BWYDLEN

Mae ein tîm

Mae tîm Internet Matters yn cynnwys pobl wych sy'n frwd dros gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Rydym yn awyddus i ddefnyddio ein gwybodaeth a’n cryfderau i helpu rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil a thueddiadau diogelwch digidol diweddaraf.

Cwrdd â'r timau

Mae Internet Matters yn sefydliad bach dielw gydag amrywiaeth o bobl dalentog yn gweithio i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Archwiliwch ein timau isod am ragor o wybodaeth neu Cysylltwch â ni gyda'ch ymholiad.

Rheolaeth Swyddfa

icon icon

Carolyn Bunting MBE

Cyd-Brif Swyddog Gweithredol

Mae Carolyn wedi bod yn arwain Internet Matters ers ei lansio ym mis Mai 2014. Mae ganddi gyfoeth o brofiad marchnata mewn swyddi uwch yn Sky a Vodafone - profiad canolog wrth estyn allan at rieni. Gyda dau o blant oed ysgol ei hun, mae hi'n angerddol am sicrhau bod plant yn gallu mwynhau'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Cysylltu

icon icon

Rachel Huggins

Cyd-Brif Swyddog Gweithredol

Mae Rachel yn gyfrifol am strategaeth y sefydliad a datblygu partneriaethau allweddol. Mae ei chefndir yn cynnwys rolau cynllunio strategol a marchnata yn y cyfryngau, gwasanaethau ariannol, manwerthu a chyhoeddi, gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio i Sky, un o aelodau sefydlu Internet Matters. Mae hi hefyd yn fam i ddau o blant bach sy'n cymryd eu camau cyntaf yn y byd digidol.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Paula Levett

Rheolwr Swyddfa

Mae Paula yn gyfrifol am reolaeth weinyddol Internet Matters ac mae'n llwyddo i gadw pawb yn drefnus. Mae ganddi dros 18 mlynedd o brofiad mewn Gweinyddu Swyddfa, Cyfleusterau a Rheoli Prosiectau, o fewn sectorau sy'n amrywio o Addysg, Cyllid ac aml-wladolion mawr i weithrediadau cychwynnol bach.

Cysylltu

icon icon

Khyati Lathigra

Rheolwr Cyllid

Khyati sy'n gyfrifol am yr adran gyllid ac mae'n rheoli swyddogaeth gyfrifyddu gyffredinol Internet Matters. Gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn cymorth ariannol ar draws nifer o ddiwydiannau, mae'n darparu cyfoeth o arbenigedd a gwybodaeth i'r tîm. Ac fel mam, mae hi'n gwybod bod gwneud yn siŵr bod plant yn gallu aros yn ddiogel ac archwilio'r rhyngrwyd yn ddiogel gyda chefnogaeth rhieni yn hynod bwysig yn y byd digidol sy'n datblygu o hyd.

Cysylltu Cysylltu

Tîm Digidol

icon icon

Ghislaine Bombusa

Pennaeth Digidol

Mae Ghislaine yn gyfrifol am reoli'r sianeli cyfryngau cymdeithasol a gweithio'n agos gyda'n harbenigwyr e-ddiogelwch i ddatblygu cynnwys sy'n helpu i addysgu a hysbysu rhieni ar faterion e-ddiogelwch. Mae hi'n angerddol am bopeth cymdeithasol ac mae'n ymwneud yn helaeth â chreu a rhannu'r adnoddau gorau sydd ar gael i rieni trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael rhieni i siarad a rhannu eu profiadau bywyd go iawn.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Vasileios Zarodimos

SEO a Rheolwr Marchnata Digidol

Mae Vasileios yn gyfrifol am gynllunio, gweithredu, adrodd a monitro strategaethau marchnata digidol ar draws holl sianeli ar-lein Internet Matters. Mae ganddo allu profedig mewn SEO, cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost ac mae'n fedrus wrth ddadansoddi tueddiadau marchnata. Yn angerddol am y byd digidol, mae Vasileios yn awyddus i hyrwyddo gweledigaeth Internet Matters i wneud y rhyngrwyd yn lle diogel ond pleserus i bob plentyn.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Sheena Peckham

Rheolwr Cynnwys Digidol

Mae Sheena yn gweithio fel rhan o'r Tîm Digidol fel awdur cynnwys ac mae'n rhannol gyfrifol am gynnwys gwefan Internet Matters a'r cyfryngau cymdeithasol. Gyda blynyddoedd lawer o brofiad ym myd addysg, gan gynnwys fel athrawes, llyfrgellydd a chrëwr cynnwys addysgol, mae hi eisiau sicrhau bod plant yn cael eu haddysgu i ddefnyddio’r rhyngrwyd a’r cyfan sydd ganddo i’w gynnig mewn ffordd ddiogel a deallus.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Andre Armacollo

Arweinydd Profiad Digidol

Ar ôl gweithio gyda marchnata, dylunio gwe a datblygu pen blaen am y degawd diwethaf, mae Andre wedi ennill profiad gwerthfawr o ran gweithio a llywio'r byd digidol hwn yr ydym yn byw ynddo. Gyda hynny mewn golwg, hoffai gymhwyso'r sgiliau hynny i cyfrannu at y gymuned ehangach a, gobeithio, helpu i wneud gwahaniaeth bach yn rhywle.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Jabed Ahmed

Dadansoddwr Data Digidol

Mae Jabed yn goruchwylio dadansoddeg a thagio, yn cynhyrchu adroddiadau data ac yn monitro effeithiolrwydd strategaethau marchnata digidol ar draws holl lwyfannau ar-lein Internet Matters. Mae ei frwdfrydedd dros y byd digidol yn gyrru ei ymrwymiad i hyrwyddo gweledigaeth Internet Matters o greu amgylchedd ar-lein diogel a phleserus i blant.

Cysylltu Cysylltu

Tîm Marchnata

icon icon

Emma Pierce

Pennaeth Marchnata

Mae Emma yn bennaeth ar ein tîm marchnata, gan arwain y gwaith o ddatblygu a chyflwyno brand a gweithgaredd marchnata Internet Matters. Mae Emma yn dod â phrofiad marchnata eang i’r tîm, a gyda 2 o blant yn eu harddegau, mae ganddi hefyd brofiad uniongyrchol o effaith y byd digidol ar bobl ifanc.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Guy Copitch

Uwch Reolwr Marchnata

Mae Guy yn gyfrifol am reoli a gweithredu strategaethau brand a marchnata Internet Matters. Mae ganddo dros 10 mlynedd o brofiad ar draws y dirwedd farchnata ar ôl gweithio mewn asiantaethau cyfryngau, hysbysebu a thrawsnewid digidol. Ar ôl tyfu i fyny ochr yn ochr â’r rhyngrwyd, mae am sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol wneud y gorau o’r dirwedd ddigidol sy’n newid yn barhaus yn ddiogel.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Elie Granville

Uwch Reolwr Marchnata CRM ac E-bost

Mae Elie yn gyfrifol am ein strategaethau marchnata cyswllt ac e-bost, gan arwain datblygiad a defnydd ein hoffer rheoli cysylltiadau cwsmeriaid newydd. Mae’n awyddus i ddefnyddio ei hystod amrywiol o brofiad marchnata i greu cyfathrebiadau personol a phrofiadau ar gyfer cynulleidfaoedd Internet Matters, gan roi’r offer cywir i rieni ac athrawon i helpu eu plant i lywio’r byd digidol yn ddiogel.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Charlie Joy

Uwch Weithredwr Marchnata

Mae Charlie yn gyfrifol am redeg cyfrifon digidol taledig Internet Matters o ddydd i ddydd a helpu i reoli perthnasoedd partner. Mae ganddo dros 6 blynedd o brofiad yn gweithio yn y diwydiant marchnata, a chyda 2 gefnder bach sy'n darganfod eu traed yn y byd digidol, mae ganddo ddiddordeb mawr mewn ei wneud mor bleserus â phosib iddyn nhw a phobl ifanc eraill.

Cysylltu

icon icon

Canmoliaeth Opara

Swyddog Marchnata

Mae Praise yn unigolyn brwdfrydig a chreadigol sydd â diddordeb mewn meddwl am syniadau newydd a chynorthwyo tîm Internet Matters ar wahanol fentrau i sicrhau bod gennym ni ein troed gorau ymlaen o ran diogelwch rhyngrwyd.

Cysylltu

Tîm Codi Arian a Phartneriaethau

icon icon

Puja Bhagat

Uwch Reolwr — Partneriaethau

Mae Puja yn gyfrifol am gefnogi rheolaeth prosiectau strategol allweddol a phartneriaethau ar draws y busnes. Mae hi'n mwynhau gweithio ochr yn ochr â chwmnïau sydd wedi ymrwymo i eiriol dros amddiffyn teuluoedd ar-lein. Mae Puja yn angerddol am rymuso teuluoedd i lywio eu byd digidol yn hyderus ac yn ddiogel.

Cysylltu

Tîm Polisi ac Ymchwil

icon icon

Simone Vibert

Pennaeth Polisi ac Ymchwil

Mae Simone yn gyfrifol am ddatblygu ein safbwyntiau polisi ac ymgysylltu â’r sector. Mae ei phrofiad yn rhychwantu polisi, ymchwil a materion cyhoeddus mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys elusennau, melin drafod, a chorff hyd braich. Mae ganddi ddealltwriaeth fanwl o'r groesffordd rhwng polisi digidol a pholisi plant. Yn ei hamser hamdden, mae Simone yn rhedwr a darllenydd brwd.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Lizzie Reeves

Uwch Reolwr Polisi

Mae Lizzie yn arwain ar brosiectau polisi ac ymchwil sy'n archwilio defnydd plant o dechnolegau digidol. Ymunodd â Internet Matters o swyddfa'r Comisiynydd Plant lle bu'n arbenigo mewn polisi diogelwch plant ar-lein, yn enwedig trais yn erbyn merched mewn gofodau ar-lein. Mae'n awyddus i dynnu ar ei phrofiad ym maes polisi plant i helpu i wneud y byd ar-lein yn fan lle mae pob person ifanc yn ddiogel ac yn gallu ffynnu.

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Katie Freeman-Tayler

Uwch Reolwr Ymchwil

Mae Katie yn arwain ar brosiectau ymchwil ac yn sicrhau bod lleisiau rhieni, plant a phobl ifanc yn cael eu cynrychioli yng ngwaith y tîm Internet Matters ehangach ac yn ei lywio. Gyda chefndir yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus, mae ganddi brofiad mewn ystod o ddulliau ymchwil, gyda ffocws ar ymchwil gyda phlant a phobl ifanc, rhieni ac athrawon. Mae Katie wrth ei bodd â choffi, yn casáu anghydraddoldeb a, tu allan i’r gwaith, gallwch ddod o hyd iddi mewn llyfr neu ar y traeth!

Cysylltu Cysylltu

icon icon

Ali Bissondath

Rheolwr Polisi

Mae Ali yn cefnogi swyddogaeth bolisi eang Internet Matters yn ogystal â'n rhaglen waith strategol sy'n canolbwyntio ar blant agored i niwed. Mae ganddi gefndir yn y byd academaidd ac mae wedi gweithio ar bolisi gwrthderfysgaeth ar-lein gydag amrywiaeth o gwmnïau technoleg, sefydliadau academaidd rhyngwladol ac ymgynghoriaethau. Fel chwaer fawr, mae Ali eisiau helpu i wneud y byd ar-lein yn lle hwyliog a diogel i archwilio.

Cysylltu Cysylltu