Mae ein tîm

Mae ein tîm ar faterion rhyngrwyd yn cynnwys pobl wych sy'n awyddus i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u cryfderau i helpu rhieni i gymryd rhan ym mywydau digidol eu plant.

Rydym yn angerddol am gadw plant yn ddiogel ar-lein ac rydym yma i'ch helpu i wneud y penderfyniadau cywir i chi a'ch teulu.

icon icon

Carolyn Bunting

Prif Swyddog Gweithredol

Mae Carolyn wedi bod yn arwain Internet Matters ers ei lansio ym mis Mai 2014. Mae ganddi gyfoeth o brofiad marchnata mewn swyddi uwch yn Sky a Vodafone - profiad canolog wrth estyn allan at rieni. Gyda dau o blant oed ysgol gynradd ei hun, mae'n angerddol am sicrhau y gall plant fwynhau'r rhyngrwyd yn ddiogel.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Paula Levett

Rheolwr Swyddfa

Mae Paula yn gyfrifol am reolaeth weinyddol Internet Matters ac mae'n llwyddo i gadw pawb yn drefnus. Mae ganddi dros 18 mlynedd o brofiad mewn Gweinyddu Swyddfa, Cyfleusterau a Rheoli Prosiectau, mewn sectorau sy'n amrywio o Addysg, Cyllid ac aml-wladolion mawr i weithrediadau cychwynnol bach.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Claire Levens

Cyfarwyddwr Polisi

Mae Claire yn arwain ein gwaith gyda llunwyr polisi ac ar ddiogelwch ar-lein i blant bregus, gan dynnu ar ei chyfoeth o brofiad yn darparu materion corfforaethol a chyhoeddus i gwmnïau sglodion glas. Fe greodd a chadeirydd Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS ac mae'n eistedd ar Banel Cynghori Making Sense of Media gan Ofcom. Mae gan Claire blant ifanc ac mae wedi ymrwymo i helpu pob plentyn i lywio rhyfeddodau'r rhyngrwyd yn ddiogel.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Rachel Huggins

Cyfarwyddwr Strategaeth

Mae Rachel yn gyfrifol am strategaeth y sefydliad a datblygu partneriaethau allweddol. Mae ei chefndir yn cynnwys rolau cynllunio strategol a marchnata yn y cyfryngau, gwasanaethau ariannol, manwerthu a chyhoeddi gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio i Sky, un o aelodau sefydlu Internet Matters. Mae hi hefyd yn fam i ddau o blant bach sy'n cymryd eu camau cyntaf yn y byd digidol.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Ghislaine Bombusa

Pennaeth Digidol

Mae Ghislaine yn gyfrifol am reoli'r sianeli cyfryngau cymdeithasol a gweithio'n agos gyda'n harbenigwyr e-ddiogelwch i ddatblygu cynnwys sy'n helpu i addysgu a hysbysu rhieni ar faterion e-ddiogelwch. Mae hi'n angerddol am bopeth cymdeithasol ac mae'n ymwneud yn helaeth â chreu a rhannu'r adnoddau gorau sydd ar gael i rieni trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael rhieni i siarad a rhannu eu profiadau bywyd go iawn.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Kay Martin

Pennaeth Marchnata

Kay yw'r Pennaeth Marchnata sy'n gyfrifol am farchnata cyffredinol Materion Rhyngrwyd. Gyda 15 mlynedd o brofiad yn y diwydiant hysbysebu, mae Kay bellach yn arwain ein strategaethau brand, marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus drwodd i actifadu cyfathrebiadau. Mae ganddi aelodau ifanc o'r teulu o blant bach i bobl ifanc yn eu harddegau, mae'n angerddol am roi'r gefnogaeth i rieni a gofalwyr lywio'r dirwedd ddigidol sy'n newid yn hyderus.

Cysylltu

icon icon

Kate Howlett

Rheolwr Polisi

Mae Kate yn sicrhau bod ein rhanddeiliaid yn cael eu hysbysu am weithgareddau a datblygiadau polisi, ac yn darparu cefnogaeth ysgrifenyddiaeth ar gyfer Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS. Mae ganddi gefndir rheoleiddio a chyfathrebu gyda chyrff statudol a diwydiant ac mae'n awyddus i chwarae ei rhan wrth helpu ei nai, ei nith a phobl ifanc eraill i fwynhau buddion y byd digidol yn ddiogel.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Jo Rossi

Pennaeth Datblygu Busnes

Mae Jo yn gyfrifol am reoli prosiectau a phartneriaethau strategol allweddol ar draws y busnes. Mae Jo yn angerddol am weithio i a gyda brandiau pwrpasol, gan rymuso cwmnïau a'u gweithwyr i drosoli eu hadnoddau corfforaethol sydd ar gael iddynt i wneud daioni. Mae Jo wedi ymrwymo i roi'r gefnogaeth orau i deuluoedd fel y gall plant fwynhau'r rhyngrwyd yn ddiogel.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Adriana Nobre-Lawrence

Rheolwr Prosiect

Mae Adriana yn gyfrifol am reoli prosiectau o fewn y tîm digidol. Mae ganddi dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant yn amrywio o gwmnïau peirianneg, diwydiannau fferyllol / gweithgynhyrchu, y Sector Cyhoeddus a Sefydliadau Dielw. Mae ganddi ddealltwriaeth a gwybodaeth fanwl am weithrediadau Gwella Prosesau Busnes

cysylltwch â

icon icon

Puja Bhagat

Uwch Reolwr Marchnata

Mae Puja yn gyfrifol am reoli a gweithredu strategaethau brand a marchnata Internet Matter. Mae ganddi dros 8 mlynedd o brofiad diwydiant ar draws asiantaethau cyfryngau a Sky. Fel modryb i ddau o blant ifanc, mae hi'n frwd iawn dros ddiogelwch ar-lein a chefnogi rhieni / gofalwyr.

cysylltwch â

icon icon

Gary Malcolm

Rheolwr Perfformiad a Mewnwelediad

Mae Gary yn mesur ein perfformiad, yn cynhyrchu mewnwelediadau sy'n helpu i arwain ein strategaeth. Mae'n gweithio gyda'n tîm ymchwil mewnol i ddarparu mewnwelediadau a chyfleoedd o'n data olrhain brand ac mae'n darparu adroddiadau rheolaidd. Mae Gary wedi gweithio gydag ystod o gleientiaid corfforaethol ac elusennol sy'n gweithio mewn ystod o sectorau gan gynnwys teithio ac ymgyrchu elusennol. Mae'n gweithio pobi y tu allan ac mae'n hoff iawn o fynydda.

Cysylltu

icon icon

Antara Banarjee

Datblygwr Gwe

Mae Antara yn gyfrifol am agwedd datblygu gwe Internet Matters, o adeiladu gwefannau newydd ac optimeiddio i fonitro perfformiad gwefannau a materion defnyddioldeb gwefan. Yn gynigydd amser-hir o safonau gwe, hygyrchedd, a systemau rheoli cynnwys ffynhonnell agored, mae hi wedi bod yn codio rhaglenni sy'n canolbwyntio ar wrthrychau ac yn adeiladu gwefannau CMS ers iddi raddio yn 2010. Gan ei bod yn fam i blentyn ifanc, mae'n awyddus iawn i gefnogi diogelwch ar y we i blant.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Stuart Wood

Rheolwr Ymchwil

Mae Stuart yn gyfrifol am reoli prosiectau ymchwil mawr i'r sefydliad. Gan weithio mewn rolau ymchwil a strategaeth am dros 10 mlynedd, mae Stuart yn gallu dehongli data i ddarparu mewnwelediadau clir, nodi tueddiadau a llywio ein cynlluniau. Gan wirfoddoli gydag elusen pobl ifanc leol, mae Stuart eisiau gwneud lleoedd digidol nid yn unig yn ddiogel ond yn llwyfan ar gyfer twf ac arloesedd i bobl ifanc.

Cysylltu

icon icon

Rachel Simoyan

Swyddog Gweithredol Cynnwys Digidol

Mae Rachel yn rhan o'r tîm Digidol ac mae'n gyfrifol am gynhyrchu a defnyddio cynnwys addysgol ac addysgiadol ar ddiogelwch rhyngrwyd. Mae ganddi ddiddordeb gwirioneddol mewn ysgrifennu a phopeth cyfryngau cymdeithasol ac mae'n ymwybodol o'r byd ar-lein sy'n tyfu o hyd a'i ddylanwad arnom ni, yn enwedig plant.

Cysylltu

Sgroliwch i Fyny