BWYDLEN

Apiau meithrin sgiliau i blant

Ydy'ch plentyn erioed wedi bod eisiau creu gêm? Neu efallai eu bod am gynhyrchu eu cerddoriaeth eu hunain neu ddarganfod y broses o adrodd straeon trwy gomics. Er mwyn eu helpu i gydbwyso eu hamser sgrin, anogwch eu defnydd o apiau meithrin sgiliau.

Isod mae gwahanol apiau a gemau meithrin sgiliau a fydd yn helpu plant a phobl ifanc i ddysgu sgiliau unigryw i feithrin dysgu gydol oes y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth.

Defnyddiwch apiau meithrin sgiliau i helpu i gydbwyso amser sgrin

Pynciau i blant a phobl ifanc ddysgu amdanyn nhw

Apiau mathemateg

Mae’r apiau meithrin sgiliau hyn yn helpu plant i ddatblygu eu sgiliau Mathemateg mewn gwahanol feysydd i gadw ar ben rhifedd a datrys problemau.

Lumosity

Addas ar gyfer: 13+ (gyda chaniatâd rhiant)

Sut mae'r ap yn gweithio?

Nid yn unig ar gyfer Mathemateg, mae Lumosity yn helpu defnyddwyr i hyfforddi eu hymennydd gydag amrywiaeth o gemau mewn strategaeth, meddwl yn feirniadol, datrys problemau, cof, canolbwyntio a mwy.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mewn ychydig funudau bob dydd, gall plant gynyddu'r meysydd a grybwyllir uchod
 • Mae gemau yn ddeniadol ac yn gystadleuol
 • Yn hyrwyddo gosod nodau a chyrraedd targedau personol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr
Cost: Mae'r ap sylfaenol yn rhad ac am ddim ond mae nodweddion ychwanegol fel chwarae diderfyn yn costio'n ychwanegol.

Gemau hyfforddi ymennydd ar gyfer 13+
Prodigy

Addas ar gyfer: 6-13

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Prodigy yn cynnwys quests, straeon ac anturiaethau y gall plant fynd ymlaen wrth ddysgu am Fathemateg. Maent yn dechrau trwy greu cymeriad a brwydro yn erbyn gwrthwynebwyr yn y bydoedd gwahanol hyn. Wrth iddynt ddysgu mwy am Fathemateg, daw eu cymeriad yn gryfach, gan ddatgloi ardaloedd mapiau newydd i'w harchwilio.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae plant yn dysgu gwahanol gysyniadau Mathemateg wrth gael hwyl
 • Mae'r arddull gêm fideo antur yn ddeniadol i blant ifanc heb gymryd i ffwrdd o'r dysgu

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim i'w lawrlwytho gyda phryniannau mewn-app.

Gêm arddull antur i ddysgu Mathemateg i blant
SumQuest

Addas ar gyfer: 4+

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae SumQuest yn helpu plant i wella eu sgiliau mathemateg pen gyda gemau amser yn seiliedig ar adio cyflym.


Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n gwella mathemateg pen
 • Yn helpu plant i feddwl yn feirniadol am eu symudiadau nesaf
 • Yn gwella sgiliau adio

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app.

Gemau adio i helpu i wella mathemateg pen

Darllen apps

P'un a yw'ch plentyn yn ddarllenwr brwd, yn amharod neu newydd ddechrau arni, mae'r apiau hyn yn helpu i ymgysylltu a'u hannog i ddarllen mwy. Gyda geirfa fwy a gallu i ddeall, mae plant yn gwneud yn well ym mhob maes pwnc.

Amser Stori CBeebies

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio i helpu plant ifanc i ddysgu darllen, mae gan CBeebies Storytime amrywiaeth o straeon ar gyfer gwahanol oedrannau a galluoedd. Gall plant ddewis cael eu darllen neu eu darllen eu hunain. Mae gweithgareddau ychwanegol yn eu helpu i ymarfer eu sgiliau deall.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae plant yn cael eu hamlygu i wahanol fathau o straeon
 • Gallant ymarfer dealltwriaeth
 • Gallant ddilyn ynghyd â'r storïau os nad ydynt yn darllen eto.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim

Ystod o straeon i helpu plant i ddarllen
Epig!

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Epic yn ap rhad ac am ddim sy'n rhoi mynediad i blant i dros 40,000 o lyfrau a llyfrau sain ar gyfer gwahanol lefelau darllen. Bydd plant sydd newydd ddechrau a phlant sy'n darllen penodau i gyd yn dod o hyd i rywbeth iddynt ei ddarllen.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Gyda llyfrau ar flaenau eu bysedd, maent yn fwy tebygol o godi llyfr
 • Gall plant ddarllen yn annibynnol, gwrando ar lyfrau sain neu ddilyn yr hyn sy'n cael ei ddarllen i helpu i wella eu geirfa a'u dealltwriaeth
 • Mae plant sy'n darllen o leiaf 15 munud bob dydd yn llwyddo'n fwy ym mhob maes pwnc na'r rhai nad ydynt yn darllen o gwbl.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim am un llyfr y dydd, £8.99/mis neu £68.99/flwyddyn am lyfrau diderfyn.

E-lyfrau a llyfrau sain am ddim i bob oed
Stori Hir

Addas ar gyfer: 12+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae LongStory yn fath o efelychiad nofel weledol sy'n addas ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Mae defnyddwyr yn cael eu tywys trwy stori ddirgel ac yn gorfod gwneud dewisiadau i symud y stori ymlaen. Mae'n gyfeillgar i LGBTQ+ ac yn galluogi plant i ddewis eu rhagenwau eu hunain.

Sut y gall helpu plant?

 • Mae pobl ifanc yn ymarfer eu sgiliau darllen ac yn adeiladu eu geirfa trwy ddarllen y senarios a gwneud eu penderfyniadau
 • Mae’n helpu darllenwyr anfoddog i ymarfer eu sgiliau darllen heb fod angen ymrwymo i lyfr llawn, a all helpu i adeiladu eu dygnwch darllen a’u diddordeb.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Nofel weledol i blant hŷn

Apiau dysgu iaith

Os yw'ch plentyn yn cymryd iaith arall yn yr ysgol, mae'r apiau hyn yn ffordd wych o helpu i atgyfnerthu ei ddysgu. Neu, gallant ddysgu siarad iaith newydd dim ond oherwydd bod ganddynt ddiddordeb mewn gwneud hynny!

DinoLingo

Addas ar gyfer: Plant 3-14 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio ar gyfer plant, mae DinoLingo yn defnyddio dysgu seiliedig ar gêm i ddysgu ieithoedd i blant wrth ennill gwobrau. Mae gan bob gwers ac uned weithgareddau sy'n briodol i'w hoedran, fideos, gemau, caneuon, profion a mwy i helpu i olrhain dealltwriaeth a gwelliant plant.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n defnyddio'r dull trochi, sy'n galluogi plant i ddysgu heb fod angen cyfieithu
 • Mae'r dysgu hela yn helpu i gadw diddordeb plant a buddsoddi yn eu dysgu
 • Gall ystod eang o ieithoedd sydd ar gael wasanaethu'r rhan fwyaf o ddiddordebau.

Ar gael ar gyfer: defnyddwyr ar unrhyw porwr.
Cost: $14.95 USD/mis neu $149 USD/blwyddyn. Mae gwahanol danysgrifiadau ar gael i ysgolion.

Dysgwch ieithoedd wrth gael hwyl
Duolingo

Addas ar gyfer: 13 +

Sut mae'r ap yn gweithio?

Yn cynnwys cannoedd o wersi cryno, mae Duolingo yn gwneud dysgu iaith newydd yn hawdd tra'n ei chadw'n ddifyr ac yn hwyl. Mae defnyddwyr nid yn unig yn dysgu'r safon 'sut wyt ti?' cwestiynau ond hefyd brawddegau rhyfedd a hynod i helpu i wneud y dysgu yn gofiadwy. Ynghyd â'r gallu i ddysgu ar eich cyflymder eich hun, mae yna hefyd agweddau cystadleuol a llawn her i ddiddori defnyddwyr mwy amharod.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Annog cyn lleied â phosibl o ddefnydd dyddiol i wneud cynnydd da gyda'r iaith
 • Yn defnyddio amrywiaeth o senarios a straeon i ddangos yr iaith mewn gwahanol safbwyntiau
 • Yn defnyddio cyfieithu fel y brif ffynhonnell ddysgu i helpu defnyddwyr i wneud cysylltiadau â'r hyn y maent eisoes yn ei wybod.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app.

Gwersi dyddiol cyson
Dysgu Ieithoedd gydag Amy

Addas ar gyfer: blynyddoedd Cynnar

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio ar gyfer plant bach a phlant yn y blynyddoedd cynnar, mae Learn Languages ​​with Amy yn blatfform dysgu sylfaenol sy'n defnyddio lluniau a sain. Mae'n addysgu 7 iaith, gan gynnwys Saesneg, sy'n ddefnyddiol i blant ifanc nad ydynt efallai'n siarad Saesneg eto.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Bydd plant ifanc yn ymgysylltu â'r lluniau
 • Mae'r testunau'n berthnasol i'r hyn y gallent fod yn ei ddysgu yn eu cyfnod addysg neu ddatblygiad, gan gynnwys rhifau, anifeiliaid a chorff.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr
Cost: Am ddim gyda phryniannau mewn-app

Gweithgareddau ar gyfer y blynyddoedd cynnar

Apiau gwyddoniaeth

Ennyn eu chwilfrydedd am y byd o'u cwmpas gydag apiau gwyddoniaeth sy'n annog arbrofi ac archwilio.

Gwylio Cosmig

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gan ddefnyddio dyfeisiau symudol, mae Cosmic Watch yn gadael i ddefnyddwyr archwilio'r awyr uwch eu pennau a dysgu am gytserau, planedau a mwy. Mae'n defnyddio realiti estynedig (AR) i ganiatáu i blant (ac oedolion) archwilio'r cosmos yn y presennol, y gorffennol a'r dyfodol.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Bydd plant sydd â diddordeb mewn seryddiaeth wrth eu bodd â'r cysylltiad uniongyrchol â'r awyr
 • Maent nid yn unig yn dysgu'r enwau ond hefyd am leoliad, cylchdroi a hanes eu symudiad
 • Mae'n weithgaredd bondio gwych i'r rhiant a'r plentyn ac mae'n eu hannog i fynd allan a dysgu.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: £5.99

Helpwch y plant i archwilio awyr y nos
Ffrwd Chwilfrydedd

Addas ar gyfer: pob oed (Mae Modd Plant ar gael)

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae CuriosityStream yn wasanaeth ffrydio ar gyfer pynciau ffeithiol fel gwyddoniaeth, natur, hanes, bywgraffiadau a mwy. Gyda rhaglenni a gwybodaeth gan David Attenborough a Brian Greene, gall plant gydbwyso eu hamser sgrin trwy wylio cynnwys a fydd yn eu helpu i ddysgu am eu byd.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn eu hannog i wylio cynnwys sy'n eu helpu i ddysgu rhywbeth newydd
 • Gydag amrywiaeth o bynciau, mae rhywbeth at ddant pawb
 • Bydd defnyddio Kids Mode yn sicrhau eu bod yn gallu cyrchu cynnwys sy'n briodol i'w hoedran datblygiadol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: O $2.99 ​​USD/mis i $69.99 USD/blwyddyn.

Rhaglenni dogfen i ddysgu am y byd
Chwarae DNA

Addas ar gyfer: 6-8 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gyda Chwarae DNA, mae plant yn dysgu am DNA trwy greadigaethau angenfilod. Trwy gwblhau posau DNA sylfaenol, mae plant yn cael dealltwriaeth gychwynnol o sut mae'r wyddoniaeth y tu ôl i'n hymddangosiadau yn gweithio. Yna gallant chwarae gyda'u bwystfilod, gan ychwanegu at yr hwyl o greu angenfilod!

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn ennyn eu diddordeb yn y fioleg y tu ôl i DNA
 • Yn eu cyflwyno i gysyniadau gwyddonol sylfaenol i'w cychwyn ar lwybr mewn gwyddoniaeth neu archwilio
 • Yn gwneud gwyddoniaeth yn ddifyr ac yn hwyl.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: £2.49

Gêm ddysgu creu anghenfil hwyliog

Apiau codio

O ddatblygu gwefan i greu gemau newydd a chymaint mwy, mae plant yn dechrau ymddiddori mwy mewn codio. Helpwch nhw i ddysgu'r pethau sylfaenol gyda'r apiau a'r gemau hyn.

Dreams

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r platfform yn gweithio?

Gêm ar gyfer PlayStation 4 yw Dreams. Mae'n annog defnyddwyr i greu cynnwys y gall chwaraewyr eraill ryngweithio ag ef. Gall y cynnwys hwn fod ar ffurf gemau, 'profiadau' clyweledol ac asedau gêm y gall eraill eu defnyddio. Mae Dreams hefyd wedi datblygu gemau cysylltiedig gan gynnwys profiadau VR (realiti rhithwir).

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n eu cyflwyno i gysyniadau dylunio gêm. Mae modd golygu yn eu cyflwyno i elfennau i helpu i greu 'Breuddwydion' gyda sylw ar gerflunio, paentio, creu effeithiau a mwy. Os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn dylunio gemau, gallai hyn fod yn fan cychwyn iddyn nhw.

Ar gael ar gyfer: PlayStation 4
Cost: £34.99 (treial am ddim ar gael)

Cyflwyniad i ddatblygiad gêm
Hopscotch: Codio i Blant

Addas ar gyfer: 10-16 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Ar gael ar ffôn symudol, gall plant greu unrhyw beth y gallant ei ddychmygu, gan gynnwys gemau ac animeiddiadau. Yna gallant rannu eu creadigaethau neu waith chwarae a grëwyd gan blant eraill.

Mae’r ap yn cyflwyno plant i raglennu ac yn eu hannog i fynd yn flêr, gwneud camgymeriadau ac, yn anad dim, bod yn greadigol.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Maent yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o godio a rhaglennu
 • Mae'n caniatáu iddynt fod yn greadigol a dysgu cysyniadau technegol mewn ffyrdd hawdd.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Creu gemau, animeiddiadau a mwy
Garej Adeiladwr Gêm

Addas ar gyfer: 7+ oed

Sut mae'r ap hwn yn gweithio?

Mae Garej Gêm Adeiladwr yn helpu plant i wneud eu gemau eu hunain yn arddull a genre eu diddordeb. Mae'n rhoi cyfarwyddyd cam wrth gam ar gyfer hanfodion rhaglennu y gellir wedyn eu defnyddio yn y gêm i greu.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn eu helpu i ddysgu hanfodion manwl rhaglennu a allai danio angerdd gydol oes
 • Mae'n eu hannog i feddwl yn rhesymegol ac yn greadigol i'w helpu i adeiladu rhywbeth eu hunain yn gyfan gwbl
 • Yn rhoi balchder iddyn nhw eu hunain am greu rhywbeth o ddim byd.

Ar gael ar gyfer: Nintendo Switch
Cost: £26.99

Dysgwch sut i raglennu gemau manwl

Dysgwch am beirianneg

Mae'r apiau hyn yn helpu plant i ddarganfod sut mae pethau'n gweithio wrth ddefnyddio eu dychymyg i greu rhywbeth newydd. Ar gyfer unrhyw blant sy'n chwilfrydig am y byd o'u cwmpas.

Gears Crazy

Addas ar gyfer: 6-8 oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gêm bos yw Crazy Gears sy'n gadael i blant chwarae gyda gerau, cadwyni, gwiail a phwlïau mewn lleoliad digidol. Mae angen iddynt ddefnyddio rhesymeg a chreadigrwydd i fynd trwy bob lefel i gyd wrth ddysgu am y gwahanol fecaneg a sut maent yn effeithio ar ei gilydd. Mae’n siŵr o danio chwilfrydedd o ran sut mae popeth yn eu byd go iawn yn gweithio hefyd!

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn ennyn eu creadigrwydd a'u sgiliau meddwl beirniadol
 • Yn eu helpu i ddysgu am hanfodion peirianneg ffisegol
 • Yn caniatáu lle iddynt ddarganfod sut mae pob elfen yn gweithio ac yn effeithio ar elfennau eraill.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr
Cost: £2.49

Dysgwch am hanfodion peirianneg
Teuluoedd Technovation: Heriau Dylunio

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Technovation Families, a elwid gynt yn Curiosity Machine, yn seiliedig ar borwr ac mae'n darparu fideos hyfforddi a heriau am ddim i blant a theuluoedd i'w haddysgu am wahanol gysyniadau fel deallusrwydd artiffisial (AI), peirianneg sifil, gwyddor bwyd a mwy! Mae plant yn dysgu am arbrofion y gallant eu gwneud neu bethau y gallant eu creu i ddatrys problemau bob dydd sy'n bwysig iddynt.

Sut y gall helpu plant?

 • Yn cysylltu'r byd ar-lein â'r byd all-lein trwy annog plant i greu ac arbrofi (gyda goruchwyliaeth oedolyn)
 • Yn meddu ar ystod eang o weithgareddau iddynt eu harchwilio beth bynnag yw eu diddordeb
 • Yn annog dysgu STEAM a allai danio diddordeb a dysgu gydol oes.

Ar gael ar gyfer: unrhyw porwr
Cost: Am ddim

Arbrofi a chreu gyda heriau dylunio
Byd Goo

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae World of Goo yn ap meithrin sgiliau a gêm bos sy'n dechrau gyda defnyddwyr yn chwarae gyda pheli o goo ac yn eu hymestyn, sy'n troi allan i fod yn greaduriaid bach. Gyda lefelau a heriau rhyfedd sy'n gofyn am fath gwahanol o beirianneg (fel adeiladu tyrau, pontydd a cherbydau gyda'r goo hwn), mae'n cadw plant yn brysur ac yn chwilfrydig i archwilio sut mae'r cyfan yn gweithio gyda'i gilydd.

Sut y gall helpu plant?

 • Yn hyrwyddo chwilfrydedd - yn yr hyn sy'n digwydd nesaf yn y gêm yn ogystal â beth yw'r peli goo a sut maen nhw'n gweithio
 • Mae'n hwyl ac yn ddeniadol
 • Mae'n helpu i hybu meddwl creadigol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr
Cost: £ 2.99- £ 4.49

Defnyddiwch goo i adeiladu pob math o bethau

Apiau i ddysgu am gynhyrchu fideos

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn creu eu fideos eu hunain - o ffrydio ar YouTube i animeiddio eu straeon eu hunain - gall yr apiau hyn eu helpu i ddechrau dysgu'r sesiynau i mewn i'w helpu i gydbwyso eu hamser sgrin yn effeithiol.

GoldieBlox a'r Peiriant Ffilm

Addas ar gyfer: 4+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gall plant greu eu hanimeiddiadau a fideos eu hunain i'w cyflwyno i ŵyl ffilm ffuglennol Bloxtown yn yr ap. Dysgant hanfodion animeiddio gydag amrywiaeth o wahanol nodweddion i'w lluniadu. Gellir rhannu creadigaethau gorffenedig trwy e-bost neu destun pan fyddant wedi'u gorffen.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn annog creadigrwydd
 • Bydd plant sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau neu animeiddio yn dysgu'r pethau sylfaenol i'w helpu i archwilio'r diddordeb hwn.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim

Dysgwch hanfodion animeiddio a ffilmiau
Pyped Cysgodol

Addas ar gyfer: 5+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Shadow Puppet yn gadael i blant wneud fideos a chyflwyniadau am bethau y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt - beth wnaethon nhw ar wyliau, eu hoff anifail neu straeon am eu creadigaeth eu hunain. Gydag amrywiaeth o offer golygu, cerddoriaeth ac adrodd, mae plant yn cael cyflwyniad i gynhyrchu fideos. Mae Shadow Puppet Edu hefyd ar gael i athrawon ac ysgolion.

Sut y gall helpu plant?

 • Gall plant rannu eu diddordebau gyda chi a theulu neu ffrindiau eraill
 • Mae'n caniatáu iddynt fod yn greadigol yn y modd y maent yn creu eu fideos
 • Mae'n cynnig amrywiaeth o opsiynau i greu'r union beth maen nhw'n ei weld yn eu meddyliau.

Ar gael ar gyfer: iOS a defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Creu ac adrodd fideos am unrhyw beth
Stop Motion Stiwdio

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Stop Motion Studio yn ap meithrin sgiliau sy'n helpu plant i greu straeon gan ddefnyddio animeiddiad stop-symud. Maent yn dysgu cymhlethdodau'r cyfrwng trwy offer hawdd eu defnyddio ac opsiynau golygu sy'n ei wneud yn ddewisiadau gwych i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn eu cyflwyno i fath gwahanol o greu fideo
 • Yn annog amynedd a'r broses o greu ffilmiau stop-symud
 • Yn gadael iddyn nhw greu beth bynnag maen nhw ei eisiau gan ddefnyddio pa bynnag syniadau sydd ganddyn nhw sy'n troi o gwmpas eu meddyliau.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.
Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Creu fideos stop-symud hwyliog

Apiau lluniadu a chelf

P'un a yw'ch plentyn yn tynnu'n ddiddiwedd neu'n dymuno dysgu sut, bydd yr apiau hyn yn eu hannog i ddatblygu eu galluoedd.

Artworkout

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Wedi'i gynllunio i wella technegau defnyddwyr, mae ArtWorkout yn gymhwysiad meithrin sgiliau sy'n helpu plant ac oedolion fel ei gilydd i ymarfer sgiliau dwdlo, braslunio, lluniadu, peintio a llawysgrifen. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer iPad ac yn gweithio orau gydag ef.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae canllawiau cam wrth gam yn eu helpu i ddysgu sut i dynnu lluniau syml a chymhleth
 • Mae'r offer yn caniatáu iddynt roi eu tro creadigol eu hunain ar eu gwaith celf
 • Mae'n adeiladu arferion a thechnegau i helpu'r gwella fel artistiaid.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Dysgwch sut i dynnu llun gyda chanllawiau cam wrth gam
Draw.AI

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gyda Draw.AI, mae defnyddwyr yn dewis llun y maent am ei dynnu ac yn dilyn y cyfarwyddiadau i'w gwblhau a'i liwio. Gellir cyrchu'r canllawiau am ddim, ond mae'r ap yn cynnwys hysbysebion y gall defnyddwyr danysgrifio i'w tynnu.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae tiwtorialau lluniadu hwyliog yn ei gwneud hi'n hawdd i blant ddilyn ymlaen
 • Mae'n helpu plant i ymlacio
 • Byddant yn datblygu eu sgiliau a'u technegau lluniadu.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Canllawiau ac olrhain i wella sgiliau lluniadu
Braslun

Addas ar gyfer: pobl ifanc hŷn (gydag arweiniad rhieni)

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae SketchAR yn gymhwysiad meithrin sgiliau sydd wedi'i gynllunio ar gyfer crewyr sydd eisiau adeiladu eitemau ar gyfer realiti estynedig (AR) ar gyfryngau cymdeithasol (fel hidlwyr), tocynnau anffyngadwy a mwy. Pobl ifanc hŷn sy'n deall y platfform a'r cyllid y tu ôl iddo fyddai'n elwa fwyaf o'i nodweddion creadigol. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys lluniadu gydag AR, cyrsiau, celf cynfas a mwy.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae'n cyflwyno'ch arddegau i ffurfiau celf digidol a ddefnyddir yn eang mewn diwylliant poblogaidd ar draws y cyfryngau cymdeithasol
 • Yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau mewn AR a galluoedd celf cyffredinol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Creu celf ddigidol ar gyfer yr oes fodern

Datblygu adrodd straeon

I blant â dychymyg mawreddog, mae adrodd straeon yn ffordd wych o rannu eu syniadau â'r byd. Mae'r apiau hyn yn eu helpu i wneud hynny mewn amrywiaeth o ffyrdd gweledol.

Gwneud Credoau Comix

Addas ar gyfer: pob oed gyda goruchwyliaeth

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae MakeBeliefsComix.com yn wefan sy'n ymroddedig i helpu plant i adrodd straeon gwreiddiol trwy stribedi comig. Mae'r wefan yn llawn o daflenni ysgrifennu a thiwtorialau y gall athrawon a rhieni gael mynediad iddynt am ddim. Fodd bynnag, os ydych yn rhannu unrhyw gynnwys yn gyhoeddus, rhaid i chi gyfeirio at y wefan.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Mae egin storïwyr wrth eu bodd yn creu comics, ac mae hyn yn mynd â hi i’r gofod digidol, sy’n helpu i ennyn diddordeb plant
 • Gall plant ddysgu pob math o dechnegau ysgrifennu a chomig a fydd nid yn unig yn eu helpu yn eu hamser creadigol personol ond a fydd hefyd yn adlewyrchu yn eu galluoedd yn yr ysgol.

Ar gael ar gyfer: we porwr.

Cost: Am ddim

Creu comics am ddim i adrodd straeon
Dychmygol

Addas ar gyfer: 3+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gall plant o bob oed ac iaith ddefnyddio’r ap meithrin sgiliau Imagistory. Mae ei fformat sy'n seiliedig ar luniau yn golygu ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hygyrch i bawb. Mae'r ap yn gadael i blant greu straeon lluniau a'u recordio i ailymweld â nhw yn nes ymlaen. Dychmygwch straeon amser gwely fel y'u hadroddir gan eich plentyn!

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn eu helpu i ymarfer bod yn greadigol
 • Gadael iddynt adrodd straeon a dysgu sut mae adrodd straeon yn gweithio
 • Yn darparu ymdeimlad o falchder pan fydd straeon yn cael eu recordio a'u hailadrodd.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Helpwch blant i ddod yn storïwyr
Dylunydd Strip

Addas ar gyfer: 9+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae crëwr comig arall, Strip Designer, yn gadael i blant ddefnyddio lluniau i greu comics am unrhyw beth maen nhw'n ei hoffi. Gall y comics hyn ailadrodd gwyliau hapus neu straeon ffuglen gyda'u brodyr a chwiorydd am unrhyw beth y gallant ei ddychmygu. Gellir cadw straeon fel PDFs ac mewn fformatau eraill, a gellir eu rhannu gyda ffrindiau a theulu i'w mwynhau.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Ffordd hwyliog o gadw at atgofion o rywbeth y gwnaethant ei fwynhau
 • Yn eu hannog i fod yn greadigol gyda’r lluniau maen nhw’n eu tynnu i’w hychwanegu at y comic, gan roi blas iddynt o’r hyn y gallai fod i gydweithio ag eraill neu gyfarwyddo â nhw.
 • Yn eu helpu i feddwl yn greadigol am bob rhan o'u stori a'u comic.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.

Cost: £3.49

Adrodd straeon gyda lluniau go iawn mewn fformat comic

Dysgwch sut i greu cerddoriaeth

Mae'r apiau meithrin sgiliau hyn yn berffaith os yw'ch plentyn yn hoffi creu caneuon neu eisiau gwybod beth sydd ei angen i gynhyrchu a gwneud cerddoriaeth.

Ffigur

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae Ffigur yn gymhwysiad creu cerddoriaeth greddfol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu alawon a churiadau mewn munudau. Gyda rheolyddion sy'n helpu defnyddwyr i aros ar amser ac yn allweddol, mae'r app yn helpu unrhyw un i deimlo fel pro.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn eu cyflwyno i fyd cynhyrchu cerddoriaeth
 • Gadael iddynt fynegi eu creadigrwydd gydag amrywiaeth o wahanol offer ac 'offerynnau'
 • Yn eu helpu i ddeall hanfodion cyfansoddi caneuon.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr.

Cost: Am ddim

Dysgwch sut i haenu curiadau
Band Garej

Addas ar gyfer: pob oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Mae GarageBand yn app manwl ar gyfer iPhone ac iPad sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu cerddoriaeth gan ddefnyddio amrywiaeth o offerynnau rhithwir ac, os oes ganddyn nhw, offerynnau corfforol. Gyda gwahanol offer i haenu offerynnau a churiadau ynghyd â'r gallu i recordio'r cyfan, mae hwn yn app hwyliog i ennyn diddordeb plant mewn cerddoriaeth.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Yn gwneud dysgu offerynnau a cherddoriaeth yn gyffrous
 • Yn rhoi rheolaeth greadigol lawn iddynt o'u cerddoriaeth
 • Yn eu helpu i ddysgu hanfodion cynhyrchu cerddoriaeth.

Ar gael ar gyfer: iOS defnyddwyr

Cost: Am ddim

Creu caneuon anhygoel a chymhleth
Gwneuthurwr Cerdd JAM

Addas ar gyfer: 13+ oed

Sut mae'r ap yn gweithio?

Gan ddefnyddio'r offer app neu'ch llais eich hun, mae Music Maker JAM yn gadael i ddefnyddwyr blymio i gynhyrchu cerddoriaeth ac ysgrifennu caneuon ym mhob genre. Yna gallwch chi rannu eich creadigaethau gyda'r gymuned a gwrando ar greadigaethau eraill.

Sut y gall helpu'ch plentyn?

 • Y tu hwnt i greu cerddoriaeth yn unig, mae hefyd yn annog defnyddwyr i ysgrifennu eu caneuon, gan gynnwys geiriau
 • Yn eu helpu i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth, a all fod yn weithred ymlaciol.

Ar gael ar gyfer: iOS a Android defnyddwyr.

Cost: Am ddim (prynu mewn-app)

Creu a rhannu cerddoriaeth mewn gwahanol genres
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella