BWYDLEN

Cysylltwch yr ysgol â'r cartref

Pecynnau cyflwyno i gefnogi rhieni

O ran diogelwch ar-lein plant a phobl ifanc, mae rhieni yn aml yn dibynnu ar ysgolion. Gall hyn fod oherwydd eu hymddiriedaeth yng ngallu athrawon i fynd i'r afael â materion yn gyflym neu'n syml oherwydd diffyg arbenigedd.

Rydym wedi cynllunio'r adnoddau isod i gefnogi rhieni a gofalwyr wrth iddynt fynd i'r afael â diogelwch ar-lein eu plentyn.

Beth sydd ar y dudalen hon

Cyflwyniadau Rhieni

Lawrlwythwch y detholiad hwn o gyflwyniadau diogelwch ar-lein, ynghyd â sgriptiau, i gefnogi rhieni a gofalwyr wrth iddynt ddysgu am bwysigrwydd diogelwch ar-lein. Bydd creu cysylltiadau rhwng yr ysgol a’r cartref yn helpu pobl ifanc i fod yn gyfrifol am gadw’n ddiogel ar-lein.

Canllawiau Oedran

Mae’r canllawiau oedran digidol hyn yn amlinellu materion diogelwch ar-lein cyffredin y mae plant o’r blynyddoedd cynnar yn eu hwynebu yr holl ffordd i fyny i’r ysgol uwchradd. Cefnogi rhieni a gofalwyr i fynd i'r afael â phopeth o seiberfwlio i feithrin perthynas amhriodol trwy ddarparu'r cysylltiadau hyn iddynt.

Taflenni a phosteri

Darparwch gopïau digidol neu galed o'r taflenni a'r posteri hyn i rieni i helpu i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein. Dewiswch a dewiswch pa adnoddau sydd fwyaf perthnasol i rieni a gofalwyr eich myfyrwyr penodol.

Taflenni e-ddiogelwch

Gweler ein taflenni diogelwch ar-lein rhad ac am ddim ac adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho.

Gweler Taflenni

Pecynnau Poster

Yn dangos materion allweddol a'r angen i ddeall a chymryd rhan.

Gweler posteri

Dysgu rhyngweithiol

Anogwch rieni a gofalwyr i gynnwys eu plant mewn diogelwch ar-lein yn y gweithgareddau dysgu rhyngweithiol hyn. Oherwydd eu bod yn fwy ymarferol, mae diogelwch ar-lein yn dod yn hwyl ac yn gofiadwy i'r plentyn a'r rhiant.

 • Chwarae ar y Rhyngrwyd
  Mae’r drioleg hon o ddramâu a grëwyd gyda Plusnet yn archwilio materion yn ymwneud â meithrin perthynas amhriodol, seiberfwlio ac enw da ar-lein mewn ffordd unigryw a rhyngweithiol.
 • Materion Digidol
  Mae'r platfform dysgu ar-lein hwn yn addysgu materion diogelwch ar-lein allweddol trwy weithgareddau rhyngweithiol a stori antur dewis-eich-hun.
 • Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd
  Gall rhieni a phlant weithio gyda'i gilydd i gwblhau cwisiau ar gasineb ar-lein neu stereoteipiau rhyw i herio rhagfarnau gyda thrafodaeth.
 • Dod o hyd i'r Ffug
  Mae'r cwis hwn a grëwyd gyda Google yn mynd i'r afael â phwnc newyddion ffug a gwybodaeth anghywir. Gall rhieni a phlant gwblhau'r cwis hwn a thrafod eu hatebion gyda'i gilydd.

Adnoddau Eraill

Cefnogi rhieni a gofalwyr ymhellach gyda'r adnoddau ar-lein hyn sy'n hyrwyddo diogelwch ar-lein yn y cartref. O ganllawiau arbenigol i'n cylchlythyr rheolaidd, mae'r adnoddau hyn yn helpu i feithrin eu hyder wrth fynd i'r afael â materion diogelwch ar-lein.

Hwb Diogelwch Digidol Cynhwysol

Offer ac adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc gyda SEND, y rhan honno o'r gymuned LGBTQ +, a phrofiadol o ofal.

GWELER HUB

Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol

Gyda chymaint o blant a phobl ifanc yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae'n bwysig i rieni fod yn ymwybodol o'r materion y gallent ddod ar eu traws.

Gweld yr adnodd

Cylchlythyr

Anogwch rieni i danysgrifio i gylchlythyr Internet Matters i gael y cyngor, adnoddau a chanllawiau diogelwch ar-lein diweddaraf.

TANYSGRIFWCH
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella