Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd a grëwyd gan Samsung ac Internet Matters

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Dyluniwyd yr offeryn rhyngweithiol hwn gan Internet Matters a Samsung i helpu pob person ifanc, eu rhieni a'u gofalwyr, i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol ac annog diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein.

Mae cam cyntaf yr offeryn yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â stereoteipiau rhyw. Mae'r cynnwys wedi'i adolygu a'i gefnogi gan athrawon ac arbenigwyr o Ymarfer Amrywiaeth Byd-eang. Bydd ein camau nesaf yn ymdrin â phynciau eraill fel anabledd a hil.

Beth sydd angen i chi ei wybod am yr offeryn rhyngweithiol

Mae'r offeryn hwn wedi'i ddatblygu i:

 • Helpwch blant a phobl ifanc (o chwe blynedd a throsodd) byddwch yn barod i ymateb i brofiadau y gallent ddod ar eu traws ar-lein
 • Annog hyder wrth ddefnyddio technoleg gysylltiedig, waeth beth fo'u cefndir
 • Byddwch yn addas i blant a phobl ifanc wneud hynny defnyddio ar eich pen eich hun, ynghyd â'u cyfoedion, yn yr ystafell ddosbarth neu gartref
 • Hyrwyddo dysgu a sgwrs ar y pynciau
 • Gweithio yn cefnogaeth cwricwlwm RSE a UKCIS Addysgu ar gyfer Byd Cysylltiedig
Sut mae'n gweithio?

Mae'r offeryn Rhyngweithiol yn cynnig cyfle i bobl ifanc a rhieni brofi eu dealltwriaeth o'r pwnc a meithrin eu meddwl beirniadol trwy annog sgyrsiau.

Dyma'r cyfarwyddiadau i ddefnyddio'r offeryn:

Dewiswch lefel oedran i'w chwarae

Mae gan bob cwis addysgiadol 10 - 12 cwestiwn sy'n benodol i oedran. Dewiswch y tab oed-benodol sy'n gweddu orau i chi neu oedran eich plentyn. Rhowch rhwng 15 - 30 munud i'ch hun chwarae i gael y gorau ohono.

Chwarae unigol

Atebwch y cwestiynau a chymerwch eiliad i adolygu'r adran dysgu a thrafod i gael awgrymiadau i adeiladu eich gwybodaeth.

Chwarae fel tîm

Mae hon yn ffordd wych o chwarae! Gofynnir i Chwaraewr 1 ateb y cwestiwn yn gyntaf ac yna chwaraewr 2. Ar ôl i'r ddau ohonoch ateb y cwestiwn, dangosir i chi pa mor dda y gwnaethoch chi. Byddem yn eich annog i oedi ar ôl pob cwestiwn i sgwrsio trwy'r cwestiwn (cwestiynau) trafod i'w wneud yn fwy deniadol.

Pwy ydyw?

 • Pobl ifanc - o dan 11, 11-13, a 14+ i ddatblygu'r offer a'r sgiliau i herio rhwystrau ar-lein
 • Rhieni - hwyluso dysgu a sgwrsio am y pwnc ynghyd â'u plentyn / plant
 • Ysgolion a grwpiau ieuenctid - cefnogi dysgu yn y cwricwlwm Addysg Perthynas a Rhyw a Chyngor y DU ar gyfer Diogelwch Rhyngrwyd Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig

Pam mae'n bwysig?

Mewn byd sydd â chysylltiad bythol, mae'n bwysig cefnogi pobl ifanc i ddeall safbwyntiau pobl eraill, herio rhagdybiaethau negyddol o ystrydebau rhyw ar-lein a helpu pobl ifanc i deimlo eu bod wedi'u grymuso a'u cefnogi yn eu profiadau gydag eraill ar-lein.

Wrth ddatblygu'r offer hyn, nod Samsung a Internet Matters yw cefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd i;

 • meddyliwch sut y gall geiriau a gweithredoedd effeithio ar eraill,
 • dangos sut i ryngweithio ag eraill yn y ffordd y byddent am gael eu trin
 • ac i ddangos y ffyrdd gorau o barchu a gwerthfawrogi barn pobl eraill trwy arddangos y pethau y gellir eu gwneud i gyfrannu at gydraddoldeb rhywiol ar-lein.

Wedi'i adolygu a'i gefnogi gan Arfer Amrywiaeth Byd-eang

Dechrau arni

Dechreuwch y siwrnai sgiliau trwy ddewis oedran y person ifanc.

Wedi defnyddio'r offeryn? Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Er mwyn ein helpu i wella'r adnodd, cwblhewch ein harolwg byr.

Ydych chi'n gallu rhannu'r adnodd hwn â'ch rhwydwaith? Dadlwythwch ein pecyn cefnogwyr am syniadau i'n helpu ni.

Pecyn lawrlwytho
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam
Sgroliwch i Fyny