Mae ein tîm

Mae ein tîm ar faterion rhyngrwyd yn cynnwys pobl wych sy'n awyddus i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u cryfderau i helpu rhieni i gymryd rhan ym mywydau digidol eu plant.

Rydym yn angerddol am gadw plant yn ddiogel ar-lein ac rydym yma i'ch helpu i wneud y penderfyniadau cywir i chi a'ch teulu.

icon icon

Carolyn Bunting

Prif Swyddog Gweithredol

Mae Carolyn wedi bod yn arwain Internet Matters ers ei lansio ym mis Mai 2014. Mae ganddi gyfoeth o brofiad marchnata mewn swyddi uwch yn Sky a Vodafone - profiad canolog wrth estyn allan at rieni. Gyda dau o blant oed ysgol gynradd ei hun, mae'n angerddol am sicrhau y gall plant fwynhau'r rhyngrwyd yn ddiogel.

cyswllt

icon icon

Claire Levens

Cyfarwyddwr Polisi

Mae Claire Levens yn arbenigwr materion cyhoeddus ac yn gyfrifol am arwain ein gwaith gyda llunwyr polisi a rhanddeiliaid. Mae hi wedi gweithio i gwmnïau sglodion glas ers dros 20 o flynyddoedd ac mae ganddi hanes hir o newid enw da corfforaethol yn llwyddiannus. Mae gan Claire blant ifanc ac mae wedi ymrwymo i helpu plant i lywio rhyfeddodau'r rhyngrwyd yn ddiogel.

cyswllt

icon icon

Nick Wiggin

Cyfarwyddwr Partneriaethau

Mae Nick yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau allweddol ar draws y sefydliad. Cyn hynny, roedd yn arwain partneriaethau byd-eang ar gyfer Huawei ac Ericsson ac yn gadeirydd Cymdeithas Marchnata Symudol y DU. Mae'n hyfforddwr trwyddedig FA ac yn rheoli tîm pêl-droed ei fab.

cyswllt

icon icon

Paula Levett

Rheolwr Swyddfa

Mae Paula yn gyfrifol am reolaeth weinyddol Internet Matters ac mae'n llwyddo i gadw pawb yn drefnus. Mae ganddi dros 18 mlynedd o brofiad mewn Gweinyddu Swyddfa, Cyfleusterau a Rheoli Prosiectau, mewn sectorau sy'n amrywio o Addysg, Cyllid ac aml-wladolion mawr i weithrediadau cychwynnol bach.

cyswllt

icon icon

Jo Rossi

Pennaeth Marchnata

Jo yw'r Pennaeth Marchnata sy'n gyfrifol am farchnata cyffredinol Materion Rhyngrwyd. Mae Jo yn allweddol wrth ddatblygu'r brand, strategaethau marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus a darparu cyfathrebiadau effeithiol ar gyfer Internet Matters. Gan fod ganddi aelodau teulu o oedran ifanc, mae hi'n angerddol am ddiogelwch ar-lein a rhoi'r gefnogaeth a'r cyngor gorau posibl i rieni amddiffyn eu teuluoedd.

cyswllt

icon icon

Ghislaine Bombusa

Pennaeth Digidol

Mae Ghislaine yn gyfrifol am reoli'r sianeli cyfryngau cymdeithasol a gweithio'n agos gyda'n harbenigwyr e-ddiogelwch i ddatblygu cynnwys sy'n helpu i addysgu a hysbysu rhieni ar faterion e-ddiogelwch. Mae hi'n angerddol am bopeth cymdeithasol ac mae'n ymwneud yn helaeth â chreu a rhannu'r adnoddau gorau sydd ar gael i rieni trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael rhieni i siarad a rhannu eu profiadau bywyd go iawn.

cyswllt

icon icon

Adriana Nobre

Dadansoddwr Busnes

Mae Adriana yn gyfrifol am ddadansoddi'r data ar draws y sefydliad. Mae ganddi dros flwyddyn o brofiad diwydiant 10 yn amrywio o gwmnïau peirianneg, diwydiannau fferyllol / gweithgynhyrchu, y Sector Cyhoeddus a Sefydliadau Dielw. Mae ganddi ddealltwriaeth a gwybodaeth fanwl am weithrediadau Gwella Prosesau Busnes

cyswllt

icon icon

Puja Bhagat

Uwch Reolwr Marchnata

Mae Puja yn gyfrifol am reoli a gweithredu strategaethau brand a marchnata Internet Matter. Mae ganddi dros flwyddyn o brofiad diwydiant 8 ar draws asiantaethau cyfryngau a Sky. Fel modryb i ddau o blant ifanc, mae hi'n frwd iawn dros ddiogelwch ar-lein a chefnogi rhieni / gofalwyr.

cyswllt

icon icon

Antara Banarjee

Datblygwr gwe

Mae Antara yn gyfrifol am agwedd datblygu gwe Internet Matters, o adeiladu gwefannau newydd ac optimeiddio i fonitro perfformiad gwefannau a materion defnyddioldeb gwefan. Yn gynigydd amser-hir o safonau gwe, hygyrchedd, a systemau rheoli cynnwys ffynhonnell agored, mae hi wedi bod yn codio rhaglenni sy'n canolbwyntio ar wrthrychau ac yn adeiladu gwefannau CMS ers iddi raddio yn 2010. Gan ei bod yn fam i blentyn ifanc, mae'n awyddus iawn i gefnogi diogelwch ar y we i blant.

cyswllt

icon icon

Kieran Buffong

Gweithredwr Marchnata

Mae Kieran yn rhan o'r tîm marchnata ac mae'n cefnogi gweithredu gweithgareddau brand a marchnata. Yn flaenorol mae wedi gweithio i'r GIG a Virgin Care. Mae ganddo chwaer iau yn yr ysgol gynradd, mae'n awyddus i gefnogi diogelwch ar y we i blant ifanc.

cyswllt

icon icon

Rachel Simoyan

Gweithredwr cynnwys digidol

Mae Rachel yn rhan o'r tîm Digidol ac mae'n gyfrifol am gynhyrchu a defnyddio cynnwys addysgol ac addysgiadol ar ddiogelwch rhyngrwyd. Mae ganddi ddiddordeb gwirioneddol mewn ysgrifennu a phopeth cyfryngau cymdeithasol ac mae'n ymwybodol o'r byd ar-lein sy'n tyfu o hyd a'i ddylanwad arnom ni, yn enwedig plant. Cysylltu

Sgroliwch i Fyny