfer plant sy'n dysgu darllen, mae ABC Kids yn adeiladu sgiliau adnabod llythrennau Saesneg. Mae'n eu helpu i ddeall synau llythrennau, y cysylltiad rhwng llythrennau mawr a llythrennau bach, a mwy. Perffaith ar gyfer plant sy'n dysgu darllen ac ysgrifennu yn Saesneg.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae plant yn olrhain llythrennau ac yn dysgu enwau llythrennau
 • Mae'n dysgu synau llythrennau iddynt gyda lluniau i gysylltu synau
 • Mae plant yn datblygu dealltwriaeth o briflythrennau a llythrennau bach.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Digiduck

Addas ar gyfer: 3-7

Sut mae'r safle'n gweithio?

Wedi'i greu gan Childnet, mae Digiduck yn cynnwys amrywiaeth o straeon i helpu plant i ddysgu am ddiogelwch ar-lein. Mae’n cynnwys 5 stori wahanol a all helpu plant ifanc i ddatblygu eu darllen a’u meddwl beirniadol.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Dechrau sgyrsiau am ddefnydd digidol
 • Yn ymarfer sgiliau darllen ac adrodd stori
 • Yn helpu plant i ddysgu am gadw'n ddiogel ar-lein.

Ar gael ar gyfer: porwyr
Cost: Am ddim

Stori Hir

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae LongStory yn fath o efelychiad nofel weledol sy'n addas ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Mae defnyddwyr yn cael eu tywys trwy stori ddirgel ac yn gorfod gwneud dewisiadau i symud y stori ymlaen. Mae'n gyfeillgar i LGBTQ+ ac yn galluogi plant i ddewis eu rhagenwau eu hunain.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae pobl ifanc yn ymarfer eu sgiliau darllen ac yn adeiladu eu geirfa trwy ddarllen y senarios a gwneud eu penderfyniadau
 • Mae’n helpu darllenwyr anfoddog i ymarfer eu sgiliau darllen heb fod angen ymrwymo i lyfr llawn, a all helpu i adeiladu eu dygnwch darllen a’u diddordeb.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Llyfrau i Blant

Addas ar gyfer: 3+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap hwn yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol ac addysgol sy'n ennyn diddordeb plant. Mae'n cynnwys gemau, cwisiau a heriau mewn darllen a Mathemateg sy'n addas ar gyfer lefel eu sgiliau.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Helpu plant i ddatblygu sgiliau llythrennedd a mathemateg
 • Mae'n defnyddio algorithmau i bennu a chefnogi lefel sgiliau plant
 • Yn cynnig opsiynau i ddechreuwyr pur mewn pwnc.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim, yn cynnig pryniannau mewn-app

Epig!

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Epic yn ap meithrin sgiliau rhad ac am ddim sy'n rhoi mynediad i blant i dros 40,000 o lyfrau a llyfrau sain ar gyfer gwahanol lefelau darllen. Bydd plant sydd newydd ddechrau a phlant sy'n darllen penodau i gyd yn dod o hyd i rywbeth iddynt ei ddarllen.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Gyda llyfrau ar flaenau eu bysedd, maent yn fwy tebygol o godi llyfr
 • Gall plant ddarllen yn annibynnol, gwrando ar lyfrau sain neu ddilyn yr hyn sy'n cael ei ddarllen i helpu i wella eu geirfa a'u dealltwriaeth
 • Mae plant sy'n darllen o leiaf 15 munud bob dydd yn llwyddo'n fwy ym mhob maes pwnc na'r rhai nad ydynt yn darllen o gwbl.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim am un llyfr y dydd, £8.99/mis neu £68.99/flwyddyn am lyfrau diderfyn.

Amser Stori CBeebies

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio i helpu plant ifanc i ddysgu darllen, mae gan CBeebies Storytime amrywiaeth o straeon ar gyfer gwahanol oedrannau a galluoedd. Gall plant ddewis cael eu darllen neu eu darllen eu hunain. Mae gweithgareddau ychwanegol yn eu helpu i ymarfer eu sgiliau deall.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae plant yn cael eu hamlygu i wahanol fathau o straeon
 • Gallant ymarfer dealltwriaeth
 • Gallant ddilyn ynghyd â'r storïau os nad ydynt yn darllen eto.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Plant Academi Khan

Addas ar gyfer: Plant 2-8 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Academi Khan yn adnabyddus am ei gwersi rhad ac am ddim ar draws ystod o bynciau. Mae fersiwn y Plant yn defnyddio cymeriadau a chelf sy'n gyfeillgar i blant i'w wneud yn gyffrous. Mae'n cynnwys opsiynau i ddysgu llythrennau a gwella darllen ynghyd â phynciau eraill fel Mathemateg.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Ymarfer dyddiol ar gyfer sgiliau allweddol a fydd yn eu cadw ar y trywydd iawn yn yr ysgol
 • Mae gemau, gweithgareddau a chymeriadau yn cadw plant i gymryd rhan
 • Yn helpu plant i ddatblygu diddordebau newydd i archwilio.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Apiau dysgu iaith

Os yw'ch plentyn yn cymryd iaith arall yn yr ysgol, mae'r apiau meithrin sgiliau hyn yn ffordd wych o helpu i atgyfnerthu ei ddysgu. Neu, gallant ddysgu siarad iaith newydd dim ond oherwydd bod ganddynt ddiddordeb mewn gwneud hynny!

DinoLingo

Addas ar gyfer: Plant 3-14 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio ar gyfer plant, mae DinoLingo yn defnyddio dysgu seiliedig ar gêm i ddysgu ieithoedd i blant wrth ennill gwobrau. Mae gan bob gwers ac uned weithgareddau sy'n briodol i'w hoedran, fideos, gemau, caneuon, profion a mwy i helpu i olrhain dealltwriaeth a gwelliant plant.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae'n defnyddio'r dull trochi, sy'n galluogi plant i ddysgu heb fod angen cyfieithu
 • Mae'r dysgu hela yn helpu i gadw diddordeb plant a buddsoddi yn eu dysgu
 • Gall ystod eang o ieithoedd sydd ar gael wasanaethu'r rhan fwyaf o ddiddordebau.

Ar gael ar gyfer: defnyddwyr ar unrhyw porwr.
Cost: $14.95 USD/mis neu $149 USD/blwyddyn. Mae gwahanol danysgrifiadau ar gael i ysgolion.

Lingodeer

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae LingoDeer yn cynnwys dull trefnus o feithrin sgiliau mewn amrywiaeth o ieithoedd. Mae'n arbennig o addas ar gyfer dysgu ieithoedd Asiaidd fel Japaneeg, Corëeg a Fietnameg. Fodd bynnag, mae hefyd yn cynnwys Ffrangeg, Almaeneg ac ieithoedd Ewropeaidd eraill i blant ddatblygu sgiliau ynddynt. Mae'r ap yn cynnwys llwybr dysgu clir a strwythuredig i helpu plant i weithio tuag at ruglder.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn helpu plant i ddysgu gwahanol wyddor gyda chysylltiadau â Saesneg
 • Mae plant yn dysgu strwythuro brawddegau gyda'u geiriau eu hunain
 • Yn gallu olrhain cynnydd a gadael i chi lawrlwytho gwersi ar gyfer dysgu all-lein.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim i'w lawrlwytho gyda chost tanysgrifio o $14.99 USD/mis, $159.99 USD/blwyddyn neu $299.99 USD am danysgrifiad oes untro.

Duolingo

Addas ar gyfer: 13 +

Sut mae'r ap yn gweithio?

Yn cynnwys cannoedd o wersi cryno, mae Duolingo yn gwneud dysgu iaith newydd yn hawdd tra'n ei chadw'n ddifyr ac yn hwyl. Mae defnyddwyr nid yn unig yn dysgu'r safon 'sut wyt ti?' cwestiynau ond hefyd brawddegau rhyfedd a hynod i helpu i wneud y dysgu yn gofiadwy. Ynghyd â'r gallu i ddysgu ar eich cyflymder eich hun, mae yna hefyd agweddau cystadleuol a llawn her i ddiddori defnyddwyr mwy amharod.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Annog cyn lleied â phosibl o ddefnydd dyddiol i wneud cynnydd da gyda'r iaith
 • Yn defnyddio amrywiaeth o senarios a straeon i ddangos yr iaith mewn gwahanol safbwyntiau
 • Yn defnyddio cyfieithu fel y brif ffynhonnell ddysgu i helpu defnyddwyr i wneud cysylltiadau â'r hyn y maent eisoes yn ei wybod.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app.

Memrise

Addas ar gyfer: 13 +

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio ar gyfer defnyddwyr o bob oed, mae Memrise yn adeiladu sgiliau sgwrsio mewn gwahanol ieithoedd. Gall plant osod eu lefel a dewis sgyrsiau maen nhw am eu meistroli. Mae'n darparu ymarfer ar gyfer ymadroddion geirfa trwy leisiau siaradwyr brodorol. Yn ogystal, gall plant ymarfer eu sgiliau siarad gyda'r tiwtor AI, MemBot.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn mynd y tu hwnt i ddarllen ac yn annog datblygiad sgiliau siarad a gwrando
 • Yn darparu offer dysgu AI i ymarfer eu sgiliau siarad
 • Yn gadael i blant osod ac adeiladu ar eu lefel sgiliau bresennol i symud tuag at ruglder.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Opsiynau am ddim ar gael gyda mynediad cyfyngedig; Memrise Pro ar gael am £9.99/mis, £59.99/flwyddyn neu gost oes untro o £139.99.

Dysgu Ieithoedd gydag Emma

Addas ar gyfer: blynyddoedd Cynnar

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio ar gyfer plant bach a phlant yn y blynyddoedd cynnar, mae Learn Languages ​​with Emma yn blatfform dysgu sylfaenol sy'n defnyddio lluniau a sain. Mae'n addysgu 7 iaith, gan gynnwys Saesneg, sy'n ddefnyddiol i blant ifanc nad ydynt efallai'n siarad Saesneg eto.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Bydd plant ifanc yn ymgysylltu â'r lluniau
 • Mae'r testunau'n berthnasol i'r hyn y gallent fod yn ei ddysgu yn eu cyfnod addysg neu ddatblygiad, gan gynnwys rhifau, anifeiliaid a chorff.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app

Astudiocat

Addas ar gyfer: Plant 3-8 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Studycat wedi'i gynllunio i helpu'r rhai nad ydynt yn siarad Saesneg i ddysgu Saesneg gyda graffeg a gweithgareddau hwyliog. Mae'n cynnwys pynciau sy'n ymwneud â gwrando, darllen, sillafu ac ynganu. Gallwch ddewis o wahanol gyrsiau gyda gwersi lluosog ym mhob un.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae gemau'n gwneud dysgu Saesneg yn hygyrch ac yn hwyl
 • Mae plant yn dysgu geirfa graidd gyda geiriau ac ymadroddion yn cael eu dangos mewn gwahanol gyd-destunau er mwyn deall yn well
 • Yn dysgu darllen a sillafu yn ogystal â siarad a gwrando.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: $14.99 USD/mis neu $59.99 USD/blwyddyn.

Apiau ysgrifennu a stori

I blant â dychymyg mawreddog, mae adrodd straeon yn ffordd wych o rannu eu syniadau â'r byd. Mae'r apiau hyn yn eu helpu i wneud hynny mewn amrywiaeth o ffyrdd gweledol.

Dychmygol

Addas ar gyfer: 3+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gall plant o bob oed ac iaith ddefnyddio’r ap meithrin sgiliau Imagistory. Mae ei fformat sy'n seiliedig ar luniau yn golygu ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hygyrch i bawb. Mae'r ap yn gadael i blant greu straeon lluniau a'u recordio i ailymweld â nhw yn nes ymlaen. Dychmygwch straeon amser gwely fel y'u hadroddir gan eich plentyn!

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn eu helpu i ymarfer bod yn greadigol
 • Gadael iddynt adrodd straeon a dysgu sut mae adrodd straeon yn gweithio
 • Yn darparu ymdeimlad o falchder pan fydd straeon yn cael eu recordio a'u hailadrodd.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Dylunydd Strip

Addas ar gyfer: 9+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae crëwr comig arall, Strip Designer, yn gadael i blant ddefnyddio lluniau i greu comics am unrhyw beth maen nhw'n ei hoffi. Gall y comics hyn ailadrodd gwyliau hapus neu straeon ffuglen gyda'u brodyr a chwiorydd am unrhyw beth y gallant ei ddychmygu. Gellir cadw straeon fel PDFs ac mewn fformatau eraill, a gellir eu rhannu gyda ffrindiau a theulu i'w mwynhau.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Ffordd hwyliog o gadw at atgofion o rywbeth y gwnaethant ei fwynhau
 • Yn eu hannog i fod yn greadigol gyda’r lluniau maen nhw’n eu tynnu i’w hychwanegu at y comic, gan roi blas iddynt o’r hyn y gallai fod i gydweithio ag eraill neu gyfarwyddo â nhw.
 • Yn eu helpu i feddwl yn greadigol am bob rhan o'u stori a'u comic.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.

Cost: £3.49

Gwneud Credoau Comix

Addas ar gyfer: pob oed gyda goruchwyliaeth

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MakeBeliefsComix.com yn wefan sy'n ymroddedig i helpu plant i adrodd straeon gwreiddiol trwy stribedi comig. Mae'r wefan yn llawn o daflenni ysgrifennu a thiwtorialau y gall athrawon a rhieni gael mynediad iddynt am ddim. Fodd bynnag, os ydych yn rhannu unrhyw gynnwys yn gyhoeddus, rhaid i chi gyfeirio at y wefan.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae egin storïwyr wrth eu bodd yn creu comics, ac mae hyn yn mynd â hi i’r gofod digidol, sy’n helpu i ennyn diddordeb plant
 • Gall plant ddysgu pob math o dechnegau ysgrifennu a chomig a fydd nid yn unig yn eu helpu yn eu hamser creadigol personol ond a fydd hefyd yn adlewyrchu yn eu galluoedd yn yr ysgol.

Ar gael ar gyfer: we porwr.

Cost: Am ddim

Wattpad

Addas ar gyfer: 13 +

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wattpad yn blatfform darllen cymdeithasol poblogaidd sy'n galluogi defnyddwyr i bostio eu straeon eu hunain. Er nad yw'n addysgu sgiliau ysgrifennu, mae'n rhoi cyfle i bobl ifanc ymarfer eu hysgrifennu, cael adborth a darllen straeon pobl eraill.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Gadael i bobl ifanc fynegi eu hunain mewn ffyrdd creadigol a rhannu eu gwaith ag eraill
 • Yn cynnwys miloedd o straeon gan awduron eraill, gan ddarparu cymuned gymdeithasol i gysylltu â hi
 • Yn annog pobl ifanc yn eu harddegau i archwilio ystod o genres a dysgu trwy esiampl.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Sillafu a Ffoneg

Addas ar gyfer: 3+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap meithrin sgiliau hwn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer plant bach a phlant hŷn i'w helpu i ddysgu eu geiriau. Mae'r dulliau'n cynnwys Sillafu, Llenwch y Blank, Sillafu Gwag a CVC i helpu plant gyda geiriau golwg.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae ffoneg sylfaenol yn helpu adeiladu dealltwriaeth plant o sillafu
 • Yn cefnogi plant ifanc wrth iddynt lywio'r ysgol gynradd a dysgu eu geiriau
 • Yn cynnwys adroddiadau cynnydd i ddangos cynnydd wrth adael i blant gasglu sticeri a thystysgrifau i ddathlu eu gwaith caled.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr.

Cost: Am ddim

Creadigrwydd a chelfyddydau

Creu celf, creu cerddoriaeth, datblygu ffilmiau byr - os yw'ch plentyn yn hoffi mynegi ei hun yn artistig, gall yr apiau meithrin sgiliau hyn helpu.

Archwiliwch ystod o apiau i'w cefnogi wrth iddynt rannu eu hunain trwy'r celfyddydau.

Apiau creu fideo

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn creu eu fideos eu hunain - o ffrydio ar YouTube i animeiddio eu straeon eu hunain - gall yr apiau meithrin sgiliau hyn eu helpu i ddechrau dysgu'r sesiynau i mewn i'w helpu i gydbwyso eu hamser sgrin yn effeithiol.

adobe animeiddio

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Yn rhan o gyfres o gynhyrchion Adobe, mae Animate yn gynnyrch pen uchel sy'n dysgu sgiliau animeiddio. Cwblhau gyda sesiynau tiwtorial i ddechreuwyr, Mae Adobe Animate yn annog plant sydd â diddordeb mewn dod â'u lluniadau yn fyw. Mae angen amynedd ac, yn dibynnu ar oedran y plentyn, cefnogaeth gan oedolyn y gellir ymddiried ynddo. Dod o hyd i ragor o gymorth ar sut i ddechrau yma.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn cyflwyno plant i'r broses o animeiddio, gan gynnwys yr amynedd sydd ei angen
 • Dysgu sylw i fanylion, cynllunio a chreu stori
 • Yn gadael i blant fynegi eu hunain mewn ffyrdd sy'n unigryw iddyn nhw.

Ar gael ar gyfer: macOS a Windows defnyddwyr

Cost: £30.34/mis, £19.97/mis (am danysgrifiad blwyddyn), £238.42/blwyddyn. Opsiynau ychwanegol ar gael i'r rhai sydd eisoes yn defnyddio cynhyrchion Adobe.

Magisto

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Magisto yn rhoi'r offer sydd eu hangen ar blant (ac oedolion) i wneud fideos hwyliog i'w rhannu gyda ffrindiau a theulu. Mae'n defnyddio technoleg AI i gefnogi'r broses creu fideo. Gall plant greu sioeau sleidiau symudol a collage fideo os nad oes ganddynt glipiau fideo. Yn ogystal, gallant ddysgu sgiliau golygu sylfaenol i greu fideos trawiadol.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn cynnig ffordd i fynegi eu hunain trwy greadigaethau fideo yn eu hamser segur
 • Mae'n rhoi lle i blant ychwanegu ffynhonnau a golygu fideos sut maen nhw'n hoffi
 • Mae'n annog plant i ddylunio a chynllunio'r fideos y maent am eu gwneud eu hunain, gyda'u ffrindiau neu fel teulu.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

GoldieBlox a'r Peiriant Ffilm

Addas ar gyfer: 4+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gall plant greu eu hanimeiddiadau a fideos eu hunain i'w cyflwyno i ŵyl ffilm ffuglennol Bloxtown yn yr ap. Dysgant hanfodion animeiddio gydag amrywiaeth o wahanol nodweddion i'w lluniadu. Gellir rhannu creadigaethau gorffenedig trwy e-bost neu destun pan fyddant wedi'u gorffen.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn annog creadigrwydd
 • Bydd plant sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau neu animeiddio yn dysgu'r pethau sylfaenol i'w helpu i archwilio'r diddordeb hwn.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim

Stop Motion Stiwdio

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Stop Motion Studio yn ap meithrin sgiliau sy'n helpu plant i greu straeon gan ddefnyddio animeiddiad stop-symud. Maent yn dysgu cymhlethdodau'r cyfrwng trwy offer hawdd eu defnyddio ac opsiynau golygu sy'n ei wneud yn ddewisiadau gwych i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn eu cyflwyno i fath gwahanol o greu fideo
 • Yn annog amynedd a'r broses o greu ffilmiau stop-symud
 • Yn gadael iddyn nhw greu beth bynnag maen nhw ei eisiau gan ddefnyddio pa bynnag syniadau sydd ganddyn nhw sy'n troi o gwmpas eu meddyliau.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Gallaf Animeiddio

Addas ar gyfer: 4+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap hwn yn adeiladu sgiliau o amgylch animeiddio stop-symud. Mae I Can Animate yn gadael i blant greu fideos stop-symud, gan ddysgu iddynt yr amynedd a'r sgil sydd eu hangen i wneud fideos byr trwy luniau.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn dysgu amynedd ac yn annog sylw i fanylion
 • Yn gadael i blant fynegi eu creadigrwydd trwy adrodd straeon mewn ffordd weledol
 • Yn annog defnydd creadigol o wrthrychau o amgylch y cartref a'r amgylchedd i adrodd straeon stop-symud.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: £2.99

Apiau lluniadu a chelf

P'un a yw'ch plentyn yn tynnu'n ddiddiwedd neu'n dymuno dysgu sut, bydd yr apiau hyn yn eu hannog i ddatblygu eu galluoedd.

Artworkout

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio i wella technegau defnyddwyr, mae ArtWorkout yn gymhwysiad meithrin sgiliau sy'n helpu plant ac oedolion fel ei gilydd i ymarfer sgiliau dwdlo, braslunio, lluniadu, peintio a llawysgrifen. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer iPad ac yn gweithio orau gydag ef.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae canllawiau cam wrth gam yn eu helpu i ddysgu sut i dynnu lluniau syml a chymhleth
 • Mae'r offer yn caniatáu iddynt roi eu tro creadigol eu hunain ar eu gwaith celf
 • Mae'n adeiladu arferion a thechnegau i helpu'r gwella fel artistiaid.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Plant PurePaint

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae PurePaint Kids yn gymhwysiad meithrin sgiliau syml sydd ond yn darparu 5 lliw: gwyn, du a lliwiau cynradd: coch, melyn a glas. Gall plant wneud campweithiau diddiwedd trwy gymysgu ac arbrofi gyda lliwiau.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn dysgu plant am gymysgu lliwiau ac yn rhoi cyfle i arbrofi
 • Mae'n caniatáu i blant greu unrhyw beth maen nhw'n ei hoffi yn rhydd trwy baentio bys yn ddi-llanast.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr
Cost: £0.99

Draw.AI

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gyda Draw.AI, mae defnyddwyr yn dewis llun y maent am ei dynnu ac yn dilyn y cyfarwyddiadau i'w gwblhau a'i liwio. Gellir cyrchu'r canllawiau am ddim, ond mae'r ap yn cynnwys hysbysebion y gall defnyddwyr danysgrifio i'w tynnu.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae tiwtorialau lluniadu hwyliog yn ei gwneud hi'n hawdd i blant ddilyn ymlaen
 • Mae'n helpu plant i ymlacio
 • Byddant yn datblygu eu sgiliau a'u technegau lluniadu.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Sketchar

Addas ar gyfer: pobl ifanc hŷn (gydag arweiniad rhieni)

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Sketchar yn gymhwysiad meithrin sgiliau sydd wedi'i gynllunio ar gyfer crewyr sydd eisiau adeiladu eitemau ar gyfer realiti estynedig (AR) ar gyfryngau cymdeithasol (fel hidlwyr), tocynnau anffyngadwy a mwy. Pobl ifanc hŷn sy'n deall y platfform a'r cyllid y tu ôl iddo fyddai'n elwa fwyaf o'i nodweddion creadigol. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys lluniadu gydag AR, cyrsiau, celf cynfas a mwy.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae'n cyflwyno'ch arddegau i ffurfiau celf digidol a ddefnyddir yn eang mewn diwylliant poblogaidd ar draws y cyfryngau cymdeithasol
 • Yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau mewn AR a galluoedd celf cyffredinol.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Bwrdd Hud

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae'r ap adeiladu sgiliau syml hwn yn caniatáu i blant dynnu llun, creu a chwarae. Mae'n gweithio fel bwrdd gwyn bach ac yn gweithio'n dda ar dabled i blant fynegi eu hunain a rhannu eu celf gyda chi.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae'n rhoi cyfle i blant fynegi eu hunain trwy luniadu a lliwio
 • Yn helpu plant ifanc i ddatblygu sgiliau echddygol manwl
 • Yn gadael i chi neu frodyr a chwiorydd eich plentyn chwarae a chreu gyda nhw.

Ar gael ar gyfer: Android defnyddwyr
Cost: Am ddim

Brasluniau Tayasui

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Yn ddelfrydol ar gyfer plant hŷn sy'n dilyn celf, mae Tayasui Sketches yn rhoi'r cyfle i blant arbrofi'n ddigidol gyda gwahanol gyfryngau gan gynnwys dyfrlliw ac acrylig. Gydag ystod o offer i'w defnyddio, gall plant ddatblygu eu sgiliau celf trwy arbrofi.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn cyflwyno plant i wahanol offer celf i'w defnyddio wrth ddarlunio neu beintio
 • Yn paratoi plant ar gyfer hobi celf ddigidol tra hefyd yn defnyddio technegau ac arddulliau celf corfforol
 • Gellir ei ddefnyddio gydag iPhone neu iPad.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app ychwanegol

Apiau creu cerddoriaeth

Mae'r apiau meithrin sgiliau hyn yn berffaith os yw'ch plentyn yn hoffi creu caneuon neu eisiau gwybod beth sydd ei angen i gynhyrchu a gwneud cerddoriaeth.

Apiau Classplash

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gall plant ddysgu amrywiaeth o sgiliau cerddoriaeth gydag apiau o Classplash. Mae apiau'n cynnwys drymio, cyfansoddi cerddoriaeth, iwcalili a mwy. Maent yn darparu gweithgareddau ac arweiniad i blant ddysgu eu hoff offeryn.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae'n rhoi opsiynau i blant archwilio ystod o sgiliau offerynnau a cherddoriaeth
 • Yn dysgu plant i ddarllen cerddoriaeth a lleoli bysedd
 • Cefnogi plant i ddysgu rhythm a sut i gadw amser.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.

Cost: Mae'r costau'n amrywio o brynu am ddim gyda'r ap i £9.99 ar gyfer fersiynau ystafell ddosbarth.

Gwneuthurwr Cerdd JAM

Addas ar gyfer: 13+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gan ddefnyddio'r offer app neu'ch llais eich hun, mae Music Maker JAM yn gadael i ddefnyddwyr blymio i gynhyrchu cerddoriaeth ac ysgrifennu caneuon ym mhob genre. Yna gallwch chi rannu eich creadigaethau gyda'r gymuned a gwrando ar greadigaethau eraill.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Y tu hwnt i greu cerddoriaeth yn unig, mae hefyd yn annog defnyddwyr i ysgrifennu eu caneuon, gan gynnwys geiriau
 • Yn eu helpu i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth, a all fod yn weithred ymlaciol.

Ar gael ar gyfer: iOS ac Android defnyddwyr.

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Ffigur

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Ffigur yn gymhwysiad creu cerddoriaeth greddfol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu alawon a churiadau mewn munudau. Gyda rheolyddion sy'n helpu defnyddwyr i aros ar amser ac yn allweddol, mae'r app yn helpu unrhyw un i deimlo fel pro.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn eu cyflwyno i fyd cynhyrchu cerddoriaeth
 • Gadael iddynt fynegi eu creadigrwydd gydag amrywiaeth o wahanol offer ac 'offerynnau'
 • Yn eu helpu i ddeall hanfodion cyfansoddi caneuon.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.

Cost: Am ddim

Cadw

Addas ar gyfer: 4+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Tenuto yn ap meithrin sgiliau cerddoriaeth sy'n cynnwys 24 o ymarferion i blant eu cwblhau. Mae'n addysgu ystod o sgiliau, gan gynnwys adnabod nodau a llofnod allwedd, deall cordiau a graddfeydd, a chadw amser.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Mae'n helpu i ddatblygu sgiliau plant mewn amrywiaeth o feysydd i'w helpu i ddarllen a deall cerddoriaeth
 • Yn darparu ciwiau gweledol i'w helpu i chwarae cerddoriaeth
 • Yn rhoi adborth i helpu plant i ddysgu o gamgymeriadau a gwella arnynt.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.

Cost: £4.99

Band Garej

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae GarageBand yn app manwl ar gyfer iPhone ac iPad sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu cerddoriaeth gan ddefnyddio amrywiaeth o offerynnau rhithwir ac, os oes ganddyn nhw, offerynnau corfforol. Gyda gwahanol offer i haenu offerynnau a churiadau ynghyd â'r gallu i recordio'r cyfan, mae hwn yn app hwyliog i ennyn diddordeb plant mewn cerddoriaeth.

Sut gall helpu eich plentyn i feithrin sgiliau?

 • Yn gwneud dysgu offerynnau a cherddoriaeth yn gyffrous
 • Yn rhoi rheolaeth greadigol lawn iddynt o'u cerddoriaeth
 • Yn eu helpu i ddysgu hanfodion cynhyrchu cerddoriaeth.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella