BWYDLEN

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Mae’r offeryn rhyngweithiol hwn wedi’i gynllunio gan Internet Matters a Samsung i helpu i gefnogi pob person ifanc, eu rhieni a’u gofalwyr, i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ac annog diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein.

Mae'r cam cyntaf yn canolbwyntio ar chwalu stereoteipiau rhyw gyda chynnwys yn cael ei adolygu a'i gefnogi gan athrawon ac arbenigwyr gyda chymeradwyaeth Global Diversity Practice. Mae’r ail gam yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â chasineb ar-lein gyda’r holl gynnwys yn cael ei adolygu gan arbenigwyr diogelwch ar-lein a chefnogaeth gan Stop Hate UK.

Ynglŷn â Datrys ar gyfer Yfory

Solve for Tomorrow yw rhaglen dinasyddiaeth fyd-eang Samsung, a grëwyd fel rhan o ymrwymiad parhaus Samsung i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr trwy addysg.

Yn y DU, trwy Solve for Tomorrow, mae Samsung yn rhoi cyfle i bob person ifanc ddefnyddio technoleg i fynd i'r afael â rhai o faterion mwyaf heriol cymdeithas o fewn themâu Addysg, Cynaliadwyedd, Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant ac Ynysu cymdeithasol. Mae rhaglen gydol y flwyddyn o gyrsiau, gweithdai, mentora a chystadlaethau yn cysylltu pobl ifanc yn datblygu eu hyder a’u sgiliau er mwyn iddynt symud ymlaen mewn bywyd. Darllen mwy yma.

Mae diogelwch ar-lein a dinasyddiaeth ddigidol yn sail i bob cynnyrch neu wasanaeth yn Samsung, ac felly mae Samsung wedi ymrwymo i ddeall ac addysgu pobl ifanc a'u teuluoedd ar sut i ddefnyddio technoleg fel grym er daioni, ar unrhyw oedran.

Beth sydd angen i chi ei wybod am yr offeryn rhyngweithiol

Mae'r offeryn hwn wedi'i ddatblygu i:

 • Helpu i baratoi plant a phobl ifanc (o 6 oed a hŷn) ar gyfer sut i ymateb i brofiadau y gallent ddod ar eu traws ar-lein
 • Annog hyder wrth ddefnyddio technoleg gysylltiedig, waeth beth fo'u cefndir
 • Caniatáu defnydd gan blant ar eu pen eu hunain, ynghyd â'u cyfoedion, yn yr ystafell ddosbarth neu gartref
 • Hyrwyddo dysgu a sgwrs ar bynciau pwysig
 • Gweithio yn cefnogaeth cwricwlwm RSE.
Sut mae'n gweithio?

Mae cwisiau rhyngweithiol y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd yn cynnig cyfle i bobl ifanc a rhieni brofi eu dealltwriaeth o wahanol bynciau ar-lein. Mae hyn yn cyfrannu at sgiliau meddwl beirniadol trwy annog sgyrsiau.

Cwisiau oed-benodol

Rhennir pob cwis yn dri grŵp oedran: dan 11, 11-13 a 14+. Mae hyn yn helpu plant o bob oed i gael mynediad at y wybodaeth a gwneud newidiadau cadarnhaol i'w profiadau ar-lein eu hunain.

Arwain trafodaeth a gwybodaeth

Ar ôl pob cwestiwn, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am yr atebion cywir, canllawiau ychwanegol ac adnoddau i'w cadw yn ddiweddarach a chwestiynau trafod i'w hystyried cyn symud ymlaen. Gallwch hefyd lawrlwytho'r wybodaeth hon ar ddiwedd y cwis i ddychwelyd ato'n ddiweddarach. Felly, rhowch 15 i 30 munud i chi'ch hun chwarae am y profiad dysgu gorau.

Chwarae'n annibynnol neu gyda'ch gilydd

Gall plant chwarae gyda'i gilydd gyda'u rhiant neu ofalwr gartref, neu gallant chwarae gyda chyfoedion yn yr ysgol. Mae'r offeryn yn gweithio'n dda ar gyfer dysgu annibynnol hefyd, gan roi cyfle i blant adeiladu eu gwybodaeth drostynt eu hunain.

Gwybodaeth Bellach

Ar ddiwedd pob cwis, rhoddir opsiynau i chi eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, lawrlwytho tystysgrif neu lawrlwytho adnoddau ategol i helpu gyda sgyrsiau parhaus am stereoteipiau rhyw a chasineb ar-lein.

Pa bynciau sy'n cael sylw?

Mynd i'r afael â chasineb ar-lein

Mae'r cwis hwn yn archwilio nodweddion gwarchodedig, algorithmau, bod yn oruchwyliwr a mwy. Tra bod pob cwis oed-benodol yn ymdrin â chysyniadau tebyg, mae'r iaith a'r manylion ym mhob un wedi'u haddasu i weddu i lefelau dealltwriaeth plant yn seiliedig ar eu hoedran.

Dadlwythwch y canllaw cydymaith yma i ddysgu mwy.

Chwalu stereoteipiau rhyw

Mae’r cwis hwn yn archwilio stereoteipiau rhyw, cydraddoldeb rhwng bechgyn a merched, herio rhagfarn a mwy. Gall siarad am y materion hyn helpu i atal lledaeniad casineb ar-lein fel misogyny a misandry gan ei fod yn bwnc sy'n cael ei osgoi'n aml.

Dadlwythwch y canllaw cydymaith yma i ddysgu mwy.

Pwy ydyw?

 • Pobl ifanc - o dan 11, 11-13, a 14+ i ddatblygu'r offer a'r sgiliau i herio rhwystrau ar-lein
 • Rhieni a gofalwyr - hwyluso dysgu a sgwrsio am y pwnc ynghyd â'u plentyn / plant
 • Ystafelloedd dosbarth a grwpiau ieuenctid - cefnogi dysgu yn y cwricwlwm Addysg Perthynas a Rhyw a Chyngor y DU ar gyfer Diogelwch Rhyngrwyd Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig

Pam mae'n bwysig?

Mewn byd sydd erioed wedi’i gysylltu, mae’n bwysig cefnogi pobl ifanc i ddeall safbwyntiau pobl eraill, helpu pobl ifanc i deimlo eu bod wedi’u grymuso a’u cefnogi yn eu profiadau gydag eraill ar-lein ac, ar gyfer pwnc cyntaf yr offeryn, herio rhagdybiaethau negyddol o stereoteipiau rhyw ar-lein.

Wrth ddatblygu’r offer hyn, nod Samsung ac Internet Matters yw cefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i:

 • meddyliwch sut y gall geiriau a gweithredoedd effeithio ar eraill,
 • dangos sut i ryngweithio ag eraill yn y ffordd y byddent am gael eu trin; a
 • dangos y ffyrdd gorau o barchu a gwerthfawrogi barn pobl eraill trwy arddangos y pethau y gellir eu gwneud i gyfrannu at bositifrwydd ar-lein.

Wedi'i adolygu a'i gefnogi gan Arfer Amrywiaeth Byd-eang

ac Stop Hate UK

Logo Stop Hate UK gyda llaw ar gyfer yr O in Stop a thestun oddi tano sy'n darllen 'Stop Hate. Cychwyn Yma.'

Dewiswch cwis

Dechreuwch ledaenu positifrwydd gydag un o'r cwisiau rhyngweithiol isod.

Wedi defnyddio'r offeryn? Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Er mwyn ein helpu i wella'r adnodd, cwblhewch ein harolwg byr.

Ydych chi'n gallu rhannu'r adnodd hwn â'ch rhwydwaith? Dadlwythwch ein pecyn cefnogwyr am syniadau i'n helpu ni.

Pecyn lawrlwytho
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella